Current issue

User login

Анотації. Випуск 8 / Аннотации. Выпуск 8 / Annotations. Issue 8Шарко В.Д., Солодовник А.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

У статті визначені можливості використання інформаційних технологій для організації самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики.
Ключові слова: самостійна пізнавальна діяльність, інформаційні технології, форми організації самостійної пізнавальної діяльності.
Шарко В.Д., Солодовник А.О.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

В статье определены возможности использования информационных технологий для организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся по физике.
Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность, информационные технологии, формы организации самостоятельной познавательной деятельности.
Sharko V.D., Solodovnik A.O.
ORGANIZATION OF SELF-DEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY OF PUPILS IN PHYSICS USING INFORMATION TECHNOLOGIES.

The article deals with opportunities of using information technologies to organize self-dependent cognitive activity of pupils in physics.
Keyword: self-dependent cognitive activity, information technologies, the forms of organization of self-dependent cognitive activity.

Петухова Л.Є., Осипова Н.В., Кушнір Н.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КУРСУ ECDL В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.

В статті розглянуто актуальні проблеми забезпечення підготовки майбутніх учителів відповідно до світових стандартів у галузі ІКТ, представлено досвід створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів у ХДУ, а також організації дистанційного курсу засобами платформи MOODLE.
Ключові слова: ECDL, система дистанційного навчання, дистанційний курс, навчальні матеріали, програмно-методичне забезпечення.
Петухова Л.Е., Осипова Н.В., Кушнир Н.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ КУРСА ECDL В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ.

В статье рассмотрены актуальные проблемы обеспечения подготовки будущих учителей в соответствии с международными стандартами в области ИКТ, представлен опыт создания Интернет-портала дистанционного обучения ECDL для высших учебных заведений в ХГУ, а также организации дистанционного курса средствами платформы MOODLE.
Ключевые слова: ECDL, система дистанционного обучения, дистанционный курс, учебные материалы, программно-методическое обеспечение.
Petuhova L.E., Osipova N.V., Kushnir N.O.
ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTING ECDL COURSE IN THE TRAINING OF TEACHERS.

The article deals with actual problems of providing training for future teachers in line with international standards in the ICT field, the experience of creating an Internet portal ECDL e-learning for higher education in the KSU, and the organization of a distance course by tools of platform MOODLE.
Keywords: ECDL, system of distance learning, online course, training materials, software and methodological support.

Співаковський О.В., Осипова Н.В., Сніжко М.В.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

У статті охарактеризовано цілі та зміст основних етапів педагогічного експерименту, на основі чого зроблено висновок про ефективність запропонованої методичної системи організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх вчителів математики. Для контролю знань з алгоритмізації використовується програмно-методичний комплекс Інтегроване середовище вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» (http://weboap.ksu.ks.ua), розроблений у лабораторії інтегрованих середовищ навчання НДІ ІТ Херсонського державного університету.
Ключові слова: педагогічний експеримент, методична система, алгоритмічне тестування, інтегроване середовище, контроль знань.
Спиваковский А.В., Осипова Н.В., Снежко Н.В.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

В статье охарактеризованы цели и содержание основных этапов педагогического эксперимента, на основе чего сделан вывод об эффективности предложенной методической системы организации алгоритмического тестирования в процессе подготовки будущих учителей математики. Для контроля знаний по алгоритмизации используется программно методический комплекс Интегрированная среда изучения курса «Основы алгоритмизации и программирования» (http://weboap.ksu.ks.ua), разработанный в лаборатории интегрированных сред обучения НИИ ИТ Херсонского государственного университета.
Ключевые слова: педагогический эксперимент, методическая система, алгоритмическое тестирование, интегрированное среда, контроль знаний.
Spivakovsky A.V., Osipova N.V., Snezhko N.V.
PEDAGOGICAL EXPERIMENT FOR VERIFICATION OF EFFICIENCY OF THE METHODICAL SYSTEM OF ORGANIZATION OF THE ALGORITHMIC TESTING IN THE PROCESS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS

Aims and maintenance of the basic stages of pedagogical experiment are described in the article, on the basis of what a conclusion about efficiency of the offered methodical system of organization of the algorithmic testing in the process of preparation of future teachers of mathematics is done. For control of knowledge on algorithmization drawn on programmatic a methodical complex the Integrated environment of study of course of «Basis of algorithmization and programming» (http://weboap.ksu.ks.ua), developed in the laboratory of the integrated environments of teaching of RIIT of the Kherson state university.
Keywords: pedagogical experiment, methodical system, algorithmic testing, computer-integrated environment, control of knowledge.

Кравцов Г.М., Одинцов В.В.
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

На підставі вимог до платформ дистанційного навчання, які сформульовані у відповідності до міжнародних стандартів IMS та SCORM, проаналізовані популярні платформи дистанційного навчання, включаючи системи з відкритим кодом.
Ключові слова: характеристики та вимоги до систем дистанційного навчання, системи з відкритим кодом, LMS, СДН «Херсонський віртуальний університет».
Кравцов Г.М., Одинцов В.В.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

На основе требований к системам дистанционного обучения, которые сформулированы в соответствии с международными стандартами IMS и SCORM, проанализированы популярные платформы дистанционного обучения, включая системы с открытым кодом.
Ключевые слова: характеристики и требования к системам дистанционного обучения, системы с открытым кодом, LMS, СДО «Херсонский виртуальный университет».
Kravtsov H., Odintsov V.
QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL PLATFORMS OF DISTANCE LEARNING

On the basis of requirements to Distance Learning Systems which are formulated according to standards IMS and SCORM, popular platforms of Distance Learning, including Open Source Software are analysed.
Keywords: Characteristics and requirements to Distance Learning Systems, Open Source Software, LMS, DLS «Kherson Virtual University».

Кравцов Г.М., Шарко В.Д.
ТЕСТУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ КУРСУ ECDL

Представлені результати дослідження систем дистанційного тестування та їх впровадження для контролю знань в процесі підвищення кваліфікації кадрів за програмою ECDL з використанням дистанційного навчання.
Ключові слова: Стандарт ECDL, підвищення кваліфікації кадрів, дистанційне навчання, тестування, система дистанційного навчання «ECDL».
Кравцов Г.М., Шарко В.Д.
ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА ECDL

Представлены результаты исследования систем дистанционного тестирования и их внедрение для контроля знаний в процессе повышения квалификации кадров по программе ECDL с использованием дистанционного обучения.
Ключевые слова: Стандарт ECDL, повышения квалификации кадров, дистанционное обучение и тестирование, система дистанционного обучения «ECDL».
Kravtsov H., Sharko V.
TESTING AS THE BASIC TECHNOLOGY OF THE KNOWLEDGE CONTROL OF LISTENERS OF COURSE ECDL

Results of research of distance testing systems and their introduction for the knowledge control in the course of professional skill improvement under program ECDL with use of distance learning are presented.
Keywords: Standard ECDL, improvements of professional skill, distance learning and testing, distance learning system «ECDL».

