Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЯК ДЖЕРЕЛО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬРік публікації2018
АвториСпірін О. М., Новицька Т. Л., Яцишин А. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаGoogle Analytic, IRStat2, інформаційно-аналітична підтримка, електронна бібліотека, наукові дослідження, статистичний звіт
Аннотація

У статті досліджено особливості використання статистичного модуля IRStat2 Електронної бібліотеки НАПН України у формуванні статистики для інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень. Описано напрями застосування аналітичної системи Google Analytics як засобу моніторингу використання такої бібліотеки як електронного освітнього ресурсу підтримки наукових досліджень, створеного за результатами виконання науково-дослідної роботи в галузі педагогіки. Розглянуто особливості здійснення моніторингу результатів науково-дослідних робіт і ефективності діяльності наукової установи. Здійснено порівняння аналітичної системи Google Analytics та статистичного модулю IRStats2. Зроблено висновок про те, що аналітичну систему Google Analytics та статистичний модуль IRStats2 доцільно використовувати для науково-методичного супроводу електронних бібліотек, управління роботою за науковою темою, науковою установою, так як вони дозволяють формувати різноманітні статистичні звіти, що доповнюють один одного та допомагають визначити, як відбувається використання результатів науково-дослідних робіт, зокрема електронних освітніх ресурсів, за багатьма критеріями, дослідити аудиторію користувачів, авторів ресурсів, а також дозволяють сформувати як комбіновані, так і додаткові статистичні звіти, ввівши додаткові параметри фільтрування.

Нумерація сторінок007-026
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000664
Додаток
[file] 007-026.pdf


Література: 

