Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНРік публікації2012
АвториМалицька І. Д.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаІКТ стратегії, інофрмаційно-комунікаційні технології, міжнародний досвід, системи освіти
Аннотація

У статті проаналізовані міжнародні документи, що стосуються розвитку і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які вплинули на формування пріоритетних напрямів у стратегіях розвитку сучасних систем освіти європейських країн. У статті використано порівняльний аналіз стану впровадження Національних ІКТ стратегій, а також ІКТ стратегій в освіті у системах освіти європейських країн на основі дослідження, проведеного міжнародною освітньою мережею EURYDICE, розглянуто проведення моніторингу, фінансування, а також структури, які відповідають за процес впровадження ІКТ стратегій у системах освіти країн Європи.

Нумерація сторінок174-179
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000332
Додаток
[file] 174-179.pdf


Література: 

1. Стратегія «Європа 2020» (“Europe 2020” Strategy). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
2. Лісабонська стратегія тa інформаційне суспільство (The Lisbon Strategy and the Information Society). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/launch/lisbon...
3. Окінавська xартія глобального інформаційного суспільства). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_163
4. Державна програма України «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/06.html
5. Закон України «Про Національну програму інформатизації». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/08.html
6. Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. – Сайт Міністерства освіти і науки України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
7. Національнa стратегія розвитку української освіти до 2020 року. – Сайт Міністерства освіти і науки України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
8. Портал Європейського Союзу, Підготовка цифрового майбутнього Європи. План дій до 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/strategy/index_en.htm.
9. Ініціативи Європа 2020 (Europe 2020 initiatives) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=956&langId=en
10. Портал Європейського Союзу. Європа 2020. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/tools/flagship-initiatives/index_en.htm
11. Академічний рейтинг університетів світу (Academic Ranking of World Universities). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arwu.org/index.jsp#
12. Стратегічна рамка «Освіта і підготовка 2020» (“Education and Training 2020” (ET 2020). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu/legislation_summaries/ education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
13. Освітня мережа Європейського Союзу EURYDICE // Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
14. Цифрова програма для Європи (Digital agenda for Europe). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу
15. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Strategija «Jevropa 2020» (“Europe 2020” Strategy). – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
2. Lisabons'ka strategija ta informacijne suspil'stvo (The Lisbon Strategy and the Information Society). – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/launch/lisbon...
3. Okinavs'ka xartija global'nogo informacijnogo suspil'stva). – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_163
4. Derzhavna programa Ukrajini «Informacijni ta komunikacijni texnologiji v osviti i nauci» na 2006-2010 roki. – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/06.html
5. Zakon Ukrajini «Pro Nacional'nu programu informatizaciji». – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu:http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/08.html
6. Koncepcija Derzhavnoji cil'ovoji programi vprovadzhennja u navchal'no-vixovnij proces zagal'noosvitnix zakladiv informacijno-komunikacijnix texnologij "Sto vidsotkiv" na period do 2015 roku. – Sajt Ministerstva osviti i nauki Ukrajini. – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.mon.gov.ua/
7. Nacional'na strategija rozvitku ukrajins'koji osviti do 2020 roku. – Sajt Ministerstva osviti i nauki Ukrajini. – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.mon.gov.ua/
8. Portal Jevropejs'kogo Sojuzu, Pidgotovka cifrovogo majbutn'ogo Jevropi. Plan dij do 2010 roku [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/strategy/index_en.htm.
9. Iniciativi Jevropa 2020 (Europe 2020 initiatives) [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=956&langId=en
10. Portal Jevropejs'kogo Sojuzu. Jevropa 2020. – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://ec.europa.eu/europe2020/tools/flagship-initiatives/index_en.htm
11. Akademichnij rejting universitetiv svitu (Academic Ranking of World Universities). – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.arwu.org/index.jsp#
12. Strategichna ramka «Osvita i pidgotovka 2020» (“Education and Training 2020” (ET 2020). – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://europa.eu/legislation_summaries/ education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
13. Osvitnja merezha Jevropejs'kogo Sojuzu EURYDICE // Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011. – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
14. Cifrova programa dlja Jevropi (Digital agenda for Europe). – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu
15. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/5810
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Малицька І.Д. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН / І.Д.Малицька // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 174-179.