Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ Й КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ КОМПАНІЙ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ»


Рік публікації2014
АвториСамчинська Я.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, аудиторські послуги, компанії, контроль, оцінка ефективності, управління інформаційними технологіями
Аннотація

Використання інформаційних систем та технологій у господарській діяльності покликано віддзеркалювати корпоративні принципи, цілі, традиції компаній, сприяти реалізації запланованих стратегій, завдяки чому зростають ефективність управління й вартість підприємства. Викладання навчальної дисципліни «Управління ІТ» спрямовано на вивчення й дослідження цих взаємозв’язків студентами 5 курсу напрямів підготовки «Інформатика», «Програмна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр».
До актуальних методів оцінки ефективності й контролю інформаційних систем та технологій, що вивчають на заняттях з курсу «Управління ІТ», відносяться аудиторські послуги. В статті запропоновано методичні засади надання аудиторських послуг з оцінки ефективності й контролю інформаційних систем (технологій) з метою задоволення зростаючих інформаційних потреб компаній, а також функціональної активізації їх інформаційних ресурсів. Установлено, що основним завданням даних аудиторських послуг є забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки того, чи надають інформаційні технології потрібні компанії сервіси. Визначено основні критерії, інформаційне забезпечення, предмет та об’єкти аудиторської перевірки, необхідні для формування аудиторського висновку й висловлення впевненості. Запропоновано програму й детальний перелік аудиторських процедур щодо оцінки ефективності й контролю інформаційних систем та технологій.

Нумерація сторінок067-077
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000512
Додаток
[file] 067-077.pdf


Література: 