1. «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року № 344/2013. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
2. Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України : монографія / [О. М. Спірін, С. М. Іванова, А. В. Яцишин та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна. – К.: Атіка, 2014. – 184 с.
3. Спірін О.М. Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України / Спірін О.М., Іванова С.М. // Український педагогічний журнал. – 2015. - № 1. - С. 192-205.
4. Спірін О.М. Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН України / Спірін О.М., Саух В.М., Резніченко В.А., Новицький О.В. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. - № 6 (14).
5. Іванова С.М. Використання Електронної бібліотеки НАПН України як засобу інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень [Електронний ресурс] / Іванова С.М. // Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К: ІІТЗН НАПН України, 2016. – С. 1-6. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/106909/
6. Іванова С.М. Наукова Електронна бібліотека НАПН України як засіб інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень / Іванова С.М. // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2015. - № 6. - С. 38-43.
7. Биков В.Ю. Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень / Биков В.Ю., Спірін О.М., Лупаренко Л. А. // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. - № 1. - С. 3-25.
8. Биков В.Ю. Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень / Биков В.Ю., Спірін О.М., Сороко Н.В. // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. – 2015. - № 1. - С. 91-100.
9. Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2017) Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (61). стор. 196-218.
10. Спірін О.М. Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень [Електронний ресурс] / Спірін, О.М., Яцишин А.В., Іванова С.М., Кільченко А.В., Лупаренко Л. А. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. - 5 (55). - С. 136-174. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501.
11. Sébastien François Tell me what I need to know: generating reports from your repository [online] / Sébastien François, Justin Bradley // Open Repositories Conference, July 8 - 12, 2013. - Mode of access: http://or2013.net/content/tell-me-what-i-need-know-generating-reports-yo...
12. Peter Dietz Usage Statistics powered by Elastic Search [online] / Open Repositories Conference, July 8 - 12, 2013. - Mode of access: http://or2013.net/content/usage-statistics-powered-elastic-search/index....
13. IRStats2 StatisticaltoolsforEPrints[online]: [Веб-сайт]. - Modeofaccess: http://eprints.github.io/irstats2/
14. Створення та технічна підтримка електронної бібліотеки установи НАПН України: методичні рекомендації / [Іванова С.М., Спірін О.М., Яцищин А.В., Савченко З.В., Ткаченко В.А.]; за наук. ред. проф. О.М. Спіріна. - К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – 58 с.
15. Дейнега Л.Ю. Засоби Google для бізнесу в Internet [Електронний ресурс] / Дейнега Л.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ. - 2014. – 372 с. - Режим доступу: http://rtt.zntu.edu.ua/data/Tezy_ZNTU_2014.pdf
16. Шевченко Т.Є. Ефективність і оцінка якості функціонування електронного каталога бібліотеки ВНЗ [Електронний ресурс] / Шевченко Т.Є., Борисова Т.В. // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи: Інтернет-конференція, 6–10 червня 2017 р. - Харків: НБ ХНУРЕ. - Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3652
17. Іванова С.М. Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics за 2012-2015 рр./ Іванова С.М., Кільченко А.В. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2016): Черкаси, 12-14 травня 2016 р. - 2016. – Черкаси: ЧДТУ, - С. 99-100.
18. Кільченко А.В. Аналіз електронних систем відкритого доступу для підтримки педагогічних досліджень / Кільченко А.В. // Звітна науков-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. - 2016. - м. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. - С. 1-9.
19. Кільченко А.В. Особливості проведення моніторингу електронної бібліотеки НАПН України / Кільченко А.В. // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. - 2016. - Черкаси: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – С. 145-146.
20. Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України: монографія / [О. М. Спірін, С. М. Іванова, А. В. Яцишин та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова, О.М. Спіріна. – К.: Атіка, 2014. – 184 с.
21. Сахарова М. П.  Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова [Електронний ресурс] / Сахарова М. П. // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 1. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса. - 2017. – С. 60-63. - Режим доступу: http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/3836.
22. Шиненко М.А. Застосування Google Analytics як засобу моніторингу використання мережі електронних бібліотек / Шиненко М.А. // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. - 2015. – К.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
23. Шиненко М.А. Використання google analytics як засобу моніторингу мережі електронних бібліотек / Шиненко М.А. // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. Секція 6. Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом Міністерство освіти і науки України. - 2015. - Черкаси: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. -С. 230-231.
24. Шиненко М.А. Роль сервісу Google Analytics у проведенні моніторингу впровадження наукової продукції / Шиненко М.А. // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. - 2014. – К.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. -С. 117-118.
25. Шиненко М.А. Моніторинг електронних наукових ресурсів за допомогою Google Analytics / Шиненко М.А. // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. - 2013. -м. Київ: ІІТЗН НАПН. -С. 111-112.
26. Шиненко М.А. Системи веб-аналітики у науковій діяльності / Шиненко М.А. // Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності». - 2013. -м. Київ: НАУ. - С. 103.
