Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Нові підходи до розробки навчального програмного забезпечення для студентів математичних спеціальностей.


Рік публікації2008
АвториТолкунов С. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

Автором статті наведено основні підходи та принципи створення навчального програмного забезпечення у контексті дистанційної освіти. В основі цих підходів використовуються інтелектуальні навчальні системи, що надають викладачу широкий спектр можливостей індивідуалізації та диференціації навчання.

Нумерація сторінок161-164
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000022
Додаток
[file] 161-164.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Hartley J., Sleeman D. Towards more intelligent teaching systems // International Journal of Man-Machine Studies 2, 1973, 215-236.
2. Psotka Joseph, Mutter Sharon A. Intelligent Tutoring Systems: Lessons Learned. Lawrence Erlbaum Associates. ¬– Lawrence Erlbaum Associates. 1988. 576 p.
3. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчання // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Частина 2. – Харків: “ОВС”, 2002. – С. 182-199.
4. Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики вчителів математики з використанням інформаційних технологій: Дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / О.В.Співаковський; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – 534 с.
5. Співаковський О.В., Круглик В.С. Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. Випуск 9 / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005.
6. Хант Эндрю, Томас Дэвид. Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру. – Питер Пресс, 2007. – 288 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Hartley J., Sleeman D. Towards more intelligent teaching systems // International Journal of Man-Machine Studies 2, 1973, 215-236.
2. Psotka Joseph, Mutter Sharon A. Intelligent Tutoring Systems: Lessons Learned. Lawrence Erlbaum Associates. – Lawrence Erlbaum Associates. 1988. 576 p.
3. Bykov V.Ju. Teoretyko-metodologichni zasady stvorennja i rozvytku suchasnyh zasobiv ta e-tehnologij navchannja // Rozvytok pedagogichnoi' i psyhologichnoi' nauk v Ukrai'ni 1992-2002. Zbirnyk naukovyh prac' do 10-richchja APN Ukrai'ny / Akademija pedagogichnyh nauk Ukrai'ny. – Chastyna 2. – Harkiv: “OVS”, 2002. – S. 182-199.
4. Spivakovs'kyj O.V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannja vyshhoi' matematyky vchyteliv matematyky z vykorystannjam informacijnyh tehnologij: Dys. … dokt. ped. nauk: 13.00.02 / O.V.Spivakovs'kyj; NPU im. M.P.Dragomanova. – K., 2004. – 534 s.
5. Spivakovs'kyj O.V., Kruglyk V.S. Tehnologii' rozrobky programnyh zasobiv, jaki pidtrymujut' komponentno-orijentovanyj pidhid // Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. pr. Vypusk 9 / NPU im. M.P. Dragomanova. – K., 2005.
6. Hant Endrju, Tomas Devid. Programmist-pragmatik. Put' ot podmaster'ja k masteru. – Piter Press, 2007. – 288 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Толкунов С.М. Нові підходи до розробки навчального програмного забезпечення для студентів математичних спеціальностей. / С.М.Толкунов // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 161-164.