Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ СТУДЕНТАМИ ПРОЕКТУ «СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ В ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ MICROSOFT WORD»


Рік публікації2012
АвториСамчинська Я. Б.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, економіка, проект, професійні компетенції, текстовий редактор
Аннотація

У статті обгрунтовано доцільність виконання студентами економічних спеціальностей комплексного проектного завдання з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» по створенню бізнес-плану з допомогою сучасних інформаційних технологій, а також представлено методичні рекомендації по виконанню цього проекту.

Нумерація сторінок083-093
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000320
Додаток
[file] 083-093.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Carol M. Cram. Microsoft Office XP – Illustrated Projects. Published by Course Technology. – 2002, 232 p.
2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: [навч. посіб.] / С. В. Івахненков. – [2-ге вид., випр.]. – К.: Знання, 2004. – 348 с.
3. Інформаційні системи і технології в обліку: [навч. посіб.] / Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. – Львів: Видавництво Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – 268 с.
4. Співаковський О.В. Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: [навч. посіб.] / [Співаковський О.В., Федорова Я.Б., Глущенко О.О., Кудас Н.А.]. – [вид. третє, доп.]. – Херсон: Айлант, 2010. – 302 с.
5. Електронна комерція: [навч. посіб.] / [А.М. Береза, І.А. Козак, Ф.А. Левченко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2002. – 326 с.
6. Інформаційні системи і технології в економіці:[посіб.]/ [В.С. Пономаренко, Р.К. Бутова, І.В. Журавльова та ін.]; за ред. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 542с. – (Серія «Альма-матер»).
7. Управление ИТ: опыт компаний-лидеров. Как информационные технологии помогают достигать превосходных результатов / Питер Уэйл, Джинн У. Росс.; пер. с англ. – М.: Альпина бизнес Букс, 2005. – 293с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Carol M. Cram. Microsoft Office XP – Illustrated Projects. Published by Course Technology. – 2002, 232 p.
2. Ivaxnenkov S.V. Informacijni texnologiji v organizaciji buxgalters'kogo obliku ta auditu: [navch. posib.] / S. V. Ivaxnenkov. – [2-ge vid., vipr.]. – K.: Znannja, 2004. – 348 s.
3. Informacijni sistemi i texnologiji v obliku: [navch. posib.] / Shkvir V.D., Zagorodnij A.G., Visochan O.S. – L'viv: Vidavnictvo Nacional'nogo un-tu “L'vivs'ka politexnika”, 2003. – 268 s.
4. Spivakovs'kij O.V. Upravlinnja informacijnimi texnologijami vishhix navchal'nix zakladiv: [navch. posib.] / [Spivakovs'kij O.V., Fedorova Ja.B., Glushhenko O.O., Kudas N.A.]. – [vid. tretje, dop.]. – Xerson: Ajlant, 2010. – 302 s.
5. Elektronna komercija: [navch. posib.] / [A.M. Bereza, I.A. Kozak, F.A. Levchenko ta in.]. – K.: KNEU, 2002. – 326 s.
6. Informacijni sistemi i texnologiji v ekonomici:[posib.]/ [V.S. Ponomarenko, R.K. Butova, I.V. Zhuravl'ova ta in.]; za red. V.S. Ponomarenka. – K.: Vidavnichij centr «Akademija», 2002. – 542s. – (Serija «Al'ma-mater»).
7. Upravlenie IT: opyt kompanij-liderov. Kak informacionnye texnologii pomogajut dostigat' prevosxodnyx rezul'tatov / Piter Uejl, Dzhinn U. Ross.; per. s angl. – M.: Al'pina biznes Buks, 2005. – 293s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Самчинська Я.Б. ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ СТУДЕНТАМИ ПРОЕКТУ «СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ В ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ MICROSOFT WORD» / Я.Б.Самчинська // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 83-93.