Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИРік публікації2015
АвториНовицька Т. Л.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавикористання сервісів електронної бібліотеки, депозит, кейс-метод, метод ситуаційного навчання, методика., ресурс, сервіси електронної бібліотеки
Аннотація

У статті описано методику використання кейс-методу при підготовці науково-педагогічних працівників до роботи з сервісами електронної бібліотеки на прикладі тренінгового заняття. Складено робочу програму, за якою будуть навчатися користувачі, редактори та адміністратори ЕБ використанню сервісів електронної бібліотеки. Розроблено шкалу оцінювання знань та вмінь науково-педагогічних працівників за результатами виконання картки-завдань. Складено орієнтовні контрольні питання до тренінгового заняття.
Розглянуто метод ситуаційного навчання – кейс-метод, досліджено поняття методу кейсів, види та етапи створення кейсів. Досліджено основні характеристики методу ситуаційного навчання: аналітичну та пізнавальну. Аналітична діяльність може включати проблемний аналіз і/або системний аналіз, і/або причинно-наслідковий аналіз, і/або праксеологічний аналіз, і/або прогностичний аналіз, і/або програмно-цільовий аналіз.
Досліджено принцип формування бібліографічного описання ресурсу ЕБ на основі метаданих, поняття «якість метаданих ЕБ». Доведено, що помилки, при внесенні метаданих, можуть так чи інакше блокувати доступ до матеріалів ЕБ.

Нумерація сторінок126-137
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000567
Додаток
[file] 126-137.pdf


Література: 

