Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИРік публікації2015
АвториКінєшева А. Ю.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології., магістри початкової освіти, модель, педагогічні умови, прогностична компетентність
Аннотація

Розглянуто структуру та зміст моделі формування прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти засобами інформаційних технологій. Висвітлено мету, основні методологічні підходи та принципи до організації цього процесу.
Ефективність представленої моделі забезпечується системою педагогічних умов, а саме: мотиваційно-формуванням ціннісного ставлення до майбутньої прогностичної діяльності; детермінації розуміння існуючої залежності між рівнем прогностичної компетентності і рівнем загальної професійної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти через впровадження спецкурсу «Прогностична діяльність в системі менеджменту початкової освіти»; створенням інноваційної інформаційно-комунікаційного освітнього середовища; інтеграцією спецкурсу «Прогностична діяльність в системі менеджменту початкової освіти», виробничої, переддипломної практик. Реалізацію зазначених педагогічних умов планується здійснювати завдяки спеціально створеному інформаційно-освітньому середовищу, яке представлене інноваційними формами, методами і засобами, між собою взаємопов’язаними.
Визначено такі структурні компоненти (мотиваційно-ціннісний, змістовний, технологічний і особистісний), критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивний), показники та рівні (просунутий, достатній і базовий) сформованості прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти. Освітній процес, побудований на основі даної моделі, дозволяє досягти бажаного результату: сформувати у майбутніх магістрів початкової освіти прогностичну компетентність.

Нумерація сторінок115-125
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000566
Додаток
[file] 115-125.pdf


Література: 

1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
2. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 128 с.
3. Боярчук Н. Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів ̸ Н. Боярчук ̸̸ ̸ Педагогічні науки. – 2013. – № 1 (57). – С. 85-95.
4. Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: дис. канд. пед. наук / О. Г. Бражнич. – Кривий Ріг, 2001. – 238 с.
5. Васюк О. В. Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів : монографія / О. В. Васюк. – К. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 336 с.
6. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: [навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури] / C. C. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.
7. Галіцан О. А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процессі навчання у вищому навчальному закладі [Текст] : 13.00.04 : захищена 10.06.10 : дис. ... канд. пед. наук : утв. 05.05.10 / Ольга Анатоліївна Галіцан ; ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського» .  О., 2010 .  278 с.
8. Гомеля Н. С. Методологічні засади особистісного підходу в освіті / Н. С. Гомеля // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи.  2014. – Вип. 1. – С. 27-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OD_2014_1_6.pdf
9. Горобец С. Н. Использование компьютерно ориентированных технологий обучения в высшей школе // Сб. докл. междунар. интернет-конф. «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета». – 1-30 ноября. – 2013. – Минск: Изд-во БГУ. – С. 44–56.
10. Кремень В. Г. Категорії «простір» і «середовище»: особливості модельного подання та освітнього застосування / В. Г. Кремень, В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 2. – 150 с.
11. Курлянд З. Н. Професійна усталеність вчителя – основа його педагогічної майстерності. – Одеса, 1995. – 160 с.
12. Кушнер Ю. З. Методология и методы педагогического исследования : учебно-методическое пособие / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2001. – 66 с.
13. Максимюк С.П. Педагогіка : Навчальний посібник / С.П. Максимюк. – К.: Кондор, 2005. 667 с.
14. Пєхота О. М. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч.посіб./ О.М. Пєхота та ін. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 240 с.
15. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») [Електронний ресурс] : постанова КМУ від 03.10.93 № 896 // Офіційний веб-сайт Верховної ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
16. Співаковський О. До оцінювання взаємодії у моделі «Викладач –студент – середовище» / О. Співаковський, Л. Петухова, Н. Воропай // Наука і освіта. – 2011. – № 4/С. – С. 401–405.
17. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности / Э.Г.Юдин. – М.: Наука, 1978.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кінєшева А.Ю. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ / А.Ю.Кінєшева // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 25. - С. 115-125.