Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

РОЛЬ СТАНДАРТІВ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВРік публікації2013
АвториКравцов Г. М.
Мова статтіУкраїнський
Ключові словадистанційне навчання., електронні освітні ресурси, метрики та критерії якості, моніторинг якості, система управління якістю, стандарти
Аннотація

Представлені результати аналізу ролі стандартів у системі управління якістю електронних освітніх ресурсів (ЕОР) університету. Описані вимоги та специфікації, методи й технології використання стандартів для визначення критеріїв, організації та проведення моніторингу якості ЕОР вищого навчального закладу. Запропоновану модель використання стандартів під час проведення моніторингу якості ЕОР у Херсонському державному університеті проілюстровано на прикладі електронних ресурсів системи дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет».

Нумерація сторінок071-079
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000378

Altmetric: 

Література: 

1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.: іл.
2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1060 від 01.10.2012 "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси". – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1695-12.
3. Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу: Навч. посібник / За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.
4. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве. Европейская Ассоциация Гарантии Качества в высшем образовании. – Йошкар-Ола: Аккредитация в образовании, 2008. – 58 с.
5. Кравцов Г.М. Структура системи управління якістю електронних ресурсів навчання. Випуск 10. – Херсон, 2011. – С. 94 – 101.
6. Открытое образование: стандартизация описания информационных ресурсов / Е.И.Горбунова, С.Л.Лобачев, А.А.Малых, А.В.Манцивода, А.А.Поляков, В.И.Солдаткин. Отв. ред. С.Л.Лобачев и А.В.Манцивода. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2003. – 215 с.
7. Кравцов Г.М. Система моніторингу якості електронних інформаційних ресурсів вузу. Випуск 2. – Херсон, 2008. – С. 42 – 46.
8. Лапінський В.В., Міна А.С., Скрипка К.І. Міжнародні тенденції розвитку інформатизації освіти та підвищення її якості // Інформаційні технології і засоби навчання.: Електронне наукове фахове видання. – Київ, 2010. – No5(19). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em19/emg.html.
9. Запорожченко Ю.Г. Міжнародні стандарти в сфері інформаційно-комунікаційних засобів навчання / Ю. Г. Запорожченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2011. – № 13. – С. 198-204.
10. Позднеев Б. М. Разработка национальных и международных стандартов в области электронного обучения / Б. М. Позднеев // Информатизация образования и науки. – 2009. – №2. – С. 3 – 12.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V.Ju. Modeli organizacijnix sistem vidkritoji osviti: Monografija. – K.: Atika, 2009. – 684 s.: il.
2. Nakaz Ministerstva osviti i nauki, molodi ta sportu Ukrajini № 1060 vid 01.10.2012 "Pro zatverdzhennja Polozhennja pro elektronni osvitni resursi". – Rezhim dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1695-12.
3. Bikov V.Ju., Kuxarenko V.M., Sirotenko N.G., Ribalko O.V., Bogachkov Ju.M. Texnologija rozrobki distancijnogo kursu: Navch. posibnik / Za red. V.Ju. Bikova ta V.M. Kuxarenka – K.: Milenium, 2008. – 324 s.
4. Standarty i rekomendacii dlja garantii kachestva vysshego obrazovanija v evropejskom prostranstve. Evropejskaja Associacija Garantii Kachestva v vysshem obrazovanii. – Joshkar-Ola: Akkreditacija v obrazovanii, 2008. – 58 s.
5. Kravcov G.M. Struktura sistemi upravlinnja jakistju elektronnix resursiv navchannja. Vipusk 10. – Xerson, 2011. – S. 94 – 101.
6. Otkrytoe obrazovanie: standartizacija opisanija informacionnyx resursov / E.I.Gorbunova, S.L.Lobachev, A.A.Malyx, A.V.Mancivoda, A.A.Poljakov, V.I.Soldatkin. Otv. red. S.L.Lobachev i A.V.Mancivoda. – M.: RIC «Al'fa» MGOPU im. M.A.Sholoxova, 2003. – 215 s.
7. Kravcov G.M. Sistema monitoringu jakosti elektronnix informacijnix resursiv vuzu. Vipusk 2. – Xerson, 2008. – S. 42 – 46.
8. Lapins'kij V.V., Mina A.S., Skripka K.I. Mizhnarodni tendenciji rozvitku informatizaciji osviti ta pidvishhennja jiji jakosti // Informacijni texnologiji i zasobi navchannja.: Elektronne naukove faxove vidannja. – Kijiv, 2010. – No5(19). – Rezhim dostupu: http://www.ime.edu-ua.net/em19/emg.html.
9. Zaporozhchenko Ju.G. Mizhnarodni standarti v sferi informacijno-komunikacijnix zasobiv navchannja / Ju. G. Zaporozhchenko // Aktual'ni problemi sociologiji, psixologiji, pedagogiki : zb. nauk. pr. – K. : Logos, 2011. – № 13. – S. 198-204.
10. Pozdneev B. M. Razrabotka nacional'nyx i mezhdunarodnyx standartov v oblasti elektronnogo obuchenija / B. M. Pozdneev // Informatizacija obrazovanija i nauki. – 2009. – №2. – S. 3 – 12.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті: