Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Анотації. Випуск 12 / Аннотации. Выпуск 12 / Annotations. Issue 12Іваницький О.І.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

У статті досліджено проблему створення інформаційно-комунікаційного середовища як засобу професійної підготовки майбутнього вчителя фізики на основі розробки трьохкомпонентної системи мережевих інформаційно-комунікаційних комплексів.
Ключові слова: інформаційне середовище, професійна підготовка вчителя фізики, мережеві комплекси.
Іваницький О.І.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

В статье рассматривается проблема создания информационно-коммуникационной среды как средства профессиональной подготовки учителей физики на основе разработанной трехкомпонентной системы сетевых информационных и коммуникационных систем.
Ключевые слова: информационная среда, профессиональная подготовка учителя физики, сетевые комплексы.
Ivanitsky A.
THE PROBLEM OF CREATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION MEDIUM AS A MEANS OF TRAINING TEACHERS OF PHYSICS

The article considers the problem of creation of information and communication medium as a means of training teachers of physics based three-component system of networked information and communication systems.
Keywords: information environment, professional training, physics teacher, network system.

Колгатін О.Г.
БАЗОВІ МОДЕЛІ В КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Обґрунтовано структуру базових моделей комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики: моделі цілей навчання, психолого-педагогічної моделі студента, моделі реалізації технології навчання. Запропоновано структуру відповідних баз даних інформаційної системи.
Ключові слова: модель студента, педагогічна діагностика, інформаційні технології.
Колгатин А.Г.
Базовые МОДЕЛИ В КОМПЬЮТЕРНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Обосновано структуру базовых моделей компьютерно ориентированной системы педагогической диагностики: модели целей обучения, психолого-педагогической модели студента, модели реализации технологии обучения. Предложено структуру соответствующих баз данных информационной системы.
Ключевые слова: модель, педагогическая диагностика, информационные технологии.
Kolgatin O.
BASE MODELS IN COMPUTER-BASED PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS SYSTEM

The structure of base models in a computer-based pedagogical diagnostics system is proved: the learning objectives model, the psychological and pedagogical model of student, the model of learning technology realisation. The structure of corresponding data bases of information system is suggested.
Keywords: model, pedagogical diagnostics, information technologies.

Співаковський О.В., Алфьорова Л.М., Алфьоров Є.А.
ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ ОСВІТНІ ІНТЕРЕСИ

Стаття присвячена розгляду функцій та структури університету як складного корпоративного механізму, обслуговуючого освітні інтереси. Його вивчення необхідне для більш гармонійного та збалансованого проходження процесу реформації та модернізації освіти в Україні згідно з європейським тенденціям. В процесі роботи була побудована технічна модель університету та проведено порівняння структури корпорації та університету. Було зроблено ряд висновків щодо існуючих проблем ефективності процесу навчання та способів їх усунення. Матеріали статті – критичний та сучасний погляд на систему освіти як конкурентоспроможного учасника ринкової економіки.
Ключові слова: модернізація, ринок праці, реформація, компетентність, навчальний процес.
Спиваковский А.В., Алфёрова Л.Н., Алфёров Е.А.
ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА КАК СЛОЖНОГО МЕХАНИЗМА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Статья посвящена рассмотрению функций и структуры университета как сложного корпоративного механизма, обслуживающего образовательные интересы. Его изучение необходимо для более гармоничного и сбалансированного прохождения процесса реформации и модернизации образования в Украине согласно европейским тенденциям. В процессе работы была построена техническая модель университета и проведено сравнение структуры корпорации и университета. Был сделан ряд выводов относительно существующих проблем эффективности процесса обучения и способов их устранения. Материалы статьи – критический и современный взгляд на систему образования как конкурентоспособного участника рыночной экономики.
Ключевые слова: модернизация, рынок труда, реформация, компетентность, учебный процесс.
Spivakovsky A., Alferova L., Alferov E.
FUNCTIONS AND STRUCTURE OF THE UNIVERSITY COMPLEX MECHANISM WHICH SERVES EDUCATIONAL INTERESTS

The article deals with the functions and structure of the university as a corporate complex mechanism which serves educational interests. Its exploration is needed for a more harmonious and balanced passing reformation process and modernization of education in Ukraine in accordance with European trends. Technical model of university was formed and comparison of the university and company structure was made. Some conclusions about existing problems of education process efficiency and the ways of its solutions were made. There are critical modern views on the education system as a competitive member of the economy market in this article.
Keywords: modernization, labor market, reformation, competence, education process.

Тимофєєв В.І., Галаган В.Г., Тимошин Ю.А., Юрченко О.В., Ярченко В.П.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МАЙКРОСОФТ В ІТ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ

В роботі показано, що віртуалізація серверів, та консолідація віртуальних машин на малій кількості фізичних серверів збільшує ефективність капіталовкладень для ВНЗ в устаткування з одночасним збільшенням доступності ресурсів, зниженням часу простоїв та після аварійного відновлення віртуальних серверів.
Університети стикаються з необхідністю консолідувати наявні інформаційні ресурси та всю необхідну мережеву інфраструктуру, які часто створені з використанням ліценційних засобів і продуктів з відкритими кодами, на мінімальній кількості фізичних серверів.
Авторами було виконано перенесення декількох фізичних серверів в віртуальне середовище, використовуючи різні засоби віртуалізації компанії Майкрософт, що визначило, окрім очевидних переваг, й цілий ряд обмежень, з якими можна зіткнутися в процесі такого переносу прикладних серверів.
Розглянуто безкоштовні засоби віртуалізації – Virtual PC 2007, Windows 7 – XP Mode, Virtual Server 2005, Hyper-V Server 2008R2, та платні – Windows Server 2008R2 з встановленою роллю Hyper-V.
Ключові слова: віртуалізація, віртуальне середовище, віртуальна машина, віртуальний диск, віртуальний додаток, гіпервізор.
Тимофеев В.И., Галаган В.Г., Тимошин Ю.А., Юрченко О.В., Ярченко В.П.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ВИРТУАЛИЗАЦИИ МАЙКРОСОФТ В ИТ СРЕДЕ ВНЗ

