Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ГУМАНІЗАЦІЯ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ В ЦИХ ПРОЦЕСАХ


Рік публікації2011
АвториСінько Ю. І.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словагуманізація, гуманізація математичної освіти, гуманізація освіти, гуманітаризація, гуманітаризація математичної освіти, гуманітаризація освіти, математична логіка
Аннотація

У статті висвітлено актуальні питання щодо гуманізації і гуманітаризації освіти взагалі й математичної освіти зокрема. Розкрито зміст цих понять, проаналізовано явища й процеси, що сприяють гуманізації і гуманітаризації математичної освіти і визначено роль математичної логіки в них. Окреслено основні напрями розвитку гуманізації і гуманітаризації математичної освіти в сучасних умовах навчального процесу вищої школи.

Нумерація сторінок122-127
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000275
Додаток
[file] 122-127.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття». – К.: Райдуга, 1994. – 61с.
2. Дорофеев Г.В. Гуманитарно ориентированный подход курса – основа учебного предмета “Математика” / Г.В. Дорофеев // Математика в школе. – 1990. – №4. – С.59-66.
3. Игошин В.И. Профессионально-ориентированная методическая система обучения основам математической логике и теории алгоритмов учителей математики в педагогических ВУЗах: дис. доктора пед. наук 13.00.02 / Игошин Владимир Иванович. – Саратов, 2002. – 366 с.
4. Кантемир І.І. Деякі питання гуманізації при вивченні курсу вищої математики / І.І.Кантемир, Т.О. Карачун // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали третіх Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. – С. 455-457.
5. Пєхота О.М. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, О.М. Лютарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. - 202 с.
6. Романовський О.Г. Дидактичні принципи у підвищенні рівня розуміння навчального матеріалу / О.Г. Романовський, С.М. Резнік // Науково-пізнавальна діяльність учасників освітнього процесу навчальних закладів різних рівнів акредитації: Збірник наукових праць / Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 154-161.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Derzhavna nacional'na programa «Osvita. Ukrajina XXI stolittja». – K.: Rajduga, 1994. – 61s.
2. Dorofeev G.V. Gumanitarno orientirovannyj podxod kursa – osnova uchebnogo predmeta “Matematika” / G.V. Dorofeev // Matematika v shkole. – 1990. – №4. – S.59-66.
3. Igoshin V.I. Professional'no-orientirovannaja metodicheskaja sistema obuchenija osnovam matematicheskoj logike i teorii algoritmov uchitelej matematiki v pedagogicheskix VUZax: dis. doktora ped. nauk 13.00.02 / Igoshin Vladimir Ivanovich. – Saratov, 2002. – 366 s.
4. Kantemir I.I. Dejaki pitannja gumanizaciji pri vivchenni kursu vishhoji matematiki / I.I.Kantemir, T.O. Karachun // Problemi gumanizaciji navchannja ta vixovannja u vishhomu zakladi osviti: Materiali tretix Irpins'kix mizhnarodnix naukovo-pedagogichnix chitan'. – Irpin': Nacional'na akademija DPS Ukrajini, 2005. – S. 455-457.
5. Pjexota O.M. Osvitni texnologiji: Navchal'no-metodichnij posibnik / O.M. Pjexota, O.M. Ljutars'ka ta in. – K.: A.S.K., 2001. - 202 s.
6. Romanovs'kij O.G. Didaktichni principi u pidvishhenni rivnja rozuminnja navchal'nogo materialu / O.G. Romanovs'kij, S.M. Reznik // Naukovo-piznaval'na dijal'nist' uchasnikiv osvitn'ogo procesu navchal'nix zakladiv riznix rivniv akreditaciji: Zbirnik naukovix prac' / Problemi suchasnogo mistectva i kul'turi. – K.: Naukovij svit, 2002. – S. 154-161.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Сінько Ю.І. ГУМАНІЗАЦІЯ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ В ЦИХ ПРОЦЕСАХ / Ю.І.Сінько // Інформаційні технології в освіті. - 2011. - № 10. - С. 122-127.