Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІРік публікації2011
АвториКінаш І. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні освітні технології, інформаційні системи, інформаційно-комунікаційні технології, висококваліфікований фахівець, програмні засоби, професійна діяльність, професійна підготовка
Аннотація

У статті розглядаються основні аспекти використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі. Охарактеризовані напрямки впровадження інформаційних технологій в економічну освіту. Розглядаються проблеми, які пов’язані з практикою професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей. Підкреслюється роль інформаційних технологій у професійній діяльності фахівців економічного профілю.

Нумерація сторінок080-087
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000269
Додаток
[file] 080-087.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Биков В. Ю. Інформатизація загальноосвітньої і професійно-технічної школи України: концептуальні засади і пріоритетні напрями / В. Ю. Биков // Професійна освіта: педагогіка і психологія. Польсько-український журнал. – Ченстохова-Київ, 2003. – Вип. 4.– С.501–514.
2. Бобрицька В. І. Дослідження проблем формування самоосвітньої компетенції у майбутніх вчителів у контексті євроінтеграції / В. І. Бобрицька // Проблема освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ-Житомир, 22-24 квіт., 2009 р.) / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. – К. : КІМ, 2009. – С.306–316.
3. Монахов В. М. Что такое новая информационная технология обучения // Математика в школе.– 1990. – №2. – С. 47-52.
4. Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 253 с.
5. Пономаренко В. С. Інформаційні системи і технології в економіці : навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. /В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова та ін. –К.:Академія, 2002. – 380 с.
6. Роберт И. В. Информационные технологии в науке и образовании /И.В.Роберт, П.И.Самойленко. – М., 2006. – 178 с.
7. Розина И. Н. Педагогическая коммуникация в электронной образовательнойсреде:исследовательскиеиобразовательныеподходы/И.Н.Розина//Педагогическая информатика. 2004, №1.
8. Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник. / Ситник В.Ф. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.
9. Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи / О. Скнарь // Вища школа : наук.-практ. видання. – 2006. – №3. – 129 с.
10. Шуневич Б. Теоритичні основи дистанційного навчання : навч. посіб. / Б. Шуневич. – Львів : Вид-во Нац. універ. „Львівська політехніка”, 2006. – 244 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V. Ju. Informatizacija zagal'noosvitn'oji i profesijno-texnichnoji shkoli Ukrajini: konceptual'ni zasadi i prioritetni naprjami / V. Ju. Bikov // Profesijna osvita: pedagogika i psixologija. Pol's'ko-ukrajins'kij zhurnal. – Chenstoxova-Kijiv, 2003. – Vip. 4.– S.501–514.
2. Bobric'ka V. I. Doslidzhennja problem formuvannja samoosvitn'oji kompetenciji u majbutnix vchiteliv u konteksti jevrointegraciji / V. I. Bobric'ka // Problema osviti u Pol'shhi ta v Ukrajini v konteksti procesiv globalizaciji ta jevrointegraciji : zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kijiv-Zhitomir, 22-24 kvit., 2009 r.) / za red. V. Kremenja, T. Levovic'kogo, S. Sisojevoji. – K. : KIM, 2009. – S.306–316.
3. Monaxov V. M. Chto takoe novaja informacionnaja texnologija obuchenija // Matematika v shkole.– 1990. – №2. – S. 47-52.
4. Nikolajenko S. M. Strategija rozvitku osviti Ukrajini: pochatok XXI stolittja / S. M. Nikolajenko. – K. : Znannja, 2006. – 253 s.
5. Ponomarenko V. S. Informacijni sistemi i texnologiji v ekonomici : navch. posib. Dlja stud. vishh. navch. zakl. /V.S.Ponomarenko, R.K.Butova, I.V.Zhuravl'ova ta in. –K.:Akademija, 2002. – 380 s.
6. Robert I. V. Informacionnye texnologii v nauke i obrazovanii /I.V.Robert, P.I.Samojlenko. – M., 2006. – 178 s.
7. Rozina I. N. Pedagogicheskaja kommunikacija v elektronnoj obrazovatel'nojsrede:issledovatel'skieiobrazovatel'nyepodxody/I.N.Rozina//Pedagogicheskaja informatika. 2004, №1.
8. Sitnik V. F. Osnovi informacijnix sistem: Navchal'nij posibnik. / Sitnik V.F. – K.: KNEU, 2001. – 420 s.
9. Sknar' O. Modernizacija form i metodiv navchannja studentiv u konteksti kreditno-modul'noji sistemi / O. Sknar' // Vishha shkola : nauk.-prakt. vidannja. – 2006. – №3. – 129 s.
10. Shunevich B. Teoritichni osnovi distancijnogo navchannja : navch. posib. / B. Shunevich. – L'viv : Vid-vo Nac. univer. „L'vivs'ka politexnika”, 2006. – 244 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кінаш І.А. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ / І.А.Кінаш // Інформаційні технології в освіті. - 2011. - № 10. - С. 80-87.