Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”.Рік публікації2008
АвториШишко Л. С., Черненко І. Є.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

Програмний засіб „Алгебра, 7 клас” для загальноосвітніх навчальних закладів було створено для комп’ютерної підтримки уроків алгебри у 7 класі загальноосвітньої школи. В даній статті надаються відомості про його призначення та основні характеристики.

Нумерація сторінок174-177
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000024
Додаток
[file] 174-177.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. – №2(20). – С. 17-21.
2. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. – №3(21). – С. 23-26.
3. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. – №4(22). – С. 24-28.
4. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної ді¬яль¬ності. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Вип. 7 / К.:НПУ ім. М.П.Драго¬манова. – 2003. – С.36-48.
5. Львов М.С. Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №7. – С. 27-30.
6. Львов М.С. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. Драгоманова. – 2005. – №3(10). – С. 160-168.
7. Крекнін В.А. Методичні особливості використання середовища розв’язування (СРЗ) у програмно-методичному комплексі (ПМК) ”ТERМ”. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. Драгоманова. – 2005. – №3(10). – С. 111-119.
8. Крекнін В.А.. Методичні аспекти використання ПМ “Графіки” у програмному засобі “БН Алгебра 7-9”. Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU). Матеріали 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції: Зб. наук. пр. – Херсон: Айлант, 2007. – С. 195-203.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni tehnologii' ta pedagogichno orijentovani programni systemy: predmetno-orijentovanyj pidhid // Komp'juter u shkoli j sim’i'. – 2002. – №2(20). – S. 17-21.
2. Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni tehnologii' ta pedagogichno orijentovani programni systemy: predmetno-orijentovanyj pidhid // Komp'juter u shkoli j sim’i'. – 2002. – №3(21). – S. 23-26.
3. Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni tehnologii' ta pedagogichno orijentovani programni systemy: predmetno-orijentovanyj pidhid // Komp'juter u shkoli j sim’i'. – 2002. – №4(22). – S. 24-28.
4. L'vov M.S. Koncepcija programnoi' systemy pidtrymky matematychnoi' dijal'nosti. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac'. Vyp. 7 / K.:NPU im. M.P.Dragomanova. – 2003. – S.36-48.
5. L'vov M.S. Term VII – shkil'na systema komp’juternoi' algebry // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2004. – №7. – S. 27-30.
6. L'vov M.S. Shkil'na systema komp’juternoi' algebry TerM 7-9. Pryncypy pobudovy ta osoblyvosti vykorystannja. Naukovyj chasopys NPU im. Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac' / Redkol. – K.: NPU im. Dragomanova. – 2005. – №3(10). – S. 160-168.
7. Kreknin V.A. Metodychni osoblyvosti vykorystannja seredovyshha rozv’jazuvannja (SRZ) u programno-metodychnomu kompleksi (PMK) ”TERM”. Naukovyj chasopys NPU im. Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac' / Redkol. – K.: NPU im. Dragomanova. – 2005. – №3(10). – S. 111-119.
8. Kreknin V.A.. Metodychni aspekty vykorystannja PM “Grafiky” u programnomu zasobi “BN Algebra 7-9”. Geografichni informacijni systemy v agrarnyh universytetah (GISAU). Materialy 2-oi' Mizhnarodnoi' naukovo-metodychnoi' konferencii': Zb. nauk. pr. – Kherson: Ajlant, 2007. – S. 195-203.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Шишко Л.С. Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”. / Л.С.Шишко, І.Є.Черненко // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 174-177.