Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Анотації. Випуск 1 / Аннотации. Выпуск 1 / Annotations. Issue 1Архіпова Т.Л.
Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та освіті.

У даній статті мова йде про застосування інтелектуальних інформаційних систем в економіці та освіті. У сучасних умовах на рівні великих промислових підприємств є популярними локальні інформаційні експертні системи, що зорієнтовані на конкретні дослідницькі аналітичні задачі. Перспективними є ті інформаційні системи, що самі навчаються, які здатні автоматично формувати бази знань у цілях класифікації проблемних областей прогнозування.
Arkhipova T.L.
The intellectual information systems and their using in economy and education.

In this article the subject is about using of intellectual informative models in economy and education. In modern terms at the level of large industrial enterprises the in-plants informative expert systems orientated on concrete researches analytical tasks are popular. Those informative systems which are taught and able automatically to form knowledge bases for classification of problems regions of prognostication are perspective.

Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С.
Педагогічна діагностика з використанням інформаційних технологій.

Проаналізовано технологію автоматизованої педагогічної діагностики. Запропоновано стратегію тестування та алгоритм оцінювання. На базі цієї методики розроблено програмне забезпечення “Експерт 3.02”. Запропоновано методику адміністрування бази тестових завдань, яку апробовано у Харківському національному педагогічному університеті.
Bilousova L., Kolgatin O., Kolgatina L.
Pedagogical Diagnostics with Use of Computer Technologies.

The technology of the automated pedagogical diagnostics is analysed. The testing strategy and marking algorithm is proposed. The software “Expert 3.02”, based on suggested methods, is designed. The methods of administrating of the database of the test tasks are proposed. The approbation of this methods in the educational process of the Kharkiv National Pedagogical University is carried out.

Гарднер Г.Г.
On-Line образование: формирование конкурентных преимуществ.

В статті розглядається еволюція університетських on-line програм у США і описуються провідні стратегічні можливості, що пропонуються сучасним університетам. Програма пропонує можливі оперативні плани для університетів, зацікавлених в отриманні конкурентної переваги у міжнародному дистанційному навчанні в цілому світі.
Gardner G.G.
On-Line Education: Developing Competitive Advantage

This article examines the evolution of on-line university programs in the United States and describes the key strategic challenges this new technology offers for existing universities. It suggests possible strategic plans for universities interested in gaining and sustaining a competitive advantage in the world of international distance learning.

Єрмолаєв В.А., Співаковський О.В., Жолткевич Г.Н., Кеберле Н.Г., Булат А.В.
UnIT-NET-IEDI: інфраструктура обміну електронними даними.

У статті розглядається еталонна архітектура інфраструктури взаємообліку електронними даними (Infrastructure for Electronic Data Interchange ) ІЕDІ – багаторівневе розподілене інтелектуальне програмне забезпечення, яке складається з серверів додатків, сервісів, компонентів та засобів, що забезпечують інтелектуальне подання даних, які керують онтологією з розподілених, гетерогенних ресурсів для організаційної сітки Української системи вищої освіти
Ermolayev V.A., Spivakovsky A.V., Zholtkevych G.N., Bulat A.V., Keberle N.G.
UNIT-NET IEDI: An Infrastructure for Electronic Data Interchange.

The paper presented the reference architecture of Infrastructure for Electronic Data Interchange . IEDI is the multi-layered distributed intelligent software system comprising software servers, services, components and tools providing intelligent ontology-driven information retrieval from distributed, heterogeneous, legally and physically autonomous Informational Resources (Irs) for the organizational network of the Ukrainian National Higher Education System.

Зайцева Т.В.
Перші результати впровадження програми “Intel® Навчання для майбутнього”.

З 2006 року за розпорядженням Міністерства освіти та науки України започаткований експеримент з включення програми “Intel® Навчання для майбутнього” в систему підготовки майбутніх вчителів. Кафедра інформатики має вже невеликий досвід і перші результати впровадження даної програми в систему освіти студентів університету. Уміння користуватися методом проектів – показник високої кваліфікації викладача, його прогресивної методики навчання і розвитку учнів.
Zaytseva T.V.
The First Results of Introduction of the Program “Intel® Training for the Future”.

Experiment has begun with 2006 under the order of the Ministry of Education and a science of Ukraine on inclusion of the program “ Intel® Training for the future” in system of preparation of the future teachers. The faculty of computer science has already small experience and first results of introduction of the given program in system of training of students of university. Skill to use a method of projects – a parameter of high qualification of the teacher, its progressive procedure of training and progress of disciples.

