Current issue

User login

THE MOBILE SPACE AND MOBILE TARGETING ENVIRONMENT FOR INTERNET USERS: FEATURES OF MODEL SUBMISSION AND USING IN EDUCATION


Year of Publication2013
AuthorsBykov V.
Language articleUkrainian
Keywordseducational process, migration model, mobile-oriented environment, mobility, open technologies, remote technology, the mobile space
Abstract

Article submitted the results of the analysis of the use of mobile devices in education. The substantiation of the definition of user mobility in the Internet space, taking into account the variability of mobile devices and communications. The use of mobile devices in the educational process is based on the paradigm of open and equal access to quality education. Considered the technology of using different types of devices and their functions . The conditions of user mobility in the internet environment, the factors influencing it, the creation and storage of mobile communications resources . Provided with basic mathematical model of user behavior in a virtual network. A model of migration as a user from device to device , and its geographic move , and then use the resulting model for the design of distance learning systems .
Preliminary forecasts have been made on the development of education in the transition from the remote technology to open. It is assumed the appearance of new types of personal devices that will combine the power of a desktop PC and the autonomy of smartphones with constant access for broadband wireless connection to the Internet. The use of cloud technology to store and process information resources training helps centralize and synchronize data and access to them from different devices.

Pagination009-037
Full Text

PDF


DOI: 
10.14308/ite000445
Attachment
[file] 009-037.pdf


References: 

