Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»Рік публікації2013
АвториСпірін О. М., Яцишин А. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України., інформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, аспірантура, докторантура, підготовка кадрів
Аннотація

У статті проаналізовано передумови створення та процес становлення нової спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Розглянуто особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за цією спеціальністю в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Досліджено тематику дисертаційних робіт, що захищені з інформаційно-комунікаційних технологій у галузі педагогічних наук. Визначено напрями досліджень зі спеціальності, які ще не стали предметом розгляду здобувачами наукових ступенів. Описано досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації. Висвітлено особливості формулювання науково-категоріального апарату в межах цієї спеціальності, наведено формулювання тем дисертаційних робіт, які вже захищені або ще виконуються з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

Нумерація сторінок022-033
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000372
Додаток
[file] 022-033.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Алєксєєв О.М. Теоретичні і методичні основи застосування технологій дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей : автореф. дис. … д.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / О.М. Алєксєєв – К., 2012. – 40 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua.
2. «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня [Електронний ресурс] / Презентація MS Power Point // Веб-сайт Державного агентства України з управління національними проектами. – 2010. – Режим доступу : http://ukrproject.gov.ua/sites/default/files/pdf/vidkr_svit_02_print.pdf.
3. Державна цільова науково-технічна та соціальна програма “Наука в університетах” на 2008–2017 роки [Електронний ресурс] / [затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 19 вер. 2007 р. № 1155] // Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. – 2007. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1155-2007-%D0%BF.
4. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року [Електронний ресурс] / [затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494] // Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2011-%D0%BF.
5. Електронна бібліотека НАПН України [Електронний ресурс] / Веб-сайт. – 2012. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua.
6. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт. – 2012. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/actual.html.
7. Ковальчук В.Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі : автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / В.Н.Ковальчук. – К.: 2012. – 20 с. Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/553/.
8. Колгатін О.Г. Теоретико-методичні засади проектування комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей : автореф. дис. … д.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / О.Г. Колгатін. – К., 2011. – 40 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/360/.
9. Колос К.Р. Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти : автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / К.Р. Колос. – К., 2011. – 20 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/354/.
10. Крупський Я.В. Розвиток системи Maple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків : автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / Я.В. Крупський. – К., 2012. – 20 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/.
11. Литвинова С.Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів : автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова. – К., 2011. – 20 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/359/.
12. Панченко Л. Ф. Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету : автореф. дис. … д.пед.н.: 13.00.10 / Л.Ф.Панченко. – Луганськ, 2011. – 46 с.
13. Паспорт спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті // Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 11. – С. 8-10.
14. Пліш І.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / Пліш І.В. – К., 2012. – 20 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/.
15. Рашевська Н.В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / Н.В. Рашевська. – К.: 2011. – 20 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/cgi.
16. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення» [Електронний ресурс] / [схвал. постановою Верховної Ради України від 15 березня 2012 року № 4538-VI] // Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. – 2012. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4538-17.
17. Словак К.І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / К.І. Словак. – К., 2011. – 20 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/cgi.
18. Сороко Н.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища : автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / Н.В.Сороко. – К., 2012. – 20 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/.
19. Спірін О.М. Основні напрями і тематика дисертаційних досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті / О.М. Спірін // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 1 (89). – С. 15-18.
20. Спірін О.М. Сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук / О.М. Спірін, А.В. Свєтлорусова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – № 8. – С. 158-161.
21. Стрюк А.М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії : автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.10 [Електронний ресурс] / А.М. Стрюк. – К., 2012. – 20 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/.
22. Яцишин А.В. До питання про підготовку кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / А.В. Яцишин // Матеріали І Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті»: тези доповідей – Івано-Франківськ, 2012. – С. 51-52.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Aljeksjejev O.M. Teoretichni i metodichni osnovi zastosuvannja texnologij distancijnogo navchannja disciplin profesijnoji i praktichnoji pidgotovki studentiv mashinobudivnix special'nostej : avtoref. dis. … d.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / O.M. Aljeksjejev – K., 2012. – 40 s. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua.
2. «Vidkritij svit» – stvorennja informacijno-komunikacijnoji (4G) osvitn'oji merezhi nacional'nogo rivnja [Elektronnij resurs] / Prezentacija MS Power Point // Veb-sajt Derzhavnogo agentstva Ukrajini z upravlinnja nacional'nimi proektami. – 2010. – Rezhim dostupu : http://ukrproject.gov.ua/sites/default/files/pdf/vidkr_svit_02_print.pdf.
3. Derzhavna cil'ova naukovo-texnichna ta social'na programa “Nauka v universitetax” na 2008–2017 roki [Elektronnij resurs] / [zatverdzh. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrajini vid 19 ver. 2007 r. № 1155] // Oficijnij Veb-sajt Verxovnoji Radi Ukrajini. – 2007. – Rezhim dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1155-2007-%D0%BF.
4. Derzhavna cil'ova programa vprovadzhennja u navchal'no-vixovnij proces zagal'noosvitnix navchal'nix zakladiv informacijno-komunikacijnix texnologij "Sto vidsotkiv" na period do 2015 roku [Elektronnij resurs] / [zatverdzh. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrajini vid 13 kvitnja 2011 r. № 494] // Oficijnij Veb-sajt Verxovnoji Radi Ukrajini. – 2011. – Rezhim dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2011-%D0%BF.
