Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


Рік публікації2013
АвториКолгатін О. Г., Колгатіна Л. С.
Мова статтіРосійська
Ключові словадистанційне навчання, педагогічна діагностика, самостійна робота
Аннотація

Розглянуто сутність педагогічної діагностики, її функції в навчальному процесі. Проаналізовано застосування педагогічної діагностики в дистанційному навчанні для допомоги студенту у виборі доцільного для нього варіанту самостійної роботи, що сприяє особистісної орієнтації навчального процесу. Запропоновано структуру системи педагогічної діагностики, обґрунно вимоги до системи і процесу її проектування. Виділено етапи проектування системи педагогічної діагностики.

Нумерація сторінок010-019

Додаток
[file] 010-019.pdf


Література: 

1. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика : пер. с нем. / К. Ингенкамп – М.: Педагогика, 1991. – 240 с.
2. Компьютерные технологии обучения : [сб. науч. тр.] / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. Науч. совет АН УССР по проблеме «Кибернетика» ; ред. кол.: В.И. Гриценко, А. М. Довгялло (отв. ред.) и др. – К., 1989. – 88 с.
3. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / Сост. М. Ю. Бабанский. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.
4. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок : кн. для вчителя / І. П. Підласий. – К.: Рад. шк., 1989. – 204 с.
5. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров / В. П. Беспалько. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЕК, 2002. – 352 с.
6. Колгатін О. Г. Педагогічна діагностика та інформаційно-комунікаційні технології : монографія / О. Г. Колгатін. – Х.: ХНПУ, 2009. – 324 с.
7. Гнезділова К. М. Упровадження елементів педагогічної діагностики в навчальний процес вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / К. М. Гнезділова // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку : е-журнал. – 2008. – Вип. 1. – Режим доступу : http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_s.... – Заголовок з екрана.
8. Меняйленко О. С. Адаптивні інформаційні технології навчання як засіб організації фахової підготовки учителів інформатики: стан проблеми / О. С. Меняйленко, Т. В. Бондаренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : [збірник наукових праць]. – 2010. – Вип. 23. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Sitimn/2010_23/Adaptuvni_inf_texn_.... – Заголовок з екрана.
9. Мястковська М. О. Педагогічна діагностика у навчанні майбутніх учителів фізики / М. О. Мястковська // Збірник наукових праць Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Серія педагогічна. – випуск 15. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2009. – С. 33–35.
10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №32719 на твір Комп'ютерна програма «Система дистанційного навчання "Херсонський Віртуальний Університет"» / О. В. Співаковський, Г. М. Кравцов, Д. Г. Кравцов, О. О. Гнєдкова, Н. Г. Камінська // Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності. – Київ. – 06.04.2010.
11. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.
12. Колгатін О. Г. Базові моделі в комп’ютерно орієнтованій системі педагогічної діагностики / О. Г. Колгатін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – Випуск 12. – С. 14–20.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
// Информационные технологии в образовании. - 2013. - С. 10-19.