Current issue

User login

Tendencies of development of educational information-communicative technologies.


Year of Publication2008
AuthorsL’vov M. S.
Language articleUkrainian
Keywords-
Abstract

We analyze general prerequisites and trends for change in the process of teaching in secondary and high education on the modern stage of society development. These trends determine corresponding changes in the system of methods of teaching and pedagogical technologies.

Pagination107-114
Full Text

PDF


DOI: 
10.14308/ite000014
Attachment
[file] 107-114.pdf


References: 

1. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А.,Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.А., Кот С.М. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – №2 (20). – С. 17-21; 2002. – №3 (21). – С. 23-26; 2002. – №4 (22). – С. 24-28.
2. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної ді¬яль¬ності. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Вип. 7. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 2003. – С.36-48.
3. Львов М.С. Використання методів комп’ютерної алгебри та технології символьних перетворенеь в педагогічних програмних системах. Нові тех¬нології навчання: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Спецвипуск. – С. 110-113.
4. Львов М.С. Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №7. – С. 27-30.
5. О.В.Співаковський, Львов М.С., В.С.Круглик. Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнто¬вані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім.Драгоманова. – 2005. – №3 (10). – С. 153-159.
6. Львов М.С. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім.Драгоманова. – 2005. – №3(10). – С. 160-168.
7. Львов М.С. Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий. Information Technologies in Education for All Сборник трудов Первой Международной конференції “Новые информационные технологии в образовании для всех”. – Киев. – 530 с.
8. Львов М.С. Концепція гнучкої розподіленої програмної системи нав¬чаль¬ного призначення. Географічні інформаційні системи в аграрних універ¬си¬те¬тах. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції: Зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2005.
9. Львов М.С., О.В.Співаковський, Д.Є.Щедролосьєв. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 2. – С. 3-6, 2007. – № 3. – С. 3-6, 2007. – № 4. – С. 7-11.
10. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. Монографія. – Херсон: Айлант, 2003. – 229 с.
11. СпіваковськийО.В. Педагогические программные средства: объектно-ори¬ентированный подход. Информатика и образование. – 1990. – № 2. – С. 71-73.
12. Співаковський О.В. Принципи відповідності технологічного інструментарію вчителя і учня в умовах постіндустріального суспільства Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 5. – С. 31-32.
13. Співаковський О.В. Информационные технологии в управлении. Информационная инфра¬структура высших учеб¬ных заведений: Сб.науч. тр.-Том 1/Санкт-Петер¬бургский государствен¬ный университет техно¬логий и дизайна – Санкт-Петербург, 1999. – С.21-28.
14. Співаковський О.В., Працьовитий М.В., Лещинський О.Л. Теоретичні основи розробки педагогічних технологій вивчення фундаментальних курсів вищої математики Матер. VIII-ої Міжнар. наук. конф. ім. академіка М.Кравчука. – Київ, 2000. – С.541.
15. Співаковський О.В. Принципи відповідності технологічного інструментарію вчителя і учня в умовах постіндустріального суспільства Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 5. – С. 31-32.
16. Співаковський О.В. Інформаційні технології в реалізації компонентно-орі¬єнтованого навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 6. – С. 21-23.
17. Співаковський О.В. Типологічні ознаки рівнів навченості студентів в межах компонентно-орієнтованого підходу. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 7. – Київ, 2003. – С.28-35.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A.,Gurzhij T.A., Zajceva T.V., Kushnir N.A., Kot S.M. Pedagogichni tehnologii' ta pedagogichno-orijentovani programni systemy: predmetno-orijentovanyj pidhid // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2002. – №2 (20). – S. 17-21; 2002. – №3 (21). – S. 23-26; 2002. – №4 (22). – S. 24-28.