В работе показано, что виртуализация серверов и консолидация виртуальных машин на малом количестве физических серверов увеличивает эффективность капиталовложений для ВУЗа в оборудование с одновременным увеличением доступности ресурсов, снижением времени простоев и после аварийного возобновления виртуальных серверов.
Университеты сталкиваются с необходимостью консолидировать имеющиеся информационные ресурсы и всю необходимую сетевую инфраструктуру, которые часто созданы с использованием лицензионных средств и продуктов с открытых кодов, на минимальном количестве физических серверов.
Авторами было выполнен перенос нескольких физических серверов в виртуальную среду, используя разные средства виртуализации компании Майкрософт, что определило, кроме очевидных преимуществ, и целый ряд ограничений, с которыми можно столкнуться в процессе такого переноса прикладных серверов.
Рассмотрены бесплатные средства виртуализации – Virtual PC 2007, Windows 7 – XP Mode, Virtual Server 2005, Hyper-V Server 2008R2, и платные – Windows Server 2008R2 с установленной ролью Hyper-V.
Ключевые слова: виртуализация, виртуальная среда, виртуальная машина, виртуальный диск, виртуальное приложение, гипервизор.
Timofeev V.,Galagan, V.G., Timoshin Y.A., Yurchenko O.V., Yarchenko V.P.
EXPERIENCE OF USING MICROSOFT VIRTUALIZATION IN IT ENVIRONMENT OF UNIVERSITY

It is shown that server’s Virtualization and consolidation of virtual machines on a few of physical servers increases efficiency of capital investments for University in an equipment with the simultaneous increase of availability of resources, reducing downtimeand and after emergency renewal of virtual servers.
Universities are faced with a necessity to consolidate present informative resources and all of necessary network infrastructure, which are often created with the use of licensed facilities and products of opened kodas, on a minimum number of physical servers.
The authors carried out the transfer of a few physical servers was executed in a virtual environment, utillizing different facilities of virtualizacii of company Maykrosoft, that defined, except for obvious advantages, and a number of limitations with which it is possible to clash in the process of such transfer of the applied servers.
We consider free virtualization tools – Virtual PC 2007, Windows 7 – XP Mode, Virtual Server 2005, Hyper-V Server 2008R2, and paid virtualization tool – Windows Server 2008R2 with role Hyper-V installed.
Key words: virtualization, virtual environment, virtual machine, virtual disk, virtual application, hypervisor.

Шарко В.Д., Солодовник А.О.
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглядаються можливості підготовки вчителя фізики до формування в учнів пізнавальної самостійності засобами інформаційних технологій.
Ключові слова: пізнавальна самостійність, підготовка майбутніх вчителів фізики, інформаційні технології в освіті
Шарко В.Д., Солодовник А.А.
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье рассматриваются возможности подготовки учителя физики к формированию у учащихся познавательной самостоятельности средствами информационных технологий.
Ключевые слова: познавательная самостоятельность, подготовка будущих учителей физики, информационные технологии в образовании.
Sharko V., Solodovnik A.
TRAINING OF PHYSICS TEACHER FOR ORGANIZATION COGNITIVE ACTIVITY OF PUPILS WITH USING INFORMATION TECHNOLOGIES

This article discusses the possibility of training teachers of physics to development of students' cognitive independence means of information technology.
Keywords: cognitive autonomy, training future teachers of physics, information technology in education.

Йорджев К.Я.
ДЕЯКІ КОМБІНАТОРНІ ЗАДАЧІ З БІНАРНИМИ МАТРИЦЯМИ НА КУРСАХ ПРОГРАМУВАННЯ

Дослідження доводить існування алгоритму для отримання всіх елементів класу бінарних матриць без отримання надлишкових елементів, тобто без отримання бінарних матриць, які не належать до цього класу. Це дає можливість уникнути перевірки, чи володіє кожен з отриманих об'єктів необхідними властивостями. Так у багато разів поліпшується ефективність алгоритму у зв'язку з критерієм часу. Звертається увага на вигоди з розглянутих задач для навчання по програмуванню.
Ключові слова: стимулювання інтерес студентів, мотивація до навчання, підготовка в області програмування, бінарна матриця, S-матриця перестановок, комбінаторний алгоритм.
Йорджев К.Я.
НЕКОТОРЫЕ КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ С БИНАРНЫМИ МАТРИЦАМИ НА КУРСАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Исследование доказывает существование алгоритма для получения всех элементов класса бинарных матриц без получения избыточных элементов, т.е. без получения бинарных матриц, которые не принадлежат к этому классу. Это дает возможность избежать проверки, обладает ли каждый из полученных объектов требуемыми свойствами. Так во много раз улучшается эффективность алгоритма в связи с критерием времени. Обращается внимание на выгоды из рассмотреных задач для обучения по программированию.
Ключевые слова: стимулирование интерес студентов, мотивация к обучению, подготовка в области программирования, бинарная матрица, S-матрица перестановок, комбинаторный алгоритм.
Yordzhev K.
SOME COMBINATORIAL PROBLEMS ON BINARY MATRICES IN PROGRAMMING COURSES

The study proves the existence of an algorithm to receive all elements of a class of binary matrices without obtaining redundant elements, e. g. without obtaining binary matrices that do not belong to the class. This makes it possible to avoid checking whether each of the objects received possesses the necessary properties. This significantly improves the efficiency of the algorithm in terms of the criterion of time. Certain useful educational effects related to the analysis of such problems in programming classes are also pointed out.
Key words: stimulation of students' interest, motivation to study, education in programming, binary matrix, S-permutation matrices, combinatorial algorithms.