Козловський Є.О.
Моделювання інструменту інтерактивної взаємодії “Віртуальна дошка” для проекту “Херсонський віртуальний університет 2.0”.

У статті розглядаються передумови для створення в системі дистанційного навчання ефективної моделі взаємодії т’ютора й слухачів. А також описання і принципи проектування подібних моделей.
Kozlovskiy Ye.О.
Modeling of interactive cooperation’s instrument “Virtual board” for project “Kherson Virtual University 2.0”.

In the article preconditions are considered for creation in the distance learning system studies the effective model of tutor and students co-operation. And also the description and principles of planning of similar models.

Колеснікова Н.В., Надєєва А.В.
Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.

Описано призначення середовища демонстрації програм, використання якого дозволяє приділити більше уваги саме аналізу алгоритмів, та система поточного та підсумкового контролю знань, яка включає як традиційну систему тестів, так і модуль тестування програмного коду, що є специфічним для даної предметної області.
Kolesnikova N.Vl., Nadeeva A.V.
System of demonstration programs and Control knowledge in the integrated training environment “Bases of algorithmization and programming”.

Setting of environment of demonstration of the programs is described, the use of which allows to spare more of attention of exactly analysis of algorithms and current and final checking of knowledges system, which includes both the traditional system of tests and module of testing of programmatic code, that is specific for this subject domain.

Кравцова Л.В.
Математическое моделирование в економических процессах.

В статье рассмотрены ряд методов математического моделирования экономических процессов и возможности использования электронных таблиц Excel для получения оптимального решения задач или расчета финансовых операций с помощью встроенных функций.
Kravtsova L.V.
Mathematical modelling in economic processes.

In article are considered a number of methods of mathematical modelling of economic processes and opportunities of use of spreadsheets Excel for reception of the optimum decision of tasks or calculation of financial operations with the help of the built-in functions.

Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г.
Модель контроля знаний системы дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”.

Представлены результаты проектирования и построения модели контроля знаний системы дистанционного обучения на основе международных стандартов IMS, SCORM. В качестве иллюстрации используется система дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”.
Kravtsov H.M., Kravtsov D.H.
Knowledge Control Model of Distance Learning System “Kherson Virtual University”.

The results of designing and modeling of distance testing system on the base of international standards IMS, SCORM are represented. Distance testing system “Web-Examiner” is used for the illustration.

Красюк Ю.М., Шабаліна І.В.
Масштабне тестування студентів з використанням дистанційних технологій.

У статті розглядається можливість використання системи дистанційного навчання WebCT з метою проведення вхідного тестування всіх першокурсників університету зі шкільного курсу інформатики. Формування різнорівневих груп студентів на основі аналізу отриманих результатів тестування є необхідною умовою реалізації диференційованого підходу до організації процесу навчання економічної інформатики.
Krasiuk I., Shabalina I.
Scale testing of students using remote technologies.

With the purpose of adequate and operative verification of students’ readiness to productive educational activity in the process of learning economic informatics it is expedient to using the possibilities of indirect WebCT learning system. Results of entrance testing within the limits of a school rate of computer science of first-year students of economic specialities confirm the necessity of organization of process of teaching an economic informatics in accordance with the differentiated approach.

Крекнін В.А., Львов М.С.
Використання програмного засобу “Бібліотека електронних наочностей “Алгебра 7-9 клас” при вивченні алгебри у 7-9 класах.

Програмний засіб “Бібліотека електронних наочностей „Алгебра 7-9 клас” для загальноосвітніх навчальних закладів” був створений для комп’ютерної підтримки уроків алгебри у 7 – 9 класах загальноосвітньої школи. В даній статті надаються відомості про його основні характеристики і можливості.
Kreknin V.A., Lvov M.S.
The Usage of Programming Software “The Library of Electronic Visual Aids “Algebra 7-9” During Algebra Learning in 7-9 Forms.

The Programming software “The Library of Electronic Visual Aids “Algebra 7-9” for secondary institutions was developed for the computer support of algebra classes in 7-9 forms of secondary school. The present article describes the data about its basic characteristics features and possibilities.

Круглик В.С.
Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання “WebAlmir”.

У статті розглянуто один з підходів до методичного наповнення педагогічних програмних середовищ з підтримкою практичної діяльності студентів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід та можуть використовуватися при всіх формах навчання – очній, заочній та дистанційній. Показана структура Середовища дистанційного навчання “WebAlmir” та особливості організації підтримки практичної діяльності студентів з курсу “Лінійна алгебра”.
Kruglyk V.S.
Methodology Features of Creating Distance Learning System “WebAlmir”.