2. L'vov M.S. Koncepcija programnoi' systemy pidtrymky matematychnoi' dijal'nosti. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac'. Vyp. 7. – K.: NPU im. M.P.Dragomanova. – 2003. – S.36-48.
3. L'vov M.S. Vykorystannja metodiv komp’juternoi' algebry ta tehnologii' symvol'nyh peretvorene' v pedagogichnyh programnyh systemah. Novi tehnologii' navchannja: Nauk.-metod. zb. / Kol. avt. – K.: Nauk.-metod. centr vyshhoi' osvity, 2004. – Specvypusk. – S. 110-113.
4. L'vov M.S. Term VII – shkil'na systema komp’juternoi' algebry. Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2004. – №7. – S. 27-30.
5. O.V.Spivakovs'kyj, L'vov M.S., V.S.Kruglyk. Roboche misce vchytelja v suchasnij informacijnij systemi upravlinnja navchal'nym procesom. Naukovyj chasopys NPU im.Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac' / Redkol. – K.: NPU im.Dragomanova. – 2005. – №3 (10). – S. 153-159.
6. L'vov M.S. Shkil'na systema komp’juternoi' algebry TerM 7-9. Pryncypy pobudovy ta osoblyvosti vykorystannja. Naukovyj chasopys NPU im.Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac' / Redkol. – K.: NPU im.Dragomanova. – 2005. – №3(10). – S. 160-168.
7. L'vov M.S. Osnovnыe pryncypы postroenyja pedagogycheskyh programmnыh sredstv podderzhky praktycheskyh zanjatyj. Information Technologies in Education for All Sbornyk trudov Pervoj Mezhdunarodnoj konferencii' “Novыe ynformacyonnыe tehnologyy v obrazovanyy dlja vseh”. – Kyiv. – 530 s.
8. L'vov M.S. Koncepcija gnuchkoi' rozpodilenoi' programnoi' systemy navchal'nogo pryznachennja. Geografichni informacijni systemy v agrarnyh universytetah. Materialy mizhnarodnoi' naukovo-metodychnoi' konferencii': Zb. nauk. prac'. – Kherson: Ajlant, 2005.
9. L'vov M.S., O.V.Spivakovs'kyj, D.Je.Shhedrolos'jev. Informacijna systema upravlinnja vyshhym navchal'nym zakladom jak platforma realizacii' upravlinnja akademichnym procesom. Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2007. – № 2. – S. 3-6, 2007. – № 3. – S. 3-6, 2007. – № 4. – S. 7-11.
10. Spivakovs'kyj O.V. Teorija i praktyka vykorystannja informacijnyh tehnologij u procesi pidgotovky studentiv matematychnyh special'nostej. Monografija. – Kherson: Ajlant, 2003. – 229 s.
11. Spivakovs'kyjO.V. Pedagogycheskye programmnыe sredstva: ob'ektno-oryentyrovannыj podhod. Ynformatyka y obrazovanye. – 1990. – № 2. – S. 71-73.
12. Spivakovs'kyj O.V. Pryncypy vidpovidnosti tehnologichnogo instrumentariju vchytelja i uchnja v umovah postindustrial'nogo suspil'stva Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – № 5. – S. 31-32.
13. Spivakovs'kyj O.V. Ynformacyonnye tehnologii v upravlenyy. Ynformacyonnaja infra-struktura vysshyh uchebnyh zavedenij: Sb.nauch. tr.-Tom 1/Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet tehnologij i dizajna – Sankt-Peterburg, 1999. – S.21-28.
14. Spivakovs'kyj O.V., Prac'ovytyj M.V., Leshhyns'kyj O.L. Teoretychni osnovy rozrobky pedagogichnyh tehnologij vyvchennja fundamental'nyh kursiv vyshhoi' matematyky Mater. VIII-oi' Mizhnar. nauk. konf. im. akademika M.Kravchuka. – Kyiv, 2000. – S.541.
15. Spivakovs'kyj O.V. Pryncypy vidpovidnosti tehnologichnogo instrumentariju vchytelja i uchnja v umovah postindustrial'nogo suspil'stva Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – № 5. – S. 31-32.
16. Spivakovs'kyj O.V. Informacijni tehnologii' v realizacii' komponentno-ori¬jentovanogo navchannja. Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – № 6. – S. 21-23.
17. Spivakovs'kyj O.V. Typologichni oznaky rivniv navchenosti studentiv v mezhah komponentno-orijentovanogo pidhodu. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. pr. / NPU im. M.P. Dragomanova. – Vypusk 7. – Kyiv, 2003. – S.28-35.


0
Your rating: None
Bibliography:
Львов М.С. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій. / М.С.Львов // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 107-114.