Валько Н.В.
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ.

В роботі розглянуто особливості вивчення матеріалу слухачами курсів підвищення кваліфікації, наведено приклади подання теми «Вивчення електронних таблиць» з курсу «Комп’ютерні інформаційні технології», які сприяють ефективному засвоєнню матеріалу, а також подальшому застосуванню отриманих знань у виробничих умовах.
Ключові слова: MSExcel, зведені таблиці, самостійні завдання, практичне спрямування.
Валько Н.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ.

В работе приведены примеры изложения темы «Изучение электронных таблиц» в курсе «Компьютерные информационные технологии», которые способствуют эффективному усвоению материала, а также дальнейшему применению полученных знаний в производственных условиях.
Ключевые слова: MSExcel, сводные таблицы, самостоятельные задания, практическая направленность.
Valko N.V.
PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE COURSE «COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY» AT STUDYING OF SPREADSHEETS.

In work the examples of statement of the theme «Studying of spreadsheets» in course «Computer information technology» which promote effective mastering of a material, and also the further application of the received knowledge under production conditions are resulted.
Keywords: MSExcel, summary tables, independent tasks, practical orientation.

Вейцбліт О.Й.
МЕТОД КРАТНОГО ПЕРЕРАХУНКУ.

У роботі для аналізу результатів інтегрування функцій пропонується апостеріорний метод кратного перерахунку, який є узагальненням методу подвійного перерахунку Рунге – Річардсона.
Ключові слова: чисельний, метод, алгоритм, інтегрування, функція.
Вейцбліт О.Й.
МЕТОД КРАТНОГО ПЕРЕСЧЁТА.

В работе для анализа результатов интегрирования предлагается апостериорный метод кратного пересчёта, который является обобщением метода двойного пересчёта Рунге – Ричардсона.
Ключевые слова: численный, метод, алгоритм, интегрирование, функция.
Vejtsblit O.I.
METHOD OF MULTIPLE RECALCULATIONS.

In this work for the analysis of results of integration it is offered a posteriori method of multiple recalculations which is a generalization of a Runge – Richardson method of double recalculation.
Key words: numerical, method, algorithm, integration, function.

Гриценко В.Г.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.

У статті розглянуті проблеми створення та способи застосування інформаційно-комунікаційних технологій до управління навчальним навантаженням у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: навчальний план, навчальне навантаження, інформаційно-комунікаційні технології.
Гриценко В.Г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКОЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.

В статье рассмотрены проблемы создания и способы применения информационно-коммуникационных технологий в управлении учебной нагрузкой в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: учебный план, учебная нагрузка, информационно-коммуникационные технологии.
Gritsenko V.G.
INFORMATION TECHNOLOGY OF MANAGEMENT OF LEARNING LOAD IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

The article deals with the problems of the ICT development and application of the learning load management in institutions of higher education.
Keywords: curriculum, learning load, information and communication technologies.

Коновал О.А.
ВЛАСТИВОСТІ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ РІВНОМІРНО РУХОМОЇ ЗАРЯДЖЕНОЇ ЧАСТИНКИ.

У статті запропонована методика навчання електродинаміки, яка основана на значно меншому числі незалежних вихідних принципів (закон Кулона, принцип відносності і принцип суперпозиції). В основу покладено опис та аналіз взаємодії рухомих заряджених частинок.
Ключові слова: напруженість електричного поля, заряджені частинки, індукція магнітного поля.
Коновал О.А.
СВОЙСТВА И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РАВНОМЕРНО ДВИЖУЩЕЙСЯ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЧКИ.

В статье предложена методика обучения электродинамики, основанная на значительно меньшем числе независимых исходных принципов (закон Кулона, принцип относительности и принцип суперпозиции). В основу положен описание и анализ взаимодействия движущихся заряженных частиц.
Ключевые слова: напряженность электрического поля, заряженные частицы, индукция магнитного поля.
Konoval O.A.
PROPERTIES AND COMPUTER SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC FIELD UNIFORM TRAFFIC CHARGED PARTICLE.

In the article described the method of teaching electrodynamics, which is based on considerably fewer independent source principles (Coulomb's law, the principle of relativity and the principle of superposition). Based on a description and analysis of the interaction of moving charged particles.
Keywords: intensity of electric field, charged particles, magnetic field induction.

Круглик В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ТЕРРА МАТЕМАТИКА».

В статті розглядаються проблеми створення, розповсюдження, впровадження, супроводу програмно-методичного комплексу TerraMathematica. Показані архітектура, методичне наповнення, особливості продукту. Розглянуто структуру, архітектуру, функціональність, завдання сайту підтримки програмного продукту, особливості його реалізації. Досліджується значення продукту для підтримки позакласного навчання учнів математиці, характерні риси організації самостійної роботи учнів з навчальними матеріалами та модулями комплексу. Показуються переваги для батьків використання програмного продукту учнями.
Ключові слова: педагогічний програмний засіб, математичне програмне забезпечення, дистанційне навчання, математичний редактор, розв’язувач.
Круглик В.С.
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ТЕРРА МАТЕМАТИКА».

В статье рассматриваются проблемы создания, распространения, внедрения, сопровождения программно-методического комплекса TerraMathematica. Показано архитектуру, методическое наполнение, особенности продукта. Рассмотрена структура, архитектура, функциональность, задачи сайта поддержки программного продукта, особенности его реализации. Исследуется значение продукта для поддержки внеклассного обучения учащихся математике, характерные черты организации самостоятельной работы учащихся с учебными материалами и модулями комплекса. Показываются преимущества для родителей использования программного продукта учениками.
Ключевые слова: педагогическое программное средство, математическое программное обеспечение, дистанционное обучение, математический редактор, решатель.
Kruglik V.S.
FEATURES OF PROGRAM-METHODICAL COMPLEX "TERRA MATH”.

The problems of creation, dissemination, implementation and maintenance of program-methodical complex TerraMathematica. The architecture, methodology content, product features are showed. The structure, architecture, functionality and tasks of the site software support, particularly for its implementation are considered. The value of the product to support extracurricular student learning mathematics, the characteristic features of self-organization of students with educational materials and modules of the complex are investigated. The benefits for parents of students of usage the software are showed.
Keywords: pedagogical software, mathematical software, distance learning, math editor, solver.

