Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

КОМП’ЮТЕРНА АНІМАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ НА ОСНОВІ FLASH-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУРік публікації2015
АвториЗагацька Н. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаflash-технологія, комп’ютерна анімація, криптологія, наочність.
Аннотація

Стрімкий розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інформатизація освіти висувають підвищені вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців з інформатики. Серед найважливіших методичних прийомів, що сприяє посиленню мотиваційної складової навчального процесу і, як наслідок, робить його більш ефективним є використання наочності. Перспективним напрямом втілення дидактичного принципу наочності в життя є застосування мультимедійних технологій. За рахунок візуалізації абстрактних об’єктів та явищ, реалізованої комп’ютерними засобами, підвищується рівень доступності складного для сприйняття навчального матеріалу, забезпечується його оптимальне засвоєння та запам’ятовування студентами.
У статті розглядається питання вдосконалення лекційного заняття у вищій школі з фахової дисципліни «Криптологія» за допомогою засобів комп’ютерної анімації на основі flash-технології. Обґрунтовується доцільність застосування мультимедійних додатків як на етапі пояснення нового матеріалу, так і у процесі самостійної роботи студентів. Упровадження комп’ютерної анімації криптографічних алгоритмів на основі flash-технології у освітній процес активізує пізнавальну діяльність студентів та розвиває у них інтерес до навчальної дисципліни. Демонстрацію принципів роботи криптографічних алгоритмів пропонується здійснювати із супроводженням анімованих flash-презентацій на базі середовища CrypTool 1.

Нумерація сторінок105-114
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000565
Додаток
[file] 105-114.pdf


Література: 

1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. [Електронний ресурс] – Я.Я Болюбаш // Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997.– 64с. Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_890_43757791.pdf
2. Биков В.Ю. Основні концептуальні засади інформатизації освіти і головна парадигма прийдешнього суспільства знань / В.Ю. Биков // Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : зб. наук. пр. / Національна академія педагогічних наук України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2014. – С. 32-42.
3. Жалдак М.І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах/ М. І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 8–15.
4. Лапінський В.В. Навчальне середовище нового покоління та його складові // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова [Текст], 2008. – № 6 (13) – С.26-32.
5. Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі. [Електронний ресурс] / М. Н. Морзе, О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 2 (6). – 8 с. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article /view/138/124#.VB_fhJR_u84
6. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія [Електронний ресурс] / [Литвинова С.Г., Спірін О.М., Шишкіна, М.П. та ін.] ; за заг. ред. С.Г. Литвинової. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 153 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8732
7. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання: монографія / Ю. В. Триус. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 400 с.
8. Волошинов С.А. Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища [Електронний ресурс] / С.А. Волошинов // Інформаційні технології в освіті/ Херсонський державний університет; гол. ред.: О. В. Співаковський. – Херсон, 2011. – Вип. 10 – 10 с. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/231
9. Дибкова Л. М. Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний засіб реалізації у навчальній діяльності принципу наочності [Електронний ресурс] / Л. М. Дибкова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 6 (20). – 13 с. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/376#.VYq1XVJcp0I
10. Козак Т. М. Інтенсифікація лекції у вищій школі засобами мультимедійних презентацій [Електронний ресурс] / Т. М. Козак// Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 2 (28). – 11 с. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view /651#.VYhGHVJcp0I
11. Атаман Т. Л. Сучасні підходи до навчання інформатики в педагогічному університеті з використанням дистанційних технологій / Т. Л. Атаман // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2011. – №. 10. – С. 144-148.
12. Гугнін В. М. Створення засобів тестування для дистанційного навчання на базі технології Flash [Текст] / Гугнін В.М., Лимаренко В.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція № 14 – Сучасні технології в освіті – НТУ «ХПИ», 2011.
13. Швецова Г. А. Майбутнє – за Flash-технологіями навчання студентів педагогічних ВНЗ / Г. А. Швецова// Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. –2010. – № 2. – С. 49-54.
14. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К.:Академвидав, 2010. – 200 с. – С. 68-75
15. Риженко С. С. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (у ВНЗ) [Електронний ресурс] / С. С. Риженко. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – Том 11, № 3. – 11 с. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/viewFile/59/45.
16. Загацька Н. О. Огляд різних версій пакету CrypTool як засобу захисту інформаційних ресурсів. [Електронний ресурс] / Н. О. Загацька // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 5(31). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt /article/view/744/548
17. Загацька Н. О. Оцінка якості спеціалізованого програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів у процесі навчання криптології / Н. О.Загацька // Наукові записки. Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 20154. – Вип. 7. – С. 38-42.
18. Фергюсон Н. Практическая криптография / Нильс Фергюсон, Брюс Шнайер; [пер. с англ. Н.Н. Селиной]. – М.: «Диалектика», 2004. – 432 с.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Загацька Н.О. КОМП’ЮТЕРНА АНІМАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ НА ОСНОВІ FLASH-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ / Н.О.Загацька // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 25. - С. 105-114.