Current issue

User login

Анотації. Випуск 4 / Аннотации. Выпуск 4 / Annotations. Issue 4Згуровський М.З., Петренко А.І., Кисельов Г.Д.
Створення національної Grid-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень.

Надано огляд робіт зі створення освітянського сегменту національної Grid–інфраструктури для використання в освітніх і дослідницьких цілях, зокрема, для навчання користувачів Grid.
Ключові слова: Grid–інфраструктура, кластер, Сертифікаційний центр, портлети.
Згуровский М.З., Петренко А.И., Киселев Г.Д.
Создание национальной Grid–инфраструктуры для обеспечения научных исследований.

Дается обзор работ по созданию образовательного сегмента национальной Grid–инфраструктуры для использования в образовательных и исследовательских целях, а так же для подготовки пользователей Grid.
Ключевые слова: Grid–инфраструктура, кластер, Сертификационный центр, портлеты.
Zgurovsky M.Z., Petrenko A.I., Kyselov G.D.
Creation of National Grid infrastructure for scientific research providing.

Review of works on creating the educational segment of National Grid infrastructure for the use in educational and scientific goals, in particular, for Grid users training, is given.
Keywords: Grid infrastructure, cluster, Certification body, portlets.

Галаган В.Г., Домбругов М.Р., Журавков П.О., Тимофєєв В.І., Якименко Ю.І.
Розбудова національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» в рамках Державної програми «інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки.

Висвітлено результати виконання проекту з підключення університетів і наукових установ до мережі «УРАН», який включає реалізацією волоконно-оптичних ліній зв’язку в містах України та вирішує задачу взаємоз’єднання з Пан-Європейською науково-освітньою мережі GEANT на швидкостях до 10 Гбіт/с. Подані результати досліджень відмовостійких волоконно-оптичних мережевих структур і впровадження мережевих сервісів прикладного рівня.
Ключові слова: телекомунікації, Інтернет, волоконно-оптичні лінії зв’язку, мережа УРАН, GEANT.
Галаган В.Г., Домбругов М.Р., Журавков П.А., Тимофеев В.И., Якименко Ю.И.
Развитие национальной научно-образовательной телекоммуникационной сети «УРАН» в рамках государственной программы «информационные и коммуникационные технологии в образовании и науке» на 2006-2010 годы.

Представлены результаты выполнения проекта подключения университетов и научных уреждений к сети «УРАН», который включает в себя реализацию волоконно-оптических линий связи в городах Украины и решает задачу взаимосоединения с Пан-Европейской научно-образовательной сетью GEANT на скоростях до 10 Гбит/с. Приведены результаты исследований отказоустойчивых волоконно-оптических сетевых структур і внедрения сетевых сервисов прикладного уровня.
Ключевые слова: телекоммуникации, Интернет, волоконно-оптические линии связи, сеть УРАН, GEANT.
Galagan V.G., Dombrougov M.R., Zhuravkov P.O., Timofeyev V.I., Yakimenko Y.I.
Deploiment of the national research and educational network “URAN” in the frame of the state program “information and connunication technology in education and science” for 2006-2010.

It is shown results of connection of universities and scientific institutions to URAN network including optic fibers deployment in Ukrainian cities and URAN-GEANT 10 Gbps. It is discussed also means of providing of uninterruptable service to metropolitan area network users and implementation of network applied services.
Keywords: telecommunication, Internet, fiber optic lines, URAN network, GEANT

Сальніков А.О., Слюсар Є.А., Анісімов М.І., Левченко Р.І., Мар’яновський В.А., Десятник Н.П, Чередарчук А.І., Судаков О.О. Бойко Ю.В.
Архітектура веб-орієнтованої системи віртуальних лабораторій в Грід-інфраструктурі.

Описано результати аналізу ряду існуючих систем керування завданнями в Грід. На Грід ресурсі Київського національного університету проведено тестування трьох систем: LAP, P-GRADE, BIOSIMGRID. Здійснено порівняння характеристик проаналізованих систем керування. Розроблено вимоги до архітектури комплексної веб-орієнтованої системи віртуальних лабораторій та інтерактивного керування завданнями в GRID-інфраструктурі високопродуктивних обчислень для наукових та освітніх установ України.
Ключові слова: грід, портал, кластер, віртуальна організація, прикладна програма, авторизація.
Сальников А.А., Слюсар Е.А., Анисимов М.И., Левченко Р.І., Марьяновский В.А., Десятник Н.П., Чередарчук А.И., Судаков А.А., Бойко Ю.В.
Архитектура веб-ориентированной системы виртуальных лабораторий в Грид-инфраструктуре.

Описано результаты анализа ряда существующих систем управления заданиями в Грид. На Грид-ресурсе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко проведено тестирование трех систем: LAP, P-GRADE, BIOSIMGRID. Приведено сравнение характеристик проанализированных систем. Разработаны требования к архитектуре комплексной веб-ориентированной системы виртуальных лабораторий в Грид-инфраструктуре для научных и образовательных учреждений Украины.
Ключевые слова: грид, портал, кластер, виртуальная организация, прикладная программа, авторизация
Salnikov A.O., Sliusar I.A., Anisimov M.I., Levchenko R.I., Maryanovskiy V.A., Desiatnik N.P., Cheredarchuk A.I., Sudakov O.O., Boyko Y.V.
Architecture of WEB-oriented system of virtual laboratories in grid-infrastructure.

Analysis of existing systems for control of Grid jobs is given. Testing of three systems (LAP, P_GRADE, BIOSYMGRID) were performed on the grid-resource of National Taras Shevchenko University of Kyiv. Comparison of tested systems is given. Requirements to the atrchictecture of complex web-oriented system of virtual laboratories in Grid-infrastructure for scientific and educational institutions of Ukraine were developped.
Keywords: grid, portal, cluster, virtual organization, application program, autrhorization

Тимофєєв В.І., Тимошин Ю.А., Ярченко В.П., Шуст С.О.
Архітектура систем обробки та архівації бібліотечного контенту в гетерогенному середовищі ВНЗ.

