Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Рік публікації2011
АвториЗайцева Т. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, профорієнтація, учбовий проект
Аннотація

Мета статті – показати як можна організувати роботу учнів по створенню «комплексного наскрізного проекту» при вивченні навчального матеріалу з шкільного предмету інформатика на протязі цілого року. Навчальний проект передбачає практичний дослідницький підхід до пошуку творчих рішень для нагальних потреб реального життя. Учні крок за кроком опановують не тільки навчальний матеріал, але й знаходять шляхи практичного використання комп’ютерних інформаційних технологій.

Нумерація сторінок073-079
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000268
Додаток
[file] 073-079.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Закон України “Про вищу освіту ” / Кабінет Міністрів України. – К., 2002. – 54с.
2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. - Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р.- К.: НТУ “КПІ”, 2000.- 12 с. (Нормативні правові документи).
3. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2005.
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.
5. Савченко Л.В. Стан та результати впровадження міжнародної освітньої програми Intel «Навчання для майбутнього» в Україні в 2004-2010 роках (станом на 01.06.2010р.). // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. - №6(86).- С.6-10.
6. Зайцева Т.В. Укрупнение и модульность дисциплин в преподавании информатики в Херсонском государственном университете / Татьяна Зайцева // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ. - 2008. – Т.3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 173-176.
7. Науменко Г.Г. Підготовка вчителя в умовах застосування ІКТ / Г.Г. Науменко, О.М. Науменко // Комп’ютер у школі та сім’ї.- 2008. - №8. - С.6-10.
8. Ракута В.М. Проблеми інформатизації шкільної освіти/ В.М. Ракута // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. - № 4. - С. 3-6.
9. Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.П. Дубенского. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 59 с.
10. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: Аркти, 2004. – 250с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Zakon Ukrajini “Pro vishhu osvitu ” / Kabinet Ministriv Ukrajini. – K., 2002. – 54s.
2. Koncepcija rozvitku distancijnoji osviti v Ukrajini. - Zatverdzheno Postanovoju MON Ukrajini 20 grudnja 2000 r.- K.: NTU “KPI”, 2000.- 12 s. (Normativni pravovi dokumenti).
3. Intel® Navchannja dlja majbutn'ogo. – K.: Vidavnictvo «Nora-print», 2005.
4. Novye pedagogicheskie i informacionnye texnologii v sisteme obrazovanija: Ucheb. posobie dlja stud. ped. vuzov i sistemy povysh. kvalif. ped. kadrov / E.S. Polat, M.Ju. Buxarkina, M.V. Moiseeva, A.E. Petrov; Pod red. E.S. Polat. – M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2002. – 272 s.
5. Savchenko L.V. Stan ta rezul'tati vprovadzhennja mizhnarodnoji osvitn'oji programi Intel «Navchannja dlja majbutn'ogo» v Ukrajini v 2004-2010 rokax (stanom na 01.06.2010r.). // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2010. - №6(86).- S.6-10.
6. Zajceva T.V. Ukrupnenie i modul'nost' disciplin v prepodavanii informatiki v Xersonskom gosudarstvennom universitete / Tat'jana Zajceva // Teorija ta metodika navchannja matematiki, fiziki, informatiki: Zbirnik naukovix prac'. Vipusk VII: V 3-x tomax. – Krivij Rig: Vidavnichij viddil NmetAU. - 2008. – T.3: Teorija ta metodika navchannja informatiki. – S. 173-176.
7. Naumenko G.G. Pidgotovka vchitelja v umovax zastosuvannja IKT / G.G. Naumenko, O.M. Naumenko // Komp’juter u shkoli ta sim’ji.- 2008. - №8. - S.6-10.
8. Rakuta V.M. Problemi informatizaciji shkil'noji osviti/ V.M. Rakuta // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2008. - № 4. - S. 3-6.
9. Kralja N.A. Metod uchebnyx proektov kak sredstvo aktivizacii uchebnoj dejatel'nosti uchashhixsja: Uchebno-metodicheskoe posobie / Pod red. Ju.P. Dubenskogo. – Omsk: Izd-vo OmGU, 2005. – 59 s.
10. Sergeev I.S. Kak organizovat' proektnuju dejatel'nost' uchashhixsja: Prakticheskoe posobie dlja rabotnikov obshheobrazovatel'nyx uchrezhdenij. – M.: Arkti, 2004. – 250s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Зайцева Т.В. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / Т.В.Зайцева // Інформаційні технології в освіті. - 2011. - № 10. - С. 73-79.