Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Стан та перспективи розвитку інноваційних освітніх технологій в Україні.Рік публікації2008
АвториСєдов А. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

Освіта, як одна з найважливіших складових суспільства, з одного боку залежить від процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко реагувати і відповідати стану науково-технічного прогресу, тенденціям розвитку економічної сфери країни, з іншого, безумовно, впливає на всі процеси і сторони життя оскільки готує фахівців, розвиває особистість, формує певні життєві погляди. Тому, особливої уваги заслуговує сучасний стан, проблеми впровадження і перспективи інноваційних технологій в освіті нашої країни. Статтю присвячено питанням класифікації і проблемам впровадження інноваційних освітніх технологій.

Нумерація сторінок122-125
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000016
Додаток
[file] 122-125.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Гуржій А.М., Каракай Ю.В., Петренко З.О., Вавіліна Н.І., Куранда Т.К. Інноваційна діяльність в Україні. – Монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 152 с.
2. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. Монографія. – К.: Логос, 1998. – 140с.
3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с.
4. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 р. № 433-ІV.
5. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект. Науково-методичний посібник. / За редакцією Л. Даниленко. – К.: Логос, 2001. – 185 с.
6. Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): Монографія. – Суми: ВАТ “Сумська обласна друкарня”. Видавництво “Козацький вал”, 2004. – 500 с.
7. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика – рычаг образования http://eidos.ru/journal/2005/ 0910-19.htm

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Gurzhij A.M., Karakaj Ju.V., Petrenko Z.O., Vavilina N.I., Kuranda T.K. Innovacijna dijal'nist' v Ukrai'ni. – Monografija. – K.: UkrINTEI, 2006. – 152 s.
2. Danylenko L.I. Modernizacija zmistu, form ta metodiv upravlins'koi' dijal'nosti dyrektora zagal'noosvitn'oi' shkoly. Monografija. – K.: Logos, 1998. – 140s.
3. Dychkivs'ka I.M. Innovacijni pedagogichni tehnologii'. Navchal'nyj posibnyk. – K.: Akademvydav, 2004. – 351 s.
4. Zakon Ukrai'ny “Pro priorytetni naprjamy innovacijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni” vid 16 sichnja 2003 r. № 433-IV.
5. Ocinjuvannja ta vidbir pedagogichnyh innovacij: teoretyko-prykladnyj aspekt. Naukovo-metodychnyj posibnyk. / Za redakcijeju L. Danylenko. – K.: Logos, 2001. – 185 s.
6. Sbrujeva A.A. Tendencii' reformuvannja seredn'oi' osvity rozvynenyh anglomovnyh krai'n v konteksti globalizacii' (90-ti rr. HH – pochatok HHI st.): Monografija. – Sumy: VAT “Sums'ka oblasna drukarnja”. Vydavnyctvo “Kozac'kyj val”, 2004. – 500 s.
7. Hutorskoj A.V. Pedagogіcheskaja ynnovatіka – rychag obrazovanija http://eidos.ru/journal/2005/ 0910-19.htm0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Сєдов А.О. Стан та перспективи розвитку інноваційних освітніх технологій в Україні. / А.О.Сєдов // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 122-125.