Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

СТВОРЕННЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ ЗАСОБАМИ ІКТ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ КВАЗІПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТАРік публікації2018
АвториСиневич І. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології, електронна презентація Microsoft PowerPoint, квазіпрофесійний досвід, метод творчих проектів, педагог-музикант
Аннотація

У статті розглядається квазіпрофесійна діяльність та її вплив на формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх фахівців-музикантів; описано практико-орієнтовне теоретичне навчання студентів у процесі формування квазіпрофесійного досвіду. Визначено роль інноваційних технологій, а саме проектування, у формуванні квазіпрофесійного досвіду. Розкрито суть, особливості та вимоги до проектної діяльності. Проаналізовано різні види проектів студентів-музикантів, структуру та етапи підготовки творчих проектів. Значна увага відводиться аналізу використання ІКТ, зокрема «мультимедіа», у роботі над творчими проектами, що сприяє формуванню квазіпрофесійного досвіду, інформаційної компетентності, розвиває комп’ютерну грамотність студентів. Найбільш придатним мультимедійним засобом, який дає можливості представляти результати проектної діяльності майбутнього фахівця-музиканта, а також акумулювати, редагувати та подавати навчальні матеріали, є програма створення електронних презентацій Microsoft PowerPoint, що входить до складу Microsoft Office. У статті викладено відомості щодо ефективної роботи з програмою, визначено структуру презентації, що забезпечує збереження цілісності інформації, етапи та принципи розробки, правила використання. Теоретично доведено, що використання мультимедійних презентацій і творчої проектної діяльності сприяє підвищенню активності студентів та ефективності освітнього процесу, реалізує потенціал самостійної пошуково-дослідницької діяльності та творчості майбутніх педагогів-музикантів, сприяє формуванню квазіпрофесійного досвіду майбутніх фахівців.

