Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Рік публікації2016
АвториКоротун О. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словазмішане навчання; традиційне навчання; дистанційне навчання; наукові підходи;дидактичні принципи, методи, форми організації та засоби навчання.
Аннотація

Державна політика України у сфері вищої освіти, згідно з Законом «Про вищу освіту» (№ 1556-VII), направлена на забезпечення доступності, якості та ефективності освіти. Пропонуються різні шляхи їх вирішення, одним з яких є інформатизація освіти. У свою чергу, інформатизація дозволяє ефективно розвивати таку педагогічну технологію, як змішане навчання. Актуальною стає проблема використання технології змішаного навчання у сучасному українському вищому навчальному закладі. Стаття присвячена методологічним засадам організації навчального процесу в умовах вищої освіти із застосуванням змішаного навчання. В роботі проаналізовано та уточнено поняття «змішане навчання», визначені методологічні підходи, ряд загальнодидактичних та методичних принципів, на які спирається процес навчання у вищому навчальному закладі при застосуванні моделі змішаного навчання. Описані методи, форми організації та засоби, які використовуються в змішаному навчанні, а також висвітлені переваги такої моделі навчання. Розроблене схематичне подання структури методичної системи змішаного навчання в умовах вищої освіти. Використання змішаного навчання у вищій освіті розв’язує проблеми індивідуалізації, інтенсифікації та оптимізації навчання, є найбільш логічною та природною еволюцією традиційної моделі навчання.

Нумерація сторінок117-129
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000607
Додаток
[file] 117-129.pdf


Література: 

1. Биков В.Ю. Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів / В.Ю. Биков // Кримські педагогічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 2001 – С. 30-50.
2. Галус О. М. Індивідуалізація навчання в контексті адаптації студентів до пізнавальної діяльності у педагогічному ВНЗ/ О.М. Галус // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005. №20 – 71-74 с.
3. Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики / М. І. Жалдак // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць / Редкол. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Випуск 7. – 2003. – С. 3-16.
4. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III
5. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII.
6. Кривонос О.М., Коротун О.В. Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя./ О.М. Кривонос, О.В. Коротун //Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015 – 180с.
7. Кухаренко В.М. Змішане навчання. Вебінар. [Електронний ресурс] / М. В. Кухаренко // – Режим доступу: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended
8. Львов М. С. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій. [Електронний ресурс] / М. С. Львов / – Режим доступу: http://www.ite.kspu.edu/webfm_send/544
9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка / Н.Є.Мойсеюк // – К., 1999. – 348 с.
10. Никитина М.С. Теоретико-методологические аспекты исследования проблемы смешанного обучения / М.С. Никитина // В мире научных открытий. – 2012. № 1. – 167– 176 с.
11. Петухова Л. Є., Співаковський О. В. Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів / Л. Є. Петухова, О. В. Співаковський // Комп'ютер у школі та сім’ї. – 2011. -№1. – с. 7-11
12. Петухова Л.Є., Осипова Н.В. Електронна система підтримки нормативно-правової бази дистанційної системи навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/671
13. Розпорядження Кабінету міністрів України «Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні» від 15 травня 2013 р. (№ 386-р)
14. Триус Ю. В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко // Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг, 2012. – 299-308 с.
15. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 – теорія i методика навчання інформатики / Юрій Васильович Триус ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 649 с.
16. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 528 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/50020-optimzatsya-protsesu-navchannya-.html
17. Азиатцева Т. В. Обзор существующих за рубежом курсов, созданных с применением технологии смешанного обучения // Преподаватель ХХI век – №2 (том 1) – 2016 г. – 177-183 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-suschestvuyuschih-za-rubezhom-ku...
18. Смешанное обучение: ведущие образовательные технологии современности [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://doc4web.ru/pedagogika/smeshannoe-obuchenie-veduschie-obrazovateln...
19. Blended Learning // The Clayton Christensen Institute. – Retrieved from: http://goo.gl/AL3lPN
20. Blended Learning: 10 Trends. April, 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dreambox.com/blog/blended-learning-10-trends
21. Collis B. Flexible learning in a digital world: experiences and expectations / Betty Collis, Jef Moonen. – London : Kogan Page Limited, 2001. – 231 p.
22. Jennifer Hofmann Top 10 Challenges of Blended Learning (And Their Solutions!) Aug, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog.insynctraining.com/top-10-challenges-of-blended-learning
23. Moebs, S. & Weibelzahl, S. (2006). Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises – Outline of a Delphi Study. Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs held in conjuction with the 1stEuropean Conference on Technology Enhancing Learning Crete, Greece, pp 1-6.
24. Phil Bickerton. 7 Reasons Blended Learning is The Future of Training. January, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trainingstation.walkme.com/7-reasons-blended-learning-future-trai...
25. Tom Vander Ark. 10 Reasons Teachers Love Blended Learning. Sep 10, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.huffingtonpost.com/tom-vander-ark/10-reasons-teachers-love-_b...0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Коротун О.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ / О.В.Коротун // Інформаційні технології в освіті. - 2016. - № 28. - С. 117-129.