Філіппова Л.В.
ВПЛИВ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПІДГОТОВКУ ДО СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1. ФАРМАЦІЯ»

У статті розглядається метод підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок – 1. Фармація» при вивченні хімічних дисциплін на перших трьох курсах. Зв‘язок шкільної програми з програмою вищих навчальних медичних закладів. Розглядається організація заходів до виявлення групи ризику серед студентів. Наведенні порівняльні результати за даними ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок – 1. Фармація» з 2007/09н.рр.
Ключові слова: претестування, ліцензійний інтегрований іспит, професійна компетентність.
Филиппова Л.В.
ВЛИЯНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН НА ПОДГОТОВКУ К СОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ «КРОК-1. ФАРМАЦИЯ»

В статье рассматривается метод подготовки к сдаче лицензионного интегрированного экзамена "Шаг - 1. Фармация» при изучении химических дисциплин на первых трех курсах. Связь школьной программы по программе высших учебных медицинских заведений. Рассматривается организация мероприятий до выявления группы риска среди студентов. Приведены сравнительные результаты по данным лицензионного интегрированного экзамена «Шаг 1. Фармация» с 2007/09 гг.
Ключевые слова: претестирование, лицензионный интегрированный экзамен, профессиональная компетентность.
Fillipova L.V.
INFLUENCE ON DISCIPLINES OF TEACHING CHEMISTRY PREPARATIONS FOR THE ESTABLISHMENT LICENSE EXAMS "KROK-1. FARMACIA "

In article the method of preparation for passing licence examination "Pharmacy" at studying of chemical disciplines on first three courses. Connection of the school program with the program of higher educational medical institutions. The organisation of arrangement on revealing of risk group among students is considered. Comparative results according to the licence integrated examination "Pharmacy" from 2007/09 educational years are given.
Keywords: pretesting, integrated licensing examination, professional competence.

Шуляк С.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ ТЕСТОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ.

Стаття присвячена проблемі зародження тестових методик і розповсюдженню їх на вітчизняному просторі. Визначено, що сьогодні Україна переживає новий етап розвитку тестології і тестової культури.
Ключові слова: тест, тестування, педагогічне оцінювання, тестологія, тестова культура.
Шуляк С.А.
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕСТОВОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРАИНЕ.

Статья посвящена проблеме зарождения тестовых методик и распространению их на отечественном пространстве. Определено, что сегодня Украина переживает новый этап развития тестологии и тестовой культуры.
Ключевые слова: тест, тестирование, педагогическое оценивание, тестология, тестовая культура.
Shuliak S.O.
THE PROBLEM OF HISTORY OF PROGRESS OF TEST CULTURE IN UKRAINE.

The article is devoted to the origin of test methods and their extension at the domestic space. It is determined that Ukraine is experiencing a new stage of development testology and test culture.
Key words: test, testing, teacher evaluation, testology, test culture.

Алфьоров Є.А.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО КОДУ, НАПИСАНОГО МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ.

У статті представлено Середовище демонстрації програм інтегрованого середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» (http://weboap.ksu.ks.ua), що дозволяє проводити обчислювальний експеримент для вивчення складності та мажорованості алгоритмів сортування. Описано проектування та розробку нової версії програмного додатку. Велика увага приділяється розробці компонента Редактора коду, що відповідатиме сучасним вимогам до інструментальних засобів написання програм.
Ключові слова: основи алгоритмізації та програмування, середовище демонстрації програм, обчислювальний експеримент, редактор коду.
Алфёров Е.А.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАМММНОГО КОДА, НАПИСАННОГО НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ.

В статье представлена Среда демонстрации программ интегрированной среды изучения курса «Основы алгоритмизации и программирования» (http://weboap.ksu.ks.ua), что позволяет проводить вычислительный эксперимент для изучения сложности и мажорируемости алгоритмов сортировки. Описаны проектирование и разработка новой версии программного приложения. Большое внимание уделяется разработке компонента Редактора кода, который будет соответствовать современным требованиям к инструментальным средствам написания программ.
Ключевые слова: основы алгоритмизации и программирования, среда демонстрации программ, вычислительный эксперимент, редактор кода.
Alferov E.A.
INSTRUMENTAL TOOLS FOR PROGRAM CODE DEVELOPMENT WRITTEN IN HIGH LEVEL PROGRAMMING LANGUAGE.

The paper presents the environment of demonstration of integrated environment for studying course «Basics of algorithmization and programming» (http://weboap.ksu.ks.ua), which allows execution of computational experiment to study the complexity and majorizability of sorting algorithms. We describe the design and development of new version of the application. Much attention is paid to the development component of the code editor, which will meet the current requirements of tools to write programs.
Keywords: basics of algorithmization and programming, environment of demonstration, computational experiment, code editor.

Благодаренко Л.Ю.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОДАТКУ ДО ПІДРУЧНИКА «ФІЗИКА 9»

У статті наведено результати аналізу педагогічних програмних засобів, які існують на українському ринку. Визначено структуру, функції та переваги розробленого електронного додатку до підручника «Фізика 9».
Ключові слова: електронний додаток, мультимедійні засоби.
Благодаренко Л.Ю.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К УЧЕБНИКУ «ФИЗИКА 9 »

В статье представлены результаты анализа существующих на украинском рынке педагогических программных средств. Определены структура, функции и преимущества разработанного электронного дополнения к учебнику «Физика 9».
Ключевые слова: электронное приложение, мультимедийные средства.
Blagodarenko L.U.
METHODOLOGICAL BASIS FOR CREATING AN ELECTRONIC APPLICATION TO THE TEXTBOOK "PHYSICS 9"

The results of the analysis of educational software that exist on the Ukrainian market are presented. The structure, functions and advantages of the electronic application to the textbook "Physics 9" are defined.
Keywords: electronic application, multimedia means.

Волошинов С.А.
АЛГОРИТМІЧНА ПІДГОТОВКА СУДНОВОДІЇВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

В статті розглядаються питання алгоритмічної підготовки судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Для викладання алгоритмізації та програмування пропонується використовувати інтегроване середовище вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» (http://weboap.ksu.ks.ua), що розроблено в НДІ ІТ Херсонського державного університету.
Ключові слова: алгоритмічна підготовка, судноводії, інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище.
Волошинов С.А.
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СУДОВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

В статье рассматриваются вопросы алгоритмической подготовки судоводителей в условиях информационно коммуникационной педагогической среды. Для преподавания алгоритмизации и программирования предлагается использовать интегрированную среду изучения курса «Основы алгоритмизации и программирования» (http://weboap.ksu.ks.ua), которая разработана в НИИ ИТ Херсонского государственного университета.
Ключевые слова: алгоритмическая подготовка, судоводители, информационно-коммуникационная педагогическая среда.
Voloshinov S.A.
ALGORITHMIC PREPARATION OF NAVIGATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMATIVELY-COMMUNICATION PEDAGOGICAL ENVIRONMENT

In the article the questions of algorithmic preparation of navigators are examined in the conditions of informative of communication pedagogical environment. For teaching of algorithmization and programming it is suggested to use the integrated environment of study of course of «Basis of algorithmization and programming» (http://weboap.ksu.ks.ua), which is developed in RIIT of the Kherson state university.
Keywords: algorithmic preparation, navigators, informatively-communication pedagogical environment.

