Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВЕБ-ОРІЄНТОВАНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИРік публікації2018
АвториВорожбит А. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаІКТ, інформаційно-освітнє середовище; заклад загальної середньої освіти, система управління навчанням; LCMS MOODLE; система електронних портфоліо
Аннотація

У статті представлено модель інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої освіти ‒ системи, яка складається з сукупності підсистем (освітніх ресурсів), які знаходяться в умовах інформаційного обміну між учасниками освітнього процесу на основі сучасних веб-орієнтованих технологій. Основне місце в моделі відведено LCMS MOODLE як «точці доступу» до знань здобувачів освіти. Відповідно до проведеного аналізу систем управління навчанням у наукових джерелах можна зазначити, що в усіх розглянутих системах організовано доступ до навчальних матеріалів, забезпечено взаємодію між учителем та учнем, тестування та оформлення звітності. Безкоштовне використання, можливість додавання нових функціональних можливостей вказує на перспективність використання LCMS MOODLE в закладах загальної середньої освіти. Розглянуто інші компоненти системи: систему електронних портфоліо, сторінки в соціальних мережах, засоби комунікації (месенджери), сайти закладу освіти, районного управління освіти, Міністерства освіти і науки України, Малої академії наук, учнівських предметних олімпіад, конкурсів тощо. Модель інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої освіти може бути модифікована, що викликано постійними змінами в інформаційному суспільстві і тенденціями використання ІКТ.

