Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій.Рік публікації2008
АвториЛьвов М. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

Ми розглядаємо загальні передумови та тенденції змін у процесі навчання у вищій та середній освіті на сучасному етапі розвитку суспільства. Ці тенденції зумовлюють відповідні зміни у методичних системах навчання та педагогічних технологіях.

Нумерація сторінок107-114
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000014
Додаток
[file] 107-114.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А.,Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.А., Кот С.М. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – №2 (20). – С. 17-21; 2002. – №3 (21). – С. 23-26; 2002. – №4 (22). – С. 24-28.
2. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної ді¬яль¬ності. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Вип. 7. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 2003. – С.36-48.
3. Львов М.С. Використання методів комп’ютерної алгебри та технології символьних перетворенеь в педагогічних програмних системах. Нові тех¬нології навчання: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Спецвипуск. – С. 110-113.
4. Львов М.С. Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №7. – С. 27-30.
5. О.В.Співаковський, Львов М.С., В.С.Круглик. Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнто¬вані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім.Драгоманова. – 2005. – №3 (10). – С. 153-159.
6. Львов М.С. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім.Драгоманова. – 2005. – №3(10). – С. 160-168.
7. Львов М.С. Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий. Information Technologies in Education for All Сборник трудов Первой Международной конференції “Новые информационные технологии в образовании для всех”. – Киев. – 530 с.
8. Львов М.С. Концепція гнучкої розподіленої програмної системи нав¬чаль¬ного призначення. Географічні інформаційні системи в аграрних універ¬си¬те¬тах. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції: Зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2005.
9. Львов М.С., О.В.Співаковський, Д.Є.Щедролосьєв. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 2. – С. 3-6, 2007. – № 3. – С. 3-6, 2007. – № 4. – С. 7-11.
10. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. Монографія. – Херсон: Айлант, 2003. – 229 с.
11. СпіваковськийО.В. Педагогические программные средства: объектно-ори¬ентированный подход. Информатика и образование. – 1990. – № 2. – С. 71-73.
12. Співаковський О.В. Принципи відповідності технологічного інструментарію вчителя і учня в умовах постіндустріального суспільства Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 5. – С. 31-32.
13. Співаковський О.В. Информационные технологии в управлении. Информационная инфра¬структура высших учеб¬ных заведений: Сб.науч. тр.-Том 1/Санкт-Петер¬бургский государствен¬ный университет техно¬логий и дизайна – Санкт-Петербург, 1999. – С.21-28.
14. Співаковський О.В., Працьовитий М.В., Лещинський О.Л. Теоретичні основи розробки педагогічних технологій вивчення фундаментальних курсів вищої математики Матер. VIII-ої Міжнар. наук. конф. ім. академіка М.Кравчука. – Київ, 2000. – С.541.
15. Співаковський О.В. Принципи відповідності технологічного інструментарію вчителя і учня в умовах постіндустріального суспільства Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 5. – С. 31-32.
16. Співаковський О.В. Інформаційні технології в реалізації компонентно-орі¬єнтованого навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 6. – С. 21-23.
17. Співаковський О.В. Типологічні ознаки рівнів навченості студентів в межах компонентно-орієнтованого підходу. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 7. – Київ, 2003. – С.28-35.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A.,Gurzhij T.A., Zajceva T.V., Kushnir N.A., Kot S.M. Pedagogichni tehnologii' ta pedagogichno-orijentovani programni systemy: predmetno-orijentovanyj pidhid // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2002. – №2 (20). – S. 17-21; 2002. – №3 (21). – S. 23-26; 2002. – №4 (22). – S. 24-28.
2. L'vov M.S. Koncepcija programnoi' systemy pidtrymky matematychnoi' dijal'nosti. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac'. Vyp. 7. – K.: NPU im. M.P.Dragomanova. – 2003. – S.36-48.
3. L'vov M.S. Vykorystannja metodiv komp’juternoi' algebry ta tehnologii' symvol'nyh peretvorene' v pedagogichnyh programnyh systemah. Novi tehnologii' navchannja: Nauk.-metod. zb. / Kol. avt. – K.: Nauk.-metod. centr vyshhoi' osvity, 2004. – Specvypusk. – S. 110-113.