Гнєдкова О.О., Лякутін В.В.
МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГОНАВЧАННЯ

У даній статті проаналізовані методичні та технологічні засади процесу спілкування у дистанційному навчання, які є важливими складовими ефективного дистанційного курсу. Розглядаються комунікаційні засоби для проведення процесу спілкування у дистанційному навчанні. Наводяться рекомендації викладачам (тьюторам) щодо організації успішного та ефективного процесу навчання з використанням сучасних технологій спілкування.
Ключові слова: дистанційне навчання (ДН), тьютор, комунікаційні засоби, вебінари, віртуальні лекції.
Гнедкова О.А., Лякутин В.В.
МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В данной статье проанализированы методические и технологические основы процесса общения в дистанционном обучении, которые являются важными составляющими эффективного дистанционного курса. Рассматриваются коммуникационные средства для проведения процесса общения в дистанционном обучении. Приводятся рекомендации преподавателям (тьюторам) по организации успешного и эффективного процесса обучения с использованием современных технологий общения.
Ключевые слова: дистанционное обучение (ДО), тьютор, коммуникационные средства, вебинары, виртуальные лекции.
Gnedkova O., Lyakutin V.
METHODOLOGY-TECHNOLOGICAL BASES AND COMMUNICATION FACILITIES OF COMMUNICATION IN DISTANCE LEARNING

In this article methodical and technological principles of communication process in distance learning, which are the important constituents of the effective distance course, are analyzed. Communication facilities for the conducting communication process in distance learning are examined. Recommendations for teachers (tutors) for organization of successful and effective learning process with the use of modern communication technologies are pointed.
Keywords: distance learning (DL), tutor, communication facilities, webinars, virtual lectures.

Григор'єва В.Б.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ "АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ" ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

В статті розглядаються питання використання педагогічного програмного засобу "Аналітична геометрія" в процесі викладання лекційного курсу аналітичної геометрії у вузі.
Ключові слова: інформаційні технології, методика викладання аналітичної геометрії, педагогічний програмний засіб.
Григорьева В.Б.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ» ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

В статье рассматриваются вопросы использования педагогического программного средства "Аналитическая геометрия" в процессе преподавания лекционного курса аналитической геометрии в вузе.
Ключевые слова: информационные технологии, методика преподавания аналитической геометрии, педагогическое программное средство.
Grigorieva V.B.
USE OF SOFTWARE "ANALYTICAL GEOMETRY" IN GIVING OF LECTION LESSONS

In article are considered the questions of using of the software "Analytical geometry" in giving of lection lessons of analytical geometry in the higher school
Key words: information technologies, methodic of teaching course of analytical geometry, pedagogical software.

Грицюк В.В.
ІНТЕГРАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ.

Стаття присвячена питанням підвищення ефективності навчання, шляхом інтеграції в єдиний інтегрований інформаційний простір даних, що знаходяться в різних комп'ютерних системах.
Ключові слова: освіта, інформаційне забезпечення, навчальний план, інтеграція систем.
Грицюк В.В.
ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА.

Статья посвящена вопросам повышения эффективности обучения, путем интеграции в единое интегрированное информационное пространство данных, находящихся в различных компьютерных системах.
Ключевые слова: образование, информационное обеспечение, учебный план, интеграция систем.
Gritsyuk V.V.
INTEGRATION OF THE TOOLS WHICH INCREASE EFFICIENCY OF LEARNING INTO THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE EXAMPLE OF THE CURRICULUM.

The article is devoted to the issues of improving the effectiveness of learning through integration into a single integrated information data space, which are present in various computer systems.
Keywords: education, information provision, curriculum, integration of systems.

Кльонов Д.М.
МОБІЛЬНІ АМБІЄНТИ У ІНСЕРЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.

У статті розгядається система Інсерційного Моделювання розроблена О.А. Летичевським 100/105відділу Інститута кібернетики імені Глушкова, Національна академія Наук України,Київ,Україна [1]. Система Інсерційного моделювання (IMS) побудована над Системою Алгебраїчного Програмування (APS) також розробленого О.А. Летичевським у 1987. А також розглядаються мобільні амбієнти – обчислення процессів впровадженого Л. Карделлі та А.Гордоном у 1998, яка використовується для опису та теоретизації паралельних систем які включають мобільність [6]. У цій статті я збираюсь обсудити підхід до створення Какрасу Мобільних амбієнт у системі Інсерційного моделювання.
Ключові слова: обчислення процесів, мобільні амбіенти, інерційне моделювання.
Клёнов Д.М.
МОБИЛЬНЫЕ АМБИЕНТЫ В ИНСЕРЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.

В статье рассматривается система Инсерционного Моделирования разработанная А.А. Летичевским 100/105 отдела Института Кибернетики им. Глушкова, Национальная Академия Наук Украины, Киев, Украина [1]. Система Инсерционного Моделирования построена поверх Системы Алгебраического Программирования (APS) также разработанной А.А. Летичевским в 1987. И также рассматриваются мобильные амбиенты – исчисление процессов предложенного Л. Карделли та А.Гордоном в 1998, которое применяется для описания и теоретизации параллельных систем, которые включают мобильность [6]. В этой статье я собираюсь обсудить поход к построению Карскаса для Мобильных амбиентов в системе Инсерционного Моделирования.
Ключевые слова: исчисление процессов, мобильные амбиенты, инсерционное моделирование.
Klionov D.M.
MOBILE AMBIENT CALCULUS WITHIN INSERTION MODELING SYSTEM.

This article is focused on the Insertional Modeling System developed by A.A. Letichevsky of the department 100/105 of the Glushkov Institute of Cybernetics, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Insertion Modeling System (IMS)[1] is built on the Algebraic Programming System (APS) that also was developed by A.A. Letichevsky in 1987. On the way of implementation of ambient calculus – a process calculus devised by Luca Cardelli and Andrew D. Gordon in 1998, and used to describe and theorize about concurrent systems that include mobility.[6] In this article we are going to discuss the constructing of the framework for mobile ambients using the Insertion Modeling System.
Key words: process calculi, ambient calculus, insertion modeling.

Косова К.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯ ЗОРУ ЗА ОЗНАКОЮ „ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ”.

У статті розглядаються питання розробки систематичної класифікації учнів початкових класів з порушенням зору, що забезпечує зв’язок між зоровими можливостями та використанням у навчанні специфічних апаратних й програмних засобів.
Ключові слова: діти з порушенням зору, інформаційно-комунікаційні технології, систематична класифікація.
Косова Е. А.
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ПО ПРИЗНАКУ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ».

