Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Анотації. Випуск 14 / Аннотации. Выпуск 14 / Annotations. Issue 14Андрієвський Б.М.
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Стаття присвячена висвітленню проектно-модульної технології підготовки студентів до наукових досліджень в освітньому просторі вищої школи. Розкривається ефективність формування дослідницьких компетентностей засобами проектно-модульної технології, алгоритм і організаційно-педагогічні умови її реалізації.
Ключові слова: дослідницькі компетентності, проектно-пошукова діяльність, самостійна робота, модуль.
Андриевский Б.М.
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

Статья посвящена освещению проблемы использования проектно-модульной технологии подготовки студентов в формировании их способности к исследовательской деятельности. Раскрывается алгоритм и организационно-педагогические условия ее реализации.
Ключевые слова: исследовательские компетентности, самостоятельная поисковая деятельность, самостоятельная работа, модуль.
Andrievsky B.M.
MODULAR DESIGN AND ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE FORMATION OF THEIR PROFESSIONAL AND RESEARCH COMPETENCIES.

The article is devoted to coverage of the problems of using a modular design and technology training of students in creating their ability to research. Disclosed algorithm, organizational and pedagogical conditions for its implementation.
Keywords: research competence, self-search activity, self-study, module.

Білецький А.Я., Білецький О.А.
КОНВЕЄРНИЙ АНАЛОГ МАТРИЧНОГО ПРОТОКОЛУ ДІФФІ-ХЕЛЛМАНА

Запропоновано варіант побудови матричного аналогу протоколу Діффі-Хеллмана на основі конвеєрного поновлення секретного бінарного елемента, що використовується для формування секретного ключа шифрування легалізованими абонентами відкритої комп'ютерної мережі. На відміну від класичного протоколу алгоритм, що запропонований, вільний від атаки типу «людина посередині».
Ключові слова: незвідні поліноми, поля Галуа, матриці Галуа і Фібоначчі, криптостійкість протоколу.
Белецкий А.Я., Белецкий А.А.
КОНВЕЙЕРНЫЙ АНАЛОГ МАТРИЧНОГО ПРОТОКОЛА ДИФФИ-ХЕЛЛМАНА

Предложен вариант построения матричного аналога протокола Диффи-Хеллмана, использующего процедуру конвейерного обновления секретного бинарного элемента, используемого для формирования секретного ключа шифрования легализованными абонентами открытой компьютерной сети. В отличие от классического протокола предлагаемый алгоритм свободен от атаки типа «человек посередине».
Ключевые слова: неприводимые полиномы, поля Галуа, матрицы Галуа и Фибоначчи, криптостойкость протокола.
Beletsky A.J., Beletsky А.А.
CONVEYOR ANALOG OF MATRIX DIFFIE-HELLMAN PROOTOKOL

A variant of the construction of the matrix analog of Diffie-Hellman based on pipelined binary update secret element used to generate the secret key encryption legalized subscribers open network. In contrast to the classical protocol proposed algorithm is free from the attacks of the "man in the middle."
Keywords: irreducible polynomials, Galois fields, Galois and Fibonacci matrix, cryptographic protocol.

Іваненко П.А., Дорошенко А.Ю.
ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО НАСТРОЮВАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ПРИКЛАДНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ

У роботі пропонуються програмні засоби для автоматичного створення автотюнерів – програмних застосунків для оптимізації виконання прикладних паралельних програм у цільовому обчислювальному середовищі.
Ключові слова: автотюнінг, паралельні алгоритми, фреймворк, техніка переписувальних правил, прагми
Иваненко П.А., Дорошенко А.Е.
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ПАРАЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАМ

В роботе представлены программные средства для автоматической генерации автотюнеров – программного обеспечения для оптимизации выполнения прикладных параллельных программ целевой вычислительной среде.
Ключевые слова: автотюнинг, параллельные алгоритмы, фреймворк, техника переписывающих правил, прагмы
Ivanenko P., Doroshenko A.
TUNINGENIE - AN AUTOTNUNING FRAMEWORK FOR OPTIMIZATION OF PARALLEL APPLICATIONS

There are proposed software tools for automatic generating autotuners – special kind of applications to optimize running parallel application software in target computing environment.
Keywords: autotuning, parallel application, framework, rule-based rewriting framework, pragma