Білецька Г.А.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ

Проаналізовано сутність та дидактичні можливості віртуальних лабораторних робіт. Розглянуто сучасний стан їх використання у підготовці фахівців-екологів у Хмельницькому національному університеті. Встановлено, що виконання віртуальних лабораторних робіт у поєднанні з вивченням реального обладнання, реальних явищ і процесів суттєво підвищує рівень знань, умінь та навичок студентів.
Ключові слова: віртуальне середовище навчання, віртуальні лабораторні роботи.
Белецкая Г.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОЛОГОВ

Проанализировано сущность и дидактические возможности виртуальных лабораторных работ. Рассмотрен опыт их использования в подготовке специалистов-экологов в Хмельницком национальном университете. Выяснено, что проведение виртуальных лабораторных работ вместе с изучением реального оборудования, реальных явлений и процессов, существенно повышают уровень знаний, умений и навыков студентов.
Ключевые слова: виртуальная среда обучения, виртуальные лабораторные работы.
Biletska G.A.
USAGE OF VIRTUAL LABORATORY WORKS WHILE TRAINING PROFESSIONAL ECOLOGISTS

The essence and didactic capabilities of laboratory works have been analyzed. Current state of their usage while training professional ecologists at the Khmelnytskyi National University has been considered. It has been found out that fulfilling of virtual laboratory works in combination with studying of real equipment, natural phenomena and processes improves level of knowledge, skills and abilities of students.
Key words: virtual environment of training, virtual laboratory works.

Гавриленко О.М.
НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

У статті виділено та обґрунтовано інформаційно-змістові, операційно-діяльнісні навички та вміння майбутніх учителів, необхідні для оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями у професійній діяльності.
Ключові слова: інформаційно-змістовий, операційно-діяльнісний, знання, навички, вміння, стратегія, інформаційно-комунікаційні технології.
Гавриленко О.Н.
ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

В статье выделено и обосновано информационно-содержательные, операционно-деятельностные навыки и умения будущих учителей иностранных языков необходимые для овладения информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: інформационно-змысловой, операционно-деятельностный, знания, навыки, умения, стратегия, інформационно-коммуникационные технологии.
Havrylenko O.M.
TEACHING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF THE STUDENTS IN PEDAGOGIC HIGH EDUCATIONAL ESTABLISHMETS

In the article the information content, operational skills and abilities necessary for the future teachers of foreign languages in order to become proficient in use of information and communication technologies in professional activity are singled out and grounded.
Key words: information content, operational activity, knowledge, skills, abilities, strategies, information and communication technologies.

Козловський Є.О., Кравцов Г.М.
ОБ’ЄКТНА МОДЕЛЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В СИСТЕМІ ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

У статті розглянуто питання проектування віртуальної лабораторії для економічних дисциплін у рамках системи дистанційного навчання.
Ключові слова: система дистанційного навчання, віртуальна лабораторія, економічне моделювання.
Козловский Е.О., Кравцов Г.М.
ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ В СИСТЕМЕ ХЕРСОНСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Рассматриваются вопросы проектирования, объектного моделирования структуры программного обеспечения и выбора технологий создания виртуальной лаборатории. В качестве иллюстрации рассматривается виртуальная лаборатория для экономических дисциплин в системе дистанционного обучения «Херсонский виртуальный университет».
Ключевые слова: система дистанционного обучения, виртуальная лаборатория, экономическое моделирование.
Kozlovskiy E.O., Kravtsov H.M.
OBJECTIVE MODEL OF SOFTWARE STRUCTURE OF VIRTUAL LABORATORY IN SYSTEM THE KHERSON VIRTUAL UNIVERSITY

Abstract. Questions of designing, objective modelling of software structure and choice of technologies of virtual laboratory creation are considered. The virtual laboratory for economic disciplines in system of distance learning «Kherson virtual university» is considered.
Keywords: system of remote training, virtual laboratory, economic modelling.

Круглик В.С., Плечій О.О.
КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

В статті розглянуто підхід до організації технічної підтримки в ВНЗ за допомогою спеціалізованої інформаційної системи. Показано проблеми, які будуть вирішуватися за допомогою систем підтримки. Розглянуто найбільш відомі open-source системи з сервіс-орієнтованою архітектурою, показані їх переваги та недоліки.
Ключові слова:інформатизація, система підтримки користувачів, управління ВНЗ, HelpDesk, автоматизація робочого процесу, web-сервіси.
Круглик В.С., Плечий О.А.
КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

В статье рассмотрен подход к организации технической поддержки в ВУЗ с помощью специализированной информационной системы. Раскрыты проблемы, которые будут решены с помощью системы поддержки. Рассмотрены наиболее известные open-source системы, которые используют сервисно – ориентированную архитектуру, показаны достоинства и недостатки системы.
Ключевые слова: информатизация, система поддержки пользователей, управление ВУЗ, HelpDesk, автоматизация рабочего процесса, web- сервисы.
Kruglyk V.S., Plechiy O.A.
A CONCEPT OF ORGANISATION OF INFORMATION SYSTEM OF TECHNICAL SUPPORT

An approach to the organization of the technical support in the establishments of higher education with the help of a special information system is regarded in the article. The problems, which will be solved with the support system, are revealed. The most famous open-source systems that use the service-oriented architecture are examined. Advantages and disadvantages of the system are shown.
Keywords: informatization, users support system, higher education establishments management, HelpDesk, work process automation, web- services.

Кузьмич В.І., Кузьмич Ю.В.
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ОБ’ЄМУ ТЕТРАЕДРА ЗА ДОВЖИНАМИ ЙОГО РЕБЕР

У роботі описано роботу програмного засобу «Калькулятор», за допомогою якого можна обчислювати об’єм тетраедра за довжинами усіх його ребер.
Ключові слова: піраміда, об’єм, тетраедр, Юнгіус, калькулятор.
Кузьмич В.И., Кузьмич Ю.В.
ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМА ТЕТРАЭДРА ПО ДЛИНАМ ЕГО РЕБЕР

В работе описано работу программного средства «Калькулятор», с помощью которого можно вычислять объем тетраэдра по длинам всех его ребер.
Ключевые слова: пирамида, объем, тетраэдр, Юнгиус, калькулятор.
Kuzmich V.I., Kuzmich Y.V.
SOFTWARE TOOL FOR CALCULATING THE VOLUME OF THE TETRAHEDRON ON THE LENGTHS OF ITS EDGES

This paper describes the work of the software "calculator" that can be used to calculate the volume of the tetrahedron on the lengths of its edges.
Keywords: pyramid, volume, tetrahedron, Jungius, calculator.