В статье рассматриваются вопросы разработки систематической классификации учащихся начальных классов с нарушением зрения, обеспечивающей связь между зрительными возможностями и использованием в обучении специфических программных и аппаратных средств.
Ключевые слова: дети с нарушением зрения, информационно-коммуникационные технологии, систематическая классификация.
Kosova K.O.
CLASSIFICATION OF VISUAL IMPAIRED CHILDREN ON THE BASIS OF USAGE OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES USE IN EDUCATION.

The issues of visual impaired children systematical classification development are discussed in this article. New classification should connect visual abilities with using in education of specific Software and Hardware.
Keywords: visual impaired children, information-communication technologies, systematical classification.

Глибовець М.М.
ЗАСТОСУВАННЯ SEMANTIC WEB ДО СТВОРЕННЯ КОЛАБОРАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.

Розглядаються перспективи використання технології Semantic Web в електронному навчанні. Використання агентних технологій, створення інтерактивного навчального середовища, наділеного потужними засобами співпраці й використанням веб-сервісів дає можливість розглядати цілісний колаборативний освітній простір. Аналізується архітектура такого простору й перспективи його розвитку.
Ключові слова: Semantic Web, e-learning, агентні технології.
Глибовец Н.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SEMANTIC WEB ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛАБОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.

Рассматриваются перспективы использования технологии Semantic Web в электронном образовании. Использование агентных технологий, для создания интерактивной образовательной среды, с мощными средствами сотрудничества с помощью веб-сервисов дает возможность рассматривать целостное коллаборативное образовательное пространство. Анализируется архитектура этого пространства и перспективы его развития.
Ключевые слова: Semantic Web, e-learning, агентные технологии.
Glibovets N.N.
APPLICATION OF SEMANTIC WEB TO CREATE A COLLABORATIVE EDUCATIONAL SPACE.

The prospects for the use of Semantic Web technologies in e-learning are considered. Using agent technology to create an interactive learning environment, endowed with powerful collaboration tools and the use of Web-services makes it possible to consider a holistic collaborative educational space. An analysis of the architecture of the space and the prospects for its development are described.
Keywords: Semantic Web, e-learning, agent technology.

Глибовець М.М., Гороховський С.С., Лаврович Т.О.
ПРОЕКТ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ПЕРЕВАГИ SEMANTIC WEB

У даній роботі розглядаються перспективи використання технології Semantic Web в електронному навчанні. Аналізуються потреби сучасного електронного навчання та пояснюється вплив Semantic Web на дану сферу.
Ключові слова: Semantic Web, e-learning, освітня платформа, агентні технології.
Глибовець М.М., Гороховский С.С., Лаврович Т.О.
ПРОЭКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ПРЕИМУЩЕСТВА SEMANTIC WEB

В этой работе рассматриваются перспективы использования технологии Semantic Web в электронном образовании. Анализируется необходимость современного электронного образования и объясняется важность Semantic Web в этой сфере.
Ключевые слова: Semantic Web, e-learning, образовательная платформа, агентные технологи.
Glibovets M.M., Gorokhovskiy S.S., Lavrovich T.O.
PROJECT OF EDUCATIONAL PLATFORM, WHICH USES SEMANTIC WEB ADVANTAGES

In this work the prospects of the use of Semantic Web technology in an electronic learning process are examined. General description of technology, its constituents are given, the necessities of modern studies are analyzed and the influence of Semantic Web is explained in this sphere.
Keywords: Semantic Web, e-learning, Educational Platform, agent technology.

Микитюк О.М., Білоусова Л.І., Колгатін О.Г.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Ефективність проектування системи педагогічної діагностики розглядається у двох аспектах: як ефективність процесу проектування і як ефективність результату проектування, тобто тієї системи, що створюється. Визначаються і обґрунтовуються закономірності проектування системи педагогічної діагностики.
Ключові слова: автоматизована система, педагогічна діагностика.
Микитюк О.М., Бeлоусова Л.И., Колгатин О.Г.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Эффективность проектирования системы педагогической диагностики рассматривается в двух аспектах: как эффективность процесса проектирования и как эффективность результата проектирования, т.е. той системы, которая создается. Определяются и обосновываются закономерности проектирования системы педагогической диагностики.
Ключевые слова: автоматизированная система, педагогическая диагностика.
Mikityuk O.M., Bilousova L.I., Kolgatin O.G.
DESIGN REGULARITIES OF AN AUTOMATED PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS SYSTEM

Efficiency of designing of pedagogical diagnostics system is considered in two aspects: as the efficiency of design process and efficiency of result of designing, i.e. the system which is created. Design regularities of an automated pedagogical diagnostics system are determined and substantiated.
Keywords: automated system, pedagogical diagnostics.

Спірін О.М., Свєтлорусова А.В.
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК.

В публікації визначені сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук. Описано основні вимоги паспорту нової спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті з якої може проводитися захист на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук.
Ключові слова: ІКТ в освіті, спеціальність, педагогічні науки.
Спирин А.Н., Светлорусова А.В.
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК.

В публикации определены современные направления исследований по информационно-коммуникационным технологиям в области педагогических наук. Описаны основные требования паспорта новой специальности 13.00.10 - информационно-коммуникационные технологии в образовании, по которой может производиться защита на соискание ученой степени доктора и кандидата педагогических наук.
Ключевые слова: ИКТ в образовании, специальность, педагогические науки.
Spirin O.N., Svietlorusova A.V.
CURRENT DIRECTIONS OF RESEARCH IN INFORMATION- COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF PEDAGOGICAL SCIENCE.

In the publication modern research areas of information-communication technologies in pedagogical science are identified. The basic requirements of the new passport for the specialty 13.00.10 - Information and Communication Technologies in Education are described. On this specialty the defence of the degree of doctor and candidate of pedagogical science may be carried out.
Keywords: ICT in education, specialty, pedagogic sciences.

Федоров О.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ/ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автор статті приходить до висновку, що інформаційна грамотність / компетентність особистості це сукупність її мотивів, знань, умінь, здібностей (показники: мотиваційний, контактний, змістовний, перцептивний, інтерпретаційний / оцінний, практико-операційний / діяльнісний, креативний), що сприяють вибору, використанню, створенню, критичному аналізу, оцінці та передачі інформаційних повідомлень, текстів у різних видах, формах і жанрах, аналізу складних процесів функціонування інформаційних потоків, медіа в соціумі.
Ключові слова: інформаційна грамотність, медіакультура особистості.
Федоров А.В.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ/КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Автор статьи приходит к выводу, что информационная грамотность/компетентность личности это совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей (показатели: мотивационный, контактный, содержательный, перцептивный, интерпретационный / оценочный, практико-операционный / деятельностный, креативный), способствующих выбору, использованию, созданию, критическому анализу, оценке и передаче информационных сообщений, текстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования информационных потоков, медиа в социуме.
Ключевые слова: информационная грамотность, медиакультура личности.
Fedorov A.V.
CLASSIFICATION OF INDICATORS OF INFORMATION SKILLS/ COMPETENCE OF PERSONALITY

The author has the conclusion that the information skills/competence of personality is the totality of the individual’s motives, knowledge, skills, and abilities (indicators: motivation, contact, content, perception, interpretation/appraisal, activity, and creativity) which promote to select, use, create, critically analyze, appraise, and transfer information messages and media texts in various forms and genres and to analyze the complex processes of functioning of information flows and media in society.
Keywords: information literacy, personal media culture.

