Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВРік публікації2013
АвториІванова С. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформатизація, інформаційні і комунікаційні технології, електронні бібліотеки, підготовка науковців., програмне забезпечення EPrints
Аннотація

Стаття присвячена проблемі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності науковців. Запропоновано Навчальну програму використання електронних бібліотек (далі Програма), надано рекомендації щодо викладання Програми, які допоможуть підвищити рівень інформаційно-комунікаційної компетентності науковців, навчать основним правилам роботи з науковою електронною бібліотекою, методам модернізації професійної діяльності завдяки технологіям і ресурсам наукових електронних бібліотек.

Нумерація сторінок110-119
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000384
Додаток
[file] 110-119.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Баловсяк Н. В. Інформаційна компетентність фахівця / Н. В. Баловсяк // Педагогіка і психологія професійної освіти. ― 2004. ― № 5. ― С. 21–28.
2. Бігич О. Б. Інформаційно-комунікаційна компетенція викладача іноземної мови: розробка авторських додатків / О. Б. Бігич // Vědecký potencial světa ― 2007: Materialy IY mezinarodni vědecko-prakticka konference. ― Dil 3. Pedagogika. Filologicke vědy. Psychologie a sociologie. ― Praga : Publishing House “Education and Science” s. r. o., 2007. ― С. 56–58.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Гончаренко С.У. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
4. Жалдак М. І. Основи інформаційної культури вчителя / М. І. Жалдак // Використання інформаційних технологій в навчальному процесі : зб. наук. праць. – К.: МНО УРСР. КДПІ ім. О. М. Горького, 1990. ― С. 3–24.
5. Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст.165) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12 – Назва з екрану.
6. Колесникова И.А. Основы андрагогики / И.А. Колесникова. – М. : Академия, 2003. – 240 с.
7. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротинко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: навч. пос. 2-е вид., доп. / За ред. В.М. Кухаренка. – Харків : НТУ “ХПІ”, “Торсінг”, 2001. – 320 с.
8. Морзе Н. В. Інформатика : підручник [для 9 кл.] / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьминська. – К. : УВЦ "Школяр", 2009. – 344 c.
9. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. pеком. / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.]; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.
10. Пєтухова Л. Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища : монографія / Л. Є. Пєтухова. – Херсон: Айлант, 2007. – 200 с.
11. Пронина Е.Ю., Пронин В.Н. Использование АБИС «1С: Школьная библиотека» для автоматизации деятельности библиотек учреждений общего образования: Программа и методические рекомендации (вариативный модуль) / Е.Ю. Пронина, В.Н. Пронин. – М.: ООО «Хронобус», 2008. – 45 с.
12. Раков С.А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги / С.А. Раков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №5. – С. 5 – 8.
13. Семеног О. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету) : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. М. Семеног. – К., 2006. – 41 с.
14. Cороко Н.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп'ютерно орієнтованого середовища: автореф. дис. ... к. п. н: 13.00.10 / Н. В. Сороко; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання / Н.В. Cороко. – К., 2012. – 20 с.
15. The UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Version 2.0. – 2011. – 128 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/ 213475e.pdf – Назва з екрану.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Balovsjak N. V. Informacijna kompetentnist' faxivcja / N. V. Balovsjak // Pedagogika i psixologija profesijnoji osviti. ― 2004. ― № 5. ― S. 21–28.
2. Bigich O. B. Informacijno-komunikacijna kompetencija vikladacha inozemnoji movi: rozrobka avtors'kix dodatkiv / O. B. Bigich // Vědecký potencial světa ― 2007: Materialy IY mezinarodni vědecko-prakticka konference. ― Dil 3. Pedagogika. Filologicke vědy. Psychologie a sociologie. ― Praga : Publishing House “Education and Science” s. r. o., 2007. ― S. 56–58.
3. Goncharenko S.U. Ukrajins'kij pedagogichnij slovnik / Goncharenko S.U. – K.: Libid', 1997. – 376 s.
4. Zhaldak M. I. Osnovi informacijnoji kul'turi vchitelja / M. I. Zhaldak // Vikoristannja informacijnix texnologij v navchal'nomu procesi : zb. nauk. prac'. – K.: MNO URSR. KDPI im. O. M. Gor'kogo, 1990. ― S. 3–24.
5. Zakon Ukrajini Pro naukovu i naukovo-texnichnu dijal'nist' (Vidomosti Verxovnoji Radi Ukrajini (VVR), 1992, N 12, st.165) [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12 – Nazva z ekranu.
6. Kolesnikova I.A. Osnovy andragogiki / I.A. Kolesnikova. – M. : Akademija, 2003. – 240 s.
7. Kuxarenko V.M., Ribalko O.V., Sirotinko N.G. Distancijne navchannja: Umovi zastosuvannja. Distancijnij kurs: navch. pos. 2-e vid., dop. / Za red. V.M. Kuxarenka. – Xarkiv : NTU “XPI”, “Torsing”, 2001. – 320 s.
8. Morze N. V. Informatika : pidruchnik [dlja 9 kl.] / N. V. Morze, V. P. Vember, O. G. Kuz'mins'ka. – K. : UVC "Shkoljar", 2009. – 344 c.
9. Osnovi standartizaciji informacijno-komunikacijnix kompetentnostej v sistemi osviti Ukrajini : metod. pekom. / [V. Ju. Bikov, O. V. Bilous, Ju. M. Bogachkov ta in.]; za zag. red. V. Ju. Bikova, O. M. Spirina, O. V. Ovcharuk. – K. : Atika, 2010. – 88 s.
10. Pjetuxova L. Je. Teoretichni osnovi pidgotovki vchiteliv pochatkovix klasiv v umovax informacijno-komunikacijnogo pedagogichnogo seredovishha : monografija / L. Je. Pjetuxova. – Xerson: Ajlant, 2007. – 200 s.
11. Pronina E.Ju., Pronin V.N. Ispol'zovanie ABIS «1S: Shkol'naja biblioteka» dlja avtomatizacii dejatel'nosti bibliotek uchrezhdenij obshhego obrazovanija: Programma i metodicheskie rekomendacii (variativnyj modul') / E.Ju. Pronina, V.N. Pronin. – M.: OOO «Xronobus», 2008. – 45 s.
12. Rakov S.A. Suchasnij uchitel' informatiki: kvalifikacija i vimogi / S.A. Rakov // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2005. – №5. – S. 5 – 8.
13. Semenog O. M. Sistema profesijnoji pidgotovki majbutnix uchiteliv ukrajins'koji movi i literaturi (v umovax pedagogichnogo universitetu) : avtoref. dis. na zdobuttja vchen. stupenja doktora ped. nauk: spec. 13.00.04 “Teorija i metodika profesijnoji osviti” / O. M. Semenog. – K., 2006. – 41 s.
14. Coroko N.V. Rozvitok informacijno-komunikacijnoji kompetentnosti vchiteliv filologichnoji special'nosti v umovax komp'juterno orijentovanogo seredovishha: avtoref. dis. ... k. p. n: 13.00.10 / N. V. Soroko; NAPN Ukrajini, In-t inform. texnologij i zasobiv navchannja / N.V. Coroko. – K., 2012. – 20 s.
15. The UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Version 2.0. – 2011. – 128 p. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/ 213475e.pdf – Nazva z ekranu.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Іванова С.М. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ / С.М.Іванова // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 14. - С. 110-119.