Олефіренко Н.В.
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

В статті здійснено огляд вимог, що пред’являються до електронних ресурсів навчального призначення, проаналізовано вікові та індивідуальні особливості, притаманні дитині молодшого шкільного віку, та виокремлено додаткові дидактичні вимоги до електронних дидактичних ресурсів, призначених для використання у початковій школі.
Ключові слова: дидактичні електронні ресурси, початкова школа, вимоги.
Олефиренко Н.В.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ДИДАКТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В статье выполнен обзор традиционных требований, предъявляемых к электронным дидактическим ресурсам проанализированы возрастные и индивидуальные особенности, присущие ребенку младшего школьного возраста и выделены дополнительные дидактические требования – необходимость опираться на наглядное представление информации, выполнять практические действия с объектами, обеспечивать баланс между игровым и дидактическим содержанием деятельности, учитывать опыт школьника и его индивидуальные возможности, содержать средства для создания ситуации успеха.
Ключевые слова: дидактические электронные ресурсы, начальная школа, требования.
Olefirenko N.
REQUIREMENTS FOR DIDACTIC SOFTWARE AIMED AT PRIMARY SCHOOL

This article has an overview of the traditional requirements for didactic software, analyzed age and individual characteristics of younger pupils and defined additional requirements – the need to rely on a visual representation of information, carry out practical actions with objects, to ensure a balance between the playful and didactic content, account the experience of pupils and their individual capabilities, to have tools for situation of success.
Keywords: didactic software, elementary school, the requirements.

Самчинська Я.Б.
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ СТУДЕНТАМИ ПРОЕКТУ «СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ В ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ MICROSOFT WORD»

У статті обгрунтовано доцільність виконання студентами економічних спеціальностей комплексного проектного завдання з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» по створенню бізнес-плану з допомогою сучасних інформаційних технологій, а також представлено методичні рекомендації по виконанню цього проекту.
Ключові слова: інформаційні технології, проект, професійні компетенції, економіка, текстовий редактор.
Самчинская Я.Б.
ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТАМИ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА В ТЕКСТОВОМ ПРОЦЕССОРЕ MICROSOFT WORD»

В статье обоснована целесообразность выполнения студентами экономических специальностей комплексного проектного задания по дисциплине «Информатика и компьютерная техника» по созданию бізнес-плана с помощью современных информационных технологий, а также представлены методические рекомендации по выполнению этого проекта.
Ключевые слова: информационные технологии, проект, профессиональные компетенции, экономика, текстовый процессор.
Samchinska Y.B.
INTEGRATION OF ECONOMIC AND COMPUTER SKILLS AT IMPLEMENTATION OF STUDENTS PROJECT «BUSINESS PLAN PRODUCING IN MICROSOFT WORD»

In the article expedience at implementation of economic specialities by complex students project on Informatics and Computer Sciences is grounded on creation of business plan by modern information technologies, and also methodical recommendations are presented on implementation of this project.
Keywords: information technologies, project, professional jurisdictions, economy, text processor.

Хижняк І.А.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВИ

У статті розкрито необхідність підготовки майбутніх учителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності, висвітлено сутність освітнього феномену «лінгводидактична компетентність учителя початкових класів», указано його складники, обґрунтовано актуальність проблеми навчання майбутніх учителів початкових класів основ електронної лінгводидактики як галузі методичної науки.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, методика навчання української мови, молодші школярі, електронна лінгводидактика, електронні посібники.
Хижняк И.А.
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЯЗЫКА

В статье раскрыта необходимость подготовки будущих учителей к применению информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, освещена суть образовательного феномена «лингводидактическая компетентность учителя начальных классов», указаны его компоненты, обоснована актуальность проблемы обучения будущих учителей начальных классов основам электронной лингводидактики как отрасли методической науки.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, методика обучения украинскому языку, младшие школьники, электронная лингводидактика, электронные пособия.
Khizhnyak I.
THE TRAINING OF FUTURE PRIMARY-SCHOOL TEACHERS FOR APPLICATION OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT THE LANGUAGE LESSONS

The necessity of training of the future primary-school teachers for application of information communication technologies (ICT) in their professional activity is proven in the article. The author considers the essence of the teacher’s language didactic competence, reveals constituent components of the latter, and proves the urgency of the problem of introducing the future primary school teachers to the basics of electronic language didactics as a branch of education studies.
Keywords: information and communicative technologies, methodology of teaching Ukrainian language, primary-school pupils, multimedia course books, electronic course books

Якусевич Ю.Г., Герганов Л.Д.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Проведено аналіз конкурентного потенціалу (КР) ВНЗ водного транспорту (втр.) в умовах сучасного ринку освітніх послуг. Формалізовано модель стратегічних ресурсів (SR).
Побудована математична модель інтегрального критерію конкурентного потенціалу вищої школи водного транспорту на основі методу Гермейера.
Встановлено, що дискретність конкурентних переваг (kp), являється причиною утворення нечітких ресурсів і потребує побудови функцій приналежності конкурентного потенціалу ВНЗ водного транспорту.
Ключові слова: конкурентний потенціал (КР) ВНЗ водного транспорту, конкурентні переваги (kp), нечіткі ресурси, стратегічні ресурси (SR), функції приналежності, дискретність.
Якусевич Ю.Г., Герганов Л.Д.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Проведен анализ конкурентного потенциала (КР) ВУЗа водного транспорта в условиях современного рынка образовательных услуг. Формализирована модель стратегических ресурсов (SR).
Построена математическая модель интегрального критерия конкурентного потенциала высшей школы водноготранспорту на основании метода Гермейера.
Установлено, что дискретность конкурентных преимуществ(kp) является причиной образования нечетких ресурсов и требует построения функций принадлежности конкурентного потенциала ВУЗа водного транспорта.
Ключевые слова: конкурентный потенциал (КР,) водный транспорт, конкурентные преимущества (kp), нечеткие ресурсы, стратегические ресурсы (SR), функции принадлежности, дискретность.
Yakusevich Y.G., Gerganov L.D.
MATHEMATICAL MODEL OF INTEGRAL CRITERION OF COMPETITION POTENTIAL OF MARITIME-RIVER HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT.