The article describes the structure of modern pedagogical software, new approaches of working with pedagogical materials, architecture model of pedagogical software tools.

Львова Н.М.
Графічний метод розв’язання алгебраїчних задач та його реалізація у програмному засобі “Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9”.

У роботі розглянуто функціональні можливості педагогічних програмних засобів “ТерМ 7-9” [1, 2] та “Бібліотека електронних наочностей “Алгебра 7-9” підтримки застосування графічного методу розв’язування задач курсу алгебри 7-9 класів загальноосвітньої школи.
L’vova N. M.
Graphical method of algebraic tasks’ solving and its realization in software “Library of electronic visual aids Algebra 7-9”.

In the article we analyzed functionality of educational software supporting use of graphical method of secondary school algebra 7-9 forms problems solving - “TerM 7-9” [1, 2] and “Library of electronic visual aids. Algebra, 7-9 forms”

Львов М.С.
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій.

Ми розглядаємо загальні передумови та тенденції змін у процесі навчання у вищій та середній освіті на сучасному етапі розвитку суспільства. Ці тенденції зумовлюють відповідні зміни у методичних системах навчання та педагогічних технологіях.
L’vov M.S.
Tendencies of development of educational information-communicative technologies.

We analyze general prerequisites and trends for change in the process of teaching in secondary and high education on the modern stage of society development. These trends determine corresponding changes in the system of methods of teaching and pedagogical technologies.

Пацукова Г.В., Гнедкова О.О.
Аналіз систем тестування як форма контролю з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології” (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”).

У даній статті розглянуто застосування комп’ютерного тестування для поточного та підсумкового контролю з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології”.
Patsukova G. V., Gnyedkova O.O.
Testing system analysis as form of monitoring on course “Computer informational technologies” (on base of Distant Learning System “Kherson Virtual University”).

In the article the usage of computer testing technologies for current and final examinations in the course “Computer information technologies ” for students of 1st course is considered.

Сєдов А.О.
Стан та перспективи розвитку інноваційних освітніх технологій в Україні.

Освіта, як одна з найважливіших складових суспільства, з одного боку залежить від процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко реагувати і відповідати стану науково-технічного прогресу, тенденціям розвитку економічної сфери країни, з іншого, безумовно, впливає на всі процеси і сторони життя оскільки готує фахівців, розвиває особистість, формує певні життєві погляди. Тому, особливої уваги заслуговує сучасний стан, проблеми впровадження і перспективи інноваційних технологій в освіті нашої країни. Статтю присвячено питанням класифікації і проблемам впровадження інноваційних освітніх технологій.
Syedov A.O.
Status and prospects of innovative educational technologies’’ development in Ukraine.

Education as one of the most important components of society, depending on one hand on the processes happening in it, must quickly react and correspond to the state of scientific and technical progress, trends of country economic sphere development, on the other hand, it certainly influences all the processes and sides of life as it trains specialists, develops personality, forms certain life views. That is why the modern state, problems of implementation and prospects of innovative technologies in our country deserve special attention. The article is dedicated to the questions of classification and problems of implementation of innovative educational technologies.

Самсонов В.В., Поворознюк Н.І., Сільвестров А.М.
Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером.

У статті розглянуто процес самостійного навчання як систему автоматичного управління, запропоновано структуру системи і адаптивні алгоритми управління процесом навчання.
Samsonov V.V., Povoroznjuk N.I., Silvestrov A.M.
Modeling self-instruction process with trainer.

Self-instruction process analyse in the paper as automatic control system, propose the structure of a system and adaptive algorithm of the learning process control.

Сінько Ю.І.
Загальні засади та вимоги до побудови методичної системи навчання математичної логіки із використанням інформаційних технологій.

У даній статті мова йде про впровадження нових інформаційних технологій в процесі вивчення математичної логіки у Херсонському державному університеті. Розглядаються загальні засади та вимоги до побудови методичної системи навчання математичної логіки із використанням інформаційних технологій.
Sinko Y.
The general principles and requirements to construction of methodical learning system of mathematical logic with use of information technologies.

Sinko Yuri. “The general principles and requirements to construction of methodical learning system of mathematical logic with use of information technologies”. In the article the speech goes about implementation of new information technologies in process of mathematical logic learning at the Kherson State University. The general principles and requirements to construction of methodical learning system of mathematical logic with use of information technologies are considered.

Сметанюк Л.В.
Методические и организационные проблемы использования программных средств учебного назначения в высших учебних заведениях при проведении контроля знаний студентов в виде тестирования.