1. Arens, A. Auditing and assurance services: an integrated approach / Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley [with web content provided by Gregory J. Jenkins]. – 10th ed. – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, 2005. – 791 p.
2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: [підруч. для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навч. закладів] / Франц Францович Бутинець. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 672с.
3. Управление ИТ: опыт компаний-лидеров. Как информационные технологии помогают достигать превосходных результатов / Питер Уэйл, Джинн У. Росс.; пер. с англ. – М.: Альпина бизнес Букс, 2005. – 293с.
4. Broadbent M. Effective IT governance by design / Broadbent M., Weill P. – Gartner Inc., Harvard Business School Press, Boston, MA, USA – 2003.
5. Співаковський О.В., Самчинська Я.Б., Алфьоров Є.А., Алфьорова Л.М. Управління інформаційними технологіями як стратегічним активом: [навч.-метод. посіб.] / За ред. проф. О.В. Співаковського. – Херсон: Айлант, 2014. – 376 с.
6. Weill P., Ross J. W. IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. – Harvard Business Press, 2004. – 269 p.
7. Ресурс Інституту управління інформаційними технологіями (IT Governance Institute): www.itgi.org
8. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 № 3125-ХІІ (зі змінами та доп., внесеними Законами України від 14.03.1995 №81-95) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – С. 88.
9. Про затвердження Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) № 182/5, 27.09.2007, Рішення Аудиторської палати України. Ресурс Професійної юридичної системи: http://zakon.nau.ua
10. Пилипенко І.І. Стандарти аудиту та етики: [навч. посіб.] /Пилипенко І.І, Редько О.Ю. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – 277 с.
11. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2007 року / [пер. з англ. О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков]. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «Статус», 2007. – 1172 с.
12. International Standards on Auditing: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standards_on_Auditing
13. Specific features of educational software promotion at Ukrainian market / Y. B. Samchynska, M.O. Vinnyk // Actual problems of economics. – 2014. – № 7 (157). – P. 534-540.
14. Information Systems Audit and Control Association, Inc. // www.isaca.org.
15. Cobit ® 4.1. Framework. Control Objectives. Management Guidelines. Maturity Models. IT Governance Institute. USA, 2013. 196 p.
16. Cobit ® 5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. An ISACA® Framework. USA, 2013. 93p.
17. Самчинська Я.Б., Калінська Т.А. Методичні аспекти аудиту діяльності страхових компаній / Я.Б. Самчинська, Т.А. Калінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 2, Том 1. – С. 153-159.
18. Broadbent M. The new CIO leader: setting the agenda and delivering results / Marianne Broadbent, Ellen S. Kitzis. – Gartner Inc., Harvard Business School Press, Boston, MA, USA, 2005. – 339 p.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Arens, A. Auditing and assurance services: an integrated approach / Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley [with web content provided by Gregory J. Jenkins]. – 10th ed. – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, 2005. – 791 p.
2. Butinets F.F. Audit: [pIdruch. dlya studentIv spetsIalnostI „OblIk I audit” vischih navch. zakladIv] / Frants Frantsovich Butinets. – [2-e vid., pererob. ta dop.]. – Zhitomir: PP „Ruta”, 2002. – 672s.
3. Upravlenie IT: opyit kompaniy-liderov. Kak informatsionnyie tehnologii pomogayut dostigat prevoshodnyih rezultatov / Piter Ueyl, Dzhinn U. Ross.; per. s angl. – M.: Alpina biznes Buks, 2005. – 293s.
4. Broadbent M. Effective IT governance by design / Broadbent M., Weill P. – Gartner Inc., Harvard Business School Press, Boston, MA, USA – 2003.
5. SpIvakovskiy O.V., Samchinska Ya.B., Alforov E.A., Alforova L.M. UpravlInnya InformatsIynimi tehnologIyami yak strategIchnim aktivom: [navch.-metod. posIb.] / Za red. prof. O.V. SpIvakovskogo. – Herson: Aylant, 2014. – 376 s.
6. Weill P., Ross J. W. IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. – Harvard Business Press, 2004. – 269 p.
7. Resurs Institutu upravlInnya InformatsIynimi tehnologIyami (IT Governance Institute): www.itgi.org
8. Zakon UkraYini “Pro auditorsku dIyalnIst” vId 22.04.1993 # 3125-HII (zI zmInami ta dop., vnesenimi Zakonami UkraYini vId 14.03.1995 #81-95) // VIdomostI VerhovnoYi Radi UkraYini. – 1995. – # 14. – S. 88.
9. Pro zatverdzhennya PerelIku poslug, yakI mozhut nadavati auditori (auditorskI fIrmi) # 182/5, 27.09.2007, RIshennya AuditorskoYi palati UkraYini. Resurs ProfesIynoYi yuridichnoYi sistemi: http://zakon.nau.ua
10. Pilipenko I.I. Standarti auditu ta etiki: [navch. posIb.] /Pilipenko I.I, Redko O.Yu. – K.: DP «InformatsIyno-analItichne agentstvo», 2007. – 277 s.
11. MIzhnarodnI standarti auditu, nadannya vpevnenostI ta etiki: Vidannya 2007 roku / [per. z angl. O.V. Seleznov, O.L. OlhovIkova, O.V. Gik, T.Ts. Sharashidze, L.Y. YurkIvska, S.O. KulIkov]. – K.: TOV «IAMTs AU «Status», 2007. – 1172 s.
12. International Standards on Auditing: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standards_on_Auditing
13. Specific features of educational software promotion at Ukrainian market / Y. B. Samchynska, M.O. Vinnyk // Actual problems of economics. – 2014. – # 7 (157). – P. 534-540.
14. Information Systems Audit and Control Association, Inc. // www.isaca.org.
15. Cobit ® 4.1. Framework. Control Objectives. Management Guidelines. Maturity Models. IT Governance Institute. USA, 2013. 196 p.
16. Cobit ® 5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. An ISACA® Framework. USA, 2013. 93p.
17. Samchinska Ya.B., KalInska T.A. MetodichnI aspekti auditu dIyalnostI strahovih kompanIy / Ya.B. Samchinska, T.A. KalInska // VIsnik Hmelnitskogo natsIonalnogo unIversitetu. EkonomIchnI nauki. – 2014. – # 2, Tom 1. – S. 153-159.
18. Broadbent M. The new CIO leader: setting the agenda and delivering results / Marianne Broadbent, Ellen S. Kitzis. – Gartner Inc., Harvard Business School Press, Boston, MA, USA, 2005. – 339 p.


Date_of_receipt: 

22.10.2014


Date_of_ratified: 
24.12.2014
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Самчинська Я. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ Й КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ КОМПАНІЙ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ» / Я.Самчинська // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 67-77.