Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБІНАР ОРІЄНТОВАНИХ ПЛАТФОРМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ


Рік публікації2013
АвториБогачков Ю. М., Царенко В. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавебінар орієнтовані платформи; навчання інформатики; спільне написання коду програм.
Аннотація

У статті розглянуто окремі компоненти методики застосування вебінар орієнтованих платформ у курсі інформатики старшої школи. Проаналізовано форми та методи навчання інформатики у вебінарі. Розроблено класифікацію методів навчання інформатики у віртуальному середовищі, яка ґрунтується на інформаційно-комунікаційних технологіях, що використовуються у навчальному процесі.

Нумерація сторінок042-047
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000374
Додаток
[file] 042-047.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Брескіна Л.В. Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Брескіна Лада Валентинівна. – Одеса, 2003. – 229 с.
2. Завадський І.О. Програмування в курсі інформатики: сучасність та анахронізми [Електронний ресурс] / І.О. Завадський. – Режим доступу: http://zavadsky.at.ua/Zavadsky_programming.pdf.
3. Кукушин B.C. Теория и методика обучения / B.C. Кукушин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 474 с. – (Высшее образование).
4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2004. – Ч. І. Загальна методика навчання інформатики. – 256 с.: іл.
5. Морзе Н.В., Ігнатенко О.В. Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання / Н.В. Морзе, О.В. Ігнатенко // Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. – Херсон: ХДУ, 2010. – Вип. 5. – С. 31-39.
6. Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформативних дисциплін у вищій школі: Монографія / Науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М. І. Жалдак. – Кривий Ріг: Мінерал; К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 340 с.
7. Фокеев М.И. Организационные и методические основы занятий по подготовке сельских школьников к единому государственному экзамену по математике на базе виртуального класса: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Фокеев Максим Игоревич. – Арзамас, 2009. – 144 с.
8. Царенко В.О. Вебінар як технологія навчального співробітництва учнів і вчителів середніх шкіл // Інформаційні технології в освіті: Збірник наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2011. – Вип. 9 – С. 89-93.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Breskina L.V. Profesijna pidgotovka majbutnix vchiteliv informatiki na osnovi suchasnix merezhevix informacijnix texnologij : dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / Breskina Lada Valentinivna. – Odesa, 2003. – 229 s.
2. Zavads'kij I.O. Programuvannja v kursi informatiki: suchasnist' ta anaxronizmi [Elektronnij resurs] / I.O. Zavads'kij. – Rezhim dostupu: http://zavadsky.at.ua/Zavadsky_programming.pdf.
3. Kukushin B.C. Teorija i metodika obuchenija / B.C. Kukushin. – Rostov n/D. : Feniks, 2005. – 474 s. – (Vysshee obrazovanie).
4. Morze N.V. Metodika navchannja informatiki: Navch. posib.: U 3 ch. / Za red. akad. M.I. Zhaldaka. – K.: Navchal'na kniga, 2004. – Ch. I. Zagal'na metodika navchannja informatiki. – 256 s.: il.
5. Morze N.V., Ignatenko O.V. Metodichni osoblivosti vebinariv, jak innovacijnoji texnologiji navchannja / N.V. Morze, O.V. Ignatenko // Informacijni texnologiji v osviti: zb. nauk. pr. – Xerson: XDU, 2010. – Vip. 5. – S. 31-39.
6. Semerikov S.O. Fundamentalizacija navchannja informativnix disciplin u vishhij shkoli: Monografija / Naukovij redaktor akademik APN Ukrajini, d.ped.n., prof. M. I. Zhaldak. – Krivij Rig: Mineral; K.: NPU im. M.P. Dragomanova, 2009. – 340 s.
7. Fokeev M.I. Organizacionnye i metodicheskie osnovy zanjatij po podgotovke sel'skix shkol'nikov k edinomu gosudarstvennomu ekzamenu po matematike na baze virtual'nogo klassa: diss. … kand. ped. nauk: 13.00.02 / Fokeev Maksim Igorevich. – Arzamas, 2009. – 144 s.
8. Carenko V.O. Vebinar jak texnologija navchal'nogo spivrobitnictva uchniv i vchiteliv serednix shkil // Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik nauk. prac'. – Xerson: XDU, 2011. – Vip. 9 – S. 89-93.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Богачков Ю.М. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБІНАР ОРІЄНТОВАНИХ ПЛАТФОРМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ / Ю.М.Богачков, В.О.Царенко // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 14. - С. 42-47.