Нумерація сторінок082-093
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000676
Додаток
[file] 082-093.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бадер, В. & Хижняк, І. (2014). Інформаційно-комунікативні технології у фаховій підготовці вчителів початкової школи: теорія і практика. Рідна школа, 3, 35–40.
2. Вербицкий, А.А. & Бакшаева, Н.А. (1997). Проблема трансформации мотивов в контекстном обучении. Відновлено з http://www.library.by/portalus/modules/psychology/.
3. Гаврілова, Л. (2016). Структурно-функціональний зміст інформаційно-комунікаційної компетентності у складі професійної компетентності майбутніх учителів музики. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: збірник наукових праць ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 3, 38–51.
4. Гончаренко, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.
5. Ізбаш, С.С. (2010). Реалізація творчих проектів у навчальному процесі сучасної школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 5, 92–97.
6. Пушкар, О.І. (Ред.) (2002). Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Видавничий центр «Академія».
7. Ляшенко, Б.М. & Чорней, Н.Б. (2005). Електронні презентації MicrosoftPowerPoint у навчальному процесі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 25, 27–30.
8. Карбованець, О., Куруц, Н., Голуб, Н. & Майорош, А. (2008). Метод проектів – сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота, 15, 80–83.
9. Морозов, В. (2013). Упровадження новітніх інформаційних технологій у педагогічний дискурс. Вища освіта України, 2, 54–58.
10. Нелюбов В.О. & Куруца, О.С. (2018). Основи інформатики. MicrosoftPowerPoint 2016: навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ».
11. Пєхота, О.М. (Ред.), Кіктенко, А.З. & Любарська, О.М. (2003). Освітні технології: Навч.-метод. посібник. Київ: Вид-во А.С.К.
12. Петков, С. (2011). Крос-медийна комуникация. Научен електронен архив на НБУ. София: New Bulgarian University. Відновлено з http://eprints.nbu.bg/920/.
13. Пометун, О.І. & Пироженко, Л.В. (2006). Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ: А.С.К..
14. Рейзенкінд, Т. (2006). Дидактичні основи професійної підготовки вчителя музики в педуніверситеті. Кривий Ріг: Видавничий дім.
15. Шацька, З.Я. (2015). Впровадження проектних технологій в діяльність ВНЗ: переваги та недоліки. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України», 2 жовтня 2015 р. Спец. вип.: Серія «Економічні науки», 374–383.
16. Шевченко, І.А. (2012). Використання мультимедійних презентацій як сучасного засобу навчання в системі післядипломної освіти. Комп’ютер у школі та сім’ї, 1, 23–26.
17. Шевченко, Л.С. (2017). Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності: контекстний підхід. Інформаційні технології в освіті, 30, 180–190.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Bader, V. & Hyzhnyak, I. (2014). Information and Communication Technologies in Primary School Teacher’s Training: Theory and Practice. Ridna shkola, 3, 35–40.
2. Verbitskiy, A.A. & Bakshaeva, N.A. (1997). The problem of transformation of motives in contextual learning. Retrieved from http://www.library.by/portalus/modules/psychology/.
3. Havrilova, L. (2016). Structural and functional content of information and communication competence as the part of the professional competence of future music teachers. The teacher’s professionalism aspects: a collection of scientific works of the State Pedagogical University «Donbas State Pedagogical University», 3, 38–51.
4. Honcharenko, S. (1997). Ukrainian Pedagogical Vocabulary. Kyiv: Lybid.
5. Izbash, S.S. (2010). Realization of creative projects in the educational process of modern school. Scientific herald of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy, 5, 92–97.
6. Pushkar, O.I. (Ed.) (2002). Computer Science. Computer Engineering. Computer Technology: Textbook for Students at Higher Educational Institutions. Kyiv: Publishing Center «Academia».
7. Lyashenko, B.M. & Chorney, N.B. (2005). MicrosoftPowerPoint electronic presentations in the learning process. Herald of Ivan Franko Zhytomyr State University, 25 27–30.
8. Karbovanets, O., Kuruts, N., Holub, N. & Mayorsh, A. (2008). The method of projects – the modern pedagogical technology of teaching in different educational institutions of different levels. Scientific Herald of Uzhhorod State University. Series: Pedagogical. Social work, 15, 80–83.
9. Morozov, V. (2013). Implementation of the latest information technologies in pedagogical discourse. Higher Education of Ukraine, 2, 54–58.
10. Nelubov, V.O. & Kuruca, O.S. (2018). Fundamentals of Informatics. MicrosoftPowerPoint 2016: tutorial. Uzhhorod: DHEI «UzhNU».
11. Pechota, O.M. (Ed.), Kiktenko, A.Z. & Lubarska, O.M. (2003). Educational Technologies: Tutorial manual. Kyiv: Ed. A.S.K..
12. Petkov, S. (2011). Cross-media communication. Scientific electronic atchive on the NBU. Sofia: New Bulgarian University. Retrieved from http://eprints.nbu.bg/920/.
13. Pometun, O.I. & Pyrozhenko, L.V.(2006). Modern lesson. Interactive technologies of learning. Scientific and methodical manual. Kyiv: A.S.K.
14. Reizenkind, T. (2006). Didactic basis of professional training of music teacher at pedagogical university. Kryviy Rig: Publishing house.
15. Shatska, Z.Y. (2015). Implementation of project technologies in the activities of universities: the advantages and disadvantages. Herald of the Kiev National University of Technology and Design: materials of V International science and practical conference «Efficiency of organizational and economic mechanism of innovative development of higher education of Ukraine», 2 October 2015. Special issue: Series «Economic sciences», 374–383.
16. Shevchenko, I.A. (2012). The use of multimedia presentations as a modern learning tool in the post-graduate education system. Computer in school and family, 1, 23–26.
17. Shevchenko, L.S. (2017). Preparation of future teachers for innovative pedagogical activity: Contextual approach. Information technology in education,. 30, 180–190.


Стаття надійшла до редакції: 

10.08.2018


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Синевич І.С. СТВОРЕННЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ ЗАСОБАМИ ІКТ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ КВАЗІПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА / І.С.Синевич // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 36. - С. 82-93.