1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2008.– 684 с.
2. Биков В.Ю. Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в України // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно орієнтовані системи начання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 13 (20). – С. 3-18.
3. Биков В.Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно орієнтовані системи начання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – № 9(16). – С. 9-16.
4. Биков В.Ю., Лапінський В.В. Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – №2. – С. 3-6.
5. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ // Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць. Випуск 10. – Херсон: ХДУ, 2011. – № 10. – С. 8-23.
6. Кремень В.Г., Биков В.Ю. Категорії простір і середовище: особливості модельного подання та освітнього застосування // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія / Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – № 3. – С. 3-16.
7. Биков В.Ю. Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: третя між нар. наук.-практ. конф.: [в 2ч]. Ч 1. / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [за ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало]. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 14-26.
8. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 6. – С. 3-11.
9. Быков В.Е. Облачная компьютерно-технологическая платформа открытого образования и новые функции ИКТ-подразделений образовательных и научно-методических организационных структур // Müəllim hazirliğinin müasir problemləri: tehsildə elme və texnoloji innovasiyalar / II Beynəlxalq MATERIALLARI. – Baki.: Müəllim, 2012. – S. 18-31.
10. Bykov Valery, Shyshkina Mariya. Innovative Models of Education and Training of Skilled Personnel for High Tech Industries in Ukraine // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 15. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 19-29.
11. Закон України „Про національну програму інформатизації” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 27-28.
12. Форм-фактор [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
13. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0).
14. Как устроен ИТ-мир, посмотри // ИТМ. Информационные технологии для менеджмента. – 2011. – № 9. – С. 118-121.
15. Биков В.Ю. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті – імператив її модернізації // Національна доповідь розвитку освіти України, 2011. – С. 118-124.
16. Биков В.Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. – Випуск 29. / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2012. – С. 32-40.
17. Прайд Валерія, Медведев Д.А. Феномен NBIC-конвергенции: Реальность и ожидания // Философские науки, 2011. – № 1. – С. 97-117.
18. Филиппович А. Ю. Инфо-когнитивные технологии в подготовке космонавтов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.it-claim.ru/andrey/2012/09/04/info-cognitive-technology-space/.
19. Когнітивістика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%....
20. Черникова И.В. Когнитивные науки и когнитивные технологии в зеркале философской рефлексии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=....
21. Величковский Б.М., Вартанов А.В., Шевчик С.А. Системная роль когнитивных исследований в развитии конвергентных технологий // Вестник Томского государственного университета, 2010. – № 334.
22. Геєць В.М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього інноваційних факторів // Доповідь на пленарному засіданні ХХІ Міжнародного київського симпозіуму з науковзнавства та науково-технічного прогнозування за напрямом "Прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід" (1-3 червня 2006 р., м.Київ).
23. Borner K. et al. Mapping the Structure and Evolution of Science [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// grants. nih . gov / grants / km / oerrm / oer _ km _ events / borner . pdf).
24. Roco M., Bainbridge W., (eds). Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Arlington, 2004.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V.Ju. Modeli organizacijnix sistem vidkritoji osviti: Monografija. – K.: Atika, 2008.– 684 s.
2. Bikov V.Ju. Problemi ta perspektivi informatizaciji sistemi osviti v Ukrajini // Naukovij chasopis NPU imeni M.P. Dragomanova. Serija №2. Komp’juterno orijentovani sistemi nachannja: Zb. nauk. prac' / Redrada. – K.: NPU imeni M.P. Dragomanova, 2012. – № 13 (20). – S. 3-18.
3. Bikov V.Ju. Vidkrite navchal'ne seredovishhe ta suchasni merezhni instrumenti sistem vidkritoji osviti // Naukovij chasopis NPU im. M.P. Dragomanova. Serija №2. Komp’juterno orijentovani sistemi nachannja: Zb. nauk. prac' / Redrada. – K.: NPU imeni M.P. Dragomanova, 2010. – № 9(16). – S. 9-16.
4. Bikov V.Ju., Lapins'kij V.V. Metodologichni ta metodichni osnovi stvorennja i vikoristannja elektronnix zasobiv navchal'nogo priznachennja // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2012. – №2. – S. 3-6.
5. Bikov V.Ju. Texnologiji xmarnix obchislen', IKT-autsorsing ta novi funkciji IKT-pidrozdiliv navchal'nix zakladiv i naukovix ustanov // Informacijni texnologiji v osviti: Zb. nauk. prac'. Vipusk 10. – Xerson: XDU, 2011. – № 10. – S. 8-23.
6. Kremen' V.G., Bikov V.Ju. Kategoriji prostir i seredovishhe: osoblivosti model'nogo podannja ta osvitn'ogo zastosuvannja // Teorija i praktika upravlinnja social'nimi sistemami: filosofija, psixologija, pedagogika, sociologija / Shhokvartal'nij naukovo-praktichnij zhurnal. – Xarkiv: NTU "XPI", 2013. – № 3. – S. 3-16.
7. Bikov V.Ju. Innovacijni instrumenti ta perspektivni naprjami informatizaciji osviti // Informacijno-komunikacijni texnologiji v suchasnij osviti: dosvid, problemi, perspektivi: tretja mizh nar. nauk.-prakt. konf.: [v 2ch]. Ch 1. / L'vivs'kij derzhavnij universitet bezpeki zhittjedijal'nosti, Institut pedagogichnoji osviti i osviti doroslix NAPN Ukrajini ta in.; [za red. M.M. Kozjara, N.G. Nichkalo]. – L'viv: LDU BZhD, 2012. – S. 14-26.
8. Bikov V.Ju. Texnologiji xmarnix obchislen' – providni informacijni texnologiji podal'shogo rozvitku informatizaciji sistemi osviti Ukrajini // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2011. – № 6. – S. 3-11.
9. Bykov V.E. Oblachnaja komp'juterno-texnologicheskaja platforma otkrytogo obrazovanija i novye funkcii IKT-podrazdelenij obrazovatel'nyx i nauchno-metodicheskix organizacionnyx struktur // Müəllim hazirliğinin müasir problemləri: tehsildə elme və texnoloji innovasiyalar / II Beynəlxalq MATERIALLARI. – Baki.: Müəllim, 2012. – S. 18-31.
10. Bykov Valery, Shyshkina Mariya. Innovative Models of Education and Training of Skilled Personnel for High Tech Industries in Ukraine // Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'. Vipusk 15. – Xerson: XDU, 2013. – S. 19-29.
11. Zakon Ukrajini „Pro nacional'nu programu informatizaciji” // Vidomosti Verxovnoji Radi (VVR). – 1998. – № 27-28.
12. Form-faktor [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu:
13. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0).
14. Kak ustroen IT-mir, posmotri // ITM. Informacionnye texnologii dlja menedzhmenta. – 2011. – № 9. – S. 118-121.
15. Bikov V.Ju. Uprovadzhennja informacijno-komunikacijnix texnologij v osviti – imperativ jiji modernizaciji // Nacional'na dopovid' rozvitku osviti Ukrajini, 2011. – S. 118-124.
16. Bikov V.Ju. Innovacijnij rozvitok zasobiv i texnologij sistem vidkritoji osviti // Suchasni informacijni texnologiji ta innovacijni metodiki u pidgotovci faxivciv: metodologija, teorija, dosvid, problemi: Zb. nauk. prac'. – Vipusk 29. / Redkol.: I.A. Zjazjun (golova) ta in. – Kijiv-Vinnicja: TOV firma "Planer", 2012. – S. 32-40.
17. Prajd Valerija, Medvedev D.A. Fenomen NBIC-konvergencii: Real'nost' i ozhidanija // Filosofskie nauki, 2011. – № 1. – S. 97-117.
18. Filippovich A. Ju. Info-kognitivnye texnologii v podgotovke kosmonavtov [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://blogs.it-claim.ru/andrey/2012/09/04/info-cognitive-technology-space/.
19. Kognitivistika [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%....
20. Chernikova I.V. Kognitivnye nauki i kognitivnye texnologii v zerkale filosofskoj refleksii [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=....
21. Velichkovskij B.M., Vartanov A.V., Shevchik S.A. Sistemnaja rol' kognitivnyx issledovanij v razvitii konvergentnyx texnologij // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010. – № 334.
22. Gejec' V.M. Perspektivi rozvitku ekonomiki Ukrajini ta mozhlivij vpliv na n'ogo innovacijnix faktoriv // Dopovid' na plenarnomu zasidanni XXI Mizhnarodnogo kijivs'kogo simpoziumu z naukovznavstva ta naukovo-texnichnogo prognozuvannja za naprjamom "Prognozuvannja naukovo-texnichnogo ta innovacijnogo rozvitku: derzhavna programa Ukrajini ta svitovij dosvid" (1-3 chervnja 2006 r., m.Kijiv).
23. Borner K. et al. Mapping the Structure and Evolution of Science [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http :// grants. nih . gov / grants / km / oerrm / oer _ km _ events / borner . pdf).
24. Roco M., Bainbridge W., (eds). Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Arlington, 2004.0
Your rating: None
Bibliography:
Биков В.Ю. МОБІЛЬНИЙ ПРОСТІР І МОБІЛЬНО ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНОГО ПОДАННЯ ТА ОСВІТНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 17. - С. 09-37.