Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ПСИХІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮРік публікації2018
АвториІлясова Ю. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології; молодші медичні спеціалісти; ментальні карти; онлайн сервіс LearningApps
Аннотація

У статті проаналізовано поняття «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ). Висвітлено переваги та недоліки використання ІКТ у освітньому процесі. Наголошено на важливості та необхідності впровадження в українську медичну освіту ІКТ. Проаналізовано поняття «ментальні карти». У статті показано застосування ментальних карт та онлайн сервісу LearningApps у процесі професійної підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів під час вивчення дисциплін психіатричного профілю, зокрема «Психіатрія та наркологія», «Медсестринство в психіатрії та наркології» та «Неврологія і психіатрія». Розглянуто особливості організації та проведення підсумкових занять з вказаних дисциплін. Продемонстрована структура підсумкового заняття, яка представлена у вигляді сучасного інноваційного засобу – ментальної карти. Представлено методику проведення підсумкового заняття, де студенти працюють на інтерактивній дошці та за комп’ютером, виконуючи завдання, які показані в структурі ментальної карти: розв’язують ситуаційні завдання, тести, кросворди, ігрові онлайн вправи і демонструють практичні навички. Наголошено, що використання цієї методики в осівтньому процесі зможе підвищити якість професійної підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів. Зроблено висновок про те, що ІКТ є основними інструментами модернізації медичної освіти та економічного зростання нашого суспільства.

Нумерація сторінок046-057
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000673
Додаток
[file] 046-057.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Машейко, И. В. (2017). Современные подходы в преподавании дисциплин студентам высших медицинских учебных заведений. Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 98-101.
2. Покришень, Д. А. (2018). Сучасні засоби ІКТ. Retrieved from: http://dist.org.ua/ course/view.php?id=62.
3. Гуржій, А. М. & Овчарук, О. В. (2013.) Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи. Інформаційні технології в освіті, 15, 38-43.
4. Лученецкая-Бурдина, И. Ю. & Федотова, А. А. (2016). Организация самостоятельной работы студентов с использованием средств электронного обучения. Ярославский педагогический вестник, 6, 169-175.
5. Дворцова, Н. В., Бахмутова, Н. Н. & Зерщикова, Т А. (2017). Роль современных информационных технологий в подготовке специалиста – профессионала. Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 45-47.
6. Педанов, Ю. Ф., Славута, А. П. & Гоженко, А. И. (2013). Применение информационно-коммуникационных технологий при изучении морфофункциональных дисциплин в медицинских училищах и колледжах. Здоровье–основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения, 8, 1, 201-206.
7. Агаев, Ф. Т. (2017). Современные технологии электронного образования. Открытое образование, 21, 3, 73-79. doi:10.21686/1818-4243-2017-3-73-79.
8. Бутуханова, И. С., Мархаева, Л. Э. & Ханхасаева, Б. Т. (2009). Использование информационных технологий в учебном процессе при преподавании клинических дисциплин. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, 2. Retrieved from https://scholar.googleusercontent.com/ scholar?q=cache:edzX4p7GSucJ:scholar.google.com/&hl=ru&as_sdt=0,5.
9. Олійник, Т. А. (2015). Застосування технології картування мислення (майндмеппінгу) на уроках хімії старшої профільної школи. Таврійський вісник освіти, 2 (1), 63-69.
10. Машкіна, В. В. (2012). Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 16, 72-76.
11. Радомська, Т. О. (2017). Візуалізація навчальної інформації з використанням ментальних карт. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 93-96.
12. Кононец, Н. В. (2014). Место учебника при ресурсно-ориентированном обучении студентов в аграрном колледже. Материалы 2-й научно-практической конференции с международным участием: Категория «социального» в современной педагогике и психологии, Ульяновск: SIMJET, 439-445.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Masheyko, I. V. (2017). Modern Approaches in Teaching Disciplines to Students of Higher Medical Educational Institutions. Medical education of the XXI century: competence approach and its implementation in the system of continuous medical and pharmaceutical education, 98-101.
2. Pokryshen, D. A. (2018). Modern ICT tools. Retrieved from http://dist.org.ua/course/ view.php?id=62.
3. Hurzhii, A. M. & Ovcharuk, O. V. (2013). Discussion Issues of Information and Communication Competence: International Approaches and Ukrainian Perspectives. Information Technologies in Education, 15, Р. 38-43.
4. Luchenetskaya-Burdina, I. Yu. & Fedotova, A. A. (2016). Organization of independent work of students using e-learning tools. Yaroslavl Pedagogical Gazette, 6, 169-175.
5. Dvortsova, N. V., Bahmutova, N. N. & Zerschikova, T. A. (2017). The role of modern information technologies in the training of a professional specialist. Medical education of the XXI century: competence approach and its implementation in the system of continuous medical and pharmaceutical education, 45-47.
6. Pedanov, Yu. F., Slavuta, A. P. & Gozhenko, A. I. (2013). Application of Information and Communication Technologies in the Study of Morphofunctional Disciplines in Medical Schools and Colleges. Health-the basis of human potential: problems and ways to solve them, 8, 1, 201-206.
7. Agaev, F. T. (2017). Modern technologies of electronic education. Open Education, 3, 73-79.
8. Butuhanova, I. S., Butuhanova, I. S., Marhaeva, L. E. & Hanhasaeva, B. T. (2009). Use of information technologies in the teaching process in the teaching of clinical disciplines. Bulletin of the East Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, 2. Retrieved from https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:edzX4p7GSucJ: scholar.google.com/&hl=ru&as_sdt=0,5.
9. Oleinik T. А. (2015). Application of technology of thinking mapping (maindeppingu) in the chemistry classes of the senior special school. Tavria Bulletin of Education, 2 (1), 63-69.
10. Mashkina V. V. (2012). Using mental maps as innovative means of teaching geography. Problems of Continuous Geographical Education and Cartography, 16, 72-76.
11. Radomskaya, T. O. (2017). Visualization of educational information using mental maps. Reporting scientific conference of the Institute of information technologies and means of education, 93-96.
12. Kononets, N. V. (2014). The Place of the Textbook for Resource-Oriented Students Training in Agrarian College. Category «Social» in Modern Pedagogy and Psychology, 439-445.


Стаття надійшла до редакції: 

06.07.2018


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Ілясова Ю.С. ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ПСИХІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ / Ю.С.Ілясова // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 36. - С. 46-57.