Current issue

User login

THE COURSE “FUNDAMENTALS OF DISTANCE LEARNING IN PRIMARY EDUCATION” AS A COMPONENT OF LIFELONG EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERSYear of Publication2014
AuthorsMukoviz O.
Language articleEnglish
Keywordsdistance learning, fundamentals of distance learning in primary education, lifelong education system
Abstract

The modern information society raises new requirements to the process of training of a future primary school teacher as a component of a lifelong education system. An important role in providing of lifelong learning is given to distance education, which promotes self-motivation and self-actualization, enhances independent cognitive activity, and contributes to the acquisition of fundamental knowledge and the formation of skills to use it in professional activity.
In this regard, the article analyzes the course “Fundamentals of Distance Learning in Primary Education” that contributes to the training of future primary school teachers to the successful use of distance learning technologies in the system of lifelong education. The course consists of two modules. The first module provides theoretical information on a distance learning technology in primary education, and the other – individual research assignments. Also, the paper presents the topics of lectures, practical classes and independent activity and describes the system of student performance evaluation.
In general, the course facilitates the development of systems thinking of future specialists and the learning of theoretical, methodological and practical problems of forming, functioning and development of a lifelong education system.

Pagination066-073
Full Text

PDF


DOI: 
10.14308/ite000497
Attachment
[file] 66-73.pdf


References: 

1. Galuzeva KontseptsIya rozvitu neperervnoYi pedagogIchnoYi osvIti [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmon_ 1176_14082013.doc

2. Derzhavniy standart pochatkovoYi zagalnoYi osvIti [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/derzh-sta...

3. Kravtsov G.M. DoslIdzhennya vplivu yakostI elektronnih osvItnIh resursIv na yakIst osvItnIh poslug z vikoristannyam distantsIynih tehnologIy navchannya / G.M.Kravtsov, M.O.VInnik, Yu.G.TarasIch // InformatsIynI tehnologIYi v osvItI. - 2013. - # 16. - S. 83-94.

4. Kravtsov G.M., TarasIch Yu.G. Suchasniy stan distantsIynogo navchannya u VNZ UkraYini/ G.M. Kravtsov, Yu.G. TarasIch// MaterIali drugoYi mIzhnarodnoYi naukovo-praktichnoYi konferentsIYi «problemi teorIYi ta praktiki distantsIynoYi ta elektronnoYi osvIti». – 2013. – S. 50-54.

5. MukovIz O.P. Vimogi do vchitelya pochatkovoYi shkoli u protsesI distantsIynogo navchannya / O.P. MukovIz // ZbIrnik naukovih prats «PedagogIchna osvIta: teorIya I praktika». – Kam’yanets-PodIlskiy: PP Zvoleyko D.G., 2014. – Vipusk 16. – S. 320 – 325.

6. Polozhennya pro atestatsIyu elektronnogo navchalnogo kursu na rIvnI VNZ ta MON UkraYini [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://mon.gov.ua/images/gr/obg/2010/08_06_10.pdf

7. Polozhennya pro distantsIyne navchannya [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

8. Postanova Pro Derzhavnu natsIonalnu programu «OsvIta» (UkraYina XXI stolIttya) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-p

9. Ukaz Prezidenta Pro NatsIonalnu doktrinu rozvitku osvIti [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002


Стаття надійшла до редакції: 

06.07.2014


0
Your rating: None
Bibliography:
Mukoviz O. THE COURSE “FUNDAMENTALS OF DISTANCE LEARNING IN PRIMARY EDUCATION” AS A COMPONENT OF LIFELONG EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS / O.Mukoviz // Informational Technologies in Education. - 2014. - № 20. - P. 66-73.