27. Analytics Довідка. Глосарій. Переглянуті сторінки [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://support.google.com/analytics/answer/6086080?hl=uk&ref_topic=6083659
28. ANSI/NISO Z39.7-2013, Information Services and Use: Metrics & Statistics for Libraries and Information Providers - Data Dictionary [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://z39-7.niso.org/standard.html
29. About COUNTER [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.projectcounter.org/about/
30. Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics :звіт за 2016 рік / [М.А. Шиненко, Ю.А. Лабжинський, А.В. Кільченко]; Упорядник: Шиненко М.А. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2017. – 36с.
31. Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics : звіт за січень-березень 2017 року / [М.А. Шиненко, А.В. Кільченко, Б.В. Вербельчук]; Упорядник: Шиненко М.А. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2017. – 33с.
32. Моніторинг використання веб-ресурсу «Електронна бібліотека НАПН України» за допомогою Google Analytics: звіт за 2012-2015 роки / [А.В. Кільченко, О.О. Марченко, Б.В. Вербельчук, Ю.А. Весельська]; Упорядник: Кільченко А. В. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2016. – 35 с.
33. Використання електронних відкритих систем для інформаційно- аналітичної підтримки педагогічних досліджень: короткий термінологічний словник / Упоряд.: Спірін О.М., Іванова С.М., Яцишин А.В., Кільченко А.В. та ін.; – К.: ІІТЗН НАПН України, 2017. – С. 44.
34. Best Practices for Google Analytics in Digital Libraries / Authored by the Digital Library Federation Assessment Interest Group Analytics working group [Molly Bragg, Joyce Chapman, Jody DeRidder, Rita Johnston, Ranti Junus, Martha Kyrillidou, Eric Stedfeld]. - September 2015. – DLF.
35. Новицька Т.Л. Використання статистичного модуля IRStats2 електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України: методичні рекомендації [Електронний ресурс] / Новицька Т.Л.; за наук. ред. к. пед. н. С.М. Іванової. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2016. – 40 с. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/705245.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. "National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021" dated June 25, 2013 № 344/2013. - Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
2. Scientific and organizational principles of design of a network of electronic libraries of institutions of NAPS of Ukraine: monograph / [O.M. Spirin, S.M. Ivanova, A.V. Іatsyshyn and other]; for sciences Ed. prof. V.Yu. Bykov, O.M. Spirin. – K.: Atika, 2014. – 184 p.
3. Spirin O.M. Experience of digital library Academy of pedagogical sciences Ukraine / O.M. Spirin, S.M. Ivanova // Ukrainian Educational Journal. – 2015. - № 1. - P. 192-205.
4. Spirin O. Designing of electronic libraries system of scientific and educational institutions of APS of Ukraine / Spirin O., Sauh V., Reznichenko V., Novytskyi O. // Information Technologies and Learning Tools. – 2009. - № 6 (14).
5. Ivanova S.M. Using the Electronic Library of the National Academy of Sciences of Ukraine as a means of informational and analytical support for scientific research [Electronic resource] / Ivanova S.M. // Reporting scientific-practical conference of the Institute of Information Technologies and Training of National Academy of Sciences of Ukraine. - K: IITTL NAES of Ukraine, 2016. - P. 1-6. - Access mode: http://lib.iitta.gov.ua/106909
6. Ivanova S.M. The Scientific Electronic Library of NAPS of Ukraine as a Mean of Informational and Analytical Support of Pedagogical Research / Ivanova S.M. // Computer in school and family. – 2015. - № 6. - P. 38-43.
7. Bykov V.Yu. Open web-based systems of scientific and educational research implementation monitoring / V. Bykov, O. Spirin, L. Luparenko // Theory and practice of social systems management: philosophy, psychology, pedagogy, sociology. – 2014. - № 1. - P. 3-25.
8. Bykov V.Yu. Electronic bibliometric system as a tool for information and analytical support of scientific and educational researches / Bykov V.Yu., Spirin O.M., Soroko N.V. // Information and Communication Technology in Modern Education: experience, problems, prospects. – 2015. - № 1. - P. 91-100.
9. Spirin O.M. Experience of using « Open Journal Systems» software platform for information support of scientific and educational activity / O. Spirin, L. Luparenko // Information Technologies and Learning Tools. – 2017. - № 5 (61). – P. 196-218.
10. Spirin O.M. The using of the electronic systems of open access for information and analytical support pedagogical research [Electronic resource] / O.M. Spirin, A.V. Іatsyshyn, S.M. Ivanova, A.V. Kilchenko, L.A. Luparenko // Information Technologies and Learning Tools. – 2016. - №5 (55). – p.. 136–174. - Access mode: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501.
11. Sébastien François Tell me what I need to know: generating reports from your repository [Electronic resource] / Sébastien François, Justin Bradley // Open Repositories Conference, July 8 - 12, 2013. - Mode of access: http://or2013.net/content/tell-me-what-i-need-know-generating-reports-yo...
12. Peter Dietz Usage Statistics powered by Elastic Search [Electronic resource] / Open Repositories Conference, July 8 - 12, 2013. - Mode of access: http://or2013.net/content/usage-statistics-powered-elastic-search/index....
13. IRStats2 Statistical tools for EPrints. - Mode of access: http://eprints.github.io/irstats2/
14. Creation and technical support of the electronic library of the Institute of NAPN of Ukraine: methodical recommendations / [S.M. Ivanova, O.M. Spirin, A.V. Іatsyshyn, Z.V. Savchenko, Tkachenko V.A.]; for sciences Ed. prof. O.M. Spirin - K.: IITTL NAES of Ukraine, 2014 - 58 p.
15. Deineha L.Iu. Google Tools for Business in the Internet [Electronic resource] / Deineha L.Iu. // Modern problems and achievements in the field of radio engineering, telecommunications and information technologies: Abstracts of the VII International Scientific and Practical Conference (September 17-19, 2014, м. Zaporizhzhia). – Zaporizhzhia: ZNTU. - 2014. – 372 p. - Access mode: http://rtt.zntu.edu.ua/data/Tezy_ZNTU_2014.pdf
