Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МОДЕЛЬ СТУДЕНТА Й АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ ЕКСПЕРТНО-НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГРАМАТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ


Рік публікації2014
АвториКостіков М., Самсонов В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаалгоритм навчання, граматика, експертні системи, електронні засоби навчання, модель студента
Аннотація

При створенні електронних засобів навчання іноземних мов необхідно повною мірою використовувати потенціал інформаційних технологій в управлінні процесом навчання. Сучасні інтелектуальні навчальні системи завдяки моделюванню предметної області та знань студента дозволяють зробити цей процес адаптивним та індивідуалізованим. Метою статті є дослідження можливостей застосування цих методів у навчанні граматики польської мови в Україні з урахуванням її специфіки.
У статті аналізуються підходи до використання моделі студента в сучасних інтелектуальних навчальних системах із метою забезпечення індивідуалізації навчання. Розроблено структуру моделі студента і загальний алгоритм роботи експертно-навчальної системи граматики польської мови. Досліджено моделювання знання та забування студентами з плином часу окремих елементів навчання в рамках імовірнісної (стохастичної) моделі, а також прогнозування майбутніх імовірностей знання з урахуванням індивідуальних швидкостей забування навчальної інформації. Сформульовано цільову функцію якості навчання, що враховує частотність граматичних правил для певного обсягу слів, що вивчаються, та зв’язків із іншими правилами. Розглянуто задачу формування наступного кроку навчання, враховуючи необхідність попереднього засвоєння базових, пов’язаних правил, а також визначення оптимального інтервалу часу між заняттями залежно від поточного рівня знань.

Нумерація сторінок087-095
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000514
Додаток
[file] 087-095.pdf


Література: 

