Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРОВАДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХРік публікації2012
АвториДоброштан О. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології, електронне навчання, комбіноване навчання, методи навчання
Аннотація

У статті теоретично обґрунтовано сутність поняття «комбіноване навчання». Розглянуто особливості організації комбінованого навчання у вищому навчальному закладі морського профілю.

Нумерація сторінок152-158
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000329
Додаток
[file] 152-158.pdf


Література: 

1. Blended Learning An old friend gets a new name. By Judith M. Smith, Ph.D. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.grayharriman.com/blended_learning_articles.htm – Назва з титул. екрана.
2. Blended Learning in K-12/ Wikibooks, the open-content textbooks collection [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://en.wikibooks.org/wiki/Blended Learning in K-12/Definitions/The many names of Blended Learning – Назва з титул. екрана.
3. Blended Learning in K-12/ Wikibooks, the open-content textbooks collection [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://en.wikibooks.org/wiki/Blended Learning in K-12/Definitions/The many names of Blended Learning – Назва з титул. екрана.
4. Blended_learning [Electronic resource]. – Mode of access : http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning.
5. Collis B. Flexible learning in a digital world: experiences and expectations / Betty Collis, Jef Moonen. – London : Kogan Page Limited, 2001. – 231 p.
6. Heinze A. Reflections On The Use Of Blended Learning [Electronic resource] / Aleksej Heinze, Chris Procter // Education in a Changing Environment. 13th-14th September 2004. – University of Salford, Salford, Education Development Unit. – 2004. – 11 p. – Mode of access : http://www.ece.salford.ac.uk/proceedings/papers/ah_04.rtf.
7. Tobin L. Get a degree be 'blended learning' [Electronic resource] /Lucy Tobin // The Guardian. – 19 April 2011– Mode of access :http://www.guardian.co.uk/education/2011/apr/19/distance-blended-learningdegrees.
8. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»//Урядовий кур’єр. -14.02.2007.-№28.
9. Коваль Т.І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів :автореферат дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Коваль Тамара Іванівна ; Академія пед. наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – К., 2008. – 44 с.
10. Комбинированное обучение – новый тренд образования Великобритании [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу :http://5ballov.qip.ru/news/newsline/2011/06/27/66944/.
11. Мусійовська О.Ф. Проблеми впровадження комбінованого навчання у вищій школі України [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/content/08mofshu.htm.
12. Стрюк А. М. Проектування комбінованого навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск X : в 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – Т. 3 : Теорія та методика навчання інформатики. – 157-164 с.
13. Триус Ю. В., Герасименко І. В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія. Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск III. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. –299-308 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Blended Learning An old friend gets a new name. By Judith M. Smith, Ph.D. [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://www.grayharriman.com/blended_learning_articles.htm – Nazva z titul. ekrana.
2. Blended Learning in K-12/ Wikibooks, the open-content textbooks collection [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://en.wikibooks.org/wiki/Blended Learning in K-12/Definitions/The many names of Blended Learning – Nazva z titul. ekrana.
3. Blended Learning in K-12/ Wikibooks, the open-content textbooks collection [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://en.wikibooks.org/wiki/Blended Learning in K-12/Definitions/The many names of Blended Learning – Nazva z titul. ekrana.
4. Blended_learning [Electronic resource]. – Mode of access : http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning.
5. Collis B. Flexible learning in a digital world: experiences and expectations / Betty Collis, Jef Moonen. – London : Kogan Page Limited, 2001. – 231 p.
6. Heinze A. Reflections On The Use Of Blended Learning [Electronic resource] / Aleksej Heinze, Chris Procter // Education in a Changing Environment. 13th-14th September 2004. – University of Salford, Salford, Education Development Unit. – 2004. – 11 p. – Mode of access : http://www.ece.salford.ac.uk/proceedings/papers/ah_04.rtf.
7. Tobin L. Get a degree be 'blended learning' [Electronic resource] /Lucy Tobin // The Guardian. – 19 April 2011– Mode of access :http://www.guardian.co.uk/education/2011/apr/19/distance-blended-learningdegrees.
8. Zakon Ukrajini «Pro osnovni zasadi rozvitku informacijnogo suspil'stva v Ukrajini na 2007-2015 roki»//Urjadovij kur’jer. -14.02.2007.-№28.
9. Koval' T.I. Teoretichni ta metodichni osnovi profesijnoji pidgotovki z informacijnix texnologij majbutnix menedzheriv-ekonomistiv :avtoreferat dis. d-ra ped. nauk : 13.00.04 – teorija i metodika profesijnoji osviti / Koval' Tamara Ivanivna ; Akademija ped. nauk Ukrajini, Institut pedagogichnoji osviti i osviti doroslix. – K., 2008. – 44 s.
10. Kombinirovannoe obuchenie – novyj trend obrazovanija Velikobritanii [Elektronnij resurs]. – 2011. – Rezhim dostupu :http://5ballov.qip.ru/news/newsline/2011/06/27/66944/.
11. Musijovs'ka O.F. Problemi vprovadzhennja kombinovanogo navchannja u vishhij shkoli Ukrajini [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu :http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/content/08mofshu.htm.
12. Strjuk A. M. Proektuvannja kombinovanogo navchannja sistemnogo programuvannja bakalavriv programnoji inzheneriji. Teorija ta metodika navchannja matematiki, fiziki, informatiki: zbirnik naukovix prac'. Vipusk X : v 3-x tomax. – Krivij Rig : Vidavnichij viddil NMetAU, 2012. – T. 3 : Teorija ta metodika navchannja informatiki. – 157-164 s.
13. Trius Ju. V., Gerasimenko I. V. Kombinovane navchannja jak innovacijna osvitnja texnologija. Teorija ta metodika elektronnogo navchannja : zbirnik naukovix prac'. Vipusk III. – Krivij Rig : Vidavnichij viddil NMetAU, 2012. –299-308 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Доброштан О.О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРОВАДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ / О.О.Доброштан // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 152-158.