Рассмотрены проблемы внедрения тестирования с использованием средств информационных технологий в педагогическую практику высших учебных заведений. Влияние преподавателей высшей школы, их профессионального и личностного развития на показатель качества усвоения материала и представления о действительном качестве подготовки студентов.
Smyetanyuk L.V.
Methodical and organizational problems of educational software at HEI at evaluating students’ success by testing.

We studied problems of implementation of testing in higher educational institutions using IT. Influence of faculty professional and personal development on the quality of learning and real quality of students training.

Смирнова-Трибульска Є.М.
Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: теоретичний і практичний аспект.

Актуальність проблеми, що розглядається в даній статті, обумовлена світовим процесом переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічними змінами, що відбуваються в Україні і вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими темпами розвивати, зокрема, дистанційну освіту. В даній статті розглянуті та проаналізовані вимоги щодо системи дистанційного навчання в умовах навчального закладу та обґрунтований вибір найбільш ефективної і відповідної системи підтримки дистанційного навчання.
Smyrnova-Trybulska Ye.M.
Distance learning with MOODLE system: theoretical and practical aspects.

The urgency of the issue, considered in the article, is determined by the world process of transition from industrial to information society and by social and economic evolution of Ukraine that demand essential changes in many spheres of the State activity. In order to achieve positive results, particularly in education, it is required to develop system of distance learning at a quick pace. This article considers and analyses distance learning system requirements in conditions of the educational institution and the choice of the most effective distance learning support system is grounded.

Старих О.
Метод проектів на уроках інформатики – спосіб розвитку інформаційної компетентності учнів.

Найбільш ефективно інформаційна компетентність учнів формується при сумісному виконанні трьох умов: проблемного навчання, використання мультимедійних технологій і методу проектів. Нетрадиційні уроки, зокрема метод проектів, допомагають не тільки сформувати певний набір знань, але і збудити в дітях прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей.
Staryh О.
Method of projects on informatics lesson - as means of pupils’ informative competency development.

Information competence forms most effectively by pupils under joint execution of three conditions: problem-solving education, using of multimedia technologies and drafts method. Untraditional lessons that are conducted in Kherson Academical Lyceum help to arouse children’s longing to self-education, realization of their abilities.

Толкунов С.М.
Нові підходи до розробки навчального програмного забезпечення для студентів математичних спеціальностей.

Автором статті наведено основні підходи та принципи створення навчального програмного забезпечення у контексті дистанційної освіти. В основі цих підходів використовуються інтелектуальні навчальні системи, що надають викладачу широкий спектр можливостей індивідуалізації та диференціації навчання.
Tolkunov S.
New approaches of developing of educational software for students of mathematical specialties.

In the article author describes basic principles and approaches for developing of educational software in context of distance education. Basic element of software is intelligent tutoring system, which provides wide range of possibilities for personalizing and differentiation of education.

Федорова Я.Б.
Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у Вищих навчальних закладах”.

Автор представляє статтю, що розкриває можливості використання новітніх інформаційних технологій та командної роботи студентів для дисциплін, які викладаються в університетах, на прикладі курсу „Управління інформаційними технологіями у вищих навчальних закладах”. Метою застосування роботи в мікрогрупах є забезпечення практики та розвитку ефективних командних умінь та критичного мислення у студентів, а також поглиблення практичних навичок роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерною технікою, теоретичних та прикладних знань в галузі менеджменту через дискусії та навчання.
Fedorova Y.
Use of modern information technologies and students command work in teaching educational course “information technologies Management in Higher educational establishments”.

Authors present the article, exposing possibilities of the use of new information technologies and command work of students for subjects which are taught in universities, on the example of course „Information technologies management in higher educational establishments”. The purpose of application of work in microgroups is providing practice and development of effective command abilities and critical thinking for students, and also improvement of practical skills in information technologies and computer technique, theoretical and applied knowledges in management by a discussion and teaching.

Шишко Л.С., Черненко І.Є.
Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”.

Програмний засіб „Алгебра, 7 клас” для загальноосвітніх навчальних закладів було створено для комп’ютерної підтримки уроків алгебри у 7 класі загальноосвітньої школи. В даній статті надаються відомості про його призначення та основні характеристики.
Shishko L., Chernenko I.
The Integrated Software “Algebra, 7 Classes”.

The software “Algebra, 7 classes” was created for computer support of lessons of algebra in 7 class of general school. In this article the items of information on its purpose and basic descriptions are resulted.