Питання збереження інформації наукових бібліотек вузів у вигляді електронних документів на цей час залишається важливим напрямом створення та розвитку систем сервісного обслуговування їх абонентів і являють собою досить складні науково-технічні задачі перспективних IT-технологій, що пов’язані зі створенням доступних широкому загалу освітян інформаційних фондів і ресурсів. Розроблено структури систем архівації даних та цифрових об’єктів електронних бібліотек для рівня регіону та рівня вузу, а також Центру обробки даних такої системи, архітектура мережі вузлів якої співпадає з розташуванням вузлів мережі УРАН, що значно спрощує взаємодію компонентів систем архівації між собою.
Ключові слова: архів, цифровий об’єкт, електронна бібліотека, вузол обробки, збереження контенту, Datawarehouse, цод.
Тимофеев В.И., Тимошин Ю.А., Ярченко В.П., Шуст С.А.
Архитектура систем обработки и архивации библиотечного контента в генерогенной среде ВУЗ.

Вопросы сохранения информации научных библиотек вузов в виде электронных документов на это время остается важным направлением создания и развития систем сервисного обслуживания их абонентов и представляют собой достаточно сложные научно-технические задачи перспективных IT-технологий, которые связаны с созданием доступных широкой общественности работников системы образования информационных фондов и ресурсов. Разработаны структуры систем архивации данных и цифровых объектов электронных библиотек для уровня региона и уровня вуза, а также Центра обработки данных такой системы, архитектура сети узлов которой совпадает с расположением узлов сети УРАН, что значительно упрощает взаимодействие компонентов систем архивации между собой.
Ключевые слова: архив, цифровой объект, элктронная библиотека, узел обработки, сохранение контента, Datawarehouse, цод.
Timofeev V.I., Timoshin U.A., Yarchenko V.P., Shust S.A.
Architecture of Systems of Processing and Archiving of Library Content is in Heterogeneous Environment of Institute of Higher Education.

The questions of information storage for university scientific libraries in this time remains important direction of creation and development of the service systems of their subscribers and are enough complicated the scientific and technical problems of perspective IT-technologies which are related to the creation of available informative funds and resources for universities specialists. The structures of the archiving data systems and e-libraries digital objects are developed for the level of region and of institute, and also the structures of Data Processing Center of this system are showed. The nodes architecture of such system сoincides with the URAN-network nodes and considerably simplifies co-operation of storage systems components of between itself.
Keywords: archive, digital object, electronic library, processor, saving of content, Datawarehouse, dps.

Бабенко В.О., Бабіна Т.В., Габзовська О.Б., Савицький А.Й.
Створення типової електронної бібліотеки вищого навчального закладу.

У статті наведено результати дослідження щодо стану впровадження ЕБ в інформаційний простір суспільства. Визначені цілі, задачі та функції типової ЕБ ВНЗ. Наведена типова структура інформаційних ресурсів (ІР) ЕБ ВНЗ. Наведені типові принципи створення, формування та технології збереження ІР ЕБ ВНЗ.
Ключові слова: електронна бібліотека, електронний ресурс, інформаційний ресурс.
Бабенко В.А., Бабина Т.В., Габзовская О.Б., Савицкий А.И.
Создание типовой электронной библиотеки высшего учебного заведения.

В статье приведены результаты исследования внедрения ЭБ в информационное пространство. Определены цели, задачи, функции типовой ЭБ ВУЗ. Приведена структура информационных ресурсов (ИР) типовой ЭБ ВУЗ. Приведены типовые принципы создания, формирования, а также технология сохранения ИР ЭБ ВУЗ.
Ключевые слова: электронная библиотека, электронный ресурс, информационный ресурс.
Babenko V., Babina T., Gabzovska O., Savitsky A.
Typical Academic Electronic Library Creation.

In article results of electronic library applications into information space are presented. Aims, tasks, functions of typical academic electronic library are defined. Typical academic electronic library information resources are presented. Typical principles of creation, organize, storage of electronic library information resources technology are presented.
Keywords: electronic library, electronic resource, information resource..

Бабенко В.О., Бабіна Т.В., Волинець В.М., Габзовська О.Б., Друченко М.Л., Савицький А.Й.
Аналіз інформаційного фонду бібліотеки вищого навчального закладу.

У статті наведено результати аналізу структур інформаційного фонду НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ» в розрізі тематичного складу фонду, фонду за типами та видами документів, результати аналізу використання фонду за категоріями читачів та типами документів. Визначений рівень комплектування бібліотеки вищого навчального закладу (ВНЗ). Результати аналізу є підгрунтям для визначення першечергових напрямів оцифрування друкованих видань, що складає основу колекцій електронної бібліотеки ВНЗ.
Ключові слова: бібліотека, ВНЗ, електронна бібліотека, інформаційний ресурс, інформаційний фонд.
Бабенко В.А., Бабина Т.В., Волынец В.Н., Габзовская О.Б., Друченко М.Л. Савицкий А.И.
Анализ информационного фонда библиотеки высшего учебного заведения.

В статье приведены результаты анализа структур информационного фонда НТБ им. Г.И. Денисенко НТУУ «КПИ» в разрезе тематического состава фонда, фонда в разрезе типов и видов документов, результаты анализа использования фонда в разрезе категорий читателей, а также типов документов. Определен уровень комплектования библиотеки высшего учебного заведения (ВНЗ). Результаты анализа есть основание для определения первоочередных направлений оцифрования печатных изданий, что составляет основу коллекций электронной библиотеки ВНЗ.
Ключевые слова: библиотека, ВУЗ, электронная библиотека, информационный ресурс, информационный фонд.
Savitsky A., Druchenko M., Gabzovska O., Babina T., Volinets V., Babenko V.
Typical Academic Electronic Library Creation.

In article results of G.I.Denisenko NTUU “KPI” NTL information funds structure analysis were presented in the context of topical collection of documents, readership category, documents types. Level of academy library acquisition was determined. Analysis results are base for determine of top-priority guidelines digitization published editions providing. This is basis for academic electronic library collections.
Keywords: library, academic, electronic library, information resource, information funds.

Морзе Н.В., Глазунова О.Г.
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання.

