Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЬЮТОРА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУРік публікації2016
АвториВоронкін О. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаефективність діяльності тьютора., мережний тьютор, модель тьютора, навчальний стиль
Аннотація

У статті представлено результати аналізу складових діяльності мережного тьютора. Розгляд типів взаємодії суб’єктів навчального процесу (взаємодія зі змістом та міжособистісна взаємодія) у дистанційному курсі показав, що всі вони мають враховуватися при проектуванні курсу і модеруватись тьютором у ході навчання. Встановлено, що ефективне навчання відбувається тоді, коли кожен студент має можливість використати у курсі свій стиль навчання, для чого має передбачатися повний цикл навчання, що об’єднує різні навчальні стилі. Виходячи з аналізу моделей діяльності мережного тьютора, виокремлено наступні структурні компоненти його професійної компетентності: інформатична, організаційна, психолого-педагогічна, технічна, фахова, особистісна, компетенція ведення онлайн комунікації. Таким чином, тьютор має знати не тільки предметний зміст, а й інформативні, методологічні, організаційні, психолого-педагогічні, технічні засади організації навчального процесу. Особливого значення набуває вміння планувати (проектувати) кінцевий результат своєї діяльності та готовність опановувати нові технології. Окрема увага приділена критеріям та методам оцінювання ефективності діяльності тьютора. Показано, що оцінка ефективності має спиратися на цілі і зміст роботи тьютора і може відбуватися за допомогою кількісного та якісного методів. Кількісний метод дозволяє зібрати дані, які можуть бути статистично оброблені. Якісний метод більш суб’єктивний, у той же час він є гнучким і динамічним. Актуалізується питання щодо необхідності розробки програм підготовки мережних тьюторів на державному рівні.

Нумерація сторінок177-191
Стаття мовоюУкраїнська
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000580
Додаток
[file] 177-191.pdf


Література: 

