Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУРік публікації2012
АвториЯкусевич Ю. Г., Герганов Л. Д.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словадискретність, конкурентні переваги (kp), конкурентний потенціал (КР) ВНЗ водного транспорту, нечіткі ресурси, стратегічні ресурси (SR), функції приналежності
Аннотація

Проведено аналіз конкурентного потенціалу (КР) ВНЗ водного транспорту (втр.) в умовах сучасного ринку освітніх послуг. Формалізовано модель стратегічних ресурсів (SR).
Побудована математична модель інтегрального критерію конкурентного потенціалу вищої школи водного транспорту на основі методу Гермейера.
Встановлено, що дискретність конкурентних переваг (kp), являється причиною утворення нечітких ресурсів і потребує побудови функцій приналежності конкурентного потенціалу ВНЗ водного транспорту.

Нумерація сторінок101-111
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000322
Додаток
[file] 101-111.pdf


Література: 

1. Ходаков В.Є., Радванская Л.Н. Высшее образование: Анализ проблем и перспектив развития.-Н.Каховка. 2000.
2. Соколова Н.А.,Боскин О.О. Имитационная модель процесса дистанционного обучения// Моделирование объектов и систем.-ААЭКС, №1(13), 2004.
3. Балабанова Л.В. Маркетинговый аудит в системе сбыта: Моног./Л.В.Балабанова, А.В.Балабаниць.-Донецьк: ДонГУЭТ,2003.-1884.
4. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід: Моногр./Л.В.Балабанова, В.В.Холод. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.-294с.
5. Загорна Т.О. Управління конкурентним потенціалом торговельної марки: Автореф. Дис…канд.екон.наук.-Донецьк:ДонДУЕТ,2005.-19с.
6. Якусевич Ю.Г. Герганов Л.Д. Модель прогнозування дійовості студента вищих навчальних закладів //Водний транспорт.Збірн.наук.пр.Вип.12.м.Київ: КДАВТ,2011. – С.136-146.
7. Яскевич Е.В. Исследование потребителей как основа маркетингово управления высшим учебным заведением /Е.В.Яскевич //Маркетинг в России и за рубежом.-2007.-№2(258).-с.46-58.
8. Кузнецова И. Эффективность образования в инновационной системе: факторы и стратегия/ И.Кузнецова// Економист.-2007.-№9.-с.16-21.
9. Сергеева М.Г. Методические аспекты исследования рынка образовательных услуг при подготовке конкурентноспособного специалиста /М.Г.Сергеева// Маркетинг в России и за рубежом.-2007.-№6.-с.92-95.
10. Бузько І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації/ І.Бузько//Економіст.-2007.-№8.-с.28-33.
11. Кратт О.А. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон’юнктури /О.А.Кратт.-Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2003.-360с.
12. Артюхіна М.В. Методика рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів на принципах діагностики соціально-економічного потенціалу /Артюхіна М.В. //Економіка: проблеми теорії та практики. Збірн.наук.пр.Вип. 246. Дніпропетровськ: ДНУ,2008,-с.1119-1131.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Xodakov V.Je., Radvanskaja L.N. Vysshee obrazovanie: Analiz problem i perspektiv razvitija.-N.Kaxovka. 2000.
2. Sokolova N.A.,Boskin O.O. Imitacionnaja model' processa distancionnogo obuchenija// Modelirovanie ob"ektov i sistem.-AAEKS, №1(13), 2004.
3. Balabanova L.V. Marketingovyj audit v sisteme sbyta: Monog./L.V.Balabanova, A.V.Balabanic'.-Donec'k: DonGUET,2003.-1884.
4. Balabanova L.V. Marketingove upravlinnja konkurentospromozhnistju pidprijemstv: strategichnij pidxid: Monogr./L.V.Balabanova, V.V.Xolod. – Donec'k: DonDUET, 2006.-294s.
5. Zagorna T.O. Upravlinnja konkurentnim potencialom torgovel'noji marki: Avtoref. Dis…kand.ekon.nauk.-Donec'k:DonDUET,2005.-19s.
6. Jakusevich Ju.G. Gerganov L.D. Model' prognozuvannja dijovosti studenta vishhix navchal'nix zakladiv //Vodnij transport.Zbirn.nauk.pr.Vip.12.m.Kijiv: KDAVT,2011. – S.136-146.
7. Jaskevich E.V. Issledovanie potrebitelej kak osnova marketingovo upravlenija vysshim uchebnym zavedeniem /E.V.Jaskevich //Marketing v Rossii i za rubezhom.-2007.-№2(258).-s.46-58.
8. Kuznecova I. Effektivnost' obrazovanija v innovacionnoj sisteme: faktory i strategija/ I.Kuznecova// Ekonomist.-2007.-№9.-s.16-21.
9. Sergeeva M.G. Metodicheskie aspekty issledovanija rynka obrazovatel'nyx uslug pri podgotovke konkurentnosposobnogo specialista /M.G.Sergeeva// Marketing v Rossii i za rubezhom.-2007.-№6.-s.92-95.
10. Buz'ko I. Rozvitok rinku osvitnix poslug v Ukrajini v umovax globalizaciji/ I.Buz'ko//Ekonomist.-2007.-№8.-s.28-33.
11. Kratt O.A. Rinok poslug vishhoji osviti: metodologichni osnovi doslidzhennja kon’junkturi /O.A.Kratt.-Donec'k: TOV «Jugo-Vostok, LTD», 2003.-360s.
12. Artjuxina M.V. Metodika rejtingovogo ocinjuvannja vishhix navchal'nix zakladiv na principax diagnostiki social'no-ekonomichnogo potencialu /Artjuxina M.V. //Ekonomika: problemi teoriji ta praktiki. Zbirn.nauk.pr.Vip. 246. Dnipropetrovs'k: DNU,2008,-s.1119-1131.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Якусевич Ю.Г. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ / Ю.Г.Якусевич, Л.Д.Герганов // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 101-111.