The competitive potential (CP) of maritime-river higher educational establishment in the conditions of a modern market of educational service is analyzed. The model of strategic resources (SR) is formalized.
The mathematical model of an integral criterion of the competitive potential of higher educational establishment on the basis of Guermeyer’s method is built.
It is proved that the discreteness of competitive edges is a reason of the formation of fuzzy resources and requires the construction of the functions belonging to competition potential of higher educational establishment.
Keywords: competitive potential (КР), competitive edges (kp), fuzzy resources, strategic resources (SR), functions of belonging, discreteness.

Азадова Е.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ «ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

У статті розглядається впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему навчання дисципліни «Дискретна математика» як шлях до формування інформаційних компетентностей у студентів.
Ключові слова: інформаційні компетентності, дискретна математика, методична система навчання.
Азадова Э.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ «ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

В статье рассматривается внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему обучения дисциплины «Дискретная математика» как путь к формированию информационных компетентностей студентов.
Ключевые слова: інформаційні компетентності, дискретна математика, методична система навчання (перечень ключевых слов – желательно от трех до восьми, не выделять жирным).
Azadova E.V.
THE USE OF ICT IN “DISCRETE MATHEMATICS” METHODICAL SYSTEM OF EDUCATION FOR THE FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE

The article deals with the implementation of information and communication technologies in educational system of "Discrete Mathematics" as a way to formation of students’ information competence.
Keywords: information competence, Discrete Mathematics, methodical system of education.

Воронкін О. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

У статті розглядається досвід проведення педагогічного експерименту – відкритого дистанційного курсу «Вступ до фізики звуку».
Ключові слова: дистанційний курс, педагогічний експеримент, пізнавальна діяльність.
Воронкин А.С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ – ПОДГОТОВКА ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

В статье рассматривается опыт организации педагогического эксперимента – открытого дистанционного курса «Введение в физику звука».
Ключевые слова: дистанционный курс, педагогический эксперимент, познавательная деятельность.
Voronkin A.
ORGANIZING E-LEARNING OF PHYSICS – EDUCATIONAL ACTIVITIES IN OUT-OF-SCHOOL HOURS

Experience of organizing pedagogical experiment – an open distance course «Introduction in acoustics» is analyzed in this paper.
Keywords: distance course, pedagogical experiment, cognitive activity.

Головня О.С.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

У статті пропонується узагальнений варіант систематизації технологій віртуалізації, складений на основі ряду варіантів, покликаний виявити співвідношення між великою кількістю наявних термінів, нерідко синонімічних, і може бути використаний у науковому пошуку в галузі віртуалізації та у процесі підготовки методичного забезпечення для бакалаврів інформатики.
Ключові слова: віртуалізація; технології віртуалізації; систематизація; методи віртуалізації; напрями віртуалізації.
Головня Е.С.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ

В статье предлагается обобщенный вариант систематизации технологий виртуализации, составленный на основании ряда вариантов и призванный обнаружить соотношения между большим количеством существующих терминов, часто синонимичных, и может быть использован в научном поиске в области виртуализации и в процессе подготовки методического обеспечения для бакалавров информатики.
Ключевые слова: виртуализация; технологии виртуализации; систематизация; методы виртуализации; направления виртуализации.
Golovnya O.
VIRTUALIZATION TECHNOLOGIES SYSTEMATIZATION

The paper advices a generalized variant of virtualization technologies systematization. The concerned variant has been constructed of quite a number of variants and aims to reveal relations between numerous existing terms, including synonymous ones, and may be used in scientific research of virtualization and in the design of methodological support for bachelors of informatics.
Keywords: virtualization; virtualization technologies; systematization; virtualization methods; virtualization directions.

Гончаренко Т.Л.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ З ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У статті розглядаються питання пов’язані з необхідністю використання ІКТ як засобу підвищення ефективності діяльності вчителя фізики з проектування навчального процесу. Запропонований розподілений на блоки перелік електронних ресурсів для використання під час проектування навчального процесу.
Ключові слова: інформаційні технології, проектування навчального процесу, вчитель фізики.
Гончаренко Т.Л.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЕФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью использования ИКТ как способа повышения эффективности деятельности учителя физики по проектированию учебного процесса. Предложен разделенный на блоки перечень электронных ресурсов для использования при проектировании учебного процесса.
Ключевые слова: информационные технологии, проектирование учебного процесса, учитель физики.
Goncharenko T.L.
INFORMATION TECHNOLOGY AS A MEANS OF INCREASING EFFICIENCY TO THE ACTIVITY OF A PHYSICS TEACHER OF DESIGN OF THE EDUCATIONAL PROCESS TICLE

The article discusses issues related to the necessity of using ICT as a means of enhancing the effectiveness of a teacher of physics for the design of the educational process. Proposed list is divided into blocks of electronic resources for use during the design of the educational process.
Keywords: information technology, design of the educational process, a teacher of physics.

