Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Педагогічна діагностика з використанням інформаційних технологій.Рік публікації2008
АвториБілоусова Л. І., Колгатін О. Г., Колгатіна Л. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

Проаналізовано технологію автоматизованої педагогічної діагностики. Запропоновано стратегію тестування та алгоритм оцінювання. На базі цієї методики розроблено програмне забезпечення “Експерт 3.02”. Запропоновано методику адміністрування бази тестових завдань, яку апробовано у Харківському національному педагогічному університеті.

Нумерація сторінок013-021
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000002
Додаток
[file] 013-021.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Аванесов В.С. Композиция тестових заданий. – М.: Центр тестирования, 2002. – 240 с.
2. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 2001. – № 6.
3. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Педагогічне тестування та аналіз його результатів // Педагогіка та психологія: Збірник наук. праць. – Харків: ОВС, 2002. –Вип. 22. – С. 50-54.
4. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Методика обробки та інтерпретації результатів педагогічної діагностики // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №8, 2003. – С.28-31.
5. Засоби діагностики рівня освітньо-професійної підготовки. Тести об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки. – Наказ МОН України № 285 від 31 липня 1998 р.
6. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Тестологічний аналіз у системі “Експерт” // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №7, 2003. – С.41-43.
7. Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Забезпечення валідності та надійності комп’ютерного тестування з інформатики // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Фінарт, 2002. – С. 347-348.
8. Кромер В.В. О некоторых вопросах тестовых технологий // Тез. докл. Второй Всеросс. конфер. “Развитие системы тестирования в России”, г. Москва 23-24 ноября 2000 г. – Ч. 4. – М.: Прометей, 2000. – С. 59-61.
9. Колгатін О.Г. Статистичний аналіз тесту з різними за формою завданнями // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – ХДПУ ім Г.С.Сковороди. – Харків: ХДПУ, 2003. – Вип. 20. – С.50-54.
10. Шмелев А.Г., Бельцер А.И., Ларионов А.Г., Серебряков А.Г. Адаптивное тестирование знаний в системе “Телетестинг” // Тезисы докл. Всероссийской научно-практической конференции “Информационные технологии в образовании”. – Москва, 2000. – http://www.teletesting.ru/de/st109.html.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Avanesov V.S. Kompozicyja testovyh zadanij. – M.: Centr testyrovanija, 2002. – 240 s.
2. Kryterii' ocinjuvannja navchal'nyh dosjagnen' studentiv u systemi zagal'noi' seredn'oi' osvity // Osvita Ukrai'ny. – 2001. – № 6.
3. Bilousova L.I., Kolgatin O.G. Pedagogichne testuvannja ta analiz jogo rezul'tativ // Pedagogika ta psyhologija: Zbirnyk nauk. prac'. – Harkiv: OVS, 2002. –Vyp. 22. – S. 50-54.
4. Bilousova L.I., Kolgatin O.G., Metodyka obrobky ta interpretacii' rezul'tativ pedagogichnoi' diagnostyky // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – №8, 2003. – S.28-31.
5. Zasoby diagnostyky rivnja osvitn'o-profesijnoi' pidgotovky. Testy ob’jektyvnogo kontrolju rivnja osvitn'o-profesijnoi' pidgotovky. – Nakaz MON Ukrai'ny № 285 vid 31 lypnja 1998 r.
6. Bilousova L.I., Kolgatin O.G., Kolgatina L.S. Testologichnyj analiz u systemi “Ekspert” // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – №7, 2003. – S.41-43.
7. Kolgatin O.G., Kolgatina L.S. Zabezpechennja validnosti ta nadijnosti komp’juternogo testuvannja z informatyky // Aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku finansovo-kredytnoi' systemy Ukrai'ny: Zbirnyk naukovyh statej. – Harkiv: Finart, 2002. – S. 347-348.
8. Kromer V.V. O nekotoryh voprosah testovyh tehnologij // Tez. dokl. Vtoroj Vseross. konfer. “Razvitie sistem testirovanyja v Rossii”, g. Moskva 23-24 nojabrja 2000 g. – Ch. 4. – M.: Prometej, 2000. – S. 59-61.
9. Kolgatin O.G. Statystychnyj analiz testu z riznymy za formoju zavdannjamy // Zasoby navchal'noi' ta naukovo-doslidnoi' roboty. – HDPU im G.S.Skovorody. – Harkiv: HDPU, 2003. – Vyp. 20. – S.50-54.
10. Shmelev A.G., Bel'cer A.Y., Laryonov A.G., Serebrjakov A.G. Adaptivnoe testirovanie znanij v sisteme “Teletesting” // Tezisy dokl. Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii “Informacionnye tehnologii v obrazovanii”. – Moskva, 2000. – http://www.teletesting.ru/de/st109.html.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Білоусова Л.І. Педагогічна діагностика з використанням інформаційних технологій. / Л.І.Білоусова, О.Г.Колгатін, Л.С.Колгатіна // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 13-21.