Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МЕРЕЖНІ ЕЛЕКТРОННІ ПЛОЩАДКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УЧНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИРік публікації2012
АвториДем’яненко В. Б.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаCloud computing, інформаційне середовище, інформаційно-комунікаційні технології, мережні електронні площадки, мережні сервіси, позашкільна освіта
Аннотація

У статті розглянуто теоретико-методологічні проблеми формування інформаційної системи навчального призначення засобами ІКТ, зокрема застосування мережних сервісів у науково-дослідницькій діяльності учнів Малої академії наук України.

Нумерація сторінок146-151
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000328
Додаток
[file] 146-151.pdf


Література: 

1. Биков В.Ю. Відкрита освіта в Єдиному інформаційному просторі// Педагогічний дискурс: зб. Наук. Праць / гол. Ред. І.М. Шоробура.– Хмельницький: ХГПА, 2010.– Вип.7– С. 30-35.
2. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія.– К.: Атіка, 2008.– 684с.: іл.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.– Київ: Либідь, 1997.– 376 с.
4. Дем’яненко В.Б., Стрижак А.Є. Интернет-технологии как средство поддержки развития одаренных детей во внешкольном образовании. Учитель нашей новой школы. Межрегиональная научно-практическая конференция, 24-25 августа 2010 года. –Ярославль: ГОУ ЯО ИРО, 2010.– c. 208-210
5. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики// Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук праць/ Редкол. – К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Випуск 7. – 2003. – С. 3-16.
6. Жалдак М.І. Про проблеми навчання інформатики в середніх та вищих навчальних закладах//Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/за ред. С.Г. Максименка, М.Л. Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. – Т.8, вип. 1. – С.39-53.
7. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики/[Корольський В.В., Крамаренко Т.Г., Семеріков С.О., Шокалюк С.В.]. – Науковий редактор академік АПН України, д.п.н., проф. М.І. Жалдак. – Кривий Ріг: Книжкове видавництво Кириєвського, 2009. – 316 с.
8. Крамаренко Т.Г. Уроки математики з комп’ютером. Посібник для вчителів і студентів / За ред. М.І. Жалдака.– Кривий Ріг: видавничий дім, 2008.– 272 с.
9. Кузьміна Н.М. методика використання НІС для підтримки навчання інформаційним систем і технологій майбутніх вчителів економіки// Кузьміна Н.М., Струтинська О.В. – Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук праць/ Редрада. – К.:НПУ ім. М.П. Драгоманова,2010. – №8 (15). – С. 74-85.
10. Мадзігон В.М. Досвід проектування навчально-виховного комплексу // Моделі розвитку сучасної української школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-13 жовтня 2006 р., Черкаси – Сахнівка. – К.: СПД Богданова А.М., 2007.– 240 с.
11. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. – М.: Знание, 1986.– 80 с.
12. Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір: Зб. Наук. Пр. / За ред. І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало. – К.; Хмельницький, 2008. – 530 с.
13. Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: Монографія. – Х.: Факт, 2005. – 360 с.
14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №30844 – Комп’ютерна програма «Сервер підтримки навчальної взаємодії. Віртуальна школа Малої академії наук» («Сервер підтримки навчальної взаємодії (ВШ МАН)»). Стрижак О.Є., Кальной С.П., Довгий С.О., Трофимчук С.М., Лісовий О.В. – 03.11.2009 р.
15. Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні засади та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники в посібники, 2004.– 240 с.
16. Brandel Mary. Cloud Computing Exit Strategy. [Electronic resource] Computer World Servers and Data Center, April 6, 2009, at http://www.computerworld.com/s/article/335144/Exit_Strategy
17. L. Vaquero, L. Merino, and J. Caceres. «A break in the clouds: towards a cloud definition». SIGCOMM Comp. Communications Review, vol. 39, pp. 50 – 55 (2009).