Грабчак Д.В.
ОСВІТНІЙ WEB-КВЕСТ ЯК НОВА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ З ФІЗИКИ

У статті розкривається сутність поняття «освітній web-квест», обґрунтовано його застосування при вивченні елективних курсів з фізики, розроблено методичні поради для вчителів щодо особливостей проектування елективних курсів з фізики шляхом застосування освітнього web-квесту.
Ключові слова: web-квест, елективний курс, профільне навчання.
Грабчак Д.В.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEB-КВЕСТ КАК НОВАЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИКЕ

В статье раскрывается сущность понятия «образовательный web-квест», обосновано его применение при изучении элективных курсов по физике, разработаны методические советы для учителей по особенностям проектирования элективных курсов по физике путем применения образовательного web-квеста.
Ключевые слова: web-квест, элективный курс, профильное обучение.
Grabchak D.
EDUCATIONAL WEB-QUEST IN NEW INTERNET-EDUCATION ELECTIVE COURSES IN PHYSICS

The article reveals the essence of the concept of "educational web-Quest" proved its application in the study of elective courses in physics, methodical advice for teachers on the design features of elective courses in physics through the use of educational web-quest.
Keywords: web-quest problem-developing education.

Дем’яненко В.Б.
МЕРЕЖНІ ЕЛЕКТРОННІ ПЛОЩАДКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УЧНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

У статті розглянуто теоретико-методологічні проблеми формування інформаційної системи навчального призначення засобами ІКТ, зокрема застосування мережних сервісів у науково-дослідницькій діяльності учнів Малої академії наук України.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, позашкільна освіта, інформаційне середовище, Cloud Computing, мережні сервіси, мережні електронні площадки.
Демьяненко В.Б.
СЕТЕВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ

В статье рассмотрены теоретико-методологические проблемы формирования информационной системы учебного назначения средствами ИКТ, в частности применение сетевых сервисов в научно-исследовательской деятельности учащихся Малой академии наук Украины.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, внешкольное образование, информационная среда, Cloud Computing, сетевые сервисы, сетевые электронные площадки.
Demianenko V.B.
NETWORK ELECTRONIC PLATFORMS AS A MEANS INFORMATION SYSTEM OF EDUCATIONAL FOR PUPILS MINOR ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

The methodological problems of forming of the computer-based learning system by facilities of ICT are considered, in particular an application of network services in research activity of students of the Minor Academy of Sciences of Ukraine are described in the article.
Keywords: information, communication technologies, out-of-school education, information environment, cloud computing, network services, network electronic platform.

Доброштан О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРОВАДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У статті теоретично обґрунтовано сутність поняття «комбіноване навчання». Розглянуто особливості організації комбінованого навчання у вищому навчальному закладі морського профілю.
Ключові слова: комбіноване навчання, методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології, електронне навчання.
Доброштан Е.О.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ МОРСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В статье теоретически обоснована сущность понятия «комбинированное обучение». Рассмотрены особенности организации комбинированного обучения в высшем учебном заведении морского профиля.
Ключевые слова: комбинированное обучение, методы обучения, информационно-коммуникационные технологии, электронное обучение.
Dobroshtan H.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF INTRODUCTION OF THE COMBINED TEACHING OF HIGHER MATHEMATICS ARE IN HIGHER EDUCATIONAL MARINE ESTABLISHMENTS

In the article essence of concept «blended learning» is reasonable in theory. The features of organization of the combined educating are considered in higher marine educational establishment.
Keywords: the combined educating, methods of educating, of informatively-communication technologies, e-learning.

Косова К. О.
КОМПОНЕНТИ АДАПТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ДЛЯ УРОКІВ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮ

У статті розглядаються питання розробки адаптивних умов комп’ютерно-орієнтованого навчання дитини з порушення зору у масовій школі. Пропонуються методики добору компонентів адаптивного середовища навчання залежно від індивідуальних особливостей дитини.
Ключові слова: діти з порушенням зору, адаптивне середовище навчання, комп’ютерно-орієнтоване навчання.
Косова Е. А.
КОМПОНЕНТЫ АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УРОКОВ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

В статье рассматриваются вопросы разработки адаптивных условий компьютерно-ориентированного обучения ребенка с нарушением зрения в массовой школе. Предлагаются методики подбора компонент адаптивной среды обучения в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.
Ключевые слова: дети с нарушением зрения, адаптивная среда обучения, компьютерно-ориентированное обучение.
Kosova K.
THE COMPONENTS OF ADAPTIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR COMPUTER-ORIENTED LESSONS

The issues of adaptive computer-oriented learning environment for visual impaired children are discussed in this article. The author proposes techniques for making of adaptive environment components. These components depend of individual characteristics of pupils.
Keywords: visual impaired children, adaptive learning environment, computer-oriented lessons.

Коткова В.В.
ЗМІСТОВИЙ, МЕТОДИЧНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

У статті проаналізовано роль викладача та інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища в умовах трисуб’єктних відношень; описано програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування ІКТ в професійній педагогічній діяльності.
Ключові слова: інформатичні компетентності, інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище, навчально-змістовий ресурс.
Коткова В.В.
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В статье проанализирована роль преподавателя и информационно-коммуникационной педагогической среды в условиях трисубъектных отношений, описано программно-методическое обеспечение подготовки будущих учителей начальных классов к применению ИКТ в профессиональной педагогической деятельности.
Ключевые слова: информатические компетентности, информационно-коммуникационная педагогическая среда, учебно-содержательный ресурс.
Kotkova V.
CONTENT, METHODIC AND TECHNICAL SUPPORT TO FORM FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ INFORMATIVE COMPETENCIES

The article analyzes the role of teacher and informative-communicative educational environment in three-subject relations, it describes the programming and methodological support of education future primary school teachers to use ICT in professional educational activity.
Keywords: informative competencies, informative-communicative educational environment, educational resource.