У статті розглянуто питання оцінювання якості електронних навчальних курсів, що розробляються на базі платформ дистанційного навчання, у контексті вимог Болонської конвенції та подано основні критерії, яким має відповідати такий курс та його складові елементи.
Ключові слова: електронний навчальний курс, платформа дистанційного навчання, критерії якості, електронний ресурс.
Морзе Н.В., Глазунова Е.Г.
Критерии качества электронных учебных курсов, разработанных на базе платформ дистанционного обучения.

В статье рассмотрены вопросы оценивания качества электронных учебных курсов, которые разрабатываются на базе платформ дистанционного обучения, в контексте требований Болонской конвенции, а также представлені основные критерии, которым должен удовлетворять такой курс.
Ключевые слова: электронный учебный курс, платформа дистанционного обучения, критерии качества, электронный учебник.
Morze N.V., Glazunova E.G.
Quality Criteria For E-Learning Courses.

The author examines problems of estimation of quality e-learning courses that are designed for platform-based distance learning in the context of the requirements of the Bologna convention and cast the main criteria that should satisfy a course.
Keywords: e-learning course, distance learning platform, quality criteria, e-learning resource.

Білецький А.Я., Білецький О.А.
Симетричний Блоковий rsb-32 криптографічний алгоритм з параметрами шифрування, що динамічно змінюються.

Розглянуто ітераційний блоковий криптоалгоритм зі змінним розміром загального ключа шифрування, що кратний 32-м бітам. Шифрування тексту виконується за кроків . В якості криптографічних примітивів використовуються: стохастична прокрутка блоку, двоспрямоване ковзне кодування, нелінійна підстановка і стохастична перестановка елементів блоку. Криптоперетворення кожного 256-бітного блоку знаходиться під управлінням індивідуального блокового ключа, що змінюється у залежності від даних, що шифруються, і секретного раундового ключа.
Ключові слова: криптографічний алгоритм, примитив, параметри шифрування
Белецкий А.Я., Белецкий А.А.
Симметричный Блочный rsb-32 Криптографический алгоритм с динамическим Управлением параметрами шифрования.

Рассмотрен итерационный блочный криптоалгоритм с переменным размером общего ключа шифрования, кратным 32-м битам. Шифрование текста выполняется за шагов . В качестве криптографических примитивов используются: стохастическая прокрутка блока, двунаправленное скользящее кодирование, нелинейная подстановка и стохастическая перестановка элементов блока. Криптопреобразование каждого 256-битного блока находится под управлением индивидуального блочного ключа, изменяющегося в зависимости от шифруемых данных и секретного раундового ключа.
Ключевые слова: криптографический алгоритм, примитив, параметры шифрования
Beletsky A., Beletsky A.
The Symmetrical Block Rsb-32 Encryption Algorithm With Dynamic Encryption Settings.

An iterative algorithm used with variable block size of public key encryption, multiple 32-m bits. Encrypt text runs in steps. As cryptographic primitives are used: stochastic scrolling block, bi-directional sliding coding, nonlinear and stochastic substitution permutation-adjustment elements of the elements of the block. The cryptotransformers of each 256-bit block is under the governance leniem individual block key, which varies depending on the encrypted data and secret round key.
Keywords: cryptographic algorithm, primitive, encryption settings

Сергєєв Ю.С.
Створення галузевої системи сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового та навчального призначення.

Об’єктом дослідження НДР є галузева система сертифікації програмних, інформаційних засобів та баз даних наукового та навчального призначення МОН України.
Головна мета роботи - розробити та впровадити постійно діючу систему сертифікації програмних, інформаційних засобів та баз даних наукового та навчального призначення, що замовляються, закуповуються, розробляються, постачаються та експлуатуються в сфері діяльності Міністерства освіти і науки України.
В результаті виконання першого етапу розроблені документи першої черги нормативно-методичного забезпечення галузевої системи сертифікації
Ключові слова: акредитація, система, сертифікація, оцінювання якості, програмна продукція, оцінювання відповідності, схема сертифікації, центр сертифікації.
Сергеев Ю.С.
Создание отраслевой системы сертификации программных и информационных средств научного и учебного назначения.

Объектом исследования НИР является отраслевая система сертификации программных и информационных средств научного и учебного назначения МОН Украины.
Главная цель работы – разработать и внедрить постоянно действующую систему сертификации программных, информационных средств и баз данных научного и учебного назначения, которые заказываются, закупаются, разрабатываются, поставляются и эксплуатируются в сфере деятельности Министерства образования и науки Украины.
В результате выполнения первого этапа разработаны документы первой очереди нормативного - методического обеспечения отраслевой системы сертификации.
Ключевые слова: аккредитация, система, сертификация, программная продукция, оценивание соответствия, оценивание качества, схема сертификации, центр сертификации.
Sergeev J.S.
Development Of Branch System Of Certification Of Software And Information Means Of Scientific And Educational Purpose.

Object of scientific and research job is the branch system of certification of software and information means and databases of scientific and educational purpose of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
The job overall objective - to develop and producing constantly operating system of certification of software, information means and databases of scientific and educational purpose which are acquired, purchased, developed, supplied, delivered and maintained in a field of activity of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
As a result of performance of the first stage documents of a first stage standard - methodical maintenance of branch system of certification are developed.
Keywords: accreditation, system, certification, software product, conformity assessment, quality evaluation, the scheme of certification, the certification centre.

Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Федорова Я.Б., Осипова Н.В., Кушнір Н.О.
Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти».

В статті представлено досвід колективу співробітників науково-дослідного інституту інформаційних технологій ХДУ щодо виконання науково-технічної роботи в рамках державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці», угода № ІТ/583-2009 від 23.10.2009, результатом якої буде створення веб-ресурсу – банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти.
Ключові слова: вища педагогічна освіта, банк електронних документів, дистанційне навчання, дистанційний курс, анкетування.
Спиваковский А.В., Львом М.С., Кравцов Г.М., Федорова Я.Б., Кушнир Н.А., Осипова Н.В.
Цели и задачи проекта «Создание банка электронных документов по дистанционному обучению для высшего педагогического образования».

