Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: теоретичний і практичний аспект.


Рік публікації2008
АвториСмирнова-Трибульска Є. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

Актуальність проблеми, що розглядається в даній статті, обумовлена світовим процесом переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічними змінами, що відбуваються в Україні і вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими темпами розвивати, зокрема, дистанційну освіту. В даній статті розглянуті та проаналізовані вимоги щодо системи дистанційного навчання в умовах навчального закладу та обґрунтований вибір найбільш ефективної і відповідної системи підтримки дистанційного навчання.

Нумерація сторінок145-154
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000020
Додаток
[file] 145-154.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61с.
2. Закон України “Про концепцію національної програми інформатизації” від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №27–28. – с.182.
3. Закон України “Про національну програму інформатизації” від 4 лютого 1998 року №74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – ст.181.
4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р. – К.: НТУ “КПІ”, 2000.–12 с.
5. Пиаже Ж. Психология интеллекта. – В кн.: Избранные психологические труды. – М., Просвещение, 1969.
6. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. – М.: Педагогика, 1989.
7. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / [Полат Е.С., М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева и др.; Под ред. Полат Е.С. – М.: Издательский центр “Академия”, – 2004. – 416 с.
8. Смирнова-Трибульска Є., Копочек Р., Вілльманн Д. Теоретичні та практичні аспекти використання інформатичних засобів Open Source в дистанційному навчанні // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія №2. “Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання”: редкол. під. кер. М.І.Жалдака – Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова.-№4(11)-2006. – С.13-24.
9. Смирнова-Трибульска Є.М. Деякі результати досліджень в галузі використання дистанційних форм навчання в підготовці, післядипломній освіті та професійній діяльності вчителів на Херсонщині // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія №2. “Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання”: редкол. під. кер. М.І.Жалдака – Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова. – №5(12). – 2007. – С. 13-27.
10. Смирнова-Трибульска Є.М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності вчителя. Посібник для вчителів. Херсон: Видавництво Айлант, 2007. – 565 с.
11. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE. Навчально-методичний посібник. Херсон: Видавництво Айлант, – 2007. – 465 с.
12. Dougiamas, M. and Taylor, P.C. (2003) Moodle: Using Learning Communities to Create an Open Source Course Management System. Proceedings of the EDMEDIA 2003 Conference, Honolulu, Hawaii.
13. Hojnacki L. Bliskie kontakty ze zdalnym naucza¬niem. Miejsce platformy zdalnego na¬uczania w stacjonarnym kształceniu nauczycieli [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Internet w procesie kształcenia, J.Migdałek (red.), B.Kędzierska. Kraków 2004.
14. Juszczyk S. Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. W-wo Adam Marszałek, Toruń, 2002. – 241 s.
15. Leżański J. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające proces uczenia się − nauczania matematyki (część I, II), kwartalnik „Matematyka i Komputery”, Czasopismo Grupy Roboczej SNM 2005, Wilkowice, Wydawnictwo Dla szkoły, 2005, nr 22, s.9-12, nr 23, s.4-7
16. www.moodle.org,
17. www.ucheba.ks.ua

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Derzhavna nacional'na programa “Osvita” (Ukrai'na HHI stolittja). – K.: Rajduga, 1994. – 61s.
2. Zakon Ukrai'ny “Pro koncepciju nacional'noi' programy informatyzacii'” vid 4 ljutogo 1998 roku № 75/98-VR // Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. – 1998. – №27–28. – s.182.
3. Zakon Ukrai'ny “Pro nacional'nu programu informatyzacii'” vid 4 ljutogo 1998 roku №74/98-VR // Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. – 1998. – № 27–28. – st.181.
4. Koncepcija rozvytku dystancijnoi' osvity v Ukrai'ni. – Zatverdzheno Postanovoju MON Ukrai'ny 20 grudnja 2000 r. – K.: NTU “KPI”, 2000.–12 s.
5. Piazhe Zh. Psyhologija intellekta. – V kn.: Izbrannye psihologicheskye trudy. – M., Prosveshhenie, 1969.
6. Pejpert S. Perevorot v soznanii: deti, komp'jutery y plodotvornye idei. – M.: Pedagogika, 1989.
7. Teorija i praktika distancionnogo obuchenija: uchebnoe posobye dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij / [Polat E.S., M.Ju.Buharkina, M.V.Moyseeva y dr.; Pod red. Polat E.S. – M.: Yzdatel'skij centr “Akademija”, – 2004. – 416 s.
8. Smyrnova-Trybul'ska Je., Kopochek R., Vill'mann D. Teoretychni ta praktychni aspekty vykorystannja informatychnyh zasobiv Open Source v dystancijnomu navchanni // Naukovyj chasopys NPU im.M.P.Dragomanova, serija №2. “Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja”: redkol. pid. ker. M.I.Zhaldaka – Kyiv: NPU im.M.P.Dragomanova.-№4(11)-2006. – S.13-24.
9. Smyrnova-Trybul'ska Je.M. Dejaki rezul'taty doslidzhen' v galuzi vykorystannja dystancijnyh form navchannja v pidgotovci, pisljadyplomnij osviti ta profesijnij dijal'nosti vchyteliv na Hersonshhyni // Naukovyj chasopys NPU im.M.P.Dragomanova, serija №2. “Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja”: redkol. pid. ker. M.I.Zhaldaka – Kyiv: NPU im.M.P.Dragomanova. – №5(12). – 2007. – S. 13-27.
10. Smyrnova-Trybul'ska Je.M. Informacijno-komunikacijni tehnologii' v profesijnij dijal'nosti vchytelja. Posibnyk dlja vchyteliv. Herson: Vydavnyctvo Ajlant, 2007. – 565 s.
11. Smyrnova-Trybul'ska Je.M. Dystancijne navchannja z vykorystannjam systemy MOODLE. Navchal'no-metodychnyj posibnyk. Kherson: Vydavnyctvo Ajlant, – 2007. – 465 s.
12. Dougiamas, M. and Taylor, P.C. (2003) Moodle: Using Learning Communities to Create an Open Source Course Management System. Proceedings of the EDMEDIA 2003 Conference, Honolulu, Hawaii.
13. Hojnacki L. Bliskie kontakty ze zdalnym nauczaniem. Miejsce platformy zdalnego na¬uczania w stacjonarnym kształceniu nauczycieli [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Internet w procesie kształcenia, J.Migdałek (red.), B.Kędzierska. Kraków 2004.
14. Juszczyk S. Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. W-wo Adam Marszałek, Toruń, 2002. – 241 s.
15. Leżański J. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające proces uczenia się − nauczania matematyki (część I, II), kwartalnik „Matematyka i Komputery”, Czasopismo Grupy Roboczej SNM 2005, Wilkowice, Wydawnictwo Dla szkoły, 2005, nr 22, s.9-12, nr 23, s.4-7
16. www.moodle.org,
17. www.ucheba.ks.ua


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: теоретичний і практичний аспект. / Є.М.Смирнова-Трибульска // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 145-154.