Спірін О.М., Яцишин А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

У статті проаналізовано передумови створення та процес становлення нової спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Розглянуто особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за цією спеціальністю в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Досліджено тематику дисертаційних робіт, що захищені з інформаційно-комунікаційних технологій у галузі педагогічних наук. Визначено напрями досліджень зі спеціальності, які ще не стали предметом розгляду здобувачами наукових ступенів. Описано досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації. Висвітлено особливості формулювання науково-категоріального апарату в межах цієї спеціальності, наведено формулювання тем дисертаційних робіт, які вже захищені або ще виконуються з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології в освіті, інформатизація освіти, аспірантура, докторантура, підготовка кадрів, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Спирин О.М., Яцишин А.В.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

В статье проанализированы предпосылки создания и процесс становления новой специальности 13.00.10 – информационно-коммуникационные технологии в образовании. Рассмотрены особенности подготовки кадров высшей квалификации по новой специальности, в частности в Институте информационных технологий и средств обучения НАПН Украины, исследована тематика диссертационных работ по новой специальности, определены направления из паспорта специальности, которые еще не охвачены исследованиями, описан опыт подготовки кадров высшей квалификации. Определены особенности формулировки научно-категориального аппарата по новой специальности, приведены примеры тем диссертационных работ, которые уже защищены и еще выполняются по новой специальности. Описан опыт работы диссертационного совета Института.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии в образовании, информатизация образования, аспирантура, докторантура, подготовка кадров, Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины.
Spirin O.M., Iatsyshyn A.V.
FEATURES OF THE HIGHEST QUALIFICATION IN THE SPECIALTY «INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION»

The paper analyzes the prerequisites for developing and becoming of new specialty 13.00.10 – information and communication technology in education. The features of training of the high-qualified specialists at the Institute of information technologies and learning tools of NAPS of Ukraine are examined. The subjects of dissertations on new specialty, are studied the respective research directions in new specialty are defined. The features of the formulation of scientific and categorical apparatus for new specialty are outlined. The experience of training of the high-qualified personnel is discribed.
Key words: information and communication technology in education, informatization of education, graduate school, graduate studies, training of personnel, Institute of information technologies and learning tools of NAPS of Ukraine.

Шарко В.Д.
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

У статті розкрито зміст теоретичної підготовки вчителя з формування й розвитку пізнавальної активності учнів, визначено вплив віртуального фізичного експерименту на перебіг цих процесів, запропоновано рекомендації з проектування навчального процесу, орієнтованого на розвиток пізнавальної активності школярів.
Ключові слова: пізнавальна активність учнів, віртуальний фізичний експеримент, проектування навчального процесу.
Шарко В.Д.
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ВИРТУАЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В статье раскрыто содержание теоретической подготовки учителя к формированию и развитию познавательной активности учащихся, определено влияние виртуального физического эксперимента на протекание этих процессов, предложены рекомендации по проектированию учебного процесса, ориентированного на развитие познавательной активности школьников.
Ключевые слова: познавательная активность учащихся, виртуальный физический эксперимент, проектирование учебного процесса.
Sharko V.
TRAINING TO DEVELOPMENT OF PUPILS COGNITIVE ACTIVITY BY MEANS OF VIRTUAL PHYSICAL EXPERIMENT

The article deals with theoretical content of teacher training the formation and development of pupils cognitive activity. The impact of virtual physical experiments on the course of these is determined, here is processes, recommendations on the design of the learning process, which on the development of pupils cognitive activity.
Keywords: cognitive activity of pupils, virtual physical experiment, design of the educational process.