Нумерація сторінок020-029
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000671
Додаток
[file] 020-029.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Курилов, М. А. & Терещенко, С.В. (2010). Классификация систем управления содержим web-ресурсов и их использование для разработки сайта дистанционного обучения. Штучний інтелект, 3, 648-654.
2. Богомолов, В. А. (2007). Обзор бесплатных систем управления обучением. Образовательные технологии и общество, 10 (3), 439-460.
3. Болюбаш, Н.М. (2009). Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів. Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (13).
4. Демида, Б. А., Сагайдак, С. & Копил, І. (2011). Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 694, 98-107.
5. Мещеряков, Д. С. (2014). Порівняльний аналіз сучасних систем дистанційного навчання, придатних для проведення дистанційних курсів та Інтернет-тренінгів. Технології розвитку інтелекту, 1 (6). Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2014_1_6_4.
6. Vakaliuk, T. (2017). Cloud LMS As A Tool For Designing Cloud-Based Learning Environment For Bachelor Of Informatics. Journal of Modern Technology & Engineering, 2 (2), 107-113. Retrieved from http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/JTME/V2N2/Vakaliu....
7. Ястремська, С.О., Новіков, Ю. Л. & Камінська, П. А. (2017). Огляд програмних платформ для організації дистанційного навчання майбутніх магістрів сестринської справи. Молодий вчений, 9 (49), 424-433.
8. Томашевський, В. М. (2011). Огляд сучасного стану систем дистанційного навчання. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія: Комп’ютерні технології, 148, 146-157.
9. Бойченко, О. А. (2013). Використання програмного засобу eFront у навчально-виховному процесі. Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2013, 18-21 квітня 2013 р., Львів, 28-29.
10. Чоповський, С. С. (2016). E-learning в ПТО, або не тільки Moodle-м живе сучасна освіта. Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2016, 19-22 квітня 2016 р., Львів, 14-18.
11. Воробієнко, П. П., Гуржій, А. М. & Коляденко А. М. (2014). Інформатизація загальноосвітніх закладів України. Комп’ютер в школі та сім’ї, 1, 3-5.
12. Триус, Ю. В. (ред.), Герасименко, І. В. & Франчук, В. М. (2014). Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник. Черкаси.
13. Литвинова, С. Г. (2014). Модель хмарно орієнтованого навчального середовища вчителя загальноосвітнього навчального закладу. Комп’ютер в школі та сім’ї, 8, 5-11.
14. Гуменна, О.В. & Кононова, Л.В. (2012). Інформаційне середовище як засіб проектування розвитку навчального закладу. Комп’ютер у школі та сім’ї, 3.
15. Тверезовська, Н. Т. & Касаткін, Д. Ю. (2011). Інформаційно-освітнє середовище навчання: історія виникнення, класифікація та функції. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Серія: педагогіка, 3, 190–196.
16. Шахіна, І. Ю., Товажнянський, Л. Л. ( ред.) & Романовський, О. Г.( ред.) (2013). Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарнотехнічної еліти, 36-37 (40-41), 245-255.
17. Лізунов, П. П. & Білощицький, А. О. (2007). Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Системи обробки інформації, 5(63), 2-8.
18. Кузьменко, А. В. (2017). Персоналізоване віртуальне навчальне середовище Mahara як засіб для створення е-портфоліо учнів старших класів. Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2017, 27-30 квітня 2017 р., Львів, 61–63.
19. Butler, P. (2006). A Review of the literature on portfolios and electronic portfolios. Massey University College of Education. Retrieved from http://eduforge.org/docman/?group_id=176.
20. Faruque, S. (2013). E-portfolio-system-with-mahara-for-international-schools. Retrieved from https://tektab.com/2013/10/10/e-portfolio-system-with-mahara-for-interna... .
21. Lorenzo, G. & Ittleson, J. An overview of e-portfolios. Retrieved from http://www.educause.edu/ LibraryDetailPage/666?ID=ELI3001.
22. Яцишин, А. В. (2014). Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти. Інформаційні технології в освіті, 19, 119-126. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2014_19_14.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Kurylov, M. A. & Tereshhenko, S.V. (2010). Classification of control systems content of web-resources and their use for the development of a distance learning site. Shtuchnyi intelekt, 3, 648-654.
2. Bohomolov, V. A. (2007). A review of free training management systems. Educational technologies and society, 10 (3), 439-460.
3. Bolyubash, N. M. (2009). Use of modern information technologies in the training of economists. Information Technologies and Learning Tools, 5 (13).
4. Demyda, B. A., Sahajdak, S. & Kopyl, I. (2011). Distance Learning Systems: Review, Analysis, Choice. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic», 694, 98-107.
5. Meshheryakov, D. S. (2014). Comparative analysis of modern distance learning systems suitable for distance learning and Internet training. Technologies of development of intelligence. 1 (6). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2014_1_6_4.
6. Vakaliuk, T. (2017). Cloud LMS As A Tool For Designing Cloud-Based Learning Environment For Bachelor Of Informatics. Journal of Modern Technology & Engineering, 2 (2), 107-113. Retrieved from http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/JTME/V2N2/Vakaliu....
7. Yastremska, S.O., Novikov, Yu. L. & Kaminska, P. A. (2017). An overview of software platforms for the organization of distance learning for future masters of nursing. Young scientist, 9 (49), 424-433.
8. Tomashevskyi, V. M. (2011). An overview of the current state of distance learning systems. The scientific works of the Black Sea State University named after Petro Mohyla. Series: Computer technology, 148, 146-157.
9. Boichenko, O. A. (2013). Using the eFront software in the learning process. International scientific and practical conference FOSS Lviv 2013, 18-21 april 2013, Lviv, 28-29.
10. Chopovskyi, S. S. (2016). E-learning in PTO, or not just Moodle is a modern education. International scientific and practical conference FOSS Lviv 2016, 19-22 april 2016, Lviv, 14-18.
11. Vorobiienko, P. P., Hurzhij, A. M. & Koliadenko A. M. (2014). Informatization of general educational institutions of Ukraine. Computer at school and family, 1, 3-5.
12. Tryus, Yu. V.(Ed.), Herasymenko, I. V. & Franchuk V. M. (2014). The system of electronic education of higher educational institutions on the basis of MOODLE. Cherkasy.
13. Lytvynova, S. H. (2014). A model of a cloud-based learning environment for a teacher at a general education institution. Computer at school and family, 8, 5-11.
14. Humenna, O.V. & Kononova, L. V. (2012). Information environment as a means of designing the development of an educational institution. Computer at school and family, 3.
15. Tverezovska, N. T. & Kasatkin, D. Yu. (2011). Educational information environment: history of origin, classification and function. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Pedagogy, 3, 190–196.
16. Shakhina, I. Yu., Tovazhnyansky, L. L. (Ed.) & Romanovsky, O. G. (Ed.) (2013). Definition and directions of creating an informational educational environment. Problems and prospects of the formation of the national humanitarian elite, 36-37 (40 41), 245-255.
17. Lizunov, P. P. & Biloshchytskyi, A. O. (2007). Models and means of forming a comprehensive educational and informational environment of an educational institution. Information processing systems, 5(63), 2-8.
18. Kuzmenko, A. V. (2017). Personalized virtual learning environment Mahara as a means for creating e-portfolio of high school students. International scientific and practical conference FOSS Lviv 2017, 27-30 April 2017, Lviv, 61-63.
19. Butler, P. (2006). A Review of the literature on portfolios and electronic portfolios. Massey University College of Education. Retrieved from http://eduforge.org/docman/?group_id=176.
20. Faruque, S. (2013). E-portfolio-system-with-mahara-for-international-schools. Retrieved from https://tektab.com/2013/10/10/e-portfolio-system-with-mahara-for-interna... .
21. Lorenzo, G. & Ittleson, J. An overview of e-portfolios. Retrieved from http://www.educause.edu/ LibraryDetailPage/666?ID=ELI3001.
22. Yacyshyn, A. V. (2014). Application of virtual social networks for the needs of general secondary education. Information Technologies in Education, 19, 119-126. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2014_19_14.


Стаття надійшла до редакції: 

21.08.2018


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Ворожбит А.В. ВЕБ-ОРІЄНТОВАНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ / А.В.Ворожбит // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 36. - С. 20-29.