Current issue

User login

EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF VIRTUAL LABORATORIES ON THE BASIS OF TECHNOLOGIES OF CLOUD COMPUTINGYear of Publication2014
AuthorsOleksyuk V.
Language articleEnglish
KeywordsCloud computing, CloudStack, corporate cloud, information-educational environment, IT infrastructure, virtual laboratory
Abstract

The article investigated the concept of «virtual laboratory». This paper describes models of deploying of cloud technologies in IT infrastructure. The hybrid model is most recent for higher educational institution. The author suggests private cloud platforms to deploying the virtual laboratory. This paper describes the experience of the deployment enterprise cloud in IT infrastructure of Department of Physics and Mathematics of Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University.
The object of the research are virtual laboratories as components of IT infrastructure of higher education.
The subject of the research are clouds as base of deployment of the virtual laboratories.
Conclusions. The use of cloud technologies in the development virtual laboratories of the is an actual and need of the development. The hybrid model is the most appropriate in the deployment of cloud infrastructure of higher educational institution. It is reasonable to use the private (Cloudstack, Eucalyptus, OpenStack) cloud platform in the universities.

Pagination128-138
Full Text

PDF


DOI: 
10.14308/ite000503
Attachment
[file] 128-138.pdf


References: 

1. Балик Н.Р. Інноваційне навчання в університеті: досвід та перспективи / Н.Р.Балик // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – №5 (46). – С. 49-59.
2. Биков В.Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/703/1/2.pdf
3. Биков В.Ю. Доменно-фреймова модель педагогічної системи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/cont/Bykov8.doc
4. Биков В.Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В.Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 4 (30). – С. 135-152. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/717/529.
5. Биков В. Ю. Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів [Електронний ресурс] / Биков В.Ю. // Научные журналы НТУ "ХПИ": Теория и практика управления социальными системами №1 – НТУ "ХПИ", 2013. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/Tipuss/2013_1/Byk.pdf
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
7. Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах./ Ф.С Воройский. – М.: Физматлит, 2006. – 768 с.
8. Ильченко О.А. Организационно-педагогические условия разработки и применения сетевых курсов в учебном процессе (на примере подготовки специалистов с высшим образованием): автореф. дис. канд. пед. наук. / О. А. Ильченко. – М., 2002. – 20 с.
9. Інформаційна_інфраструктура – Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційна_інфраструктура
10. Кашина Г.С., Сергієнко В.П. Використання мультимедійних засобів у навчанні фізики при підготовці фахівців транспортної галузі / Г.С. Кашина, В.П. Сергієнко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-оріентовані системи навчання: 36. наукових праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – № 4 (11). - С. 54-58
11. Олексюк В. П. Досвід інтеграції хмарних сервісів Google Apps у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу. [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – №3. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/824/631
12. Олексюк В. П. Інституційний репозитарій: можливості застосування у навчальному процесі. [Електронний ресурс]/ В. П. Олексюк, О. Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №6. – Режим доступу до журн.: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/755
13. Олексюк, В. Деякі аспекти інтеграції веб-сервісів вищого навчального закладу / В. Олексюк, В. Габрусєв, А. Балик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 228-234.
14. Попова И.В. Организация научно-исследовательской работы студентов с помощью виртуальных исследовательских лабораторий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2009.it-edu.ru/docs/Sekziya_1/15_Popova_1257569820328431.doc
15. Рамський Ю.С., Лещук С.О. Активізація пізнавальної діяльності школярів засобами «ІнфоНІС» / С.О. Лещук, Ю.С. Рамський / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. №5 (12). – С. 120-125
16. Рамський Ю.С., Олексюк В.П.Особливості підготовки майбутніх учителів інформатики до застосування мережевих технологій / Ю.С. Рамський, В.П. Олексюк / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. №5 (12). - С. 154-159
17. Сейдаметова З. С. Облачные технологии и образование. / [З. С. Сейдаметова, Э. И. Аблялимова, Л. М. Меджитова и др.]. – Сімферополь : «ДИАЙПИ», 2012. – 204 с.
18. Співаковський О.В., Круглик В.С. Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід / О.В. Співаковський, В.С. Круглик / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – № 2 (9). – 2005. – C. 31-42
19. Співаковський О.В. Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення. [Електронний ресурс] : О.В. Співаковський, М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 1 (39). – С. 99-116. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/996#.Uzz8sfl_t1Z
20. Триус Ю.В. Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи / Ю. В. Триус // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 9 (16). – C. 16-29.
21. Шишкіна М.П. Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ / М. П. Шишкіна, О. М. Спірін, Ю. Г. Запорожченко // Електронне фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №1 (27). – Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/632/483
22. Яшанов М.С. Застосування віртуальних машин у фаховій підготовці вчителя технологій / М.С. Яшанов // Наукові записки : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – Серія педагогічні та історичні науки, випуск LXХХІІІ (83). - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 250-258.
23. Apache CloudStack Documentation: open source cloud computing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cloudstack.apache.org/docs/en-US/Apache_CloudStack/4.2.0/html/Ins... /cloud-infrastructure-concepts.html
24. Cloud computing. Principles and Paradigms. / Edited by Rajkumar Buyya, James Broberg, Andrzej Goscinski. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2011. – 641 p.
25. Official Documentation for Eucalyptus Cloud [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.eucalyptus.com/docs/eucalyptus/3.4/index.html#install-guide/e...
26. Pepple K. Deploying OpenStack/ K. Pepple . – Sebastopol: O’Reilly Media, 2011. – 86 p.


Стаття надійшла до редакції: 

06.06.2014


0
Your rating: None
Bibliography:
Oleksyuk V. EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF VIRTUAL LABORATORIES ON THE BASIS OF TECHNOLOGIES OF CLOUD COMPUTING / V.Oleksyuk // Informational Technologies in Education. - 2014. - № 20. - P. 128-138.