Богачков Ю.М., Царенко В.О.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБІНАР ОРІЄНТОВАНИХ ПЛАТФОРМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ

У статті розглянуто окремі компоненти методики застосування вебінар орієнтованих платформ у курсі інформатики старшої школи. Проаналізовано форми та методи навчання інформатики у вебінарі. Розроблено класифікацію методів навчання інформатики у віртуальному середовищі, яка ґрунтується на інформаційно-комунікаційних технологіях, що використовуються у навчальному процесі.
Ключові слова: вебінар орієнтовані платформи; навчання інформатики; спільне написання коду програм.
Богачков Ю.Н., Царенко В.А.
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЕБИНАР ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПЛАТФОРМ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАТИКИ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

В статье рассмотрены отдельные компоненты методики применения вебинар ориентированных платформ в курсе информатики старшей школы. Проанализированы формы и методы обучения информатике в вебинаре. Разработана классификация методов обучения информатике в виртуальной среде, основанная на информационно-коммуникационных технологиях, используемых в учебном процессе.
Ключевые слова: вебинар ориентированные платформы, обучение информатике, совместное написание кода программ.
Bogachkov Y., Tsarenko V.
METHOD OF WEBINAR ORIENTED PLATFORMS APPLICATION IN HIGH SCHOOL LEARNING PROCESS OF COMPUTER SCIENCE

This article explores some components of method of webinar oriented platforms application in computer science of high school. The webinar’s forms and methods of computer science teaching are analyzed. The classification of teaching methods of computer science in virtual environment based on information and communication technologies is developed.
Keywords: webinar oriented platform; teaching of computer science; collaborative coding.

Деркач Т.М.
ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ СТИЛІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Проаналізовано ставлення викладачів та студентів до використання електронних освітніх ресурсів під час вивчення хімічних дисциплін. Стилі навчання респондентів визначено за методом Р. Фелдера та Б. Соломан. Сприйняття окремих ресурсів оцінено за результатами анкетування студентів 5-го курсу хімічного факультету. Для вибору більше половини з проаналізованих 45 видів ресурсів встановлено існування сильних кореляційних зв’язків з певними стилями навчання студентів. Отримані дані можна використовувати для вдосконалення методик навчання.
Ключові слова: електронні освітні ресурси; викладання хімії в класичному університеті; стилі навчання за методом Р. Фелдера та Б. Соломан
Деркач Т.М.
ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ СТИЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

Проанализировано отношение преподавателей и студентов к использованию электронных образовательных ресурсов в изучении химических дисциплин. Стили обучения респондентов определены по методу Р. Фелдер и Б. Соломан. Восприятие отдельных ресурсов оценено по результатам анкетирования студентов 5-го курса химического факультета. Для выбора больше половины из проанализированных 45 видов ресурсов установлено существование сильных корреляционных связей с определенными стилями обучения студентов. Полученные данные можно использовать для совершенствования методик обучения.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; преподавание химии в классическом университете; стили обучения по методу Р. Фелдер и Б. Соломан
Derkach T.M.
CHEMISTRY TEACHING BY MEANS OF ICT-BASED RESOURCES WITH THE REGARD FOR PREFERRED LEARNING STYLES OF UNIVERSITY STUDENTS

Expediency and effectiveness of the use of various ICT-based learning resources in teaching of basic chemistry disciplines was studied. Preferred learning styles of 46 graduate students were assessed by the Felder-Soloman Index of Learning Styles. More than a half of 45 considered resources were found to be dependent on students’ preferred learning style. Certain corrections in the use of style-dependent resources are necessary to improve conformity with students’ learning preferences.
Keywords: ICT-based learning resources; university chemistry teaching; Felder-Soloman preferred learning style

Дюлічева Ю.Ю.
УПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті досліджуються проблеми та перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі. Розглядаються приклади відомих хмарних платформ Google Apps Education Edition і Microsoft Live@edu, які застосовуються в освіті. Запропонована схема взаємодії викладачів і студентів у хмарі. Розглядаються можливості хмарних сховищ Microsoft SkyDrive і Apple iCloud.
Ключові слова: хмарні сервіси, хмарна платформа Microsoft Live@edu, Google Apps Education Edition, хмарне сховище Microsoft SkyDrive, Apple iCloud.
Дюличева Ю.Ю.
ВНЕДРЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В данной статье исследуются проблемы и перспективы использования облачных технологий в учебном процессе. Рассматриваются примеры популярных облачных платформ Google Apps Education Edition и Microsoft Live@edu, используемых в образовании. Предлагается схема взаимодействия преподавателей и студентов в облаке. Рассматриваются возможности облачных хранилищ Microsoft SkyDrive и Apple iCloud.
Ключевые слова: облачные сервисы, облачная платформа Microsoft Live@edu, Google Apps Education Edition, облачное хранилище Microsoft SkyDrive, Apple iCloud.
Dyulicheva Y.
THE CLOUD COMPUTING INTRODUCTION IN EDUCATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

The problems and perspectives of the cloud computing usage in education are investigated in the paper. The examples of the most popular cloud platforms such as Google Apps Education Edition and Microsoft Live@edu used in education are considered. The schema of an interaction between teachers and students in cloud is proposed. The abilities of the cloud storage such as Microsoft SkyDrive and Apple iCloud are considered.
Keywords: cloud services, cloud platform Microsoft Live@edu, Google Apps Education Edition, cloud storage Microsoft SkyDrive, Apple iCloud.