Артеменко В. Б., Артеменко Л.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.

Розглядаються результати пілотних проектів, що спрямовані на впровадження технологій дистанційного навчання (e-learning) у вищій школі на прикладі Львівської комерційної академії. Вони ґрунтуються на інформаційно-комунікаційних технологіях. Запропоновані шляхи інституціональної підтримки дистанційних освітніх технологій, що передбачають у тому числі зменшити невизначеність у поведінці викладачів під час розроблення та впровадження дистанційних курсів, регламентуючи певним чином їхню діяльність.
Ключові слова: електронне навчання, інституціональна підтримка дистанційних освітніх технологій, дистанційні курси.
Артеменко В. Б., Артеменко Л.В.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.

Рассматриваются результаты пилотных проектов, направленных на внедрение технологий дистанционного обучения (e-learning) в высшей школе на примере Львовской коммерческой академии (ЛКА). Они основаны на информационно-коммуникационных технологиях. Предложены подходы к институциональной поддержки дистанционных образовательных технологий, предусматривающие в т. ч. уменьшить неопределенность в поведении преподавателей при разработке и внедрении дистанционных курсов, регламентируя определенным образом их деятельность.
Ключевые слова: электронное обучение, институциональная поддержка дистанционных образовательных технологий, дистанционные курсы.
Artemenko V. B., Artemenko L.V.
THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION.

The results of pilot projects aimed at implementation of distance learning (e-learning) technologies in higher education on the example of the Lviv Academy of Commercial (LAC) are considered. They are based on information and communication technologies. The paths of institutional support for distance education technology, providing including reducing the uncertainty in the behavior of teachers in the development and implementation of distance learning courses, regulating their activities in some way are proposed.
Keywords: e-learning, institutional support for distance learning technologies, distance learning courses.

Жук М.В.
ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕВОЛЮЦІЙ І ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНЗИТОМ.

Інноваційна модель стала ключовим фактором розвитку в умовах глобалізації та інформаційних революцій. Інноваційна освіта є основним пріоритетом цього розвитку. Для трансформаційних країн значний потенціал успішних змін створюють транзитивні технології.
Ключові слова: освіта, інновація, транзитивні технології.
Жук М.В.
ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНЗИТОВ.

Инновационная модель становиться ключевым фактором развития в условиях глобализации и информационных революций. Инновационное образование есть основным приоритетом этого развития. Для трансформационных стран значительный потенциал успешных изменений создают транзитивные технологии.
Ключевые слова: образование, инновация, транзитивные технологии.
Zhuk M.V.
INNOVATIVE EDUCATION AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF INFORMATION REVOLUTIONS AND POTENTIAL OF SOCIAL TRANSIT.

An innovative model becomes a key factor of development in a context of globalization and information revolutions. Innovative education is a priority for this development. As for transforming countries transitive technologies create the significant potential of successful changes.
Keywords: education, innovation, transitive technologies.

Келеберда І.М., Сокол В.В., Шрестха С.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТ НА БАЗІ ВЕБІНАРІВ.

Пропонується використовувати вебінари для організації навчання в Інтернет. У зв'язку з цим, обрано програмне середовище DimDim для організації вебінарів, яке може бути інтегровано в систему дистанційного навчання Moodle. Розроблено систему інтернет-школи, що надає можливості віддаленого навчання на базі вебінарів та обміну досвідом для фахівців з електронної комерції.
Ключові слова: вебінари, дистанційне навчання.
Келеберда И.Н., Сокол В.В., Шрестха С.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ НА БАЗЕ ВЕБИНАРОВ.

Предлагается использовать вебинары для организации обучения в Интернет. В связи с этим, выбрана программная среда DimDim для организации вебинаров, которая может быть интегрирована в систему дистанционного обучения Moodle. Разработана система интернет-школы, предоставляющая возможности удаленного обучения на базе вебинаров и обмена опытом для специалистов по электронной коммерции.
Ключевые слова: вебинары, дистанционное обучение.
Keleberda I.M., Sokol V.V., Shrestha S.M.
ORGANIZATION OF TRAINING IN INTERNET BASED ON WEBINARІ.

Webinar is used for organizing the training in the Internet. In connection software DimDim has been chosen for doing the webinar that may be integrated to learning management system Moodle. Internet school has been created that is using for distant training based on webinars and exchanging of experience of e-commerce specialists.
Keywords: webinars, distance learning.

Ноздріна Л.В.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ E-LEARNING ПРОЕКТАМИ У ВНЗ (ДОСВІД ЛКА).

В статті розглядаються проблеми управління e-Learning проектами у вищій школі, зокрема, управління ризиками та після проектна підтримка. Ідентифіковані ризики проектів з використанням методів мозкового штурму та ментальних карт. Проаналізовані результати після проектної підтримки e-Learning проектів в умовах вищого навчального закладу на прикладі Львівської комерційної академії (ЛКА).
Ключові слова: e-Learning проекти, управління ризиками, після проектна підтримка.
Ноздрина Л.В.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ E-LEARNING ПРОЕКТАМИ В ВУЗ (ОПЫТ ЛКА).

В статье рассматриваются проблемы управления проектами e-Learning в высшей школе, в частности, управления рисками и после проектная поддержка. Идентифицированные риски проектов с использованием методов мозгового штурма и ментальных карт. Проанализированы результаты после проектной поддержки e-Learning проектов в условиях высшего учебного заведения на примере Львовской коммерческой академии (ЛКА).
Ключевые слова: e-Learning проекты, управление рисками, после проектная поддержка.
Nozdrina L.V
THE PROBLEMS OF E-LEARNING PROJECTS MANAGEMENT IN INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION (LAC EXPERIENCE).

The problems of e-Learning projects management in Institutes of higher education in particular risks control and after project support are examined in the article. The identified projects’ risks with the use of brain storm methods and mental maps are described. The results of after project support for the e-Learning projects in the conditions of higher educational establishment on the example of the Lviv Academy of Commerce (LАC) are analyzed.
Keywords: e-Learning projects, risk management, after project support.

Олійник Л.М.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА.