1. Савченко З.В. Рекомендації користувачам щодо оформлення депозитів до сховища наукової електронної бібліотеки НАПН України [Електронний ресурс] / Савченко З.В. // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 109-111. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4273/
2. Спірін О.М Проблема розвитку інформатичних компетентностей бібліотечних працівників. Методичні рекомендації [Електронний ресурс] / Спірін О.М., Іванова С.М. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2012. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1867/
3. Электронные библиотеки в образовании: программа специализированного учебного курса / Степанов В.К., Моисеева М.В. – М.: Изд. дом «Обучение – сервис», 2006. – 16 с.
4. Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів: монографія / [Спірін О.М., Іванова С.М., Новицький О.В. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 176 с.
5. Створення та технічна підтримка електронної бібліотеки установи НАПН України: методичні рекомендації / [Іванова С.М., Спірін О.М., Яцишин А.В., Савченко З.В., Ткаченко В.А.]; за наук. ред. проф. О. М. Спіріна. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – 58 с.
6. Резниченко В. А. Создание научных архивов с помощью системы EPrints [Електронний ресурс] / Резниченко В. А., Проскудина Г. Ю., Новицкий А. В. // Электронные библиотеки: Российский научный электронный журнал. Том 9. Выпуск 4. – 2006 – Режим доступу: EPrintshttp://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2006/part4/Novitski
7. Олексюк О.Р. Система DSPACE як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Олексюк О.Р. – К., 2014. – 238 с.
8. Морзе Н.В. Створення електронної бібліотеки університету в середовищі EPrints [Електронний ресурс] / Н.В. Морзе, О.Г. Кузмінська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2010. – №. 8. – С. 119-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_2_2010_8_20.pdf
9. Прилуцька Н.С. Структура типової електронної бібліотеки вищого навчального закладу в системі EPrints [Електронний ресурс] / Прилуцька Н.С. // Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2015. – Режим доступу: http://conference.linux.lviv.ua /uk/reports/approvedabstracts2013
10. Новицький О.В. Оцінювання якості ЕБ в веб-середовищі [Електронний ресурс] / Новицький О.В. Проскудіна Г.Ю., Резніченко В.А., Овдій О.М. // Інженерія програмного забезпечення. – 2014. – № 4 (20) – Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/7622-18992-1-SM%20(2).pdf
11. Проскудіна Г.Ю. Інструкція адміністратора (ПЗ Eprints) (на прикладі Державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці) [Електронний ресурс] / Проскудіна Г.Ю., Овдій О.М. – Київ. 2012. – Режим доступу: http://eprints.isofts.kiev.ua/628/
12. Спірін О.М Зміст навчального матеріалу спецсемінару ‘Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях’ [Електронний ресурс] / Спірін О.М, Прилуцька Н.С. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Випуск 60. – pp. 45-48. – Режим доступу: http://visnyk.zu.edu.ua/ NumberArticles.php?number_id=60
13. Олексюк О.Р. Підготовка майбутніх учителів інформатики до застосування інституційних репозитаріїв у майбутній професійній діяльності / Олексюк О.Р. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К. – Вінниця, 2014. – № 39.
14. Ball Julian Digitisation and e-delivery of theses from ePrints Soton [Electronic Resource] / Ball Julian, Fowler Christine. – Ariadne. – 2014. – № 72. – Mode of access: http://eprints.soton.ac.uk/365263/
15. Carr Leslie EPrints: a hybrid CRIS/repository [Electronic Resource] / Carr Leslie // Workshop on CRIS, CERIF and Institutional Repositories. – Rome. – 2010. – 2pp. – Mode of access: http://eprints.soton.ac.uk/271048/
16. Gutteridge C.J. Report on the technical issues of using GNU EPrints Software for the development of an institutional e-Print repository at the University of Southampton [Electronic Resource] / Gutteridge C.J., Hitchcock S., Simpson P., Hey J. / TARDis Project Deliverable, D 2.3.2. – Southampton, UK, University of Southampton. – 2003. – 13pp. – - Mode of access: http://eprints.soton.ac.uk/184/
17. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; Под ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.
18. Психологія і педагогіка. Проведення індивідуального заняття за методом аналізу конкретних навчальних ситуацій (case study): Навчально-методичний посібник – [підготувала д-р філос.н. З.Е. Скринник]. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2012. – 145 с.
19. Яковлева С.А. Особенности применения кейс-метода в обучении студентов психологического факультета / Яковлева С.А., Кузьмина Н.В., Зинчев А.Н // Акмеология 2003 (Юбилейний выпуск).- С.-Пб, Санкт-Петербург: Акмеологическая Академия, 2003. – 324 с. – С. 295–298.
20. Зданевич Л. Використання кейс-стаді як інтерактивного методу взаємодії в процесі підготовки майбутніх вихователів / Лариса Зданевич // Молодь і ринок. – 2014. – № 11 (118). – С. 6-10
21. Кошманова Т. “Кейс”-метод в педагогічній освіті США / Кошманова Т. // Шлях освіти. – 2000. – № 1. – С. 45-50.
22. Данильчук Л.О. Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Данильчук Л.О. – 2007. – 267 с.
23. Використання сервісів електронної бібліотеки установи: методичні рекомендації [Електронний ресурс] / [Новицька Т.Л., Савченко З.В., Ткаченко В.А.]; за наук. ред. проф. О. М. Спіріна. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – 57 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/6259/
24. Методика проведення тренінгів: метод. матеріали / Департамен. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка; ред.-уклад. Н.М. Грачова – Х.: ХОУНБ. – 2013.
25. Спірін О.М. Методика реалізації диференційованого підходу у вивченні основ штучного інтелекту / О.М. Спірін // ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 13. – С. 222-226.
26. Moen, W.E., Stewart, E.L., and McClure, C.R. (1998) “Assessing metadata quality: findings and methodological considerations from an evaluation of the U.S. Government Information Locater Service (GILS)”. In IEEE International Forum on Research and Technology Advances in Digital Libraries, ADL ’98 : Proceedings, April 22-24, 1998 Santa Barbara, California (Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society Press) pp. 246-255.
27. Bruce, T.R. and Hillmann, D.I. (2004) “The Continuum of Metadata Quality: Defining, Expressing, Exploiting”. In Metadata in Practice, edited by D.I. Hillmann and E.L. Westbrooks (Chicago: American Library Association) pp. 238-256
28. Duval, E. and Ochoa, X. 2006. Towards automatic evaluation of metadata quality in digital repositories, In Advances in Conceptual Modeling-Theory and Practice, ER 2006 Workshops BP-UML, Springer, 372-381.
29. Daniel Gelaw Alemneh Metadata Quality Assessment: A Phased Approach to Ensuring Long-term Access to Digital Resources / https://www.asis.org/Conferences/AM09/open-proceedings/posters /80.xml0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Новицька Т.Л. КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ / Т.Л.Новицька // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 25. - С. 126-137.