Коткова В.В.
ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

У статті розглянуті основні структурні компоненти інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів відповідно сучасних наукових досліджень, описано інструментарій та проаналізовано результати діагностики рівнів інформативних компетентностей студентів – майбутніх учителів початкової школи.
Ключові слова: інформативні компетентності, мотиваційно-ціннісний, когнітивно-операційний, регулятивно-рефлексивний компоненти, ознайомлювальний, базовий, репродуктивно-пошуковий рівні.
Коткова В.В.
ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ ИНФОРМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В статье рассмотрены основные структурные компоненты информатических компетентностей будущих учителей начальных классов на основе современных исследований, описан инструментарий и проанализированы результаты диагностики уровней информатических компетентностей студентов – будущих учителей начальной школы.
Ключевые слова: информатические компетентности, мотивационно-ценностный, когнитивно-операционный, регулятивно-рефлексивный компоненты, ознакомительный, базовый, репродуктивно-поисковый уровни.
Kotkova V.
DIAGNOSTICS OF LEVELS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ INFORMATIVE COMPETENCE

The article describes the main structural components of future primary school teachers’ informative competence according to modern researches, diagnostic methods and results of future primary school teachers’ informative competence levels are analyzed
Keywords: informative competence, motivational-evaluative, cognitive-operational, regulative-reflective components, trial, basic, reproductive-search levels.

Кравцов Г.М.
РОЛЬ СТАНДАРТІВ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Представлені результати аналізу ролі стандартів у системі управління якістю електронних освітніх ресурсів (ЕОР) університету. Описані вимоги та специфікації, методи й технології використання стандартів для визначення критеріїв, організації та проведення моніторингу якості ЕОР вищого навчального закладу. Запропоновану модель використання стандартів під час проведення моніторингу якості ЕОР у Херсонському державному університеті проілюстровано на прикладі електронних ресурсів системи дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет».
Ключові слова: стандарти, система управління якістю, електронні освітні ресурси, метрики та критерії якості, моніторинг якості, дистанційне навчання.
Кравцов Г.М.
РОЛЬ СТАНДАРТОВ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Представлены результаты анализа роли стандартов в системе управления качеством электронных образовательных ресурсов (ЭОР) университета. Описаны требования и спецификации, методы и технологии использования стандартов для определения критериев, организации и проведения мониторинга качества ЭОР высшего учебного заведения. Предложенную модель использования стандартов при проведении мониторинга качества ЭОР в Херсонском государственном университете проиллюстрировано на примере электронных ресурсов системы дистанционного обучения «Херсонский виртуальный университет».
Ключевые слова: стандарты, система управления качеством, электронные образовательные ресурсы, метрики и критерии качества, мониторинг качества, дистанционное обучение.
Kravtsov H.M.
ROLE OF STANDARDS IN QUALITY MANAGEMENT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES

Results of the analysis of a role of standards in a quality management system of electronic educational resources (EER) university are presented. Requirements and specifications, methods and technologies of use of standards for definition of criteria, the organizing and carrying out of monitoring of quality EER are described. The offered model of use of standards at carrying out of monitoring of quality EER at the Kherson State University is illustrated on an example of electronic resources for distance learning system «Kherson Virtual University».
Keywords: standards, electronic educational resources, metrics and criteria of quality, quality monitoring, distance learning.