У статті аналізується проблема застосування інформаційно-комунікаційних технологій у ході курсового підвищення кваліфікації педагогами дошкільних навчальних закладів та вчителями початкової школи. Розглядаються можливості післядипломної педагогічної освіти у цьому процесі.
Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, інформаційно-комунікаційні технології, інформатизація освіти, програма «Intel® Навчання для майбутнього».
Олейник Л.Н.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА.

В статье анализируется проблема применения информационно-коммуникационных технологий в ходе курсового повышения квалификации педагогами дошкольных образовательных учреждений и учителями начальной школы. Рассматриваются возможности последипломного педагогического образования в этом процессе.
Ключевые слова: последипломное педагогическое образование, информационно коммуникационные технологии, информатизация образования, программа "Intel® Обучение для будущего".
Оliinyk L.M.
INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ADVANCED TRAINING OF MODERN TEACHER.

In the article the problem of application of information-communication technologies during the course of advanced training by the teachers of pre-school educational establishments and by the teachers of elementary school are analyzed. The possibilities of in-service teacher education in this process are considered.
Keywords: pedagogical education, informatively of communication technologies, informatization of education, program "Intel® Teaching for the future".

Поліхун Н.І., Попова М.А.
ДІЛОВІ ІГРИ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасні комп'ютерні ділові ігри з використанням мережевих технологій відкривають широкі можливості для удосконалення екологічної підготовки обдарованих дітей до дослідницької діяльності, включаючи не лише теоретичну підготовку, але і вироблення практичних умінь і навичок.
Ключові слова: ділові ігри, дослідна діяльність, навчальний прект, обдарована особистість.
Полихун Н.И., Попова М.А.
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные компьютерные деловые игры с использованием сетевых технологий открывают широкие возможности для совершенствования экологической подготовки одаренных детей к исследовательской деятельности, включая не только теоретическую подготовку, но и выработку практических умений и навыков.
Ключевые слова: деловая игра, имитационная игра, новейшие информационные структуры.
Polikhun N.I., Popova M.A.
BUSINESS GAMES AS THE FORM OF ENDOWED CHILDREN PREPARATION TO RESEARCH ACTIVITY

Modern computer business games using IT technologies provide numerous opportunities for improving ecological training of endowed children to research activities, including not only theoretical training but also the acquisition of practical skills.
Keywords: business game, simulation game, new information structures.

Сокуренко О.О.
ІНТЕГРАЦІЯ ОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.

У статті визначаються переваги та недоліки дистанційного навчання. Розглядаються особливості підготовки вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за очно-дистанційною формою навчання.
Ключові слова: система післядипломної педагогічної освіти, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, очно-дистанційна форма навчання.
Сокуренко Е.А.
ІНТЕГРАЦИЯ ОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В статье определены преимущества и недостатки дистанционного обучения. Рассматриваются особенности подготовки учителя начальных классов в системе последипломного педагогического образования с использованием очно-дистанционной формы обучения.
Ключевые слова: система последипломного педагогического образования, информационно-коммуникационные технологии, дистанционное обучение, очно-дистанционная форма обучения.
Sokurenko O.O.
INTEGRATION OF FULL-TIME AND DISTANCE LEARNING IN PEDAGOGICAL POSTGRADUATE TRAINING SYSTEM.

The article deals with advantages and disadvantages of distance learning. The author analyses the features of elementary school teacher's training in the system of postgraduate teacher's training regarding full-time and distance learning.
Keywords: pedagogical postgraduate education training system, informatively of communication technologies, distance learning, full-time and distance learning.

Воронкін О.С.
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК САМОСТІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ВНЗ УКРАЇНИ.

В статті проаналізовані основні проблеми, пов’язані з впровадженням дистанційного навчання в Україні. На основі досвіду використання дистанційних технологій робиться висновок про необхідність вдосконалювання законодавчої бази дистанційної освіти, а також створення єдиного інформаційно-навчального простору ВНЗ України;
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційні курси, електронні освітянські платформи
Воронкин А. С.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ УКРАИНЫ.

В статье проанализированы основные проблемы, связанные с внедрением дистанционного обучения в Украине. На основе опыта использования дистанционных технологий делается вывод о необходимости совершенствования законодательной базы дистанционного образования, а также создания единого информационно-образовательного пространства ВУЗов Украины;
Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционные курсы, электронные образовательные платформы;
Voronkin A.S.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF DISTANCE EDUCATION AS A SELF-LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE.

The main problems associated with the introduction of distance education in Ukraine are analyzed in this paper. Considering the experience of distance education it has been concluded that it is necessary to improve the legal framework of the distance education and create the informational and educational collaboration of universities in Ukraine.
Keywords: distance learning, distance course, e-learning platform

Жуковський С.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMP

У статті описано організаційний розділ Інтернет-порталу організаційно-методичного забезпечення підготовки дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді навчальних закладів України. Розроблено методику підготовки учнів до олімпіади з програмування засобами Інтернет-порталу E-OLIMP.
Ключові слова: e-olimp, Інтернет-портал, олімпіада з програмування, спортивне програмування, автоматизована перевірка розв’язків, організаційний розділ.
Жуковский С.С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКИ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА E-OLIMP

В статье описан организационный раздел Интернет-портала организационно методического обеспечения подготовки дистанционных олимпиад по программированию для одаренной молодежи учебных заведений Украины. Разработана методика подготовки учеников к олимпиаде по программированию средствами Интернет-портала E-OLIMP.
Ключевые слова: e-olimp, интернет-портал, олимпиада из программирования, спортивное программирование, автоматизированная проверка решений, организационный раздел.
Zhukovskiy S.S.
ORGANIZATION OF TRAINING OF PARTICIPANTS OF OLYMPIAD IN INFORMATICS BY FACILITIES OF INTERNET-PORTAL E-OLIMP

In the article the organizational section of Internet-portal of organizationally methodical providing of preparation of distance olympiads in programming for the endowed young people of educational establishments of Ukraine is described. The methodology of training of students to the olympiad in programming by facilities of Internet-portal E-OLIMP is developed.
Keywords: e-olimp, internet-portal, olympiad from programming, sporting programming, automated verification of decisions, organizational section.

Зарицька О.Л.
СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ "БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" З УРАХУВАННЯМ НАУКОВИХ ЗАСАД ДОБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розглянуто трактовку поняття дистанційної освіти українськими та зарубіжними науковцями. Висвітлено основні етапи створення (аналіз, планування та проектування) дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи" з урахуванням наукових засад добору змісту навчального матеріалу.
Ключові слова: дистанційне навчання, бази даних, інформаційні системи, дистанційний курс.
Зарицкая О.Л.
СОЗДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА "БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" С УЧЕТОМ НАУЧНЫХ ОСНОВ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Рассмотрено трактовку понятия дистанционного образования украинскими и зарубежными учеными. Освещены основные этапы создания (анализ, планирование и проектирование) дистанционного курса "Базы данных и информационные системы" с учетом научных основ отбора содержания учебного материала.
Ключевые слова: дистанционное обучение, базы данных, информационные системы, дистанционный курс.
Zaritska O.L.
CREATING OF DISTANCE COURSE "DATABASES AND INFORMATION SYSTEMS" TAKING INTO ACCOUNT SCIENTIFIC BASIS OF THE SYLLABUS CONTENTS SELECTIONS

The interpretation of distance education notion by Ukrainian and foreign scientists is considered in the article. The main stages of the development (analysis, planning and design) of the distance course "Databases and Information Systems" taking into account scientific basis of selection of educational material content are highlighted.
Key words: distance learning, databases, information systems, distance course.

