Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Архітектура систем обробки та архівації бібліотечного контенту в гетерогенному середовищі ВНЗ.Рік публікації2009
АвториТимофєєв В. І., Тимошин Ю. А., Ярченко В. П., Шуст С. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаDatawarehouse, архів, вузол обробки, електронна бібліотека, збереження контенту, цифровий об’єкт, цод
Аннотація

Питання збереження інформації наукових бібліотек вузів у вигляді електронних документів на цей час залишається важливим напрямом створення та розвитку систем сервісного обслуговування їх абонентів і являють собою досить складні науково-технічні задачі перспективних IT-технологій, що пов’язані зі створенням доступних широкому загалу освітян інформаційних фондів і ресурсів. Розроблено структури систем архівації даних та цифрових об’єктів електронних бібліотек для рівня регіону та рівня вузу, а також Центру обробки даних такої системи, архітектура мережі вузлів якої співпадає з розташуванням вузлів мережі УРАН, що значно спрощує взаємодію компонентів систем архівації між собою.

Нумерація сторінок041-048
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000090
Додаток
[file] 041-048.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Резніченко В.А., Проськудіна О.Ю., Овдій О.М. Створення цифрової бібліотеки колекцій періодичних видань на основі Greenstone. Електронні бібліотеки. 2005. – Том 8. Вип. 6. .
2. Новіцкий А.В., Резніченко В.А., Проськуріна Г.Ю. Створення наукових архівів за допомогою системи Eprints. Електронні бібліотеки. 2006. – Том 9. Вип. 4. http://www.elbib.ru/ index. phtml?page=elbib/rus/journal/2006/part4/Novitski
3. Кудім К.А. Проськудіна Г.Ю Резніченко В.А..Сравнение систем электронных библиотек Eprints 3.0 і Dspace 1.4.1 –К., Інститут програмних систем НАН України, 2007, kuzma@isofts.kiev.ua, gupros@isofts.kiev.ua, reznich@isofts.kiev.ua
4. Открытая Инициатива Архивов.
5. А. Николаев. Автоматизация процессов, ориентированных на контент.// «Электронные библиотеки». Том 4. – Выпуск 4. – 2006.
6. В.Журавский, В.Гольдин. Построение электронных хранилищ документации больших систем. Перспективные методы и средства.- «Электронные библиотеки». Том 4. – Выпуск 2. – 2005.
7. Абросимов А. Г. Метаданные описания коллекции периодической печати. // «Электронные библиотеки». Том 8. – Выпуск 2. – 2005.
8. Тимофєєв В.І.,Тимошин Ю.А., Ярченко В.П., інші – К., НТУУ «КПІ», № держреєстрації 0104U000946, Заключний звіт по темі ІТ/509-2007, 2008р., стор.166
9. Еталонні архітектури MSA.- К., Майкрософт Україна; К.: Видавнича група BHV, 2005.- 352c.
10. Еталонні служби MSA.- К., Майкрософт Україна; К.: Видавнича група BHV, 2005.- 912c.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Reznichenko V.A., Pros'kudina O.Ju., Ovdij O.M. Stvorennja cyfrovoi' biblioteky kolekcij periodychnyh vydan' na osnovi Greenstone. Elektronni biblioteky. 2005. – Tom 8. Vyp. 6. .
2. Novickyj A.V., Reznichenko V.A., Pros'kurina G.Ju. Stvorennja naukovyh arhiviv za dopomogoju systemy Eprints. Elektronni biblioteky. 2006. – Tom 9. Vyp. 4. http://www.elbib.ru/ index. phtml?page=elbib/rus/journal/2006/part4/Novitski
3. Kudim K.A. Pros'kudina G.Ju Reznichenko V.A..Sravnenye system эlektronnыh byblyotek Eprints 3.0 i Dspace 1.4.1 –K., Instytut programnyh system NAN Ukrai'ny, 2007, kuzma@isofts.kiev.ua, gupros@isofts.kiev.ua, reznich@isofts.kiev.ua
4. Otkrytaja Iniciativa Arhivov.
5. A. Nikolaev. Avtomatizacija processov, orientirovannyh na kontent.// «Jelektronnye biblioteki». Tom 4. – Vypusk 4. – 2006.
6. V.Zhuravskij, V.Gol'din. Postroenie jelektronnyh hranilishh dokumentacii bol'shih sistem. Perspektivnye metody i sredstva.- «Jelektronnye biblioteki». Tom 4. – Vypusk 2. – 2005.
7. Abrosimov A. G. Metadannye opisanija kollekcii periodicheskoj pechati. // «Jelektronnye biblioteki». Tom 8. – Vypusk 2. – 2005.
8. Tymofjejev V.I.,Tymoshyn Ju.A., Jarchenko V.P., inshi – K., NTUU «KPI», № derzhrejestracii' 0104U000946, Zakljuchnyj zvit po temi IT/509-2007, 2008r., stor.166
9. Etalonni arhitektury MSA.- K., Majkrosoft Ukrai'na; K.: Vydavnycha grupa BHV, 2005.- 352c.
10. Etalonni sluzhby MSA.- K., Majkrosoft Ukrai'na; K.: Vydavnycha grupa BHV, 2005.- 912c.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Тимофєєв В.І. Архітектура систем обробки та архівації бібліотечного контенту в гетерогенному середовищі ВНЗ. / В.І.Тимофєєв, Ю.А.Тимошин, В.П.Ярченко [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 4. - С. 41-48.