Круглик В.С.
ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

Актуальною є проблема створення та впровадження програмного забезпечення підтримки організації роботи студентів, викладачів у вищих навчальних закладах. Стаття присвячена опису системи підтримки організації роботи викладачів, студентів у вищих навчальних закладах. Метою статті є розглянути, проаналізувати, запропонувати загальні підходи до побудови сервісів підтримки організації роботи викладачів, студентів у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: сервіси, послуги, управління навчанням, програмне забезпечення університетів, концепція, інформаційні технології.
Круглик В.С.
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Актуальной является проблема создания и внедрения программного обеспечения поддержки организации работы студентов, преподавателей в высших учебных заведениях. Статья посвящена описанию системы поддержки организации работы преподавателей, студентов в высших учебных заведениях. Целью статьи является рассмотреть, проанализировать, предложить общие подходы к построению сервисов поддержки организации работы преподавателей, студентов в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: сервисы, услуги, управления обучением, программное обеспечение университетов, концепция, информационные технологии.
Kruglyk V.S.
REQUIREMENTS TO STUDENT AND TEACHER INFORMATION SYSTEM

An issue of creating and introduction of work organization support software for students and teachers at universities is topical. The article describes requirements of student and teacher information system for Ukrainian universities. The aim of the article is to examine, analyze and offer general approaches to building services of work organization support system for teachers and students at universities.
Keywords: services, campus management system, software for universities, conception, information technologies.

Пермінова Л.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

У статті обґрунтовано необхідність упровадження методів активного навчання студентів у практику організації самостійної роботи. Зокрема автором доводиться раціональність використання телекомунікаційних проектів та методу Веб-квестів у самостійному навчанні студентів-магістрантів.
Ключові слова: віртуальне інформаційне середовище, телекомунікаційні проекти, Веб-квести.
Перминова Л.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ

В статье обосновывается необходимость внедрения методов активного обучения студентов в практику организации їх самостоятельной работы. В частности автором доказывается рациональность использования телекоммуникационных проектов и метода Веб-квестов в самостоятельном обучении студентов-магистрантов.
Ключевые слова: виртуальная информационная среда, телекоммуникационные проекты, Веб-квести.
Perminova L.
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK STUDENTS OF MASTER OF TELECOMMUNICATION TRAINING PROJECT

The article explains the need to implement active learning of students in the practice of the organization їh homework. In particular, the author proved the rationality of the use of telecommunications projects and use the web in quest of independent study students graduate.
Keywords: virtual information environment, telecommunications projects, web quests.

Русанов С.А., Іванов С.С., Янушкевич О.І.
СИСТЕМА NOTALYZER ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

У статті розглянуто особливості програми NOTALYZER і можливість її застосування в педагогічній практиці музичних навчальних закладів. Показано, що особливості цієї програми дозволяють застосовувати її на всіх етапах вивчення теоретичних курсів.
Ключові слова: NOTALYZER, програмне забезпечення, музична освіта.
Русанов С.А., Иванов С.С., Янушкевич О.И.
СИСТЕМА NOTALYZER И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В статье рассмотрены особенности программы NOTALYZER и возможность ее применения в педагогической практике музыкальных учебных заведений. Показано, что особенности данной программы позволяют применять ее на всех этапах изучения теоретических курсов.
Ключевые слова: NOTALYZER, программное обеспечение, музыкальное образование.
Rusanov S., Ivanov S., Yanushkevich O.
NOTALYZER SOFTWARE – USING POTENTIAL AT EDUCATIONAL WORK IN PROSPECT

The article deals with the research program features NOTALYZER and the possibility of its use in teaching music education. Shown that the features of this program allow you to apply it to all stages of the academic courses.
Keywords: NOTALYZER, software, music education.

Федонюк М.А.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Розглянуто специфіку формування професійної компетентності студентів екологічного профілю в контексті володіння сучасними технологіями збору, передавання та обробки інформації. Запропоновано орієнтовну тематику та зміст окремих занять з курсу «Інформаційні технології» для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Ключові слова: навчальний модуль, інформаційні технології, екологічна інформація, геоінформаційні системи.
Федонюк Н.А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ КУРСА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Рассмотрена специфика формирования профессиональной компетентности студентов экологического профиля в контексте владения современными технологиями сбора, передачи и обработки информации. Предложена ориентировочная тематика и содержание отдельных занятий курса «Информационные технологии» для студентов специальности «Экология и охрана окружающей среды»
Ключевые слова: учебный модуль, информационные технологии, экологическая информация, геоинформационные системы.
Fedoniuk M.
THEMATIC CONTENT FEATURES OF THE COURSE "INFORMATION TECHNOLOGIES" FOR STUDENTS OF ENVIRONMENTAL SPECIALTIES

Specifics of formation of professional competence for the students of an ecological profile (in a context of possession by modern technologies of information processings) is considered. The estimated themes and the content of some teaching sessions of a course «Information technologies» for students of specialty «Ecology and environmental protection» is offered.
Keywords: educational module, information technologies, ecological information, geoinformation systems.