4. L'vov M.S. Term VII – shkil'na systema komp’juternoi' algebry. Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2004. – №7. – S. 27-30.
5. O.V.Spivakovs'kyj, L'vov M.S., V.S.Kruglyk. Roboche misce vchytelja v suchasnij informacijnij systemi upravlinnja navchal'nym procesom. Naukovyj chasopys NPU im.Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac' / Redkol. – K.: NPU im.Dragomanova. – 2005. – №3 (10). – S. 153-159.
6. L'vov M.S. Shkil'na systema komp’juternoi' algebry TerM 7-9. Pryncypy pobudovy ta osoblyvosti vykorystannja. Naukovyj chasopys NPU im.Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac' / Redkol. – K.: NPU im.Dragomanova. – 2005. – №3(10). – S. 160-168.
7. L'vov M.S. Osnovnыe pryncypы postroenyja pedagogycheskyh programmnыh sredstv podderzhky praktycheskyh zanjatyj. Information Technologies in Education for All Sbornyk trudov Pervoj Mezhdunarodnoj konferencii' “Novыe ynformacyonnыe tehnologyy v obrazovanyy dlja vseh”. – Kyiv. – 530 s.
8. L'vov M.S. Koncepcija gnuchkoi' rozpodilenoi' programnoi' systemy navchal'nogo pryznachennja. Geografichni informacijni systemy v agrarnyh universytetah. Materialy mizhnarodnoi' naukovo-metodychnoi' konferencii': Zb. nauk. prac'. – Kherson: Ajlant, 2005.
9. L'vov M.S., O.V.Spivakovs'kyj, D.Je.Shhedrolos'jev. Informacijna systema upravlinnja vyshhym navchal'nym zakladom jak platforma realizacii' upravlinnja akademichnym procesom. Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2007. – № 2. – S. 3-6, 2007. – № 3. – S. 3-6, 2007. – № 4. – S. 7-11.
10. Spivakovs'kyj O.V. Teorija i praktyka vykorystannja informacijnyh tehnologij u procesi pidgotovky studentiv matematychnyh special'nostej. Monografija. – Kherson: Ajlant, 2003. – 229 s.
11. Spivakovs'kyjO.V. Pedagogycheskye programmnыe sredstva: ob'ektno-oryentyrovannыj podhod. Ynformatyka y obrazovanye. – 1990. – № 2. – S. 71-73.
12. Spivakovs'kyj O.V. Pryncypy vidpovidnosti tehnologichnogo instrumentariju vchytelja i uchnja v umovah postindustrial'nogo suspil'stva Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – № 5. – S. 31-32.
13. Spivakovs'kyj O.V. Ynformacyonnye tehnologii v upravlenyy. Ynformacyonnaja infra-struktura vysshyh uchebnyh zavedenij: Sb.nauch. tr.-Tom 1/Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet tehnologij i dizajna – Sankt-Peterburg, 1999. – S.21-28.
14. Spivakovs'kyj O.V., Prac'ovytyj M.V., Leshhyns'kyj O.L. Teoretychni osnovy rozrobky pedagogichnyh tehnologij vyvchennja fundamental'nyh kursiv vyshhoi' matematyky Mater. VIII-oi' Mizhnar. nauk. konf. im. akademika M.Kravchuka. – Kyiv, 2000. – S.541.
15. Spivakovs'kyj O.V. Pryncypy vidpovidnosti tehnologichnogo instrumentariju vchytelja i uchnja v umovah postindustrial'nogo suspil'stva Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – № 5. – S. 31-32.
16. Spivakovs'kyj O.V. Informacijni tehnologii' v realizacii' komponentno-ori¬jentovanogo navchannja. Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – № 6. – S. 21-23.
17. Spivakovs'kyj O.V. Typologichni oznaky rivniv navchenosti studentiv v mezhah komponentno-orijentovanogo pidhodu. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. pr. / NPU im. M.P. Dragomanova. – Vypusk 7. – Kyiv, 2003. – S.28-35.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Львов М.С. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій. / М.С.Львов // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 107-114.