Малицька І.Д.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

У статті проаналізовані міжнародні документи, що стосуються розвитку і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які вплинули на формування пріоритетних напрямів у стратегіях розвитку сучасних систем освіти європейських країн. У статті використано порівняльний аналіз стану впровадження Національних ІКТ стратегій, а також ІКТ стратегій в освіті у системах освіти європейських країн на основі дослідження, проведеного міжнародною освітньою мережею EURYDICE, розглянуто проведення моніторингу, фінансування, а також структури, які відповідають за процес впровадження ІКТ стратегій у системах освіти країн Європи.
Ключові слова: інофрмаційно-комунікаційні технології, ІКТ стратегії, системи освіти, міжнародний досвід.
Малицкая И.Д.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

В статье проанализированы международные документы, которые определяют развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий и которые повлияли на формирование приоритетных направлений в стратегиях развития современных систем образования европейских стран. Представлен сравнительный анализ состояния внедрения национальных ИКТ стратегий в системах образования европейских стран на основе исследования, проведенного международной образовательной сетью EURYDICE; рассмотрен процесс проведения мониторинга, финансирования, а также структуры, которые отвечают за процесс осуществления ИКТ стратегий в системах образования стран Европы.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ИКТ стратегии, системы образования, международный опыт.
Malitskaya I.D.
APPROACHES OF EUROPEAN COUNTRIES’ EDUCATIONAL SYSTEMS DEVELOPMENT

International documents which determine the development and introduction of information and communication technologies (ICT) and which influenced on forming of priority approaches in strategies of development of the European countries modern educational systems are analysed in the article. Based on the research, conducted by educational net EURYDICE it is presented the comparative analysis of the state of introduction of National ICT strategies in European countries educational systems; it is considered the monitoring process as well as financings and structures which are responsible for the process of realization of ICT strategies in the educational systems of countries of Europe.
Keywords: information and communication technologies, ICT strategy, systems of education, international experience.

Пліш І.В.
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

В статті проаналізовані особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в процесі управління якістю освіти в гімназіях приватної форми власності. Запропоновано структуру інформаційного освітнього середовища, сформованість якого надає можливість оперативно та ефективно приймати управлінські рішення. Зазначене, в свою чергу, позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу та якість освіти.
Ключові слова: навчання, інформаційно-комунікаційні технології, якість, інформаційне освітнє середовище, гімназія приватної форми власності, учень, вчитель, навчально-виховний процес.
Плиш И.В.
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИ ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

В статье проанализированы особенности использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе управления качеством образования в гимназиях частной формы собственности. Актуальность и социальная значимость для развития общества проблемы качества обучения в частной школе, усиление роли управления относительно его обеспечения, недостаточный уровень ее практической реализации обусловили поиск путей использования информационно-коммуникационных технологий в управлении качеством образования в школах частной формы собственности. Предложена структура информационной образовательной среды, сформированность которой дает возможность оперативно и эффективно принимать управленческие решения. Отмечено, в свою очередь, положительное влияние на качество учебного процесса и качество образования.
Ключевые слова: обучение, информационно-коммуникационные технологии, качество, информационная образовательная среда, школа, ученик, учитель, учебный процесс.
Plish I.V.
THE USE OF ICT IN QUALITY EDUCATION MANAGEMENT IN PRIVATE GYMNASIUMS

The article deals with the peculiarities of the use of information and communication technologies (ICT) in the process of the quality education management in private gynasiums. The social importance and the novelty of private education as well as the role of the education quality management and in the same time the lack of practical realization of the effective mechanisms caused the search of the effective technologies of the quality management. The structure of information education environment was proposed into the article. The main goal is to give opportunity to be effective and operative in the process of decision making. The positive influence on the education process was underlined.
Кey words: education, information and communication technologies, quality, information education environment, school, pupil, teacher education process.

Сейдаметова З.Н.
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ

У статті запропоновано компонентна структура інформаційної компетентності майбутніх інженерів-педагогів, в основу якої покладені особистісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний компоненти.
Ключові слова: інформаційна компетентність, інженер-педагог, компоненти інформаційної компетентності.
Сейдаметова З.Н.
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ

В статье предложена компонентная структура информационной компетентности будущих инженеров-педагогов, в основу которой положены личностный, когнитивный, операционно-деятельностный, рефлексивно-оценочный компоненты.
Ключевые слова: информационная компетентность, инженер-педагог, компоненты информационной компетентности.
Seydametova Z.N.
STRUCTURE OF THE INFORMATION COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF ENGINEERS SEWING PROFILE

In the article the component structure of information competency of future engineers and educators, which builds on the personal, cognitive, operational activity-related, reflexive and evaluative components.
Key words: information competence, an engineer and teacher, the components of the formation of information competence.

Сергєєв О.Ю.
СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Об’єктом дослідження НДР є галузева система сертифікації програмних, інформаційних засобів та баз даних наукового та навчального призначення МОН України.
Головна мета роботи – розробити та впровадити постійно діючу систему сертифікації програмних, інформаційних засобів та баз даних наукового та навчального призначення, що замовляються, закуповуються, розробляються, постачаються та експлуатуються в сфері діяльності Міністерства освіти і науки України.
В результаті виконання третього етапу будуть розроблені і впроваджені документи другої черги нормативного, організаційного, науково-методичного забезпечення галузевої системи сертифікації, концепція створення програмно-інструментальних засобів підтримки сертифікації, буде створено фонд нормативних документів Головного центру сертифікації та акредитації, будуть підготовлені до акредитації та акредитовані Головний центр сертифікації та акредитації на базі УкрНЦ РІТ, ВЦ СОФТ-РЕЙТИНГ та регіонального центру.
Ключові слова: акредитація, головний центр сертифікації та акредитації, оцінювання відповідності, програмна продукція, сертифікація, система, схема сертифікації, центр акредитації, центр сертифікації.
Сергеев А.Ю.
СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ НАУЧНОГО И УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Объектом исследования НИР является отраслевая система сертификации программных и информационных средств научного и учебного назначения МОН Украины.
Главная цель работы – разработать и внедрить постоянно действующую систему сертификации программных, информационных средств и баз данных научного и учебного назначения, которые заказываются, закупаются, разрабатываются, поставляются и эксплуатируются в сфере деятельности Министерства образования и науки Украины.
В результате выполнения третьего этапа разработаны документы второй очереди нормативного, организационного, научно-методического обеспечения отраслевой системы сертификации.
Ключевые слова: аккредитация, головной центр сертификации и аккредитации, система, сертификация, программная продукция, оценивание соответствия, схема аккредитации, центр аккредитации, центр сертификации.
Sergeev A.J.
DEVELOPMENT OF BRANCH SYSTEM OF CERTIFICATION OF SOFTWARE AND INFORMATION MEANS OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PURPOSE

Object of scientific and research job is the branch system of certification of software and information means and databases of scientific and educational purpose of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
The job overall objective – to develop and producing constantly operating system of certification of software, information means and databases of scientific and educational purpose which are acquired, purchased, developed, supplied, delivered and maintained in a field of activity of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
As a result of performance of the third stage documents of a first stage standard – methodical maintenance of branch system of certification are developed.
Keywords: accreditation, system, certification, software product, conformity assessment, quality evaluation, the scheme of certification, the certification centre.