16. Shevchenko T.E. Effectiveness and quality evaluation of functioning of the electronic catalog in the library [Electronic resource] / Shevchenko T.E., Borisova T.V. // Measuring in libraries: evaluation of efficiency and quality of work: Internet conference, June 6-10, 2017 - Kharkiv: NURE SL. - Access mode: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3652
17. Ivanova S.M. Monitoring of the use of web resources "Digital library NAES of Ukraine" by means of Google Analytics for 2012-2015./ Ivanova S.M., Kilchenko A.V. // ІІI International scientific-practical conference "Information technologies in education, science and technology" (ITEST-2016): 12-14 may 2016 - 2016. – Cherkasy: CSTU. - P. 99-100.
18. Kilchenko A.V. The analysis of electronic systems for open access to support teaching research / Kilchenko A.V. // Reporting scientific-practical conference of the Institute of Information Technologies and Training of National Academy of Sciences of Ukraine. - K: IITTL NAES of Ukraine, 2016. - P. 1-9.
19. Kilchenko A.V. Features of monitoring the Digital Library NAES of Ukraine / Kilchenko A.V. // Automation and computer-integrated technologies in production and education: the state, achievements, perspectives of development. - 2016. - Cherkasy: Cherkasy National University Bohdan Khmelnytsky. - P. 145-146.
20. Scientific and organizational principles of design of a network of Digital Library of institutions of NAES of Ukraine: monograph / [O.M. Spirin, S.M. Ivanova, A.V. Іatsyshyn and other]; for sciences Ed. prof. V.Yu. Bykov, O.M. Spirin. – K.: Atika, 2014. – 184 p.
21. Sakharova M. P.   Integration into virtual space as a component of the success of the scientific library of VNMU M.I. Pyrohova [Electronic resource] / Sakharova M. P. // Materials of the scientific conference of the faculty, scientific workers and applicants of a scientific degree on the results of research work for the period 2015-2016 (May 15-18, 2017): in 2 volumes. Volume 1. - Vinnytsia: Vasyl’ Stus Donetsk National University. - 2017. - P. 60-63. - Access mode: http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/3836.
22. Shynenko M.A. Use of Google Analytics as a means of monitoring use of the digital library / Shynenko M.A. // Reporting scientific-practical conference of the Institute of Information Technologies and Training of National Academy of Sciences of Ukraine. - K: IITTL NAES of Ukraine, 2015.
23. Shynenko M.A. Using google analytics as a tool for monitoring the network of electronic libraries / Shynenko M.A. // All-Ukrainian scientific and practical internet conference. Automation and computer-integrated technologies in production and education: the state, achievements, prospects for development. Section 6. Information technologies in teaching and management of the educational process. Ministry of Education and Science of Ukraine. - 2015. - Cherkasy: Cherkasy National University Bohdan Khmelnytsky. - P. 230-231.
24. Shynenko M.A. Google Analytics service role in monitoring the implementation of scientific production / Shynenko M.A. // Reporting scientific-practical conference of the Institute of Information Technologies and Training of National Academy of Sciences of Ukraine. - K: IITTL NAES of Ukraine, 2014. -P. 117-118.
25. Shynenko M.A. Monitoring electronic research resources with Google Analytics / Shynenko M.A. // Reporting scientific-practical conference of the Institute of Information Technologies and Training of National Academy of Sciences of Ukraine. - K: IITTL NAES of Ukraine. - 2013. - P. 111-112.
26. Shynenko M.A. Systems web analytics in scientific activity / Shynenko M.A. // Scientific-practical conference "Multimedia technologies in education and other areas". - 2013. - K: NAU. - P. 103.
27. Analytics Help. Glossary. Revised Pages - Access Mode: https://support.google.com/analytics/answer/6086080?hl=uk&ref_topic=6083659
28. ANSI/NISO Z39.7-2013, Information Services and Use: Metrics & Statistics for Libraries and Information Providers - Data Dictionary - Access Mode: http://z39-7.niso.org/standard.html
29. About COUNTER - Access Mode: https://www.projectcounter.org/about/
30. Monitoring the use of website "Digital Library NAES of Ukraine" with Google Analytics: report for 2016 / [Shynenko M.A., Labzhinskij J.A., Kilchenko A.V.]; Writer: Shynenko M.A. – K: IITTL NAES of Ukraine, 2017. – 36 p.
31. Monitoring the use of website "Digital Library NAES of Ukraine" with Google Analytics: Report for January - March 2017 / [Shynenko M.A., Kilchenko A.V., Verbelchuk B.V.]; Writer: Shynenko M.A. – K: IITTL NAES of Ukraine, 2017. – 33 p.
32. Monitoring the web resource of the "Digital Library NAES of Ukraine" with the help of Google Analytics: report for the years 2012-2015 / [Kilchenko A.V., Marchenko O.O., Verbelchuk B.V., Veselska Yu.A.]; Writer: Kilchenko A.V. – K: IITTL NAES of Ukraine, 2016. – 35 p.
33. The use of electronic systems for public information and analytical support educational research: the brief glossary of terms / Writer: O.M. Spirin, S.M. Ivanova, A.V. Іatsyshyn, Kilchenko A.V. та ін.; – K: IITTL NAES of Ukraine, 2017. – P. 44.
34. Best Practices for Google Analytics in Digital Libraries / Authored by the Digital Library Federation Assessment Interest Group Analytics working group [Molly Bragg, Joyce Chapman, Jody DeRidder, Rita Johnston, Ranti Junus, Martha Kyrillidou, Eric Stedfeld]. - September 2015. – DLF.
35. Novytska T.L. Using the statistical module IRSTats2 of the electronic library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine: methodical recommendations [Electronic resource] / Novytska T.L.; for sciences Ed. PhD in pedagogical sciences S.M. Ivanova. – K: IITTL NAES of Ukraine, 2016. – 40 с. - Access Mode: http://lib.iitta.gov.ua/705245.


Стаття надійшла до редакції: 

19.04.2018


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Спірін О.М. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЯК ДЖЕРЕЛО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / О.М.Спірін, Т.Л.Новицька, А.В.Яцишин // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 35. - С. 07-26.