Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Математическое моделирование в економических процессах.Рік публікації2008
АвториЛ.В.Кравцова
Мова статтіРосійська
Ключові слова-
Аннотація

В статье рассмотрены ряд методов математического моделирования экономических процессов и возможности использования электронных таблиц Excel для получения оптимального решения задач или расчета финансовых операций с помощью встроенных функций.

Нумерація сторінок060-065
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000008
Додаток
[file] 060-065.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір М.А., Кот С.М. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтовний підхід // Комп’ютер у школі та сім’ї №3, 2002. – С. 18-22.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Палат. – М.: Аскания, 2001. – 272 с.
3. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М.: Изд. МЭСИ, 1999. – 196 с.
4. Самоучитель Office XP / Ю. Стоцкий. – СПб.: Питер, 2003. – 571 с.
5. Office XP. Библия пользователя.: Перевод с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 848 с.
6. Использование Microsoft Оffice XP. Специальное издание: Перевод с английского. – М.: “Вильямс”, 2002. – 912 с.
7. Інформатика: Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології.: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 788 с.
8. Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – К.: ЦУЛ, 2003. – 788 с.
9. Экономическая информатика / Под. ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова. – СПб.: Питер, 2001. – 555 с.
10. Информатика. Базовый курс / Симонович С. и др. – СПб.: Питер, 2000. – 480 с.
11. Информатика для юристов и экономистов / Симонович С. и др. – СПб: Питер, 2001.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A., Gurzhij T.A., Zajceva T.V., Kushnir M.A., Kot S.M. Pedagogichni tehnologii' ta pedagogichno-orijentovani programni systemy: predmetno-orijentovnyj pidhid // Komp’juter u shkoli ta sim’i' №3, 2002. – S. 18-22.
2. Novye pedagogicheskie i informacionnye tehnologii v sisteme obrazovanija / Pod red. E.S. Palat. – M.: Askanija, 2001. – 272 s.
3. Andreev A.A., Soldatkin V.I. Distancionnoe obuchenie: sushhnost', tehnologija, organizacija. – M.: Izd. MJeSI, 1999. – 196 s.
4. Samouchitel' Office XP / Ju. Stockij. – SPb.: Piter, 2003. – 571 s.
5. Office XP. Biblija pol'zovatelja.: Perevod s angl. – M.: Izdatel'skij dom “Vil'jams”, 2002. – 848 s.
6. Ispol'zovanie Microsoft Office XP. Special'noe izdanie: Perevod s anglijskogo. – M.: “Vil'jams”, 2002. – 912 s.
7. Informatyka: Komp‘juterna tehnika. Komp‘juterni tehnologii'.: Pidruchnyk dlja studentiv vyshhyh navchal'nyh zakladiv / Za red. O. I. Pushkarja. – K.: Vydavnychyj centr „Akademija”, 2003. – 788 s.
8. Informatyka dlja ekonomistiv: Navchal'nyj posibnyk dlja studentiv vyshhyh navchal'nyh zakladiv ekonomichnyh special'nostej. – K.: CUL, 2003. – 788 s.
9. Ekonomicheskaja informatika / Pod. red. P.V. Konjuhovskogo i D.N. Kolesova. – SPb.: Piter, 2001. – 555 s.
10. Informatika. Bazovyj kurs / Simonovich S. i dr. – SPb.: Piter, 2000. – 480 s.
11. Informatika dlja juristov i ekonomistov / Simonovich S. i dr. – SPb: Piter, 2001.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кравцова Л.В. Mathematical modelling in economic processes. / Л.В.Кравцова // Информационные технологии в образовании. - 2008. - № 1. - С. 60-65.