Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ


Рік публікації2012
АвториКруглик В. С., Вінник М. О., Плечій О. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінноваційні розробки, науково-дослідні структури, підвищення професійної ІТ компетенції, проектна робота, професійна практика, успішне працевлаштування
Аннотація

Стаття присвячена розгляду роботи студентів спеціальності інформатика у ІТ структури ВНЗ як засобу набуття студентами професійних компетенцій. Досліджено проблеми підвищення якості підготовки фахівців та їх адаптації в реальному професійному середовищі. У статті виділено питання проектної роботи, за допомогою якої відбувається підвищення мотивації до здобуття навичок ІТ фахівця. Розкрито основні принципи, методика організації науково-дослідної роботи студентів та етапи формування дослідницьких компетентностей.

Нумерація сторінок128-132
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000355
Додаток
[file] 128-132.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Антоненко Т.Л. Цінності і смисли як компонента компетентності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/ITZN/em14/content/09atlcoc.htm.
2. Вернидуб Р.М. Організація науково-дослідної роботи учнів / Р.М. Вернидуб, Ю.І. Завалевський, Ж.Г.Петрова. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 368с.
3. Моторна Л.В. Компетентність як інтегративна характеристика особистості фахівця [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ito.vspu.net/upload/zbirnuku/imad/z_30/r4/ kompetentnist_iak_integratuvna_harakterustuka.pdfhttp://ito.vspu.net/upload/zbirnuku/imad/z_30/r4/kompetentnist_iak_integratuvna_harakterustuka.pdf
4. Ніколаєнко С.М. Наукові дослідження в університетах – визначальний чинник зростання якості освіти / С.М. Ніколаєнко. – К.: Прок-Бізнес, 2007. – 176 с.
5. Організація інноваційної діяльності у ВУЗі: Монографія / Л.В. Кожитов, П.О. Златін, В.О. Дьомін. – М.: МДИУ, 2009. – 296 с.
6. Співаковський О.В. Досвід впливу інформаційно-комунікаційної інфраструктури ХДУ на рівень підготовки майбутніх провідних фахівців у галузі ІТ / О.В. Співаковський, Л.М. Алфьорова, Є.А. Алфьоров // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – №5. – С. 13-15.
7. Співаковський О.В. Із досвіду участі у міжнародних проектах Херсонського державного університету / О.В. Співаковський// Гуманітарні науки. – 2003. – №2. – С. 115-117.
8. Тукман Б.А. Временная последовательность развития в малых группах / Б.А. Тукман // Психологический бюллетень. – 1965. – 698 с.
9. Процесс группового тренинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.scriru.com/13/52157272348.php

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Antonenko T.L. Cinnosti i smisli jak komponenta kompetentnosti [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/ITZN/em14/content/09atlcoc.htm.
2. Vernidub R.M. Organizacija naukovo – doslidnoji roboti uchniv/ R.M.Vernidub, Ju.I. Zavalevs'kij, Zh.G.Petrova. – Ternopil': Mandrivec', 2010. – 368s.
3. Motorna L.V. Kompetentnist' jak integrativna xarakteristika osobistosti faxivcja [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://ito.vspu.net/upload/zbirnuku/imad/z_30/r4/ kompetentnist_iak_integratuvna_harakterustuka.pdfhttp://ito.vspu.net/upload/zbirnuku/imad/z_30/r4/kompetentnist_iak_integratuvna_harakterustuka.pdf
4. Nikolajenko S.M. Naukovi doslidzhennja v universitetax – viznachal'nij chinnik zrostannja jakosti osviti / S.M. Nikolajenko. – K.: Prok-Biznes, 2007. – 176s.
5. Organizacija innovacijnoji dijal'nosti u VUZi: Monografija/ L.V. Kozhitov, P.O.Zlatin, V.O. D'omin – M.: MDIU, 2009. – 296s.
6. Spivakovs'kij O.V. Dosvid vplivu informacijno – komunikacijnoji infrastrukturi XDU na riven' pidgotovki majbutnix providnix faxivciv u galuzi IT / O.V. Spivakovs'kij, L.M. Alf'orova, Je.A.Alf'orov // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2012. – №5. – S.13-15.
7. Spivakovs'kij O.V. Iz dosvidu uchasti u mizhnarodnix proektax Xersons'kogo derzhavnogo universitetu / O.V. Spivakovs'kij// Gumanitarni nauki. – 2003. – №2. – S. 115-117.
8. Tukman B. A. Vremennaja posledovatel'nost' razvitija v malyx gruppax / B.A.Tukman // Psixologicheskij bjulleten'. – 1965. –698s.
9. Process gruppovogo treninga [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: www.scriru.com/13/52157272348.php


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Круглик В.С. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ / В.С.Круглик, М.О.Вінник, О.О.Плечій // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 13. - С. 128-132.