Current issue

User login

APPLICATION OF VIRTUAL SOCIAL NETWORKS FOR PURPOSES OF GENERAL SECONDARY EDUCATION



Year of Publication2014
AuthorsIatsyshyn A.
Language articleUkrainian
Keywordspupils, secondary schools, social network services, virtual social networks
Abstract

The rapid development of information technology, which happens all the time, helps to activate the process of virtualization world education and calls for the revision and introduction of modern methods and tools in the educational process. In the information society becomes wider network of social services and as a result of the spread of virtual education, training and social networks that bring people together around common interests or values to form a particular social group users by meeting their needs.
Virtual social networks are a powerful tool to maintain communication of millions of people on the Internet, as some social communities already have hundreds of millions of registered users. Believe that consideration of the possibilities of virtual social networks in the coming years is relevant, because it opens prospects for using them for training purposes in its entirety.
In the article the services offered by virtual social networks are considered; the possibilities of using of these services as the tools of educational process organization are defined; the positive and negative features of virtual social networks are outlined; the opportunities and ways of using of virtual social networks in purposes of secondary education are analyzed.

Pagination119-126
Full Text

PDF


DOI: 
10.14308/ite000491
Attachment
[file] 119-126.pdf


References: 

1. Gurevich R. Internet I yogo sotsIalnI merezhI v sferI osvIti: napryami vikoristannya / R. Gurevich / Zb. nauk. pr. III MIzhnar. nauk.-prakt. konf. «InformatsIyno-komunIkatsIynI tehnologIYi v suchasnIy osvItI: dosvId, problemi, perspektivi» – S. 52-56. – Rezhim dostupu: http://ubgd.lviv.ua/konferenc-/kon_ikt/plen_zasid/Gurevuch.pdf. – data dostupu 01.08.2013.

2. Ivashnova S. V. Vikoristannya sotsIalnih servIsIv ta sotsIalnih merezh v osvItI / S. V. Ivashnova // NaukovI zapiski NDU Im. M. Gogolya. Psihologo-pedagogIchnI nauki. – 2012. – # 2. – S. 15-17.

3. Kapustyan I. Shvedskiy dosvId proektnoYi organIzatsIYi InformatsIyno-komp’yuternoYi osvIti / Inga Kapustyan // ImIdzh suchasnogo pedagoga. – 2011. – # 1(110). – C. 40-41.

4. Klimenko O. A. Sotsialnyie seti kak sredstvo obucheniya i vzaimodeystviya uchastnikov obrazovatelnogo protsessa / O. A. Klimenko // Teoriya i praktika obrazovaniya v sovremennom mire: materialyi Mezhdunar. nauch. konf. (g.Sankt-Peterburg, fev. 2012 g.). – S.-Pb.: Renome, 2012. – S. 405-407.

5. Kribel S. S. Ispolzovanie sotsialnyih setey v obrazovanii / S. S. Kribel, V. V. Shobuhova // Informatika i obrazovanie. – 2012. – # 4 (233). – S. 66-68.

6. Lomakin D. S. Rol sotsialnyih setey v sovremennom obrazovatelnom protsesse / D. S. Lomakin / Veb-sayt Profobrazovnie RF. – Rezhim dostupa : http://rossobr.ru/?p=189. – data dostupa 24.06.2013. – zagolovok s ekrana.

7. SvEtlorusova A. V. Vikoristannya vIrtualnih spIlnot dlya rozvitku InformatsIyno-komunIkatsIynih kompetentnostey starshoklasnikIv / A. V. SvEtlorusova // Naukoviy chasopis NPU Im. M. P. Dragomanova. Ser. 5: Ped. nauki : realIYi ta perspektivi – Vip. 28: Zb. nauk. pr. / za red. V. P. SergIEnko. – K. : Vid-vo NPU Im. M. P. Dragomanova, 2011. – 212-216.

8. SvEtlorusova A. V. Rol vIrtualnih spIvtovaristv u formuvannI InformatsIyno-komunIkatsIynoYi kompetentnostI starshoklasnikIv [Elektronniy resurs] / A. V. SvEtlorusova / ZvItna naukova konferentsIya Institutu InformatsIynih tehnologIy I zasobIv navchannya NAPN UkraYini: materIal. nauk. konf. – KiYiv: IITZN NAPN UkraYini, 2011. – S. 31-33. – Rezhim dostupu : http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2011.pdf.

9. Feschenko A. V. Sotsialnyie seti v obrazovanii: analiz opyita i perspektivyi razvitiya / A. V. Feschenko // Otkryitoe i distantsionnoe obrazovanie. – 2011. – # 3. – S. 44-50.


Стаття надійшла до редакції: 

04.06.2014


0
Your rating: None
Bibliography:
Яцишин А.В. ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ / А.В.Яцишин // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 19. - С. 119-126.