5. Elektronna biblioteka NAPN Ukrajini [Elektronnij resurs] / Veb-sajt. – 2012. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua.
6. Institut informacijnix texnologij i zasobiv navchannja NAPN Ukrajini [Elektronnij resurs] / Oficijnij veb-sajt. – 2012. – Rezhim dostupu: http://www.ime.edu-ua.net/actual.html.
7. Koval'chuk V.N. Zabezpechennja informacijnoji bezpeki starshoklasnikiv u komp'juterno orijentovanomu navchal'nomu seredovishhi : avtoref. dis. … k.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / V.N.Koval'chuk. – K.: 2012. – 20 s. Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/553/.
8. Kolgatin O.G. Teoretiko-metodichni zasadi proektuvannja komp’juterno orijentovanoji sistemi pedagogichnoji diagnostiki majbutnix uchiteliv prirodnicho-matematichnix special'nostej : avtoref. dis. … d.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / O.G. Kolgatin. – K., 2011. – 40 s. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/360/.
9. Kolos K.R. Sistema Moodle jak zasib rozvitku predmetnix kompetentnostej uchiteliv informatiki v umovax distancijnoji pisljadiplomnoji osviti : avtoref. dis. … k.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / K.R. Kolos. – K., 2011. – 20 s. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/354/.
10. Krups'kij Ja.V. Rozvitok sistemi Maple u navchanni vishhoji matematiki majbutnix inzheneriv-mexanikiv : avtoref. dis. … k.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / Ja.V. Krups'kij. – K., 2012. – 20 s. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/.
11. Litvinova S.G. Metodika vikoristannja texnologij virtual'nogo klasu vchitelem v organizaciji individual'nogo navchannja uchniv : avtoref. dis. … k.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / S.G. Litvinova. – K., 2011. – 20 s. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/359/.
12. Panchenko L. F. Teoretiko-metodologichni zasadi rozvitku informacijno-osvitn'ogo seredovishha universitetu : avtoref. dis. … d.ped.n.: 13.00.10 / L.F.Panchenko. – Lugans'k, 2011. – 46 s.
13. Pasport special'nosti 13.00.10 – informacijno-komunikacijni texnologiji v osviti // Bjuleten' VAK Ukrajini. – 2010. – № 11. – S. 8-10.
14. Plish I.V. Vikoristannja informacijno-komunikacijnix texnologij upravlinnja jakistju osviti v zagal'noosvitnix navchal'nix zakladax : avtoref. dis. … k.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / Plish I.V. – K., 2012. – 20 s. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/.
15. Rashevs'ka N.V. Mobil'ni informacijno-komunikacijni texnologiji navchannja vishhoji matematiki studentiv vishhix texnichnix navchal'nix zakladiv : avtoref. dis. … k.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / N.V. Rashevs'ka. – K.: 2011. – 20 s. – Rezhim dostupu: http://lib.iitta.gov.ua/cgi.
16. Rekomendaciji parlaments'kix sluxan' na temu: «Stvorennja v Ukrajini sprijatlivix umov dlja rozvitku industriji programnogo zabezpechennja» [Elektronnij resurs] / [sxval. postanovoju Verxovnoji Radi Ukrajini vid 15 bereznja 2012 roku № 4538-VI] // Oficijnij Veb-sajt Verxovnoji Radi Ukrajini. – 2012. – Rezhim dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4538-17.
17. Slovak K.I. Metodika vikoristannja mobil'nix matematichnix seredovishh u procesi navchannja vishhoji matematiki studentiv ekonomichnix special'nostej : avtoref. dis. … k.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / K.I. Slovak. – K., 2011. – 20 s. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/cgi.
18. Soroko N.V. Rozvitok informacijno-komunikacijnoji kompetentnosti vchiteliv filologichnoji special'nosti v umovax komp’juterno orijentovanogo seredovishha : avtoref. dis. … k.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / N.V.Soroko. – K., 2012. – 20 s. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/.
19. Spirin O.M. Osnovni naprjami i tematika disertacijnix doslidzhen' z informacijno-komunikacijnix texnologij v osviti / O.M. Spirin // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2011. – № 1 (89). – S. 15-18.
20. Spirin O.M. Suchasni naprjami doslidzhen' z informacijno-komunikacijnix texnologij v galuzi pedagogichnix nauk / O.M. Spirin, A.V. Svjetlorusova // Informacijni texnologiji v osviti. – 2010. – № 8. – S. 158-161.
21. Strjuk A.M. Sistema «Agapa» jak zasib navchannja sistemnogo programuvannja bakalavriv programnoji inzheneriji : avtoref. dis. … k.ped.n.: 13.00.10 [Elektronnij resurs] / A.M. Strjuk. – K., 2012. – 20 s. – Rezhim dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/.
22. Jacishin A.V. Do pitannja pro pidgotovku kadriv vishhoji kvalifikaciji zi special'nosti «Informacijno-komunikacijni texnologiji v osviti» / A.V. Jacishin // Materiali I Vseukrajins'kogo naukovo-praktichnogo seminaru «Suchasni informacijni texnologiji v distancijnij osviti»: tezi dopovidej – Ivano-Frankivs'k, 2012. – S. 51-52.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Спірін О.М. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» / О.М.Спірін, А.В.Яцишин // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 14. - С. 22-33.