Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Аналіз систем тестування як форма контролю з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології” (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”).


Рік публікації2008
АвториПацукова Г. В., Гнедкова О. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

У даній статті розглянуто застосування комп’ютерного тестування для поточного та підсумкового контролю з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології”.

Нумерація сторінок115-121
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000015
Додаток
[file] 115-121.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков; відп. ред. М.Ф.Степко. – К.: Изд., 2004. – 24 с.
2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч.посіб./ За ред. Акад.. М.І. Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2003 – Ч.І. Загальна методика навчання інформатики. – 254 с.
3. http://www.agronmc.com.ua/nmcprop/zb7.html
4. http://www.totemcompany.com.ua
5. http://www.cyberguru.ru/web/php/sessions-truth.html
6. http://www.cyberguru.ru/web/php/php-programmers-errors-part1.html
7. http://www.cyberguru.ru/web/html/form-tag-html.html
8. http://www.ipatovsoft.ucoz.ru
9. В. Бондар. Теорія і практика модульного навчання у вищих навчальних закладах. Освіта і управління. – Т.3 – №1 – 1999. – С. 19-40.
10. Melton, R. F. 1997. “The Role Evaluation Has to Play.” From R. F. Melton, Objectives, Competencies and Learning Outcomes: Developing Instructional Materials in Open and Distance Learning, pp. 109-112. London: Kogan Page.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Modernizacija vyshhoi' osvity Ukrai'ny i Bolons'kyj proces: Materialy do pershoi' lekcii' / Uklad. M.F.Stepko, Ja.Ja.Boljubash, K.M.Levkivs'kyj, Ju.V.Suharnikov; vidp. red. M.F.Stepko. – K.: Yzd., 2004. – 24 s.
2. Morze N.V. Metodyka navchannja informatyky: Navch.posib./ Za red. Akad.. M.I. Zhaldaka. – K.: Navchal'na knyga, 2003 – Ch.I. Zagal'na metodyka navchannja informatyky. – 254 s.
3. http://www.agronmc.com.ua/nmcprop/zb7.html
4. http://www.totemcompany.com.ua
5. http://www.cyberguru.ru/web/php/sessions-truth.html
6. http://www.cyberguru.ru/web/php/php-programmers-errors-part1.html
7. http://www.cyberguru.ru/web/html/form-tag-html.html
8. http://www.ipatovsoft.ucoz.ru
9. V. Bondar. Teorija i praktyka modul'nogo navchannja u vyshhyh navchal'nyh zakladah. Osvita i upravlinnja. – T.3 – №1 – 1999. – S. 19-40.
10. Melton, R. F. 1997. “The Role Evaluation Has to Play.” From R. F. Melton, Objectives, Competencies and Learning Outcomes: Developing Instructional Materials in Open and Distance Learning, pp. 109-112. London: Kogan Page.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Пацукова Г.В. Аналіз систем тестування як форма контролю з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології” (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”). / Г.В.Пацукова, О.О.Гнедкова // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 115-121.