В статье представлен опыт коллектива сотрудников научно-исследовательского института информационных технологий Херсонского государственного университета по выполнению научно-технической работы в рамках государственной программы «Информационные и комуникационные технологии в образовании и науке», договор № ІТ/583-2009 от 23.10.2009, результатом которой будет создание веб-ресурса – банка электронных документов по дистанционному обучению для высшего педагогического образования.
Ключевые слова: высшее педагогическое образование, банк электронных документов, дистанционное обучение, дистанционный курс, анкетирование.
Spivakovskyy О.V., Lvov M.S., Kravtsov G.M., Fedorova Y.B., Kushnir N.O., Osipova N.V.
Aims and tasks of the project “Formation of bank of electronic documents in distance learning of higher pedagogical education”.

The article deals with the experience of the staff of Kherson State University Research Institute of Information Technologies in implementation of scientific and technical work within the framework of the government program «Information and communication technologies in education and science», according to the agreement № ІТ/583-2009 from 23.10.2009. As the result a web-resource of a bank of electronic documents in distance learning of higher pedagogical education will be formed.
Key words: higher pedagogical education, bank of electronic documents, distance learning, distance course, questionnaire.

Тимченко А.А., Триус Ю.В., Оксамитна Л.П., Стеценко І.В.
Нові підходи до створення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ.

Розглядається система управління навчальним процесом у ВНЗ в умовах Болонського процесу, в основі якої знаходиться інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів. Процеси управління представляються мережею Петрі, що надає можливість будувати імітаційні моделі навчального процесу та визначати оптимальні параметри управління.
Ключові слова: навчальний процес, управління, модель, мережа Петрі, контроль, оцінювання, імітаційне моделювання.
Тимченко А.А., Триус Ю.В., Оксамытная Л.П., Стеценко И.В.
Новые подходы к созданию системы контроля и оценивания учебных достижений студентов ВУЗов.

Рассматривается система управления учебным процессом вуза в условиях Болонского процесса, в основе которой находится информационно-аналитическая система контроля и оценивания учебной деятельности студентов. Процессы управления представляются сетями Петри, что позволяет строить имитационные модели учебного процесса и определять оптимальные параметры управления.
Ключевые слова: учебный процесс, управление, модель, сети Петри, контроль, оценивание, имитационное моделирование.
Timchenko A., Trius Y., Oksamytna L., Stecenko I.
New approaches to the development of a system of control and evaluation of academic achievements of the High School students.

The system of control of High School process under conditions of Bologna Process, the basis of which is info-analytical system of control and evaluation of students’ studing is under review. Control process is disposed by Petry Nets that allows to create imitation models of studying process and define the optimal control parameters.
Keywords: studying process, model, Petry Nets, control, evaluation, imitation modeling.

Лізунов П.П., Тесля Ю.М., Білощицький А.О., Щербина О.А., Білощицька С.В., Мисник Л.Д.
Організаційні аспекти системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів.

Проведено системний аналіз організаційних проблем розробки і застосування технологій комп’ютерного тестування у вищій школі та розроблено організаційну і функціональну структури автоматизованої системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів.
Ключові слова: Системи тестування, інформаційна технологія, функціональна і структурна організація.
Лизунов П.П., Тесля Ю.Н., Белощицкий А.А., Щербина А.А., Белощицка С.В., Мысник Л.Д.
Организационные аспекты системы тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний студентов.

Проведен системный анализ организационных проблем разработки и применения технологий компьютерного тестирования в высшей школе и разработаны организационная и функциональная структуры автоматизированной системы тестирования для промежуточного и итогового контроля знаний студентов.
Ключевые слова: системы тестирования, информационная технология, функциональная и структурная организация.
Lizunov P.P., Teslay J.N., Beloshchitskiy A.A., Shсherbina A.A., Beloshchitska S.V., Mysnik L.D.
Organizational Aspects Of System Testing For The Intermediate And Total Control Of Knowledge Of Students.

The system analysis of organizational problems of working out and application of technologies of computer testing in the higher school is carried out and organizational and functional structures of the automated system of testing are developed for the intermediate and total control of knowledge of students.
Keywords: testing systems, information technology, the functional and structural organisation.

Ляшенко Б.М., Жуковський С.С.
Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування.

У статті описано Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування, його використання в навчальному процесі на заняттях з програмування, факультативах за підготовки обдарованої молоді до олімпіад з програмування.
Ключові слова: e-olimp, Інтернет-портал, олімпіада з програмування, спортивне програмування, автоматизована перевірка розв’язків.
Ляшенко Б.Н., Жуковский С.С.
Интернет-портал организационно-методического обеспечения дистанционних олимпиад по програмированию.

В статье описано Интернет-портал организационно-методического обеспечения дистанционных олимпиад по программированию, его использование в учебном процессе на занятиях по программированию, факультативах по подготовке одаренной молодежи к олимпиаде по программированию.
Ключевые слова: e-olimp, Интернет-портал, олимпиада из программирования, спортивное программирование, автоматизированная проверка решений.
Lyashenko B.N., Zhukovskiy S.S.
Internet-Portal Of Organizational-Methodical Providing Distancionnikh Olympiads On Programirovaniyu.

In the article the internet-portal of the organizational-methodical providing of the controlled from distance olympiads is described on programming, his use in an educational process on employments on programming, fakul'tativakh on preparation of the gifted young people to the olympiad on programming.
Keywords: e-olimp, internet-portal, olympiad from programming, sporting programming, automated verification of decisions.

Катеринчук І.С. Кравчук В.В., Кулик В.М. Рачок Р.В.
Інтелектуальна автоматизована система контролю знань студентів вищих навчальних закладів.

