Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ


Рік публікації2013
АвториКотяк В. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаOpenTest2, TAO, TCExam, веб-орієнтовані системи, стандарт ISO 9126, тестування
Аннотація

У статті сформульовано перелік характеристик для оцінки якості веб-орієнтованих систем тестування навчальних досягнень відповідно до міжнародного стандарту ISO 9126. Проведено аналіз платформ TCExam, OpenTest2 та TAO.

Нумерація сторінок120-126
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000385
Додаток
[file] 120-126.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Кремінь В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г.Кремінь. – К. : Грамота, 2005. – 446 с.
2. Басюк Т.М. Аналіз та класифікація програмних засобів тестування знань / Т.М. Басюк, В.В. Павелко // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 160 c. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка"; № 686). – С.213-217.
3. Гетьман М. Оценка знаний студентов с применением современных информационных технологий / М. Гетьман, І. Сташкевич // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 18-20 жовтня 2011 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка" ; [редколегія: Д. В. Федасюк, Л. Д. Озірковський, Т. В. Чайківський]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 93-98.
4. Глазунова О. Г. Інформаційні технології вимірювання залишкових знань студентів / О. Г. Глазунова // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 18-20 жовтня 2011 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка" ; [редколегія: Д. В. Федасюк, Л. Д. Озірковський, Т. В. Чайківський]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 88-93.
5. Kellough, R. D., & Kellough, N. G. (1999). Secondary school teaching: A guide to methods and resources: Planning for competence. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
6. TCExam is a FLOSS Computer-Based Assessment system [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.tcexam.org/. – Назва з екрану.
7. Open Source e-Testing | Tao [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.tao.lu/. – Назва з екрану.
8. OpenTEST – программа тестирования знаний [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://opentest.com.ua/
9. Кравцов Г.М. Якісні характеристики технологічних платформ дистанційного навчання. / Кравцов Г.М., Одінцов В.В. // Інформаційні технології в освіті. Випуск 8. – Херсон. – 2010. – Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/2010/випуск-8/якісні-характеристики-технологічних-платформ-дистанційного-навчання
10. Кравцов Г.М. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ОБУЧЕНИЯ / Г.М.Кравцов // Информационные технологии в образовании. – 2011. – № 10. – С. 94-101. – Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/241
11. Морзе Н.В. Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання. / Н.В.Морзе, О.Г.Глазунова // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – № 4. – С. 63-75. – Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/2009/випуск-4/критерії-якості-електронних-навчальних-курсів-розроблених-на-базі-платформ-дистанційно

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Kremin' V.G. Osvita i nauka v Ukrajini – innovacijni aspekti. Strategija. Realizacija. Rezul'tati / V.G.Kremin'. – K. : Gramota, 2005. – 446 s.
2. Basjuk T.M. Analiz ta klasifikacija programnix zasobiv testuvannja znan' / T.M. Basjuk, V.V. Pavelko // Komp'juterni nauki ta informacijni texnologiji : [zbirnik naukovix prac'] / vidpovidal'nij redaktor Ju. M. Rashkevich. – L'viv : Vidavnictvo Nacional'nogo universitetu "L'vivs'ka politexnika", 2010. – 160 c. – (Visnik / Nacional'nij universitet "L'vivs'ka politexnika"; № 686). – S.213-217.
3. Get'man M. Ocenka znanij studentov s primeneniem sovremennyx informacionnyx texnologij / M. Get'man, I. Stashkevich // Innovacijni komp'juterni texnologiji u vishhij shkoli : materiali 3-oji Naukovo-praktichnoji konferenciji, 18-20 zhovtnja 2011 roku, L'viv / Nacional'nij universitet "L'vivs'ka politexnika" ; [redkolegija: D. V. Fedasjuk, L. D. Ozirkovs'kij, T. V. Chajkivs'kij]. – L'viv : Vidavnictvo L'vivs'koji politexniki, 2011. – S. 93-98.
4. Glazunova O. G. Informacijni texnologiji vimirjuvannja zalishkovix znan' studentiv / O. G. Glazunova // Innovacijni komp'juterni texnologiji u vishhij shkoli : materiali 3-oji Naukovo-praktichnoji konferenciji, 18-20 zhovtnja 2011 roku, L'viv / Nacional'nij universitet "L'vivs'ka politexnika" ; [redkolegija: D. V. Fedasjuk, L. D. Ozirkovs'kij, T. V. Chajkivs'kij]. – L'viv : Vidavnictvo L'vivs'koji politexniki, 2011. – S. 88-93.
5. Kellough, R. D., & Kellough, N. G. (1999). Secondary school teaching: A guide to methods and resources: Planning for competence. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
6. TCExam is a FLOSS Computer-Based Assessment system [Elektronnij resurs].– Rezhim dostupu: http://www.tcexam.org/. – Nazva z ekranu.
7. Open Source e-Testing | Tao [Elektronnij resurs].– Rezhim dostupu: http://www.tao.lu/. – Nazva z ekranu.
8. OpenTEST – programma testirovanija znanij [Elektronnij resurs].– Rezhim dostupu: http://opentest.com.ua/
9. Kravcov G.M. Jakisni xarakteristiki texnologichnix platform distancijnogo navchannja. / Kravcov G.M., Odincov V.V. // Informacijni texnologiji v osviti. Vipusk 8. – Xerson. – 2010. – Rezhim dostupu: http://ite.ksu.ks.ua/2010/vipusk-8/jakisni-xarakteristiki-texnologichnix...
10. Kravcov G.M. STRUKTURA SISTEMY UPRAVLENIJa KAChESTVOM ELEKTRONNYX RESURSOV OBUChENIJa / G.M.Kravcov // Informacionnye texnologii v obrazovanii. – 2011. – № 10. – S. 94-101. – Rezhim dostupu: http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/241
11. Morze N.V. Kriteriji jakosti elektronnix navchal'nix kursiv, rozroblenix na bazi platform distancijnogo navchannja. / N.V.Morze, O.G.Glazunova // Informacijni texnologiji v osviti. – 2009. – № 4. – S. 63-75. – Rezhim dostupu: http://ite.ksu.ks.ua/2009/vipusk-4/kriteriji-jakosti-elektronnix-navchal'nix-kursiv-rozroblenix-na-bazi-platform-distancijno0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Котяк В.В. ОЦІНКА ЯКОСТІ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ / В.В.Котяк // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 14. - С. 120-126.