Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ОБЛАСТІ "МАТЕМАТИКА"Рік публікації2014
АвториСкворцова С., Гаран М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, інформаційні технології в освіті, інформаційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерні технології, нові інформаційні технології, нові інформаційні технології в освіті
Аннотація

У статті подано аналіз понять «інформаційні технології», «інформаційні технології в освіті», «інформаційні технології навчання», «комп’ютерні технології», «нові інформаційні технології», «нові інформаційні технології в освіті». Встановлено, що найбільш загальним поняттям у цьому переліку є поняття «інформаційні технології» як сукупність методів і технічних засобів збору, опрацювання, зберігання, обробки, передачі і представлення даних. Дещо вужчим у цьому контексті є поняття «нові інформаційні технології», яке передбачає обов’язкове залучення комп’ютера та інших технічних засобів до роботи з даними. Акцент на процес навчання засобом інформаційних технологій вимагає деталізації термінів «інформаційні технології в освіті» та «нові інформаційні технології в освіті», які тлумачать як залучення інформаційних технологій та відповідно, зокрема технічних засобів, для створення нових можливостей передачі й сприйняття знань, оцінки якості навчання та всебічного розвитку особистості в ході навчально-виховного процесу. Поряд з цими термінами використовується ще й такий як «інформаційні технології навчання», що позначає комплекс навчальних та навчально-методичних мате¬ріалів, технічних і інструментальних засобів навчального призначення, а також систему наукових знань про їх роль і місце у навчальному процесі. Між тим, термін «інформаційні технології» охоплює всі ці поняття, тому в широкому сенсі може використовуватися для позначення будь-якого з означуваних понять.
Як розширення терміна «інформаційні технології» використовується термін інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), причому «інформаційні технології навчання», розуміються як педагогічні технології, що використовують спеціальні способи, програмні і технічні засоби для роботи з інформацією, а «інформаційно-комунікаційні технології навчання» – як інформаційні технології навчання, зорієнтовані на використання комп'ютерних комунікаційних мереж для розв’язування дидактичних завдань або їх фрагментів. Узявши до уваги поставлені завдання, а саме створення методичного забезпечення навчальної дисципліни «Методика викладання освітньої галузі «Математика»» із використанням комп’ютерів, автори використовують термін «інформаційні технології», дотримуємось визначення інформаційних технологій М. Жалдака, інформаційних технологій навчання І. Захарової, та бачать можливості їх упровадження на лекціях шляхом застосування презентацій лекцій; на практичних заняттях – шляхом презентацій, підготовлених викладачем та презентацій, підготовлених студентами, та через використання контрольних комп’ютерних тестів; під час самостійної роботи студентів можливо застосування навчально-методичних посібників на електронних носіях та навчальних комп’ютерних тестів.

Нумерація сторінок037-044
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000509
Додаток
[file] 037-044.pdf


Література: 

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: [монографія] / В.Ю. Биков. – К.: Атіка, 2008. – 684 с.
2. Власенко К. В. Теоретичні й методичні аспекти навчання вищої математики з використанням інформаційних технологій в інженерній машинобудівній школі: [монографія] / К.В. Власенко; Науковий редактор д. пед.. н., проф. О.І. Скафа. – Донецьк: «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 410 с.
3. Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті / М. І. Жалдак // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 6. – С. 17–24.
4. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: [учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений] / И.Г. Захарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
5. Петухова Л. Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища: [монографія] / Л.Є. Петухова. – Херсон: Айлант, 2007. – 200 с.
6. Скафа О. І. Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики: [навчально-методичний посібник] / О.І. Скафа, О.В. Тутова. – Донецьк: вид-во «Вебер» (Донецька філія), 2009. – 320 с.
7. Співаковський О. В. Теоретико–методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / О.В. Співаковський. – К., 2004. – 402 с.
8. Співаковський О.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: [навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»] / О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова. – Херсон: Айлант, 2012. – 386 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V. Yu. ModelI organIzatsIynih sistem vIdkritoYi osvIti: [monografIya] / V.Yu. Bikov. – K.: AtIka, 2008. – 684 s.
2. Vlasenko K. V. TeoretichnI y metodichnI aspekti navchannya vischoYi matematiki z vikoristannyam InformatsIynih tehnologIy v InzhenernIy mashinobudIvnIy shkolI: [monografIya] / K.V. Vlasenko; Naukoviy redaktor d. ped.. n., prof. O.I. Skafa. – Donetsk: «NoulIdzh» (donetske vIddIlennya), 2011. – 410 s.
3. Zhaldak M. I. Pro deyakI metodichnI aspekti navchannya Informatiki v shkolI ta pedagogIchnomu unIversitetI / M. I. Zhaldak // NaukovI zapiski TernopIlskogo natsIonalnogo unIversitetu Im. V. Gnatyuka. SerIya: PedagogIka. – 2005. – # 6. – S. 17–24.
4. Zaharova I. G. Informatsionnyie tehnologii v obrazovanii: [uchebnoe posobie dlya studentov vyisshih pedagogicheskih uchebnyih zavedeniy] / I.G. Zaharova. – M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2003. – 192 s.
5. Petuhova L. E. TeoretichnI osnovi pIdgotovki vchitelIv pochatkovih klasIv v umovah InformatsIyno-komunIkatsIynogo pedagogIchnogo seredovischa: [monografIya] / L.E. Petuhova. – Herson: Aylant, 2007. – 200 s.
6. Skafa O. I. Komp’yuterno-orIEntovanI uroki v evristichnomu navchannI matematiki: [navchalno-metodichniy posIbnik] / O.I. Skafa, O.V. Tutova. – Donetsk: vid-vo «Veber» (Donetska fIlIya), 2009. – 320 s.
7. SpIvakovskiy O. V. Teoretiko–metodichnI osnovi navchannya vischoYi matematiki maybutnIh vchitelIv matematiki z vikoristannyam InformatsIynih tehnologIy: dis. … doktora ped. nauk: 13.00.02 / O.V. SpIvakovskiy. – K., 2004. – 402 s.
8. SpIvakovskiy O.V. InformatsIyno-komunIkatsIynI tehnologIYi v pochatkovIy shkolI: [navchalno-metodichniy posIbnik dlya studentIv napryamu pIdgotovki «Pochatkova osvIta»] / O. V. SpIvakovskiy, L. E. Petuhova, V. V. Kotkova. – Herson: Aylant, 2012. – 386 s.


Стаття надійшла до редакції: 

11.11.2014


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Скворцова С. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ОБЛАСТІ "МАТЕМАТИКА" / С.Скворцова, М.Гаран // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 37-44.