1. Савельєва І. Вимоги до ІКТ-компетенції вчителів, які беруть участь у дистанційному навчанні / І. Савельєва // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2014. – Вип. 49. – С. 19–28.
2. Термины, определения, обозначения, сокращения [Електронний ресурс] // Эврика : инновационная образовательная сеть. – Режим доступу : http://www.eurekanet.ru/ewww/info /13384.html.
3. Legendre R. Dictionnaire actuel de l’éducation / Renald Legendre. – Montréal : Guérin Éditeur, Éditions ESKA, 1993. – 1500 p.
4. Barnier G. Le tutorat dans l’enseignement et la formation / Georges Barnier. – Paris : l’Harmattan, Savoir et Formation, 2001. – 287 p.
5. Ковалева Т. М. Основы тьюторского сопровождения в общем образовании : лекции 1–4 / Т. М. Ковалева. – М. : ПУ Первое сентября, 2010. – 56 с.
6. Cosetti A. Tutoring: a different background for the same role / A. Cosetti // Proceedings of EdMedia : World Conference on Educational Media and Technology 2002. – Denver : AACE, 2002. – P. 355–356.
7. White C. Towards an understanding of attributes and expertise in distance language teaching: tutor maxims / C. White, L. Murphy, M. Shelley, U. Baumann // Research in Distance Education / In T. Evans, P. Smith & E. Stacey (Eds). – Geelong : Deakin University, 2005. – P. 83–97.
8. Anderson Т. Тoward a theory of online learning / T. Anderson // Theory and practice of online learning [Електронний ресурс] / ed. by T. Anderson and F. Elloumi. – Athabasca : Athabasca University, 2004. – P. 33–60. – Режим доступу : http://cde.athabascau.ca/online_book /pdf/TPOL_book.pdf.
9. Vaughan N. Creating cognitive presence in a blended faculty development community / N. Vaughan, D. R. Garrison // Internet and Higher Education. – 2005. – Vol. 8. – Р. 1–12.
10. Swan K. Relationships between interactions and learning in online environments [Електронний ресурс] / K. Swan. – Режим доступу : http://bestpracticemodels.wiki.staffs.ac.uk/@api/deki /files/99/=interactions.pdf.
11. Liu S. Student interaction experiences in distance learning courses phenomenological study [Електронний ресурс] / S. Liu // Online Journal of distance learning administration. – 2008. – Vol. XI. – № 1. – Режим доступу : http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring111/Liu111.html.
12. Kolb D. A. Experiental learning: experience as the source of learning and development [Електронний ресурс] / D. A. Kolb. – Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1984. – Режим доступу : http://academic.regis.edu/ed205/kolb.pdf.
13. Туленко М. Впровадження результатів наукових досліджень із емпіричної психології у навчальний процес / М. Туленко // Науковий вісник Ужгородського університету / [редкол.: Козубовська І.В. (гол. ред.) та ін.]. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2011. – Вип. 20. – С. 153–155.
14. Levin P. The Cycle of Development / P. Levin // Transactional analysis journal. – 1982. – Vol. 12. – № 2. – Р. 129–139.
15. Newton Т. Transforming Learning [Електронний ресурс] / Т. Newton ; переклад В. В. Бондаревої. – Режим доступу : http://bondhsi.ru/wp-content/uploads/2013/12/ Преобразующее-обучение.doc.
16. Keller J. M. Use of the ARCS motivation model in courseware design / J. M. Keller, K. Suzuki // Instructional designs for microcomputer courseware / in D. H. Jonassen (ed.). – Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum, 1988. – P. 401–434.
17. Hubka V. Pedagogics of Design Education [Електронний ресурс] / V. Hubka, W. E. Eder // International journal of engineering education. – 2003. – Vol. 19. – № 6. – Р. 799–809. – Режим доступу : http://www.ijee.ie/articles/Vol19-6/IJEE1354.pdf.
18. Sulčič V. Can online tutors improve the quality of e-learning? [Електронний ресурс] / V. Sulčič, A. Sulčič // Issues in Informing Science and Information Technology. – 2007. – Vol. 4. –
19. P. 201–210. – Режим доступу : http://proceedings.informingscience.org/InSITE2007/IISITv4p201-210Sulc38....
20. Развитие систем дистанционного обучения в вузах (обощение опыта и учебные рекомендации) : учебное пособие / В. А. Демин, В. А. Трайнев, О. В. Трайнев и др. ; под ред. В. А. Трайнева. – М. : МГИУ, 2010. – 288 с.
21. Морзе Н. В. Підготовка педагогічних кадрів до використання комп’ютерних телекомунікацій : зб. наук. праць / Н. В. Морзе // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2003. – Вип. 6. – C. 12–25.
22. Кухаренко В. М. Тьютор / В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко // Основи професійної підготовки державних службовців / за ред. Є. І. Бородіна та ін. – К. : Міленіум, 2004. –
23. С. 83–105.
24. Лось О. В. Компетенції тьютора в системі дистанційної освіти / О. В. Лось // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". – 2015. – Вип. 54. – С. 47–49.
25. Деражне Ю. Л. Тьютор в открытом обучении : учебно-методическое пособие / Ю. Л. Деражне. – М. : Изд-во Департамента федеральной государственной службы занятости населения Московской области, 1998. – 58 с.
26. Коневщинська О. Е. Формування ІКТ-компетентності викладачів-тьюторів ресурсних центрів дистанційної освіти [Електронний ресурс] / О. Е. Коневщинська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 42. - № 4. – С. 20–32. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua /7606/2/1117-4042-1-PB.pdf.
27. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : колективна монографія / О. О. Андрєєв, К. Л. Бугайчук, Н. О. Каліненко та ін. ; за ред. О. О. Андрєєва, В. М. Кухаренка. – Харків : Міськдрук, 2013. – 212 с.
28. Конова Н. Г. Специфика тьютор¬ского сопровождения при организации дистан¬ционного образования школьников [Електронний ресурс] / Н. Г. Конова, Т. Б. Корнеева. – Режим доступу : http://www.rusedu.info/Article1157.html.
29. Букович У. Управление знаниями: руководство к действию / У. Букович, Р. Уилльямс. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 504 с.
30. Федоров А. И. Институт тьюторов в системе дистанционного обучения вуза физической культуры [Електронний ресурс] / А. И. Федоров, К. В. Хамлова, М. И. Яремчук // Новые образовательные технологии в вузе : материалы X международной научно-методической конференции (Екатеринбург, 6–8 февраля 2013 г.). – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2013. – Режим доступу : http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/26649/1/notv_2013_190.pdf.
31. Воронкин А. С. Пострефлексия по итогам открытого дистанционного курса "Практикум тьютора – 2015": мысли вслух [Електронний ресурс] / А. С. Воронкин. – Режим доступу : http://tdo.at.ua/news/tutor/2015-12-26-133.
32. Moore M. G. Distance Education: A Systems View / M. G. Moore, G. Kearsley. – Belmont : Wadsworth Pub. Co. – 290 p.
33. Романова Е. Л. Применение идей Блейка и Моутон для разработки программы оценивания стиля работы тьютора / Е. Л. Романова // Качество дистанционного образования: концепции, проблемы, решения : материалы VIII международной научно-практической конференции (г. Москва, 8 декабря 2006 г.). – Жуковский : МИМ ЛИНК, 2007. – Вып. 18. – C. 67–71.
34. Воронкин А. С. Философия психолого-дидактических концепций обучения в информационном обществе [Електронний ресурс] / А. С. Воронкин // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – 2012. – № 1. – С. 55–65. – Режим доступа к журналу : http://cyberspace.pglu.ru/upload/cyberspace/ issues/2012/sb1_2012.pdf.
35. Doleck T. BioWorldParser: a suite of parsers for leveraging educational data mining techniques / T. Doleck, R. B. Basnet, E. Poitras, S. Lajoie // MOOC, innovation and technology in education : proceedings of International conference (Patiala, 19-20 Dec. 2014). – Patiala : IEEE, 2014. – P. 32–35.
36. Lentell H. The importance of the tutor in open and distance learning / H. Lentell // Rethinking Learner Support In Distance Education / in A. Tait & R. Mills (eds.). – London : RoutledgeFalmer, 2003. – P. 64–76.


Стаття надійшла до редакції: 

08.03.16


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Воронкін О.С. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЬЮТОРА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ / О.С.Воронкін // Інформаційні технології в освіті. - 2016. - № 26. - С. 177-191.