1. Основи нових інформаційних технологій навчання : Посібник для вчителів / Машбиць Ю. І., Гокунь О. О., Жалдак М. І. [та ін.] / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Інститут змісту і методів навчання. – К. : [б.в.], 1997. – 260 с.
2. Меняйленко О. С. Автоматизовані педагогічні навчальні системи : моногр. / О. С. Меняйленко. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 272 с.
3. Петрушин В. А. Экспертно-обучающие системы / Петрушин В. А. ; отв. ред. А. М. Довгялло ; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К. : Наукова думка, 1992. – 196 с.
4. Буль Е. Е. Обзор моделей студента для компьютерных систем обучения / Е. Е. Буль // Образовательные технологии и общество. – Казань, 2003. – Т. 6. – № 4. – С. 245–250.
5. Bule J. Models for Adaptive Computer-Based Learning Management : doctoral thesis summary / Ekaterina Bule ; Riga Technical University. – Riga : RTU, 2011. – 41 p.
6. Карпенко А. П. Модельное обеспечение автоматизированных обучающих систем. Обзор [Електрон. ресурс] / Карпенко А. П., Добряков А. А. // Наука и образование : электрон. науч. техн. изд. – М : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – № 7. – 63 с. – Режим доступу : http://technomag.edu.ru/doc/193116.html. – Назва з екрану.
7. Rastrigin V. Statistical estimation of the parameters of training models / Vladimir Rastrigin // Transport and Telecommunication. – Riga, 2002. – Vol. 3. – № 1. – Pp. 62–67.
8. Растригин Л. А. Адаптивное обучение с моделью обучаемого / Л. А. Растригин, М. Х. Эренштейн. – Рига : Зинатне, 1988. – 160 с.
9. Костіков М. П. Можливості сучасних електронних засобів навчання польської мови для вивчення граматики студентами / Микола Костіков // Наукові записки. Серія : педагогічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108. – Ч. 1. – С. 206–209.
10. Шабалина О. А. Модели и методы для управления процессом обучения с помощью адаптивных обучающих систем : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / О. А. Шабалина ; Волгоградский гос. техн. ун-т. – Астрахань, 2005. – 158 с.
11. Бойкова В. О. Автоматичне керування процесом навчання в системі електронного підручника / В. О. Бойкова, А. М. Сільвестров, Р. Ф. Хотячук // Праці МНТК «Автоматика-2000». – Львів : Держ. НДІ інформаційної інфраструктури. – 2000. – Т. 6. – С. 44–51.
12. Самсонов В. В. Нариси з теорії ідентифікації : моногр. / В. В. Самсонов, А. М. Сільвестров. – К. : НУХТ, 2012. – 224 с.
13. Школьна О. В. Реалізація індивідуального підходу в електронних засобах навчання на основі врахування психологічних факторів / О. В. Школьна // Програма і матер. 79 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 15–16 квітня 2013 р. – К. : НУХТ, 2013 р. – Ч. 2. – С. 611–612.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Osnovi novih InformatsIynih tehnologIy navchannya : PosIbnik dlya vchitelIv / Mashbits Yu. I., Gokun O. O., Zhaldak M. I. [ta In.] / Institut psihologIYi Im. G. S. Kostyuka APN UkraYini, Institut zmIstu I metodIv navchannya. – K. : [b.v.], 1997. – 260 s.
2. Menyaylenko O. S. AvtomatizovanI pedagogIchnI navchalnI sistemi : monogr. / O. S. Menyaylenko. – Lugansk : Alma-mater, 2003. – 272 s.
3. Petrushin V. A. Ekspertno-obuchayuschie sistemyi / Petrushin V. A. ; otv. red. A. M. Dovgyallo ; AN USSR. In-t kibernetiki. – K. : Naukova dumka, 1992. – 196 s.
4. Bul E. E. Obzor modeley studenta dlya kompyuternyih sistem obucheniya / E. E. Bul // Obrazovatelnyie tehnologii i obschestvo. – Kazan, 2003. – T. 6. – # 4. – S. 245–250.
5. Bule J. Models for Adaptive Computer-Based Learning Management : doctoral thesis summary / Ekaterina Bule ; Riga Technical University. – Riga : RTU, 2011. – 41 p.
6. Karpenko A. P. Modelnoe obespechenie avtomatizirovannyih obuchayuschih sistem. Obzor [Elektron. resurs] / Karpenko A. P., Dobryakov A. A. // Nauka i obrazovanie : elektron. nauch. tehn. izd. – M : MGTU im. N. E. Baumana, 2011. – # 7. – 63 s. – Rezhim dostupu : http://technomag.edu.ru/doc/193116.html. – Nazva z ekranu.
7. Rastrigin V. Statistical estimation of the parameters of training models / Vladimir Rastrigin // Transport and Telecommunication. – Riga, 2002. – Vol. 3. – # 1. – Pp. 62–67.
8. Rastrigin L. A. Adaptivnoe obuchenie s modelyu obuchaemogo / L. A. Rastrigin, M. H. Erenshteyn. – Riga : Zinatne, 1988. – 160 s.
9. KostIkov M. P. MozhlivostI suchasnih elektronnih zasobIv navchannya polskoYi movi dlya vivchennya gramatiki studentami / Mikola KostIkov // NaukovI zapiski. SerIya : pedagogIchnI nauki / KIrovograd. derzh. ped. un-t Im. V. Vinnichenka. – KIrovograd : RVV KDPU Im. V. Vinnichenka, 2012. – Vip. 108. – Ch. 1. – S. 206–209.
10. Shabalina O. A. Modeli i metodyi dlya upravleniya protsessom obucheniya s pomoschyu adaptivnyih obuchayuschih sistem : dis. ... kand. tehn. nauk : 05.13.10 / O. A. Shabalina ; Volgogradskiy gos. tehn. un-t. – Astrahan, 2005. – 158 s.
11. Boykova V. O. Avtomatichne keruvannya protsesom navchannya v sistemI elektronnogo pIdruchnika / V. O. Boykova, A. M. SIlvestrov, R. F. Hotyachuk // PratsI MNTK «Avtomatika-2000». – LvIv : Derzh. NDI InformatsIynoYi Infrastrukturi. – 2000. – T. 6. – S. 44–51.
12. Samsonov V. V. Narisi z teorIYi IdentifIkatsIYi : monogr. / V. V. Samsonov, A. M. SIlvestrov. – K. : NUHT, 2012. – 224 s.
13. Shkolna O. V. RealIzatsIya IndivIdualnogo pIdhodu v elektronnih zasobah navchannya na osnovI vrahuvannya psihologIchnih faktorIv / O. V. Shkolna // Programa I mater. 79 mIzhnar. nauk. konf. molodih uchenih, aspIrantIv I studentIv «NaukovI zdobutki molodI – virIshennyu problem harchuvannya lyudstva u XXI st.», 15–16 kvItnya 2013 r. – K. : NUHT, 2013 r. – Ch. 2. – S. 611–612.


Date_of_receipt: 

10.11.2014


Date_of_ratified: 
24.12.2014
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Костіков М. МОДЕЛЬ СТУДЕНТА Й АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ ЕКСПЕРТНО-НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГРАМАТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ / М.Костіков, В.Самсонов // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 87-95.