Вакульчик О.О., Саган О.В.
ВИКОРИСТАННЯ SMART BOARD ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО ЗАСОБУ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 10 КЛАСІ

У статті пропонується розробка уроку англійської мови у 10 класі «Фільми» з використанням інтерактивної дошки.
Ключові слова: інтерактивні методи, урок англійської мови, інтер-активна дошка.
Вакульчик А.А., Саган О.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART BOARD КАК ИНТЕРАКТИВНОГО СРЕДСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ

В статье предлагается разработка урока английского языка в 10 классе «Фильмы» с использованием интерактивной доски.
Ключевые слова: интерактивные методы, урок английского языка, интерактивная доска.
Vakulchyk O.O., Sagan O.V.
USING OF THE SMART BOARD AS AN INTERACTIVE DEVICE IN ORGANIZATION OF THE ENGLISH LESSONS AT THE 10TH FORM

The planning of the English Lesson “The Films” in the 10th with the using of the smart board is proposed in the article.
Keywords: interactive approach, the English lesson, smart board.

Іванова С.М.
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття присвячена проблемі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності науковців. Запропоновано Навчальну програму використання електронних бібліотек (далі Програма), надано рекомендації щодо викладання Програми, які допоможуть підвищити рівень інформаційно-комунікаційної компетентності науковців, навчать основним правилам роботи з науковою електронною бібліотекою, методам модернізації професійної діяльності завдяки технологіям і ресурсам наукових електронних бібліотек.
Ключові слова: інформатизація, інформаційні і комунікаційні технології, електронні бібліотеки, програмне забезпечення EPrints, підготовка науковців.
Иванова С.Н.
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Статья посвящена проблеме развития информационно-коммуникационной компетентности ученых. Предлагается Учебная программа по использованию электронных библиотек. Даны рекомендации по преподаванию Программы, которые помогут повысить уровень информационно-коммуникационной компетентности ученых, научат основным правилам работы с научной электронной библиотекой, методам модернизации профессиональной деятельности благодаря технологиям и ресурсам научных электронных библиотек.
Ключевые слова: информатизация, информационные и коммуникационные технологии, электронные библиотеки, программное обеспечение EPrints, подготовка ученых.
Ivanova S.
PROBLEM OF SCIENTIFIC WORKERS INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE

The article deals with the development of scientific workers information and communication competence. "Training program of scientific workers to work with electronic libraries" are proposed there. There are recommendations for teaching programs that will help increase the level of scientific workers information and communication competence, will learn the basic rules of scientific digital library, methods of modernization professional activity thanks to the technology and resources of scientific digital libraries.
Keywords: informatization, information and communication technologies, digital libraries, Eprints software, scientists training.

Котяк В.В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

У статті сформульовано перелік характеристик для оцінки якості веб-орієнтованих систем тестування навчальних досягнень відповідно до міжнародного стандарту ISO 9126. Проведено аналіз платформ TCExam, OpenTest2 та TAO.
Ключові слова: веб-орієнтовані системи, тестування, стандарт ISO 9126, TCExam, OpenTest2, TAO
Котяк В.В.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

В статье сформулировано набор характеристик для оценки качества вэб-ориентированных систем тестирования учебных достижений относительно международного стандарта ISO 9126. Проведено анализ платформ TCExam, TAO и OpenTest2.
Ключевые слова: вэб-ориентированные системы, тестирования, стандарт ISO 9126, TCExam, TAO
Kotyak V.
QUALIFICATION WEB-BASED TESTING SYSTEM

The article defines a set of characteristics for quality web-based systems testing academic achievement relative to the international standard ISO 9126. The analysis platforms TCExam, TAO and OpenTest2.
Keywords: Web-based testing system, the standard ISO 9126, TCExam, TAO.