Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»


Рік публікації2009
АвториСпіваковський О. В., Львов М. С., Кравцов Г. М., Федорова Я. Б., Осипова Н. В., Кушнір Н. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаанкетування, банк електронних документів, вища педагогічна освіта, дистанційне навчання, дистанційний курс
Аннотація

В статті представлено досвід колективу співробітників науково-дослідного інституту інформаційних технологій ХДУ щодо виконання науково-технічної роботи в рамках державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці», угода № ІТ/583-2009 від 23.10.2009, результатом якої буде створення веб-ресурсу – банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти.

Нумерація сторінок096-110
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000096
Додаток
[file] 096-110.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Колесникова Н.В., Кушнір Н. А. LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 6 – Инструкция пользователя LCMS. – Херсон: Айлант, 2009. – 24 с.
2. Lvov M. Main Construction principles of pedagogical software implementing practical learning support // Зб. праць Першої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Київ, 29-31 травня 2006р. – С. 343-356.
3. Kolesnikova N. V., Kruglyk V.S. Application of the information and communication technologies to support geographic information systems study in agrarian universities // Зб. праць Першої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Київ, 29-31 травня 2006р. – с. 385-393.
4. Kravtsov H., Kravtsov D. Knowledge assessment model in a distance testing system “web-examiner” based on IMS standart // Зб. праць Другої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку», Київ, 21-23 листопада 2007 р. – С. 204-213.
5. Spivakovsky A.V., Kolesnikova N.V., Tkachuk N.I., Tkachuk I.M. An integrated training environment for the university course “Basics of algorithmization and programming” // Зб. праць Другої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку», Київ, 21-23 листопада 2007 р. – С. 240-249.
6. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г. Модель контроля знаний системы дистанционного обучения «Херсонский виртуальный университет» // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип.1. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 66-71.
7. Круглик В.С. Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання «WebAlmir» // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип.1. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 88-93.
8. Пацукова Г.В., Гнедкова О.О. Аналіз систем тестування як форма контролю з курсу «Комп’ютерні інформаційні технології» (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”) // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип.1. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 115-121.
9. Гнедкова О.О., Козьміна А. О. Особливості навчання тьютора дистанційного навчання (на базі системи дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет» // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип.2. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 79-85.
10. Зайцева Т.В, Використання освітнього порталу для дистанційного навчання // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип.2. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 106-110.
11. Козловский Е.О. Интерактивные обучающие модули в системах дистанционного обучения // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип.2. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 140-144.
12. H. Kravtsov, D. Kravtsov. Knowledge Control Model of Distance Learning System on IMS Standard. // Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment, and Education. – Springer. – 2008. – P. 195 – 198.
13. Кравцов Г.М. Особливості контролю знань у системах дистанційного тестування. Вісник ТІМО. Випуск 2. – Харків. – 2008. – С. 32 – 34.
14. Gnedkova O., Kravtsov D. Organization of Testing in Distance Learning (on the base of Distance Learning System “Kherson Virtual University, 2.0” // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип.3. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – С. 209-216.
15. Kravtsov H. Evaluation Metrics of Electronic Learning Resources Quality // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип.3. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – С. 141-148.
16. Положення про дистанційне навчання. Затверджено Наказом МОН України від 21.01.2004 № 40.
17. Рішення Колегії МОН України, Протокол № 6/2-4 від 23 червня 2005 р. Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні.
18. Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. № 1494 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 39. – С. 8–13.
19. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – К.: КПІ, 2000. – 12 с.
20. Ахаян А.А. Виртуальный педагогический вуз. Теория становления. – СПб.: Изд-во "Корифей", 2001. – 170 с.
21. Полат Е.С, Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические технологии дистанционного обучения / Под ред. Е.С.Полат. — М., "Академия", 2006.
22. Дмитренко П.В., Пасічник Ю.А. Дистанційна освіта. – К.: НПУ, 1999. – 25 с.
23. Критерії якості дистанційної освіти/ Вільям Дж. Хассон – Переклад В.В. Сміян // Вища школа. – 2004. – №1. – С. 92 – 99.