18. Yablonsky S.A. Cloud Service Innovation Ontology Development. – XXI ISPIM Conference. The Dynamics of Innovation. /Bilbao, Spain, 6-9 June, 2010.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V.Ju. Vidkrita osvita v Jedinomu informacijnomu prostori// Pedagogichnij diskurs: zb. Nauk. Prac' / gol. Red. I.M. Shorobura.– Xmel'nic'kij: XGPA, 2010.– Vip.7– S. 30-35.
2. Bikov V.Ju. Modeli organizacijnix sistem vidkritoji osviti: Monografija.– K.: Atika, 2008.– 684s.: il.
3. Goncharenko S.U. Ukrajins'kij pedagogichnij slovnik.– Kijiv: Libid', 1997.– 376 s.
4. Dem’janenko V.B., Strizhak A.Je. Internet-texnologii kak sredstvo podderzhki razvitija odarennyx detej vo vneshkol'nom obrazovanii. Uchitel' nashej novoj shkoly. Mezhregional'naja nauchno-prakticheskaja konferencija, 24-25 avgusta 2010 goda. –Jaroslavl': GOU JaO IRO, 2010.– c. 208-210
5. Zhaldak M.I. Pedagogichnij potencial komp’juterno-orijentovanix sistem navchannja matematiki// Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja. Zb. nauk prac'/ Redkol. – K.:NPU im. M.P.Dragomanova. – Vipusk 7. – 2003. – S. 3-16.
6. Zhaldak M.I. Pro problemi navchannja informatiki v serednix ta vishhix navchal'nix zakladax//Aktual'ni problemi psixologiji: Psixologichna teorija i texnologija navchannja/za red. S.G. Maksimenka, M.L. Smul'son. – K.: Milenium, 2005. – T.8, vip. 1. – S.39-53.
7. Innovacijni informacijno-komunikacijni texnologiji navchannja matematiki/[Korol's'kij V.V., Kramarenko T.G., Semerikov S.O., Shokaljuk S.V.]. – Naukovij redaktor akademik APN Ukrajini, d.p.n., prof. M.I. Zhaldak. – Krivij Rig: Knizhkove vidavnictvo Kirijevs'kogo, 2009. – 316 s.
8. Kramarenko T.G. Uroki matematiki z komp’juterom. Posibnik dlja vchiteliv i studentiv / Za red. M.I. Zhaldaka.– Krivij Rig: vidavnichij dim, 2008.– 272 s.
9. Kuz'mina N.M. metodika vikoristannja NIS dlja pidtrimki navchannja informacijnim sistem i texnologij majbutnix vchiteliv ekonomiki// Kuz'mina N.M., Strutins'ka O.V. – Naukovij chasopis NPU im. M.P. Dragomanova. Serija №2. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja. Zb. nauk prac'/ Redrada. – K.:NPU im. M.P. Dragomanova,2010. – №8 (15). – S. 74-85.
10. Madzigon V.M. Dosvid proektuvannja navchal'no-vixovnogo kompleksu // Modeli rozvitku suchasnoji ukrajins'koji shkoli: Materiali Vseukrajins'koji naukovo-praktichnoji konferenciji. 11-13 zhovtnja 2006 r., Cherkasi – Saxnivka. – K.: SPD Bogdanova A.M., 2007.– 240 s.
11. Mashbic E.I. Komp'juterizacija obuchenija: problemy i perspektivy. – M.: Znanie, 1986.– 80 s.
12. Pedagogichna osvita i osvita doroslix: jevropejs'kij vimir: Zb. Nauk. Pr. / Za red. I.A. Zjazjuna, N.G. Nichkalo. – K.; Xmel'nic'kij, 2008. – 530 s.
13. Rakov S.A. Matematichna osvita: kompetentnisnij pidxid z vikoristannjam IKT: Monografija. – X.: Fakt, 2005. – 360 s.
14. Svidoctvo pro rejestraciju avtors'kogo prava na tvir №30844 – Komp’juterna programa «Server pidtrimki navchal'noji vzajemodiji. Virtual'na shkola Maloji akademiji nauk» («Server pidtrimki navchal'noji vzajemodiji (VSh MAN)»). Strizhak O.Je., Kal'noj S.P., Dovgij S.O., Trofimchuk S.M., Lisovij O.V. – 03.11.2009 r.
15. Sljepkan' Z.I. Psixologo-pedagogichni zasadi ta metodichni osnovi rozvival'nogo navchannja matematiki. – Ternopil': Pidruchniki v posibniki, 2004.– 240 s.
16. Brandel Mary. Cloud Computing Exit Strategy. [Electronic resource] Computer World Servers and Data Center, April 6, 2009, at http://www.computerworld.com/s/article/335144/Exit_Strategy
17. L. Vaquero, L. Merino, and J. Caceres. «A break in the clouds: towards a cloud definition». SIGCOMM Comp. Communications Review, vol. 39, pp. 50 – 55 (2009).
18. Yablonsky S.A. Cloud Service Innovation Ontology Development. – XXI ISPIM Conference. The Dynamics of Innovation. /Bilbao, Spain, 6-9 June, 2010.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Дем’яненко В.Б. МЕРЕЖНІ ЕЛЕКТРОННІ ПЛОЩАДКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УЧНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ / В.Б.Дем’яненко // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 146-151.