Ковальчук В. Н.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З УРАХУВАННЯМ ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.

В роботі розглянуто організаційні заходи з інформаційної безпеки в загальноосвітньому навчальному закладі. Уточнено методи уніфікації програмного забезпечення робочих місць учнів. Розроблено приблизний календарний план регламентних робіт. Розглянуто основні підходи до планування організаційних заходів та управління системою інформаційної безпеки навчального комп’ютерного комплексу на програмно-апаратному рівні, описано організацію антивірусного захисту у кабінеті інформатики.
Ключові слова: інформаційна безпека, кабінет інформатики, загальноосвітній навчальний заклад.
Ковальчук В. Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЕ С УЧЕТОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В работе рассмотрены организационные мероприятия по информационной безопасности в общеобразовательном учебном заведении. В частности, предложено планирование организационных мероприятий по этапам жизненного цикла системы информационной безопасности учебного компьютерного комплекса. Уточнены методы унификации программного обеспечения рабочих мест учащихся. Разработан примерный календарный план регламентных работ и основные подходы к управлению системой информационной безопасности учебного компьютерного комплекса на программно-аппаратном уровне, описано организацию антивирусной защиты в кабинете информатики.
Ключевые слова: информационная безопасность, кабинет информатики, общеобразовательное учебное заведение;
Kovalchuk V.N.
ORGANIZATION OF ACTIVITIES IN THE COMPUTER LAB AT THE SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN VIEW OF MEASURES OF INFORMATION SECURITY.

The paper the organizational activities of informational security in the secondary school are considered In particular the planning of organizational activities on stages of the lifecycle of the system of information security of educational computer complex is proposed. There are purified the methods of unification for the software installed at the pupils’ workstations. There is developed the tentative calendar plan of regular activities and main approaches to the management of system of informational security of educational computer complex on the basis of hardware-software level and the organization of antivirus security in computer lab is described.
Keywords: information security, computer lab, secondary education establishments.

Колос К.P.
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

В статті проаналізовано і виявлено доцільність раціоналізації впровадження дистанційної форми навчання в інститутах післядипломної педагогічної освіти.
Ключові слова: раціоналізація, дистанційна освіта, післядипломна педагогічна освіта, системи дистанційного навчання.
Колос К.P.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОНОЙ ФОРМИ ОБУЧЕНИЯ В ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЕ.

В статье проанализированы и выявлены целесообразность рационализации внедрения дистанционной формы обучения в институтах последипломного педагогического образования.
Ключевые слова: рационализация, дистанционное образование, последипломное педагогическое образование, системы дистанционного обучения.
Kolos K.R.
RATIONALIZATION OF ADOPTION OF DISTANCE LEARNING IN POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION

In the article the reasonability of rationalization of distance learning adoption in the institutes of postgraduate pedagogical education was analyzed and found.
Key words: rationalization, distance education, postgraduate pedagogical education, distances learning systems.

Поліщук А.А.
ТВОРЧІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОСВІТІ.

У статті проаналізовані основні підходи до використання інформаційних технологій в освітньому процесі образотворчого мистецтва та дизайну. Розглянуті методичні аспекти інтеграції ІКТ і художньо-педагогічної діяльності у формуванні професійного мислення та розвитку творчої особистості.
Ключові слова: інтеграція ІКТ, інформаційні технології, освітній процес.
Полищук А.А.
ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИЗАЙНЕРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ.

В статье проанализированы основные подходы к использованию информационных технологий в образовательном процессе изобразительного искусства и дизайна. Рассмотрены методические аспекты интеграции ИКТ и художественно-педагогической деятельности в формировании профессионального мышления и развития творческой личности.
Ключевые слова: интеграция ИКТ, информационные технологии, образовательный процесс.
Polishchuk A.A
CREATIVE ASPECTS OF USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN DESIGNER EDUCATION.

The basic approaches to the use of information technologies in educational process of visual art and design are analysed in the article. Methodological aspects of ICT integration and the artistic and educational activity as well as difficulties regarding the development of teaching materials for professional thinking formation and development of the creative person are considered.
Key words: integration ICT, informational technologies, educational process.

Савченко М.І. Литвиненко Н.І.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

У статті описано методи навчання, ефективне застосування яких, на думку авторів, вимагає використання можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Впровадження описаних методів у навчання дозволяє реалізувати на практиці ідеї педагогіки розвитку й сприяє формуванню інформаційної культури випускників школи.
Ключові слова: методи навчання, ІКТ, ідеї педагогіки, інформаційна культура.
Савченко Н.И. Литвиненко Н.И.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В статье описаны методы обучения, эффективное применение которых, по мнению авторов, требует использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. Внедрение описанных методов в обучение позволяет реализовать на практике идеи педагогики развития и способствует формированию информационной культуры выпускников школы.
Ключевые слова: методы обучения, ИКТ, идеи педагогики, информационная культура.
Savchenko M., Lytvynenko N.
INNOVATION METHODS FOR LEARNING IN CONTEXT OF SCHOOL EDUCATION GOALS.

The article presents methods of learning which to be used efficiently require the usage of capabilities of modern information and communication technologies. Introduction of the described methods into education allows implementing in practice the ideas of development of pedagogic and helps forming information culture of school leavers.
Key words: methods of learning, ICT, ideas of pedagogy, informational culture.

Щєлко В.О.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ОСВІТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

У статті розкриваються питання інноваційного підходу до організації навчального процесу в закладах освіти. У статті розглянуто питання використання інтерактивної технології у процесі навчання.
Ключові слова: інновація, мультимедія, технологія.
Щелко В.А.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАНИИ ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

В статье раскрываются вопросы инновационного подхода к организации учебного процесса в учреждениях образования. В статье рассмотрены вопросы использования интерактивной технологии в процессе обучения.
Ключевые слова: инновация, мультимедиа, технология.
Shchelko V.S.
FORMATION OF SYSTEM OF COMPLEX TRAINING EXPERTS IN EDUCATION WITH THE HELP OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES

The article deals with problems of innovation approach to organization of educational process in educational institutions. In the article the questions of usage of interactive technology in learning process are considered.
Key words: innovation, media, technology.