Розроблено концепцію побудови інтелектуальної автоматизованої системи оцінювання знань. Така система передбачає наявність наступних підсистем: функціональної підсистеми перетворення інформації із зовнішнього представлення у внутрісистемні дані; підсистеми перетворення із внутрісистемного представлення даних у зовнішню інформацію; підсистеми представлення знань, яка включає блок формування результатів та систему штучного інтелекту.
Ключові слова: система оцінювання знань, поточний контроль, підсумковий контроль, модульний контроль, тестування, штучний інтелект, автоматизована система оцінювання, математична модель, лінгвістична модель.
Катеринчук И.С. Кравчук В.В., Кулик В.М. Рачок Р.В.
Интеллектуальная автоматизированная система контроля знаний студентов высших учебных заведений

Разработана концепция построения интеллектуальной автоматизированной системы оценивания знаний. Предлагаемая система предусматривает наличие таких подсистем: функциональной подсистемы превращения информации из внешнего представления во внутрисистемные данные; подсистемы превращения из внутрисистемного представления данных во внешнюю информацию; подсистемы представления знаний, которая включает блок формирования результатов и систему штучного интеллекта.
Ключевые слова: система оценивания знаний, текущий контроль, итоговый контроль, модульный контроль, тестирование, штучный интеллект, автоматизированая система оценивания, математическая модель, лингвистическая модель.
Katerynchuk I., Kravchuk V., Kulyk V., Rachok R.
Intellectual automated systems of evaluation of knowledge’s in high educational institutes.

Conception of construction of the intellectual automated systems of evaluation of knowledge’s. The offered system foresees the presence of such subsystems: functional subsystem of transformation of information from external representation in intersystem information; subsystems of transformation from intersystem presentation of information in external information; subsystems of representation of knowledge’s, which includes the block of forming of results and system of artificial intelligence.
Key terms: system of evaluation of knowledges, current control, final control, module control, testing, piece intellect, automated evaluation system, mathematical model, linguistic model.

Кобець В.М.
Застосування інформаційних технологійу контролі знань студентів із економічних дисциплін.

У статті викладені основні аспекти впровадження інтегрованого середовища перевірки знань студентів із економічних дисциплін. Наведений перелік модулів даного середовища і класифікація завдань щодо контролю знань студентів з нормативних економічних дисциплін. Зазначені переваги застосування інформаційних технологій за різних видів поточного і підсумкового контролю знань студентів різних форм навчання.
Ключові слова: системи дистанційного навчання, вищі навчальні заклади, економічні дисципліни, тестування, задачі, поточний контроль знань, підсумковий контроль знань.
Кобец В.Н.
Применение информационных технологий в контроле знаний студентов по экономическим дисциплинам.

В статье изложены основные аспекты внедрения интегрированной среды проверки знаний студентов по экономическим дисциплинам. Приведен список модулей данной среды и классификация заданий для контроля знаний студентов по нормативным экономическим дисциплинам. Определены преимущества применения информационных технологий при разных видах текущего и итогового контроля знаний студентов разных форм обучения.
Ключевые слова: система дистанционного обучения, высшие учебные заведения, экономические дисциплины, тестирование, задачи, контроль знаний.
Kobets V.М.
Applying Of Information Technologes To Knowledge Control Fron Economic Disciplines.

In the article basic aspects of introduction of the integrated environment of verification of knowledge of students from economic disciplines are expounded. It is resulted list of the modules of the given environment and classification of assignments in relation to the control of knowledge of students from normative economical disciplines. It is noted advantages of application of information technologies at different types of current and final control of knowledge of students of different forms of teaching.
Keywords: distance learning systems, institutes of higher education, economical disciplines, testing, tasks, current control of knowledge, final control of knowledge.

Осипова Н.В., Кушнір Н.О.
Особливості створення інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів.

В статті представлено досвід колективу співробітників науково-дослідного інституту інформаційних технологій ХДУ щодо виконання для Міністерства освіти і науки України науково-технічної роботи, результатом якої буде створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів.
Ключові слова: ECDL, система дистанційного навчання, дистанційний курс, навчальні матеріали, програмно-методичне забезпечення.
Осипова Н.В., Кушнир Н.А.
Особенности создания интернет-портала дистанционного обучения ECDL для высших учебных заведений.

В статье представлен опыт коллектива сотрудников научно-исследовательского института информационных технологий ХГУ по выполнению для Министерства образования и науки Украины научно-технической работы, результатом которой будет создание Интернет-портала дистанционного обучения ECDL для высших учебных заведений.
Ключевые слова: ECDL, система дистанционного обучения, дистанционный курс, обучающие программы, программно-методическое обеспечение.
Osipova N.V., Kushnir N.O.
Рeculiarities of creating of Internet portal of distance learning ECDL for establishments of higher education.

The article presents the collective experience of staff research institute of information technology to KSU for the Ministry of Education and Science of Ukraine, scientific and technical work, the result of which will be creating an Internet portal ECDL distance learning for higher education.
Key words: ECDL, distance learning system, distance course, educational materials, program- methodological supply.

Рябова Н.В., Шевченко О.Ю., Білоіваненко М.В., Головянко М.В., Волошина Н.О., Шубкіна О.В.
Розробка загальної апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу.

Розглянуто розробку та впровадження розподіленої версії онтологічного порталу менеджменту освітніх та наукових ресурсів МОН України. Наведено обґрунтування апаратно-програмної архітектури порталу. Проведено аналіз сучасних інтелектуальних інформаційних технологій та програмних засобів для проектування, створення і тестування онтологічних інформаційних систем, оцінку ефективності моделей архітектури онтологічного порталу з розподіленням на рівні баз даних та на рівні онтологій.
Ключові слова: семантичні технології, онтологічний портал, архітектура, розподілена інформаційна система, кластеризація.
Рябова Н.В., Шевченко А.Ю., Белоиваненко М.В., Головянко М.В., Волошина Н.А., Шубкина О.В.
Разработка общей аппаратно-программной архитектуры распределенной версии онтологического портала.

Рассмотрена разработка и внедрение распределенной версии онтологического портала менеджмента образовательных и научных ресурсов МОН Украины. Приведено обоснование аппаратно-программной архитектуры портала. Проведен анализ современных интеллектуальных технологий и программных средств проектирования, создания и тестирования онтологических информационных систем, оценка эффективности моделей архитектуры онтологического портала с распределением на уровне баз данных и на уровне онтологий.
Ключевые слова: семантические технологии, онтологический портал, архитектура, распределенная информационная система, кластеризация.
Ryabova N.V., Shevchenko O.Y., Biloivanenko M.V., Golovianko M.V., Voloshyna N.O., Shubkina O.V.
Development Of The Common Hardware And Software Architecture For The Distributed Version Of The Ontology-Based Portal.

