Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Загальні засади та вимоги до побудови методичної системи навчання математичної логіки із використанням інформаційних технологій.


Рік публікації2008
АвториСінько Ю. І.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

У даній статті мова йде про впровадження нових інформаційних технологій в процесі вивчення математичної логіки у Херсонському державному університеті. Розглядаються загальні засади та вимоги до побудови методичної системи навчання математичної логіки із використанням інформаційних технологій.

Нумерація сторінок134-140
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000018
Додаток
[file] 134-140.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія. – Херсон: Айлант, 2003. – 228 с.
2. Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: Дис. … д-ра пед.наук (13.00.02). – Київ, 2003. – 535 с.
3. М.С.Львов, А.В.Співаковський. Методи проектування систем комп’ютерної підтримки математичної освіти. “Математичні моделі та сучасні інформаційні технології”. – Матеріали між¬народної конференції по математичному моделюванню. – Херсон 3-6 сент. 1998. – С. 101 110.
4. М.С.Львов. Терм VII-шкільна система комп‘ютерної алгебри // Комп‘ютер у школі та сім‘ї. – 2004. – №7. – С. 27-30.
5. М.С.Львов, Ю.І.Сінько. Про один підхід до побудови систем підтримки розв’язання математичних задач, конструйованих за умовою. Комп‘ютерно – орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Вип. 4 / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 2001. – С. 75-82.
6. В.С. Круглик. Система дистанційного навчання “Web-Almir”: Концепція та реалізація // Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць Вип. 3 / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2005. – С. 119-127.
7. Игошин В.И. Математическая логика в системе подготовки учителей математики. – Саратов: Изд-во “Слово”, 2002. – 240 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Spivakovs'kyj O.V. Teorija i praktyka vykorystannja informacijnyh tehnologij u procesi pidgotovky studentiv matematychnyh special'nostej: monografija. – Kherson: Ajlant, 2003. – 228 s.
2. Spivakovs'kyj O.V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannja vyshhoi' matematyky majbutnih vchyteliv matematyky z vykorystannjam informacijnyh tehnologij: Dys. … d-ra ped.nauk (13.00.02). – Kyiv, 2003. – 535 s.
3. M.S.L'vov, A.V.Spivakovs'kyj. Metody proektuvannja system komp’juternoi' pidtrymky matematychnoi' osvity. “Matematychni modeli ta suchasni informacijni tehnologii'”. – Materialy mizh¬narodnoi' konferencii' po matematychnomu modeljuvannju. – Kherson 3-6 sent. 1998. – S. 101 110.
4. M.S.L'vov. Term VII-shkil'na systema komp‘juternoi' algebry // Komp‘juter u shkoli ta sim‘i'. – 2004. – №7. – S. 27-30.
5. M.S.L'vov, Ju.I.Sin'ko. Pro odyn pidhid do pobudovy system pidtrymky rozv’jazannja matematychnyh zadach, konstrujovanyh za umovoju. Komp‘juterno – orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac'. Vyp. 4 / Redkol. – K.: NPU im. M.P.Dragomanova. – 2001. – S. 75-82.
6. V.S. Kruglyk. Systema dystancijnogo navchannja “Web-Almir”: Koncepcija ta realizacija // Komp‘juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac' Vyp. 3 / Redkol. – K.: NPU im. M.P. Dragomanova. – 2005. – S. 119-127.
7. Igoshin V.I. Matematicheskaja logika v sisteme podgotovki uchitelej matematiki. – Saratov: Izd-vo “Slovo”, 2002. – 240 s


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Сінько Ю.І. Загальні засади та вимоги до побудови методичної системи навчання математичної логіки із використанням інформаційних технологій. / Ю.І.Сінько // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 134-140.