Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ З ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУРік публікації2012
АвториГончаренко Т. Л.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, вчитель фізики, проектування навчального процесу
Аннотація

У статті розглядаються питання пов’язані з необхідністю використання ІКТ як засобу підвищення ефективності діяльності вчителя фізики з проектування навчального процесу. Запропонований розподілений на блоки перелік електронних ресурсів для використання під час проектування навчального процесу.

Нумерація сторінок134-138
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000326
Додаток
[file] 134-138.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Гончаренко Т.Л. Інформаційна підтримка курсу «Проектування навчальних середовищ з фізики» / Т.Л.Гончаренко, В.Д.Шарко // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 9. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 123-130.
2. Гончаренко Т.Л. Рівні проектування навчального процесу з фізики/ Т.Л.Гончаренко, В.Д.Шарко // Наукові записки КДПУ. – Випуск 98. – Серія: Педагогічні науки. – Кировоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2011. – С.35-38.
3. Гончаренко Т.Л. Стан готовності вчителів до проектування навчального процесу з фізики/ Т.Л.Гончаренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 34. – Ч.1. – С.154-163.
4. Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: Учеб. пособие: Казан. гос. технолог. ун-т./ Гурье Л.И. – Казань, 2004. – 212 с.
5. Докучаєва В.В. Проектування інноваційних педагогічних систем у сучасному освітньому просторі: [Монографія]. / Вікторія Вікторівна Докучаєва – Луганськ, 2005. – 299 с.
6. Интернет-обучение: технология педагогического дизайна/ [М.В.Моисеева, Є.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.І.Нежурина]; Под ред.. М.В.Моисеевой. – М.: Издат.дом «Камерок», 2004.-216 с.
7. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб, заведений./ Г.М.Коджаспирова, А.Ю.Коджаспиров. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 176 с.
8. Коротов В.М. Педагогическое проектирование и диагностика // Введение в педагогику. / Коротов В.М. – М..: Изд-во УРАО, 1999. –С.149-180
9. Монахов В.М. Проектирование траектории становлення будущого учителя/ В.М.Монахов, А.И.Нижников // Школьные технологи – 2000 – №6. – С. 67-83.
10. Оспенникова Е.В. Основы проектирования ученого процесса по физике в условиях ИКТ – насыщенной среды обучения: учебно-методическое пособие./ Оспенникова Е.В. – Пермь: Пермский гос.пед.ун-т. – 2008. – 384 с.
11. Селевко Г.К. Технологии проектирования и освоения новых технологий // Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Селевко Г.К. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 2. – 2006. – С. 743 – 750.
12. Синенко В.Я. Педагогическое проектирование как способ повышения качества образования/ В.Я.Синенко// Пед.Обозрение. – 2004. – №41. – С. 4-6.
13. Цифровые образовательные ресурсы в школе: вопросы педагогического проектирования: сборник учебно-методических материалов для педагогических вузов. / [Ответств. за подг. зборн.: Д.Ш. Матрос, Э.В. Танова, О.А. Дмитриева, С.С. Юнусова] – М.: Университетская книга, 2008. – 560 с. – (Библиотека информатизации образования).
14. Шарко В.Д. Інформатична компетентність як складова професійної компетентності вчителя/ Шарко В.Д.. //Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Херсон: Вид-во ХДУ. – Випуск 6, 2010. – С.48-55.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Goncharenko T.L. Informacijna pidtrimka kursu «Proektuvannja navchal'nix seredovishh z fiziki» / T.L.Goncharenko, V.D.Sharko // Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'. Vipusk 9. – Xerson: Vidavnictvo XDU, 2011. – S. 123-130.
2. Goncharenko T.L. Rivni proektuvannja navchal'nogo procesu z fiziki/ T.L.Goncharenko, V.D.Sharko // Naukovi zapiski KDPU. – Vipusk 98. – Serija: Pedagogichni nauki. – Kirovograd: RVV KDPU im.. V.Vinnichenka, 2011. – S.35-38.
3. Goncharenko T.L. Stan gotovnosti vchiteliv do proektuvannja navchal'nogo procesu z fiziki/ T.L.Goncharenko // Problemi suchasnoji pedagogichnoji osviti. Ser.: Pedagogika i psixologija. – Zb.statej: – Jalta: RVV KGU, 2011. – Vip. 34. – Ch.1. – S.154-163.
4. Gur'e L.I. Proektirovanie pedagogicheskix sistem: Ucheb. posobie: Kazan. gos. texnolog. un-t./ Gur'e L.I. – Kazan', 2004. – 212 s.
5. Dokuchajeva V.V. Proektuvannja innovacijnix pedagogichnix sistem u suchasnomu osvitn'omu prostori: [Monografija]. / Viktorija Viktorivna Dokuchajeva – Lugans'k, 2005. – 299 s.
6. Internet-obuchenie: texnologija pedagogicheskogo dizajna/ [M.V.Moiseeva, Je.S.Polat, M.Ju.Buxarkina, M.I.Nezhurina]; Pod red.. M.V.Moiseevoj. – M.: Izdat.dom «Kamerok», 2004.-216 s.
7. Kodzhaspirova G.M. Pedagogicheskij slovar': Dlja stud. vyssh. i sred. ped. ucheb, zavedenij./ G.M.Kodzhaspirova, A.Ju.Kodzhaspirov. — M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2001. — 176 s.
8. Korotov V.M. Pedagogicheskoe proektirovanie i diagnostika // Vvedenie v pedagogiku. / Korotov V.M. – M..: Izd-vo URAO, 1999. –S.149-180
9. Monaxov V.M. Proektirovanie traektorii stanovlennja budushhogo uchitelja/ V.M.Monaxov, A.I.Nizhnikov // Shkol'nye texnologi – 2000 – №6. – S. 67-83.
10. Ospennikova E.V. Osnovy proektirovanija uchenogo processa po fizike v uslovijax IKT – nasyshhennoj sredy obuchenija: uchebno-metodicheskoe posobie./ Ospennikova E.V. – Perm': Permskij gos.ped.un-t. – 2008. – 384 s.
11. Selevko G.K. Texnologii proektirovanija i osvoenija novyx texnologij // Enciklopedija obrazovatel'nyx texnologij: V 2 t. / Selevko G.K. – M.: NII shkol'nyx texnologij, 2006. – T. 2. – 2006. – S. 743 – 750.
12. Sinenko V.Ja. Pedagogicheskoe proektirovanie kak sposob povyshenija kachestva obrazovanija/ V.Ja.Sinenko// Ped.Obozrenie. – 2004. – №41. – S. 4-6.
13. Cifrovye obrazovatel'nye resursy v shkole: voprosy pedagogicheskogo proektirovanija: sbornik uchebno-metodicheskix materialov dlja pedagogicheskix vuzov. / [Otvetstv. za podg. zborn.: D.Sh. Matros, E.V. Tanova, O.A. Dmitrieva, S.S. Junusova] – M.: Universitetskaja kniga, 2008. – 560 s. – (Biblioteka informatizacii obrazovanija).
14. Sharko V.D. Informatichna kompetentnist' jak skladova profesijnoji kompetentnosti vchitelja/ Sharko V.D.. //Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'. Xerson: Vid-vo XDU. – Vipusk 6, 2010. – S.48-55.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гончаренко Т.Л. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ З ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ / Т.Л.Гончаренко // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 134-138.