Development of the distributed version of the Ontology-Based Portal for Management of Education and Scientific Resources of MESU is considered. The substantiations of the hardware and software architecture are given. Analysis of the modern IT technologies and software for designing, creation and testing of the ontology-based information systems, efficiency evaluation of architecture distributed at data and ontology level is presented.
Keywords: semantic technologies, ontology-basedl portal, architecture, distributed information system, clustering;

Бичков О.С., Черний Ю.В.
Сучасний підхід до використання інформаційних технологій у організації та проведенні навчального процесу.

Розглядається система створення та впровадження за єдиним стандартом інформаційних ресурсів навчального призначення з дистанційним доступом для самостійної підготовки. Комп’ютерна система створення інформаційних ресурсів навчального призначення, що запропонована не вимагає від викладачів знань інформаційних технологій. Також пропонується використання захищеної системи документообігу з метою забезпечення цілісності, достовірності навчального матеріалу, захисту від несанкціонованого доступу, захисту авторських прав.
Ключові слова: дистанційний доступ, інформаційні ресурси навчального призначення, електронні підручники, тестування знань.
Бычков А.С., Черный Ю.В.
Современный подход к использованию информационных технологий для организации и проведения учебного процесса.

Рассматривается система создания по единому стандарту и внедрения информационных ресурсов учебного назначения с дистанционным доступом для самостоятельной подготовки; предлогаемая компьютерная система создания информационных ресурсов учебного назначения, не требует от преподавателей знаний информационных технологий; предлагается также защищенная система документооборота с целью обеспечения целостности, достоверности учебного материала, защиты от несанкционированного доступа, защиты авторских прав.
Ключевые слова: дистанционный доступ, информационные ресурсы учебного назначения, электронный учебник, система тестирования знаний.
Bychkov A., Chernii Y.
Modern Approach To The Using Of Informations Technologies For Organization Educational Process.

The system of creation of the distance learning course are proposed. with the controlled from distance access for independent preparation; this computer system does not require knowledges of information technologies from teachers.
Keywords: distance learning, e-learning, knowledge’s testing, e-book.

Бабенко В.О., Бабіна Т.В., Габзовська О.Б., Савицький А.Й.
Дослідження та аналіз напрямів діяльності ВНЗ політехнічного профілю за типологічним рядом.

У статті приведені результати дослідження напрямів діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ) державної та недержавної форм власності, зокрема ВНЗ політехнічного профілю (ВНЗ ПП). Визначені особливості політехнічних ВНЗ, узагальнені основні завдання та функції, що покладені на політехнічні ВНЗ. Визначені види діяльності ВНЗ ПП за типологічним рядом.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, задачі ВНЗ, мережа ВНЗ, напрями діяльності ВНЗ, політехнічний профіль, типологічний ряд, функції ВНЗ.
Бабенко В.А., Бабина Т.В., Габзовская О.Б., Савицкий А.И.
Исследование и анализ направлений деятельности ВУЗ политехнического профиля в соответствии с типологическим рядом.

В статье приведены результаты исследований направлений деятельности высших учебных заведений (ВУЗ) государственной и других форм собственности, в частности ВУЗ политехнического профиля (ВУЗ ПП). Определены особенности политехнических ВУЗ, обобщены его основные задания и функции. Определены виды деятельности ВУЗ ПП за типологическим рядом.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, задачи ВУЗ, направления деятельности ВУЗ, политехнический профиль, сеть ВУЗ, типологический ряд, функции ВУЗ.
Babenko V., Babina T., Gabzovska O., Savitsky A.
Investigation And Analysis Of Higher Education Polytechnical Institute Activities According To Typological Series.

In article results of higher education institutes activities lines investigation and analysis are presented. Under investigation there were state ownership higher education institutes and private property higher education institutes. Especially, higher education polytechnical institutes were investigated. Higher education polytechnical institutes features are defined, tasks and functions were summarized. According typological series, higher education polytechnical institutes activities categories are defined.
Keywords: higher education polytechnical institutes, polytechnical institutes tasks and functions, typological series.

Дарчук Н.П., Алексієнко Л.А., Сорокін В.М.
Термін у лінгвістичній інформатиці.

Стаття присвячена опису лексикографічної й енциклопедичної електронної бази українських лінгвістичних термінів, яка складається з чотирьох словників: алфавітного, перекладного, тлумачного та тезаурусного обсягом 3400 термінів (з морфології, синтаксису, лексики, семантики, комп‘ютерної лінгвістики) та технології інформаційно-пошукової системи-тезауруса, що може функціонувати як довідково-енциклопедична система або у складі іншої інтелектуальної системи.
Ключові слова: лінгвістичне моделювання, термін, інформаційно-пошукова система, тезаурус, тезаурусні зв’язки.
Дарчук Н.П., Алексеенко Л.А., Сорокин В.М.
Термин в лингвистической информатике.

Статья посвящена описанию лексикографической и энциклопедической электронной базы украинских лингвистичсеких терминов, которая состоит из четырех словарей: алфавитного, переводного, толкового и тезаурусного объемом в 3400 терминов (по морфологии, синтаксису, лексике, семантике, компьютерной лингвистике) и технологии создания информационно-поисковой системы, которая может функционировать как справочно-энциклопедическая система или в составе другой интеллектуальной системы.
Ключевые слова: лингвистической моделирование, термин, информационно-поисковая система, тезаурус, тезаурусные связи.
Darchuk N., Aleksiyenko L., Sorokin V.
Term in the linguistic information science.

This article is devoted to description of the lexicographical and encyclopaedic computer database of Ukrainian linguistic terms. This database comprises of 4 lists: one alphabetized list, a list with translations, a list with descriptions and thesaurus containing generally over 3400 terms in the fields of morphology, syntax, semantics, lexicon, and computer linguistics. There are also desribed technologies and techniques of construction of the information and retrieval system which may function as a single reference and encyclopaedic system or as an integral part of any other intellectual system.
Key words: linguistic modelling, term, informationand retriaval system, thesaurus, thesaurus relations.