Сокол І.В.
СУЧАСНІ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

В статті розглядається сутність використання та принцип дії існуючих супутникових систем навігації та використання їх у сучасному судноводінні, а також під час підготовки судноводіїв.
Ключеві слова: GPS, NAVSTAR, DGPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу, Galileo, IRNSS, супутникові системи навігації, місце знаходження судна.
Сокол И.В.
СОВРЕМЕННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СУДОВОДИТЕЛЕЙ

В статье рассматривается область использования и принцип действия существующих на сегодняшний день спутниковых систем навигации и применение их в современном судовождении, а так же в процессе подготовки судоводителей.
Ключевые слова: GPS, NAVSTAR, DGPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу, Galileo, IRNSS, спутниковая система навигации, место нахождения судна.
Sokol I.V.
MODERN SATELLITE NAVIGATION SYSTEM AS A FORM OF INFORMATSIONNOY COMPETENCE OF FUTURE SUDOVODITELEY

In given article the essence of application and a principle of action of satellite systems of navigation existing for today and their application in with-time navigation, and as in the course of preparation of navigators is considered.
Keywords: GPS, NAVSTAR, DGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, IRNSS, Satellite system of navigation, location of the vessel.

Солодовник А.О.
MIND-MAPPING ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ З ФІЗИКИ

У статті визначені можливості використання майндмеппінгу в організації самостійної роботи курсантів під час вивчення фізики та запропоновані приклади завдань для їх реалізації.
Ключові слова: самостійна робота, mind-mapping (майндмеппінг), ментальна карта, діаграма зв’язку, карта знань, асоціативна карта, концепт-карта, радіантне мислення.
Солодовник А.А.
MIND-MAPPING КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ ПО ФИЗИКЕ

В статье определены возможности использования майндмеппинга в организации самостоятельной работы курсантов во время изучения физики и предложены примеры заданий для их реализации.
Ключевые слова: самостоятельная работа, mind-mapping (майндмеппинг), ментальная карта, диаграмма связи, карта знаний, аcсоциативная карта, концепт-карта, радиантное мышление.
Solodovnik A.
MINDP-MAPPING AS A TOOL OF ORGANIZING SELF-DEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY OF CADETS ON PHYSICS

The article deals with the possibility of using mind-mapping in organizing of self-dependent work of cadets on physics and suggested examples of tasks for their implementation.
Keywords: self-dependent work, mind-mapping, mental map, diagram of connections, map of knowledge, associative map, concept-map, radiant thinking.

Шиненко М.А., Сороко Н.В.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

У статті наводяться основні характеристики програмного забезпечення як послуги мережі Інтернет для освіти провідних компаній Google, Microsoft, IBM. Описуються деякі заходи цих компаній, які проводяться з метою допомоги вчителям оволодіти хмарними технологіями для підвищення рівня професійної діяльності.
Ключові слова: інформаційні технології, програмне забезпечення, програмне забезпечення як послуга, хмарні обчислення, професійний розвиток вчителів.
Шиненко Н.А., Сороко Н.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЕЙ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

В статье приводятся основные характеристики программного обеспечения как услуги сети Интернет для образования ведущих компаний Google, Microsoft, IBM. Описываются некоторые мероприятия этих компаний, которы проводятся с целью помощи учителям овладеть облачными технологиями для повышения уровня профессиональной деятельности.
Ключевые слова: информационные технологии, программное обеспечение, программное обеспечение как услуга, облачные вычисления, професиональное развитие учителей.
Shinenko M.A., Soroko N.V.
USE CLOUD СOMPUTING FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS (FOREIGN EXPERIENCE)

Junior Researcher of Information-analytical department of pedagogical innovations, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv, e-mail: nvsoroko@rambler.ru
The article presents the main characteristics of software as a service on the Internet for education leading companies Google, Microsoft, IBM. There are described some actions of these companies, which are conducted to help teachers to master cloud technology for improve the professional activities.
Keywords: information technology, software, software as a service, cloud computing, professional development of teachers.

Щур Н. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ США

Проаналізовано зміст Національних стандартів технологічної освіти для вчителів, розглянуто практичний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі неперервної педагогічної освіти США, визначено основні переваги та недоліки форм професійного розвитку американських вчителів із застосуванням цифрових та інформаційних засобів.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, професійний розвиток, неперервна педагогічна освіта, дистанційна освіта, віртуальна освіта, навчальні Інтернет-ресурси.
Щур Н. М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ БЕСПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ США

Проанализировано содержание Национальных стандартов технологического образования для учителей, рассмотрено практический опыт использования информационно коммуникативных технологий в системе беспрерывного педагогического образования США, определено основные преимущества и недостатки форм профессионального развития американских учителей с применением цифровых и информационных средств.
Ключевые слова: информационно коммуникативные технологии, профессиональное развития, беспрерывное педагогическое образования, дистанционное образования, виртуальное образования, учебные Інтернет ресурсы.
Shchur N. M.
THE IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY IN TNE CONTINUING TEACHER EDUCATION OF THE USA

The content of the National Educational Technology Standards has been analyzed, the experience of implementing technology in the system of the continuing teacher education of the USA has been explored, the advantages and disadvantages of using digital tools in the process of the professional teacher development have been defined.
Keywords: technology, professional development, continuing teacher education, distance education, virtual education, Internet learning recourses.