Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВІСУ WOLFRAM|ALPHA ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ


Рік публікації2015
АвториКобильник Т. П.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаweb-СКМ, Wolfram|Alpha, математична статистика, розподіли ймовірностей, теорія ймовірностей
Аннотація

Тенденція до використання віддалених мережних ресурсів в Інтернеті чітко позначилася. Традиційне навчання все більш поєднується з мережними, дистанційними технологіями, популярності набувають хмарні обчислення. Методи досліджень теорії ймовірностей використовуються в різних галузях науки. Особливої уваги заслуговує використання методів теорії ймовірностей у психологічних та педагогічних дослідженнях при статистичному аналізі експериментальних даних. Проведення таких досліджень неможливе без використання сучасних інформаційних технологій. Ураховуючи переваги web-орієнтованого програмного забезпечення, у статті схарактеризовано web-сервіс Wolfram|Alpha. Детально проаналізовано можливості використання web-сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач з теорії ймовірностей. На конкретних прикладах описано результати виконання запитів для розв’язування задач з теорії ймовірностей, зокрема з розділів випадкові події та випадкові величини. Розглянуто та проаналізовано задачу на число відбувань події А при n незалежних випробувань з використанням Wolfram|Alpha. Детально проаналізовано можливості використання сервісу Wolfram|Alpha для дослідження неперервної випадкової величини, що має нормальний та рівномірний розподіли ймовірностей, зокрема обчислення ймовірності потрапляння значення випадкової величини у заданий інтервал. Розглянуто задачу на застосування біноміального та гіпергеометричного розподілів ймовірностей дискретної випадкової величини та показано можливості використання сервісу Wolfram|Alpha для її розв’язування.

Нумерація сторінок068-080
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000549
Додаток
[file] 068-080.pdf


Література: 

1. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах: навч. посібник / В.В. Бабенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 184 с.
2. Барковський В.В.Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. / Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. – 4-те вид., випр. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 424 с.
3. Горошко Ю.В. Система знань Wolfram|Alpha / Ю.В. Горошко, Д.А. Покришень // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 13 (20). – С. 96-101.
4. Дьяконов В.П.. Облачная система компьютерной математики Wolfram Alpha / В.П. Дьяконов // Системы компьютерной математики и их приложения: материалы XV Международной научной конференции. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2014. – Вып. 15. – С. 13-18.
5. Жалдак М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Підручник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів / Жалдак М.І., Кузьміна Н.М., Михалін Г.О. – Полтава: «Довкілля-К», 2009. – 500 с.
6. Жалдак М.І. Математика з комп’ютером: посібник для вчителів. – 2-ге вид. / Жалдак М.І, Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. – К. : НПУ імені Драгоманова, 2009. – 282 с.
7. Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. У 2 ч. – Ч. І. Теорія ймовірностей / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 с.
8. Лазурчак І.І. Система комп’ютерної математики: навч. посібник / І.І. Лазурчак, Т.П. Кобильник. – Дрогобич: Коло, 2013. – 256 с.
9. Покришень Д.А. ІКТ для розв’язування системи нерівностей [Електронний ресурс] / Д. А. Покришень, Є. Ю. Носенко // Інформаційні технології і засоби навчання : [електрон. журн.]. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua.
10. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р.К. Чорней, О.Ю. Дюженкова, О.Б. Жильцов та ін.; За ред. Р.К. Чорнея. – К.: МАУП, 2003. – 328 с.
11. Руденко В. М. Математична статистика. Навч. посіб. / В.М. Руденко – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
12. Семеріков С. О. Мобільне програмне забезпечення навчання інформатичних дисциплін у вищій школі / Семеріков С. О., Мінтій І. С., Словак К. І., Теплицький І. О., Теплицький О. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 8 (15). – С. 18–28.
13. Семеріков С.О. Теорія і методика застосування мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей / С.О. Семеріков, К.І. Словак // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 1 (21). – Режим доступу:
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/413#.VBa8BWsoFp9.
14. Триус Ю. В. Web-орієнтована консультаційна експертна система з методів оптимізації/ Ю.В. Триус, М.О. Манько // Вісник Черкаського університету. Серія: Прикладна математика. Інформатика. – 2014. – № 18. – С. 99-114.
15. Триус Ю. Використання web-СКМ у навчанні методів оптимізації та дослідження операцій студентів математичних і комп’ютерних спеціальностей / Юрій Триус // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 4-ої науково-практичної конференції, 20–22 листопада 2012 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 110-115.
16. Триус Ю.В. Створення web-орієнтованих програмних засобів для навчання математичних та інформатичних дисциплін / Ю.В. Триус // Комп’ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін: матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, 28 жовтня 2014 року. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.
– С. 145-146.
17. Wolfram gridMathematica: Multiplying the Powerof Mathematica over the Grid [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wolfram.com/gridmathematica. – Дата доступа : 26.03.2015


Стаття надійшла до редакції: 

09.10.15

0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кобильник Т.П. ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВІСУ WOLFRAM|ALPHA ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ / Т.П.Кобильник // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 24. - С. 68-80.