Бичков О.С.
Віддалене виконання лабораторних робіт – сучасний погляд.

Розглядається питання забезпечення віддаленого доступу до виконання лабораторних робіт. Створення такої системи вимагає реалізацію функцій симуляції лабораторного обладнання, запуск віртуальних лабораторних робіт, віддалене підключення діючого лабораторного обладнання.
Ключові слова: дистанційний доступ, віртуальні лабораторні роботи, симуляція лабораторного обладнання.
Бычков А.С.
Удаленное выполнение лабораторных работ – современный взгляд.

Рассматривается вопрос обеспечения удаленного доступа для выполнения лабораторных работ. Создание такой системы требует реализации функций симуляции лабораторного оборудования, запуска виртуальных лабораторных работ, удаленное подключение действующего лабораторного оборудования.
Ключевые слова: дистанционный доступ, виртуальные лабораторные работы, симуляция лабораторного оборудования
Bychkov A.
Remote Implementation Of Laboratory Works - Modern Approach.

The question of providing the remote access to implementation of laboratory works is examined. Creation of such system requires realization of such functions: simulation of laboratory equipment, start of virtual laboratory works, remote connecting to the operating laboratory equipment.
Keywords: distance learning, virtual laboratory , simulation of laboratory works.

Мельник М.O., Бичков О.С.
Автоматизація підготовки звітної документаціїї ВНЗ з елементами електронного документообігу.

Розглядаються питання впровадження інформаційно-комунікаційної технології збору та опрацювання звітної інформації ВНЗ. Пропонується автоматизувати процес підготовки основних звітів ВНЗ. На базі системи, що пропонується можливо впровадити електронний документообіг між Міністерством освіти і науки та ВНЗ України.
Ключові слова: дистанційний доступ, автоматизація звітності, електронний цифровий підпис, електронний документообіг.
Мельник М.А., Бычков А.С.
Автоматизация подготовки отчетной документациии ВУЗа с элементами электронного документооборота.

Рассматриваются вопросы внедрения информационно-коммуникационной технологии сбора и проработки отчетной информации ВУЗа. Предлагается автоматизировать процесс подготовки основных отчетов ВУЗа. На базе предложенной системы возможно внедрить электронный документооборот между Министерством образования и науки и ВУЗами Украины.
Ключевые слова: дистанционный доступ, автоматизация отчетности, электронная цифровая подпись, электронный документооборот.
Melnik M., Bychkov A.
Automation Of University Report Documentation Preparation With Electronic Documents Circulation Elements.

Considered are the questions of info-comunicational technology for university report information gathering and processing. It is proposed to automate the basic university reports preparation process. On the basis of the proposed system, it possible to provide electronic documents circulation between the Ministry of Education and universities of Ukraine.
Key words: remote access, report automation, electronic digital signature, electronic documents circulation.

Пічугін М.Ф., Сащук І.М., Писарчук О.О., Ракушев М.Ю., Ковбасюк С.В., Горнін М.А., Федорчук Д.Л.
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладу.

У статті викладено призначення, функції, структуру, зміст бази електронних документів та основні питання апаратно-програмної архітектури інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладу.
Ключові слова: архітектура, база даних, інформаційна система, навчальна та методична робота.
Пичугин М.Ф., Сащук И.Н., Писарчук А.А., Ракушев М.Ю., Ковбасюк С.В., Горнин Н.А., Федорчук Д.Л.
Архитектура информационной системы нормативно-правового, научно-методического обеспечения учебной и методической работы высшего учебного заведения.

В статье изложено назначение, функции, структура, содержание базы электронных документов и основные вопросы аппаратно-програмной архитектуры информационной системы нормативно-правового, научно-методического обеспечения учебной и методической роботы ВУЗ.
Ключевые слова: архитектура, база данных, информационная система, учебная и методическая робота.
Pichugin M.F., Sashchuk I.M., Pisarchuk O.O., Rakushev M.Y., Kovbasyuk S.V., Gornin M.A., Fedorchuk D.L.
Architecture Of The Normative-Legal Information System, Methodological Provision Of Educational And Methodological Work Of The Institution Of Higher Education.

Purpose, functions, structure, electronic documents base contents and main issues of hardware and software architecture of the normative-legal information system, educational and methodological work of the institution of higher education are developed.
Key words: architecture, database, information system educational and methodological work.

Овчарук О.В.
Особливості запровадження компетентнісного підходу: досвід україни та країн Європи.

Стаття присвячена проблемам запровадження компететнісного підходу до формування змісту освіти. Здійснено порівняльний аналіз досвіду країн Європи та України у обговоренні переліку ключових компететностей. Розкрито перспективи для України в питаннях інтеграції компетентнісного підходу до змісту навчальних програм.
Ключові слова: компетентності, ключові компетентності учнів, зміст освіти, стандарти, загальна середня освіта.
Овчарук О.В.
Особенности внедрения компетентностного подхода: опыт украины и стран Европы.

Статья посвящена проблемам внедрения компетентностного подхода к формированию содержания образования. Осуществлено сравнительный анализ опыта стран Европы и Украины в обсуждении перечня ключевых компетентностей. Раскрыто перспективы для Украины в вопросах интеграции компетентностного подхода к содержанию учебных программ.
Ключевые слова: компетентности, ключевые компетентности, содержавние образования, стандарты, среднее общее образование.
Ovcharuk O.V.
Specificities Of Competency Approach Implementation: Ukrainian And European Experience.

The article deals with the problems of competency approach implementation to the process of education content formation. The comparative analysis of European and Ukrainian experience of key competencies list discussion has done. Ukrainian perspectives of the competency approach integration to the content of education curricula are revealed.
Keywords: competencies, key competencies, content of education, standards, secondary education.

Федорук П.І., Гуцало О.В., Масловський С.М.
Стандарти імпорту/експорту навчального матеріалу в системах дистанційного навчання.