24. Співаковський О.В., Федорова Я.Б., Глущенко О.О., Кудас Н.А. Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Методичний посібник. Видання друге. Доповнене і перероблене. – Херсон: Айлант, 2007. – 300 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Kolesnykova N.V., Kushnir N. A. LCMS: Uchebno-metodycheskoe posobye. Modul' 6 – Ynstrukcyja pol'zovatelja LCMS. – Herson: Ajlant, 2009. – 24 s.
2. Lvov M. Main Construction principles of pedagogical software implementing practical learning support // Zb. prac' Pershoi' mizhnarodnoi' konferencii' «Novi informacijni tehnologii' v osviti dlja vsih», Kyi'v, 29-31 travnja 2006r. – S. 343-356.
3. Kolesnikova N. V., Kruglyk V.S. Application of the information and communication technologies to support geographic information systems study in agrarian universities // Zb. prac' Pershoi' mizhnarodnoi' konferencii' «Novi informacijni tehnologii' v osviti dlja vsih», Kyi'v, 29-31 travnja 2006r. – s. 385-393.
4. Kravtsov H., Kravtsov D. Knowledge assessment model in a distance testing system “web-examiner” based on IMS standart // Zb. prac' Drugoi' mizhnarodnoi' konferencii' «Novi informacijni tehnologii' v osviti dlja vsih: stan ta perspektyvy rozvytku», Kyi'v, 21-23 lystopada 2007 r. – S. 204-213.
5. Spivakovsky A.V., Kolesnikova N.V., Tkachuk N.I., Tkachuk I.M. An integrated training environment for the university course “Basics of algorithmization and programming” // Zb. prac' Drugoi' mizhnarodnoi' konferencii' «Novi informacijni tehnologii' v osviti dlja vsih: stan ta perspektyvy rozvytku», Kyi'v, 21-23 lystopada 2007 r. – S. 240-249.
6. Kravcov G.M., Kravcov D.G. Model' kontrolja znanyj systemы dystancyonnogo obuchenyja «Hersonskyj vyrtual'nыj unyversytet» // Informacijni tehnologii' v osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp.1. – Kherson: Vyd-vo KSU, 2008. – S. 66-71.
7. Kruglyk V.S. Metodychni osoblyvosti pobudovy seredovyshha dystancijnogo navchannja «WebAlmir» // Informacijni tehnologii' v osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp.1. – Kherson: Vyd-vo HDU, 2008. – S. 88-93.
8. Pacukova G.V., Gnedkova O.O. Analiz system testuvannja jak forma kontrolju z kursu «Komp’juterni informacijni tehnologii'» (na bazi systemy dystancijnogo navchannja “Hersons'kyj virtual'nyj universytet”) // Informacijni tehnologii' v osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp.1. – Herson: Vyd-vo KSU, 2008. – S. 115-121.
9. Gnedkova O.O., Koz'mina A. O. Osoblyvosti navchannja t'jutora dystancijnogo navchannja (na bazi systemy dystancijnogo navchannja «Hersons'kyj virtual'nyj universytet» // Informacijni tehnologii' v osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp.2. – Kherson: Vyd-vo KSU, 2008. – S. 79-85.
10. Zajceva T.V, Vykorystannja osvitn'ogo portalu dlja dystancijnogo navchannja // Informacijni tehnologii' v osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp.2. – Kherson: Vyd-vo KSU, 2008. – S. 106-110.
11. Kozlovskyj E.O. Ynteraktyvnыe obuchajushhye moduly v systemah dystancyonnogo obuchenyja // Informacijni tehnologii' v osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp.2. – Kherson: Vyd-vo KSU, 2008. – S. 140-144.
12. H. Kravtsov, D. Kravtsov. Knowledge Control Model of Distance Learning System on IMS Standard. // Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment, and Education. – Springer. – 2008. – P. 195 – 198.
13. Kravcov G.M. Osoblyvosti kontrolju znan' u systemah dystancijnogo testuvannja. Visnyk TIMO. Vypusk 2. – Harkiv. – 2008. – S. 32 – 34.
14. Gnedkova O., Kravtsov D. Organization of Testing in Distance Learning (on the base of Distance Learning System “Kherson Virtual University, 2.0” // Informacijni tehnologii' v osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp.3. – Kherson: Vyd-vo KSU, 2009. – S. 209-216.
15. Kravtsov H. Evaluation Metrics of Electronic Learning Resources Quality // Informacijni tehnologii' v osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp.3. – Kherson: Vyd-vo KSU, 2009. – S. 141-148.
16. Polozhennja pro dystancijne navchannja. Zatverdzheno Nakazom MON Ukrai'ny vid 21.01.2004 № 40.
17. Rishennja Kolegii' MON Ukrai'ny, Protokol № 6/2-4 vid 23 chervnja 2005 r. Pro stan i perspektyvy rozvytku dystancijnogo navchannja v Ukrai'ni.
18. Pro zatverdzhennja Programy rozvytku systemy dystancijnogo navchannja na 2004–2006 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 23 veresnja 2003 r. № 1494 // Ofic. visn. Ukrai'ny. – 2003. – № 39. – S. 8–13.
19. Koncepcija rozvytku dystancijnoi' osvity v Ukrai'ni. – K.: KPI, 2000. – 12 s.
20. Ahajan A.A. Vyrtual'nыj pedagogycheskyj vuz. Teoryja stanovlenyja. – SPb.: Yzd-vo "Koryfej", 2001. – 170 s.
21. Polat E.S, Moyseeva M.V., Petrov A.E. Pedagogycheskye tehnologyy dystancyonnogo obuchenyja / Pod red. E.S.Polat. — M., "Akademyja", 2006.
22. Dmytrenko P.V., Pasichnyk Ju.A. Dystancijna osvita. – K.: NPU, 1999. – 25 s.
23. Kryterii' jakosti dystancijnoi' osvity/ Vil'jam Dzh. Hasson – Pereklad V.V. Smijan // Vyshha shkola. – 2004. – №1. – S. 92 – 99.
24. Spivakovs'kyj O.V., Fedorova Ja.B., Glushhenko O.O., Kudas N.A. Upravlinnja informacijnymy tehnologijamy vyshhyh navchal'nyh zakladiv: Metodychnyj posibnyk. Vydannja druge. Dopovnene i pereroblene. – Kherson: Ajlant, 2007. – 300 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Співаковський О.В. Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти» / О.В.Співаковський, М.С.Львов, Г.М.Кравцов [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 4. - С. 96-110.