У статті розглянуті проблеми формування теоретичного та практичного матеріалу для використання в системах дистанційного навчання, а саме, в адаптивних системах дистанційного навчання. Можливість перенесення навчального матеріалу між різними системами дистанційного навчання. Розглянуті основні недоліки існуючих стандартів імпорту/експорту навчального матеріалу з метою їх вдосконалення і т.д..
Ключові слова: система дистанційного навчання, адаптивний процес, стандарти імпорту/експорту, квант знань.
Федорук П.И., Гуцало О.В., Масловский С.Н.
Стандарты импорта / экспорта учебного материала в системах дистанционного обучения.

В статье рассмотрены проблемы формирования теоретического и практического материала для использования в системах дистанционного обучения, а именно, в адаптивных системах дистанционного обучения. Возможность переноса учебного материала между различными системами дистанционного обучения. Рассмотрены основные недостатки существующих стандартов импорта / экспорта учебного материала с целью их усовершенствования и т.д.
Ключевые слова: система дистанционного обучения, адаптивный процесс, стандарты импорта / экспорта, квант знаний.
Fedoruk P., Gutsalo O., Maslovskiy S.
Standards of import / export of educational material in the distant learning.

The article deals with the problem of theoretical and practical material for use in distance learning, namely, adaptive systems of distance learning. Ability to transfer learning material between different systems of distance learning. The basic shortcomings of existing standards for import / export of educational material for their improvement and so on.
Keywords: distance learning, adaptive process, standards, import / export quantum of knowledge.

Шевченко В.Л., Гладков О.В.
Дистанційна освіта: проблеми теорії та протиріччя практики

У статті розглядаються проблемні питання, що стосуються методологічних проблем чіткості щодо визначення понять: форми освіти і форми навчання. Даються визначення поняттям: «інформаційне середовище навчання» та «інформаційне навчальне середовище».
Відповідно до практики дистанційної освіти, пропонується єдина методика дидактичного проектування інформаційного навчального середовища на основі алгоритмічної побудови структурно-логічних, міжпредметних та причинно-наслідкових зв’язків.
Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, інформаційне середовище навчання, інформаційне навчальне середовище, структурно-логічні зв’язки, між предметні зв’язки, причинно-наслідкові зв’язки.
Шевченко В.Л., Гладков А.В.
Дистанционное образование: проблемы теории и противоречия практики

В статье рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся методологических проблем четкости определения понятий: формы образования и формы обучения. Даются определения понятиям: «информационная среда обучения» и «информационная обучающая среда».
Применительно к практике дистанционного образования, предлагается единая методика дидактического проектирования информационных обучающих сред на основе алгоритмического построения структурно-логических, межпредметных и причинно-следственных связей.
Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, информационная среда обучения, информационная обучающая среда, структурно-логические связи, межпредметные связи, причинно-следственные связи.
Shevchenko V., Gladgov A.
Distance Education: problems of theory and contradiction of practice

The article covers some issues concerning to methodological problems to provide clear determination of the following terms: education forms and learning forms. Also, it determines some terms like “Education Information Environment” and “Learning Information Environment”.
In the frame of the distance learning application, the article provides the integrated didactics method for the learning information environment design, based on algorithmical structure with the logical, cross-curriculum and cause-and-effect relations.
Key word: distance education, distance learning, education information environment, learning information environment, logical relations, cross-curriculum and cause-and-effect relations.

Малицька І.Д.
ІКТ грамотність – вимога сучасних систем освіти зарубіжних країн (досвід США).

У статті проаналізований розвиток і сучасний стан з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і Технологічних стандартів в системі освіти США.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, технологічна грамотність, навчальний процес.
Малицкая И.Д.
ИКТ грамотность – требование современных систем образования зарубежных стран (опыт США).

В статье проанализировано развитие и состояние на данном этапе внедрения информационно-комуникационных технологий и Технологических стандартов в системе образования США.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, технологическая грамотность, учебный процесс.
Malitskaya I.
ICT literacy – the requirement of foreign countries modern education systems (experience of the USA).

In the article the development and present days situation of information and communication technologies and Technological standards implementation in an education system of the USA is analysed.
Keywords: information and communication technologies, technological literacy, educational process.

Поліновський В.В., Герасименко В.А.
Уніфікований програмно-апаратний комплекс автоматизації процесу створення та накопичення сучасних навчальних матеріалів.

У статті проаналізовано проблеми при створенні сучасних навчальних матеріалів (СНМ), а також існуючі рішення в області засобів створення цих матеріалів, наведені їх недоліки та запропоновані шляхи їх усунення. Пропонується створення нового комплексу, який буде підтримувати роботу (створення, накопичення та відтворення) з СНМ декількох типів, шаблонами, інтерактивними елементами, які можуть демонструвати динамічні процеси, а також підтримувати банк СНМ з можливостями пошуку, сортування, та групування.
Ключові слова: лекційні матеріали, бази даних, навчання, програмне забезпечення;
Полиновский В.В., Герасименко В.А.
Унифицированный програмно-аппратный комплекс автоматизации процесса создания и накопления современных учебных материалов

В статье проанализированы проблемы создания современных учебных материалов (СУМ), а также существующие решения в области средств создания этих материалов, приведены их недостатки и предложены пути их устранения. Предлагается создание нового комплекса, который будет поддерживать роботу (создание, накопление и отображение) с СУМ нескольких типов, шаблонами, интерактивными элементами, которые могут демонстрировать динамические процессы, а также поддерживать банк СУМ с возможностями поиска, сортировки, та группирования данных.
Ключевые слова: лекционные материалы, базы данных, обучение, программное обучение.
Polinovskyi V.V., Gerasymenko V.A.
Unified Hardware-Software Complex Of Modern Learning Materials Creation And Collection Automatization.

The article analyzes modern learning materials (MLM) creation problems and the existing tools for such materials creation, their weaknesses and suggests ways to address them. Creation of new complex is proposed, which will support (creation, collecting and displaying) several types of MYM, templates, interactive elements, which can show the dynamic processes, as well as support for MLM bank with searching, sorting, and grouping capabilities.
Keywords: lecture materials, databases, education, software;